Rozhodnutí: VO II/S026/99

Instance I.
Věc Povolení spojení podle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci
 1. 1. JVS a.s.
 2. CTSE, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 4. 5. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 119 KB

Č.j. S 26/99-220/840 V Brně dne 26.4.1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 26/99-220, zahájeném dne 24.3.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CTSE, a.s., se sídlem Sokolovská 238, Praha 9, IČO: 49 24 12 14, zastoupená předsedou představenstva panem Jean Salessy a členem představenstva panem Philippe Guitard, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 19.3.1999 Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou, advokátní kancelář vyskočil, krošlák a spol., se sídlem Petrská 12, Praha 1, ve věci ve věci udělení povolení ke spojení podniků CTSE a.s., se sídlem Sokolovská 238, Praha 9, IČO: 49 24 12 14 a 1. JVS a.s., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČO: 60 84 96 57, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto

r o z h o d n u t í:

Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že CTSE a.s., se sídlem Sokolovská 238, Praha 9, IČO: 49 24 12 14, na základě Smlouvy o převodu akcií společnosti 1.JVS a.s. uzavřené dne 15.3.1999 s šesti fyzickými osobami jako převodci, nabyla 100 % akcií společnosti 1. JVS a.s., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČO: 60 84 96 57, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.

p o v o l u j e.

O d ů v o d n ě n í :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 24.3.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CTSE a.s., se sídlem Sokolovská 238, Praha 9, IČO: 49 24 12 14 (dále jen "ctse"), zastoupená na základě plné moci ze dne 19.3.1999 Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou, advokátní kancelář vyskočil, krošlák a spol., se sídlem Petrská 12, Praha, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků CTSE, a.s. a 1. JVS a.s., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČO: 60 84 96 57 (dále jen "1.JVS").

Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") tím, že na základě Smlouvy o převodu akcií 1. JVS a.s., uzavřené dne 15.3.1999 mezi šesti fyzickými osobami jmenovitě označenými v citované smlouvě jako převodci a společností CTSE jako nabyvatelem, získala CTSE 100 % akcií společnosti 1.JVS.

Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:

 • návrh na zahájení správního řízení

 • plná moc k zastupování účastníka řízení

 • doklad o zaplacení správního poplatku

 • informace o spojovaných společnostech

 • výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností, včetně výpisů z obchodního rejstříku mateřských a dceřinných společností CTSE

 • kopie Smlouvy o převodu akcií společnosti 1.JVS

 • informace o provozovaném území (mapka, seznam obcí a měst s uvedením základních údajů o provozovaném majetku, přehled aktuálních cen vodného a stočného v jednotlivých obcích)

 • rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu

 • prokázání hospodářských výhod spojení.

Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/99 ze dne 7.4.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.

Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 22.4.1999 nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.

Charakteristika spojovaných subjektů

Společnost CTSE vznikla dlevýpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098, dne 6. srpna 1993. Jejími akcionáři jsou:

 • 50 % akcií drží společnost SAUR, se sídlem 1, Ave Eugene Freyssinet, 78280 Guyancourt, Francie. Jejím předmětem podnikání celosvětově je distribuce vody, úprava vody, poskytování veřejných služeb ve vodárenství, stavební práce v oblasti vodárenství. Společnost má své zastoupení ve 30 zemích světa (mimo jiné např. ve Francii, Velké Británii, Polsku, Číně, Argentině) a své služby v provozování vodovodů a kanalizací poskytuje pro 40 milionů obyvatel ve světě. V České republice nemá majetkovou ani personální účast v jiných podnikatelských subjektech.

 • 50 % akcií drží společnost COGET, s.r.o., se sídlem Sokolovská 238, Praha 9. Společnost COGET, s.r.o. je dceřinná společnost Compagnie Générale des Eaux, se sídlem 52, rue d´Anjou, 75008 Paříž, Francie (dále jen "CGE"), jejímž předmětem podnikání celosvětově je výroba a distribuce vody, čištění odpadních vod a provozování vodohospodářských zařízení, poradenská činnost v oblasti životního prostředí. CGE má své zastoupení v řadě zemí světa na 5 kontinentech (mimo jiné např. ve Francii, Velké Británii, USA, Austrálii, Číně, Malajsii) a dodává pitnou vodu 70 milionům obyvatel na světě, z toho 25 milionům ve Francii. V České republice CGE kromě podílu ve společnosti COGET drží také 43,17 % akcií ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.

Předmětem podnikání CTSE je dle výpisu z obchodního rejstříku obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodů, činnost ekonomických a organizačních poradců, výroba a dodávka vody, provozování hospodářských zařízení, podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů, poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací.

Skutečným předmětem činnosti je finanční a správní řízení dceřinných společností. Nemá uzavřenu žádnou smlouvu o dodávkách vody či provozování vodohospodářských zařízení.

V České republice má CTSE tyto dceřinné společnosti:

 • Vodárna Plzeň a.s. (CTSE drží 98,3 % akcií), jejímž předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a projektová činnost ve výstavbě. V současné době společnost na základě smluv provozuje infrastrukturní majetek ve 48 městech a obcích okresů Plzeň - město a Plzeň - sever.

 • Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (CTSE je jediným společníkem). Jejím předmětem podnikání je mimo jiné poradenská činnost na úseku technologie úpravy vody a čištění, činnost organizačních a ekonomických poradců, vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí, provozování vodovodů a kanalizací, podnikání v oblasti nakládání s odpady. V současné době společnost na základě smluv provozuje infrastrukturní majetek města Sokolov, města Rokycany a Vodohospodářského sdružení Rokycanska.

 • CGES, s.r.o., v níž je CTSE jediným společníkem. V r. 1998 provedla výstavbu a následně dočasně provozovala čističku odpadních vod v Poděbradech, tuto činnost však ukončila k 1.12.1998 a v současné době poskytuje technickou pomoc vodárenské společnosti (není součástí skupiny CTSE), která provozování čističky převzala.

 • COFET a.s., v níž CTSE drží 100 % akcií. V současné době společnost nevyvíjí žádnou činnost (tzn. žádné podnikatelské aktivity ani provozování infrastrukturního majetku).

 • středomoravská vodárenská, a.s, ve které CTSE drží 100 % akcií. V současné době společnost nevyvíjí žádnou činnost.

Společnost 1.JVS vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657, dne 1. května 1994. Hlavním předmětem podnikání je provozování vodohospodářských děl, provozování vodovodů a kanalizací, podnikání v oblasti nakládání s odpady. Provoz pronajatého vodohospodářského majetku zajišťuje 1.JVS na základě koncesí udělených Okresními živnostenskými úřady v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Táboře, Strakonicích a Klatovech.

1.JVS je jediným společníkem ve společnosti 1.JVS, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací, inženýrská činnost, obchodní činnost. V současné době tato dceřinná společnost s ručením omezeným nevyvíjí žádnou činnost.

Relevantní trh

Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.

Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů - výrobkového, geografického a časového.

Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.

Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.

Společnost 1.JVS provozuje na základě dlouhodobých provozovatelských smluv uzavřených s jednotlivými obcemi a městy vodohospodářský infrastrukturní majetek (vodovodní síť, kanalizační síť, čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody) nacházející se na území 29 obcí Jihočeského regionu (České Budějovice, Dobrá Voda, Srubec, Vodňany, Netolice, Chvalovice, Pištín, Sedlec, Jankov, Horažďovice, Chanovice, Horní a Dolní Poříčí, Lipno n. Vlt., Černá v Pošumaví, Frymburk, Vyšší Brod, Horní Planá, Veselí n. Luž., Malšice, Milevsko, Trhové Sviny, Ledenice, Borovany, Radostice, H. Stropnice, Kamenná, Suchdol n. Luž., Vimperk, Vacov). Vlastníky infrastrukturního majetku jsou tato města a obce.

Jihočeský region (dále jen "JČ region") je charakteristický vysokým stupněm napojení na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Z celkového počtu cca 700 tisíc obyvatel JČ regionu je cca 95 % obyvatel napojeno na vodovodní síť a cca 83 % na kanalizační síť.

Převážná část JČ regionu je pitnou vodou zásobována z vodárenské soustavy Jižní Čechy, kterou tvoří rozhodující úpravny vod a páteřní vodovodní síť. Vlastníkem této infrastruktury je Jihočeský vodárenský svaz, který sdružuje 329 obcí, provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy , a.s. (dále jen "VAK JČ"), tedy konkurent 1.JVS na trhu. Cca 80 % objemu vody, kterou 1.JVS dodává do sítě, kupuje od VAK JČ. Nakupuje vodu již upravenou (v loňském roce v objemu cca 15 mil. m3) a předává ji dál do sítě. Menší množství vody vyrábí 1.JVS v místních zdrojích (v loňském roce cca 2,7 mil. m3 vody). 1.JVS zásoboval v r. 1998 pitnou vodou cca 176 tis. obyvatel.

Na území JČ regionu působí i další společnosti provozující infrastrukturu veřejných vodovodů a kanalizací: VAK JČ, který v r. 1998 zásoboval pitnou vodou cca 329 tis. obyvatel, VODAK Humplec, s.r.o., který v r. 1998 zásoboval pitnou vodou cca 45 tis. obyvatel, VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Část obcí si svůj infrastrukturní majetek provozuje samo.

Společnost CTSE sama žádný infrastrukturní majetek neprovozuje, její dceřinné společnosti provozují infrastrukturní majetek některých obcí na území okresů Sokolov, Plzeň - město, Plzeň - sever a Rokycany. Mateřská společnost CTSE - Compagnie Générale des Eaux má majetkový podíl ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která provozuje infrastrukturní majetek na území bývalého Severočeského kraje. S ohledem na vzdálenost infrastrukturního majetku jednotlivých provozovatelů nacházejících se pod kontrolou CTSE nepůjde v případě tohoto spojení o vzájemné propojení jimi provozovaných veřejných vodovodních a kanalizačních sítí.

Ceny za vodné a stočné podléhají věcnému usměrňování podle zákona č. 526/1990 sb., o cenách. V cenovém věstníku Ministerstva financí je uvedeno, jaké náklady je možné do těchto cen promítnout. 1.JVS v lokalitách, které provozuje, uplatňuje místní ceny. Předkládá vlastníkům infrastruktury, tj. obcím a městům, své návrhy cen. Nedohoda o ceně je jedním z možných výpovědních důvodů smlouvy. Výše cen vodného a stočného pro odběratele je následně stanovena po dohodě s obcí či městem (aktuální přehled výše vodného a stočného ve městech a obcích, ve kterých infrastrukturní majetek provozuje 1.JVS - strana 61 a 61A spisu).

Pro trh služeb spočívajících v dodávkách pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je charakteristická velká četnost vlastníků infrastrukturního majetku, k jehož provozování vlastníci infrastrukturního majetku uzavírají dlouhodobé smlouvy, příp. smlouvy na dobu neurčitou s provozovatelskými společnostmi, které pro poskytování uvedených služeb mají oprávnění dle zvláštních předpisů.

Dále je pro tento trh charakteristické, že se nejedná o celostátní trh, nýbrž o jednotlivé místní trhy, kde provozovatel má monopolní postavení, neboť spotřebitel odebírající uvedené služby nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele s ohledem na existenci jediné infrastrukturní sítě veřejných vodovodů a kanalizací, jejímž prostřednictvím daný soutěžitel poskytuje uvedené služby.

Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen takto:

Z hlediska:

- výrobkového

Jedná se o: - trh služeb, spočívajících v dodávkách pitné vody a

- trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod,

prostřednictvím veřejné vodovodní a kanalizační sítě.

- geografického

Jedná se o místní trh vymezený územím měst a obcí JČ regionu, na jejichž území se nachází veřejné vodovodní a kanalizační sítě, prostřednictvím kterých 1.JVS poskytuje služby spočívající v dodávkách pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod.

- časového

Jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedených služeb.

Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu

Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998.

Společnost 1.JVS i podniky ze skupiny CTSE podnikají na stejném výrobkovém trhu, avšak každý na jiném trhu geografickém. Na těchto trzích mají oba soutěžitelé monopolní postavení, neboť spotřebitel nemá možnost odebírat uvedené služby od jiného soutěžitele (viz výše).

Posouzení dopadů spojení

1.JVS i podniky ze skupiny CTSE mají monopolní postavení na samostatných geografických trzích. Spojením rozšíří CTSE, resp. jeho mateřské společnosti svůj vliv nad chováním dalšího soutěžitele podnikajícího na vymezeném místním trhu. Ovládající subjekt (CTSE) může ovlivnit strukturu 1.JVS, výši provozních nákladů, stav provozního majetku a tím i výši vodného a stočného pro spotřebitele. Zároveň však může ovlivnit i kvalitu poskytovaných služeb v uvedeném regionu. 1.JVS získá silného strategického partnera, jehož mateřské společnosti působí v řadě zemí světa a mají mnohaleté zkušenosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

Právní rozbor

Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.

Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.

Na základě Smlouvy o převodu akcií 1. JVS a.s. uzavřené dne 15.3.1999 mezi šesti fyzickými osobami jako převodci a společností CTSE jako nabyvatelem, získala CTSE 100 % akcií společnosti 1.JVS, čímž získala přímou kontrolu nad 1.JVS. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.

Ve správním řízení bylo prokázáno, že společnost 1.JVS má na vymezeném relevantním trhu monopolní postavení. Spojením podniků získal 1.JVS silného partnera, jehož mateřské i dceřinné společnosti rovněž působí na stejném výrobkovém trhu, avšak na jiném geograficky vymezeném trhu. Jde tedy o horizontální spojení podniků, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.

Výhody spojení

Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.

Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:

 • Hledání a řešení nových vlastních zdrojů vody k pokrytí dodávek. Vzhledem k tomu, že 80 % objemu vody, kterou 1.JVS dodává do sítě, nakupuje již upravenou od VAK JČ, je jejím zájmem hledání nových zdrojů vody za ekonomicky výhodnějších podmínek. Na úpravu vody u zdrojů s kolísavou kvalitou vody je CTSE připravena 1.JVS poskytnout svou technologii, která je světovým patentem.

 • CTSE bude investovat do vybudování měřícího systému ke snížení ztrát vody v síti (tj. pořízení softwaru, naplnění softwaru daty, vybudování zařízení pro měření v síti a napojení celého systému na dispečink). Na základě dat získaných měřením v síti (sledování průtoku vody, sledování tlaku v síti) a jejich sledování a vyhodnocování pomocí softwaru bude možné identifikovat odchylky a operativně provádět opatření k zamezení ztrát. Tyto ztráty jsou součástí nákladů 1.JVS promítnutých do ceny vodného pro konečné spotřebitele. Snížení ztrát v síti tak sníží náklady 1.JVS a vytvoří předpoklad, že spotřebitel bude hradit vodné, jehož součástí budou náklady vynaložené na vodu skutečně jím odebranou.

 • Záměrem je získání certifikace ISO 9002 pro 1.JVS. Tato norma stanoví souhrn požadavků týkajících se každého místa a každého pracovníka ve firmě s cílem dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně řízení firmy a transparentnosti jejího fungování (od smluvních vztahů, náklady odběratelů/dodavatelů až po komunikaci se zákazníky). Efektivnější řízení přispěje ke zlepšení kvality služeb poskytovaných spotřebitelům. K získání této certifikace bude CTSE investovat do vybavení softwaru i hardwaru k vytvoření databáze zákazníků včetně informací o jejich přípojkách, a dále do informačního propojení zákaznických center (nyní 1 v Českých Budějovicích a 6 provozních středisek ve Frymburku, Horažďovicích, Vimperku, Milevsku, Suchdole a Trhových Svinech) k dosažení komunikace nezbytné pro posouzení a řešení problémů spotřebitelů i v oblastech mimo České Budějovice. Vytvoření tohoto informačního systému přinese zkvalitnění zákaznického servisu a umožní poskytování komplexních služeb.

 • Z dlouhodobého hlediska bude přínosem pro spotřebitele i zavedení grafického informačního systému, který bude poskytovat komplexní přehled o stavu infrastrukturní sítě (tzn. po pořízení softwarového vybavení a naplnění daty bude možné získat grafický přehled o každém místě infrastrukturního majetku - stáří, v jaké hloubce je uložen, kde jsou místa napojení, jaké jsou průměry potrubí, kde lze nalézt další možná místa napojení, apod.). S každým napojením nové přípojky bude systém průběžně doplňován. Tento systém využívají mateřské společnosti CTSE u svých provozovatelů v Evropě, u nás je zaveden ve Vodárně Plzeň a zčásti je tam již funkční. V případě řešení jakéhokoli problému umožní okamžitý grafický pohled na místo řešení (místo havárie, technologie způsobu nového napojení, apod.) a poskytne okamžitou informaci o možnosti řešení problému včetně možnosti použití konkrétní technologie. To přinese ve svém důsledku zkrácení odstávek v síti a ke zlepšení plynulosti dodávek vody a odvádění odpadních vod pro spotřebitele.

 • Zavedení bezvýkopové technologie soustředěné u samostatné stavební skupiny, kterou CTSE hodlá zřídit při Vodárně Plzeň a ve které tyto technologie budou soustředěny pro využití všem provozovatelským společnostem ve skupině. Přínosem pro spotřebitele budou šetrnější zásahy do veřejných komunikací, zkrácení doby odstávky sítí (tzn. přerušení dodávky vody jen na nezbytný časový limit), zkrácení doby odstávky veřejné dopravy a používání veřejných komunikací, apod.

 • Zvýšení důvěryhodnosti u bank a přístup k úvěrům za výhodnějších podmínek. Samostatně 1.JVS nemá takové majetkové zázemí, aby mohla získat úvěry na pořízení nákladných technologií (potřebných ke zlepšení provozu společnosti). Vstupem silného strategického partnera dojde ke změně vyjednávací pozice 1.JVS ve vztahu k bankám, kdy CTSE poskytne dostatečné ručení majetkem spojených společností. Získání výhodnějších (levnějších) úvěrů, příp. rozložených na delší dobu splatnosti, povede k úspoře nákladů, čímž se vytvoří prostor pro možné investice do rozvoje firmy a zlepšení služeb zákazníkům, případně pro stabilnější cenu vodného a stočného pro spotřebitele.

 • Finanční podpora rozvoje infrastruktury veřejných vodovodů a kanalizací (dále jen "IVK"). CTSE je připravena poskytnout finanční podporu obcím při rozvoji IVK. O výši investic do IVK rozhodují obce jako jejich vlastníci. Vzhledem k tomu, že rozvoj IVK je investičně velmi náročný, lze se s jejím vlastníkem dohodnout, že potřebné finanční prostředky poskytne provozovatel a kompenzací bude prodloužení doby provozování na adekvátní dobu, příp. jiná kompenzace, která by zajistila návratnost vložených prostředků provozovateli. Toto řešení přináší prospěch spotřebiteli v možnosti připojení dalších míst na vodovod a kanalizaci i tam, kde by to jinak bylo obtížné pro nedostatek finančních prostředků vlastníka IVK. Poskytování služeb prostřednictvím sítě veřejných vodovodů a kanalizací představuje pro spotřebitele kvalitativně vyšší úroveň služeb nežli je budování vlastních studní a septiků (pokud je to v dané lokalitě vůbec možné). Přinese také rozvoj obcím (výstavba domů, bytů a zařízení podnikatelských subjektů).

 • Využití know-how k řešení zvláštních problémů vody, a to jak úpravy surové vody získané z vlastních zdrojů, tak také pro úpravy vody odpadní. K tomuto účelu má CTSE přístup k know-how vývojového centra zahraničních mateřských společností (nejblíže se nachází v Paříži), které slouží všem provozovatelským společnostem nacházejícím se pod kontrolou mateřských společností. Jednak má již zmapováno řešení řady problémů kvality vody či likvidace odpadní vody znečištěné nejrůznějším způsobem, takže v případě potřeby lze na tomto know-how participovat za výhodnějších podmínek nežli by bylo zadání řešení problému samostatnému výzkumnému pracovišti v oboru vodárenství. Dále lze tomuto centru zadat specifické úkoly k vyřešení daného problému s úpravou vody, k nalezení optimální technologie k jeho odstranění. Vývojové centrum spolupracuje s řadou odborníků specializujících se na jednotlivé oblasti problémů a snahou je docílit takového řešení, které plní jak kvalitativní požadavky, tak ekonomickou stránku (ekonomická efektivita technologie). Pro spotřebitele tak bude zajištěna vyšší úroveň kvality pitné vody a z ekologického hlediska zlepšení úrovně čištění odpadních vod.

V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí. Na základě provedené analýzy dospěl úřad k závěru, že újma, která narušením soutěže může vzniknout bude převážena hospodářskými výhodami, které z hlediska spotřebitelů spojení přinese.

Ze všech výše uvedených důvodů úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.

JUDr. Šárka Vlašínová

pověřená řízením II. výkonného odboru

Toto rozhodnutí obdrží:

Mgr. Michaela Fuchsová

advokátka, AK VYSKOČIL, KROŠLÁK A SPOL.

Petrská 12

110 00 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz