číslo jednací: S0259/2017/VZ-19708/2017/543/IKo

Instance I.
Věc Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA
Účastníci
 1. statutární město Brno – Městská policie Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 327 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S0259/2017/VZ-19708/2017/543/IKo

 

Brno: 30. června 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve věci spáchání správních deliktů podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jichž se dopustil

 • zadavatel – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318,

vydává dle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Zadavatel – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – se dopustil správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 5 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy –„SMLOUVY DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 5/OO/2017, č. smlouvy objednatele 8217050002, ze dne 7. 4. 2017 uzavřené zadavatelem – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – na plnění veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318, ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky a dokumentaci o zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě.

II.

Zadavatel – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – se dopustil správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 5 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy –„SMLOUVY DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 5/OO/2017, č. smlouvy objednatele 8217050002, ze dne 7. 4. 2017 uzavřené zadavatelem – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – na plnění veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318, ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nesdělil důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě.

III.

Zadavatel – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – se dopustil správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 6 v návaznosti na § 254 odst. 5 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „SMLOUVY DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 5/OO/2017, č. smlouvy objednatele 8217050002, ze dne 7. 4. 2017 uzavřené zadavatelem – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – na plnění veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318, ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil své vyjádření k návrhu, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě.

IV.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až III. tohoto příkazu se zadavateli – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ukládá

pokuta ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

 

1.             Zadavatel – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ zastoupen na základě nedatované plné moci společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – uzavřel dne 7. 4. 2017 „SMLOUVU DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 5/OO/2017, č. smlouvy objednatele 8217050002 (dále jen „smlouva o dílo“), na plnění veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel dne 19. 5. 2017 návrh navrhovatele – DCom, spol. s r.o., IČO 62024302, se sídlem Kšírova 32, 619 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo. Dnem 19. 5. 2017, kdy Úřad předmětný návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0199/2017/VZ.

3.             Oznámení o zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ Úřad účastníkům správního řízení zaslal přípisem č. j. ÚOHS-S0199/2017/VZ-15711/2017/543/MPr ze dne 23. 5. 2017, který byl zadavateli doručen dne 24. 5. 2017.

4.             Dne 1. 6. 2017 obdržel Úřad do datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele z téhož dne, ve kterém zadavatel mimo jiné sdělil důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy (dále též „sdělení důvodů“), a ke kterému zadavatel připojil následující přílohy:

 •  „Příloha_vyjádření_Anonymní_e_mail_tvrdící_skutečnost_odposlechu_systému_TETRA.pdf“
 • „Příloha_vyjádření_Kupní_smlouva.pdf“
 • „Příloha_vyjádření_Prohlášení_společnosti_MOTOROLA_Solutions_Germany_GmbH.pdf“
 • „Příloha_vyjádření_Servisní_smlouva_pro_radiotelekomunikační_systém_TETRA.pdf“
 • „Příloha_vyjádření_Stanovisko_společnosti_I3_Consultants_s_r_o_k_riziku_odposlechu_systému_TETRA.docx“
 • „Příloha_vyjádření_Vyjádření_společnosti_KonekTel_a_s_ze_dne_9_2_2016.pdf“
 • „Příloha_vyjádření_Webové_odkazy_týkající_se_odposlechů_TETRY.docx“
 • „Výzva_k_jednání_Implementace_autentifikace_a_enkrypce_do_systému_TETRA.pdf
 • „Zadávací_dokumentace_Implementace_autentifikace_a_enkrypce_do_systému_TETRA.pdf.“

5.             Dne 1. 6. 2017 obdržel Úřad v listinné podobě dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.

6.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

K výrokům I. až III. příkazu

7.             Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

8.             Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

9.             Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

10.         Podle § 250 odst. 2 zákona lze po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 zákona, a to i bez předchozího podání námitek.

11.         Podle § 254 odst. 5 zákona doručí zadavatel do 10 dnů od doručení návrhu Úřadu všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky a dokumentaci o zadávacím řízení. Pokud nepostupuje v zadávacím řízení nebo postupuje v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy, sdělí Úřadu ve stejné lhůtě důvody pro takový postup.

12.         Podle § 254 odst. 6 zákona zadavatel Úřadu ve lhůtě podle § 254 odst. 5 zákona rovněž doručí své vyjádření k návrhu. Pokud zadavatel hodlá prokazovat existenci důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 264 odst. 3 nebo 4 zákona, musí být součástí tohoto vyjádření rovněž tvrzení a návrhy důkazních prostředků k jejich prokázání týkající se těchto důvodů; tato tvrzení a návrhy důkazních prostředků nelze po uplynutí lhůty podle § 254 odst. 5 zákona dále měnit nebo rozšiřovat.

13.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1 zákona.

14.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

15.         Úřad nejprve obecně uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru mj. nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, mu nedoručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě stanovené zákonem podstatně ztěžuje, či zcela znemožňuje provedení zákonem uloženého dozoru. Přitom je ve veřejné správě kladen enormní akcent na co nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci, což je ostatně zřejmé i z konstrukce zákona a v něm stanovených lhůt. Pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení a dokumentů obsahujících zadávací podmínky lze ze strany Úřadu objektivně ověřit, zda zadavatel dodržel pravidla stanovená zákonem. Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů a vyjádření zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a vydání rozhodnutí Úřadem v zákonných lhůtách. Z téhož důvodu je tak povinnost k jejich doručení Úřadu zadavateli stanovena zákonem, přičemž její nesplnění je kvalifikováno jako správní delikt.

16.         Ustanovení § 254 odst. 5 zákona stanoví, že zadavatel je povinen doručit Úřadu všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky, dokumentaci o zadávacím řízení a sdělit důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy do 10 dnů ode dne, kdy mu byl návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku doručen. Ustanovení § 254 odst. 6 zákona pak stanoví, že ve lhůtě stanovené podle § 254 odst. 5 zákona (tj. do 10 dnů ode dne doručení návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku) je zadavatel povinen Úřadu doručit rovněž své vyjádření k návrhu. Zákon tedy jednoznačně vymezuje postup zadavatele v případě obdržení návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku a ukládá zadavateli povinnost doručit všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky, dokumentaci o zadávacím řízení, vyjádření k návrhu a sdělit důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy ve stanovené lhůtě, aniž by k tomu byl zadavatel ze strany Úřadu vyzýván. Lhůta podle § 254 odst. 5 zákona stanovená zadavateli pro doručení všech dokumentů obsahující zadávací podmínky, dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření k návrhu a pro sdělení důvodů je zákonnou lhůtou, od které se zadavatel nemůže odchýlit.

17.         Z dostupných podkladů Úřad zjistil, že zadavatel obdržel dne 19. 5. 2017 návrh navrhovatele z téhož dne na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta k doručení všech dokumentů obsahující zadávací podmínky, dokumentace o zadávacím řízení, ke sdělení důvodů a k doručení vyjádření zadavatele k návrhu Úřadu ve správním řízení sp. zn. S0199/2017/VZ tedy uplynula dne 29. 5. 2017.

18.         Jak již bylo Úřadem výše uvedeno, vyjádření zadavatele k návrhu včetně sdělení důvodů a dokumenty uvedené v bodě 4 odůvodnění tohoto příkazu byly doručeny Úřadu do jeho datové schránky dne 1. 6. 2017, tedy 3 dny po uplynutí zákonné lhůty k doručení všech dokumentů obsahující zadávací podmínky, dokumentace o zadávacím řízení, ke sdělení důvodů a k doručení vyjádření k návrhu.

19.         Dokumentace v listinné podobě byla Úřadu osobně doručena dne 1. 6. 2017, tedy 3 dny po uplynutí zákonné lhůty k doručení dokumentace o zadávacím řízení, přičemž tato skutečnost vyplývá z „protokolu o předání a převzetí“ ze dne 1. 6. 2017.

20.         Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen doručit všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky, dokumentaci o zadávacím řízení, vyjádření k návrhu a sdělit důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy do 10 kalendářních dnů od doručení návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku (tj. ode dne 19. 5. 2017), tedy do dne 29. 5. 2017, avšak učinil tak až dne 1. 6. 2016 (po uplynutí zákonné lhůty), nedodržel tak povinnosti stanovené v § 254 odst. 5 a 6 zákona. V této souvislosti Úřad považuje za vhodné uvést, že stran doručení vyjádření k návrhu a sdělení důvodů je za deliktní jednání považováno to, že zadavatel předmětné vyjádření v zákonem stanovené lhůtě Úřadu vůbec nedoručil a důvody svého postupu v dané lhůtě nesdělil. Úřad v rámci tohoto příkazu tedy nijak neodkazuje na obsah obdrženého vyjádření nebo sdělení důvodů, ale pouze na samotnou skutečnost, že tato vyjádření byla doručena po zákonné lhůtě, čímž byla naplněna skutková podstata deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, která odkazuje na nesplnění některé z povinností stanovených v § 254 odst. 5 nebo 6 zákona, tudíž se vztahuje i na povinnost doručit Úřadu v zákonné lhůtě vyjádření k návrhu a sdělit důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy (není přitom z pohledu splnění dané povinnosti rozhodné, jaký obsah zaslaná vyjádření mají).

21.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 5 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky a dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě, dále tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 5 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nesdělil důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě, a dále tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 6 v návaznosti na § 254 odst. 5 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil své vyjádření k návrhu, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až III. tohoto příkazu.

K výroku IV. tohoto příkazu

22.         Ve výroku I. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 5 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 uzavřené zadavatelem na plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil všechny dokumenty obsahující zadávací podmínky a dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě.

23.         Ve výroku II. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 5 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 uzavřené zadavatelem na plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nesdělil důvody pro postup v zadávacím řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě.

24.         Ve výroku III. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 254 odst. 6 v návaznosti na § 254 odst. 5 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 uzavřené zadavatelem na plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil své vyjádření k návrhu, ale učinil tak až dne 1. 6. 2017, tj. 3 dny po zákonem stanovené lhůtě.

25.         Vzhledem ke zjištěným správním deliktům Úřad přistoupil k uložení pokuty.

26.         Podle § 270 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

27.         V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 3 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání správních deliktů marným uplynutím lhůty podle § 254 odst. 5 zákona pro doručení všech dokumentů obsahující zadávací podmínky a dokumentace o zadávacím řízení, pro sdělení důvodů a pro doručení vyjádření zadavatele návrhu. Úřad se o spáchání správních deliktů dozvěděl v souvislosti s přezkumem ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ následující den po dni, kdy zadavateli uplynula lhůta pro doručení všech dokumentů obsahující zadávací podmínky a dokumentace o zadávacím řízení, pro sdělení důvodů a pro doručení vyjádření zadavatele k návrhu, tedy dne 30. 5. 2017, přičemž správní řízení ve věci spáchání správních deliktů je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo. Rovněž při zohlednění doby, ve které došlo ke spáchání správních deliktů lze konstatovat, že odpovědnost zadavatele za předmětné správní delikty nezanikla.

28.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

29.         K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až III. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomoci analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008-67 ze dne 16. 4. 2008 a č. j. 8 As 17/2007-135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

30.         Úprava zákona o zadávání veřejných zakázek je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu.

31.         V souladu s výše citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestaného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který správní delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

32.         V daném případě se zadavatel dopustil celkem tří správních deliktů podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona. V případě správních deliktů podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

33.         Vzhledem k tomu, že správní delikty, kterých se zadavatel dopustil, mají stanovenou totožnou horní hranici zákonné sazby pro uložení pokuty, nelze v konkrétním případě v souladu se zásadou absorpce uložit sankci za závažnější ze spáchaných deliktů, jelikož všechny zadavatelem spáchané delikty jsou z hlediska výše maximálního možného sankčního postihu stejně závažné. V daném případě je nutné uložit pokutu pouze za jeden ze spáchaných správních deliktů a k dalšímu správnímu deliktu přihlédnout v rámci přitěžujících okolností.

34.         V šetřeném případě tedy Úřad uložil sankci za delikt uvedený ve výroku I. tohoto příkazu.

35.         Podle § 270 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli přihlédne k závažnosti správního deliktu, přičemž zákon demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu pak Úřad zohlednil následující skutečnosti.

36.         V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad, co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, konstatuje, že postupem zadavatele nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle ustanovení § 254 odst. 5 zákona, kdy zadavatel nedodržel lhůtu pro doručení všech dokumentů obsahující zadávací podmínky a dokumentace o zadávacím řízení Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona. Tento postup zadavatele nelze žádným způsobem zhojit, neboť lhůta podle citovaného ustanovení zákona již marně uplynula.

37.         Následkem nedodržení lhůty podle § 254 odst. 5 zákona bylo omezení možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonem stanovených lhůtách. Zejména kompletní dokumentace o zadávacím řízení představuje podkladový základ, bez něhož Úřad nemůže soulad postupu zadavatele se zákonem posoudit. Proto zákonodárce stanovil povinnost zadavateli v přesně vymezené lhůtě doručit tuto dokumentaci Úřadu, neboť bez toho by nebylo možné naplnit požadavek kladený na dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek předjímanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ohledně „co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí“ zadavatele. Zadavatel pozdním doručením prodlužuje lhůtu, v níž je Úřadu uloženo o zákonnosti jeho postupu v zadávacím řízení rozhodnout, což je nepřípustné.

38.         Úřad při určení výše sankce přihlédl jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že zadavatel dokumentaci o zadávacím řízení doručil pouze 3 dny po uplynutí zákonem stanovené lhůty, a tudíž nedošlo v daném případě ke zmaření možnosti dodržení lhůty pro rozhodnutí ve věci ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ.

39.         Při úvaze o určení výše pokuty uložené zadavateli ve spojitosti se spácháním správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu vzal Úřad v úvahu jako přitěžující okolnost spáchání správních deliktů uvedených ve výroku II. a III. tohoto příkazu.

40.         Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

41.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně nespravedlivá.

42.         Ze schváleného rozpočtu zadavatele za rok 2017 (dostupné na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna/souhrnny-rozpocet-statutarniho-mesta-brna-na-rok-2017/) vyplývá, že celkové příjmy zadavatele činí řádově stovky milionů korun. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje, považovat za likvidační či nespravedlivou.

43.         Po zvážení všech okolností případu Úřad stanovil výměru pokuty při spodní hranici zákonné sazby, a to ve výši 10 000 Kč. Vzhledem k souvislostem případu považuje Úřad uloženou sankci za dostačující, poněvadž naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

44.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto příkazu.

45.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz