číslo jednací: S0034/2017/VZ-04318/2017/532/MOn

Instance I.
Věc Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury
Účastníci
 1. Severočeská vodárenská společnost a.s.
 2. AMP Chomutov a.s.
 3. SMP CZ, a.s.
 4. EUROVIA CS, a.s.
 5. GARNI spol. s r.o.
 6. Severočeská stavební, a.s.
 7. Metrostav a.s.
 8. SILNICE GROUP a.s.
 9. ZEPRIS s.r.o.
 10. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - zastavení SŘ
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 24. 2. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 287 KB

Č. j.: ÚOHS-S0034/2017/VZ-04318/2017/532/MOn

 

Brno: 7. února 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20.1.2017, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená na základě plné moci ze dne 23.1.2017 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,
 • navrhovatel – AMP Chomutov a.s., IČO 25402188, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov, zastoupená na základě plné moci ze dne 18.1.2017 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,
 • vybraní uchazeči
 • vybraný uchazeč č. 1 – SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8,
 • vybraný uchazeč č. 2 – „Společnost ECS+G“, jež tvoří EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 a GARNI spol. s r.o., IČO 46709525, se sídlem Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem,
 • vybraný uchazeč č. 3 – Severočeská stavební, a.s., IČO 25458426, se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem,
 • vybraný uchazeč č. 4 – Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
 • vybraný uchazeč č. 5 – „Společnost pro Operativní opatření Mostecko“, jež tvoří SILNICE GROUP a.s., IČO 62242105, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 a ZEPRIS s.r.o., IČO 25117947, se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4,
 • vybraný uchazeč č. 6 – REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., IČO 25041738, se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 1 „Most“ veřejné zakázky „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14.12.2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.12.2015 pod ev. č. 526017, ve znění opravy uveřejněné dne 20.1.2016 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 18.12.2015 pod ev. č. 2015/S 245-444584, ve znění opravy uveřejněné dne 23.1.2016 pod ev. č. 2016/S 016-023203,

 

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele – AMP Chomutov a.s., IČO 25402188, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov – ze dne 20.1.2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – učiněných při zadávání části 1 „Most“ veřejné zakázky „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14.12.2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.12.2015 pod ev. č. 526017, ve znění opravy uveřejněné dne 20.1.2016 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 18.12.2015 pod ev. č. 2015/S 245-444584, ve znění opravy uveřejněné dne 23.1.2016 pod ev. č. 2016/S 016-023203, zasílanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na citovanou veřejnou zakázku, nebyl připojen doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 citovaného zákona.

 
Odůvodnění

I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 20.1.2017 návrh navrhovatele – AMP Chomutov a.s., IČO 25402188, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov, zastoupená na základě plné moci ze dne 18.1.2017 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená na základě plné moci ze dne 23.1.2017 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části 1 „Most“ veřejné zakázky „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14.12.2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.12.2015 pod ev. č. 526017, ve znění opravy uveřejněné dne 20.1.2016 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 18.12.2015 pod ev. č. 2015/S 245-444584, ve znění opravy uveřejněné dne 23.1.2016 pod ev. č. 2016/S 016-023203 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 20.1.2017, kdy Úřad obdržel návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel ve svém návrhu napadá hodnocení nabídek u subjektivně hodnotitelných kritérií hodnocení „Kvalita procesu realizace stavebních prací“, „Úroveň bezpečnosti BOZP“ a „Ochrana životního prostředí“. Navrhovatel má za to, že zadavatel neprovedl hodnocení nabídek dle uvedených dílčích kritérií hodnocení transparentním a přezkoumatelným způsobem, neboť nevěnoval dostatečnou pozornost slovnímu popisu hodnocení, což mělo za následek, že nebylo zjistitelné, proč konkrétní uchazeč obdržel přidělené bodové hodnocení, které bylo odlišné od bodového hodnocení jiného uchazeče, avšak se stejným nebo obdobným slovním hodnocením. Navrhovatel uvádí, že z hodnocení nabídek vyplynulo, že zadavatelem stanovené zadávací podmínky jsou v rozporu se zákonem, neboť za dané situace zadavatel nemohl obdržet vzájemně porovnatelné nabídky. Navrhovatel v podrobnostech odkazuje na obsah jím podaných námitek ze dne 29.12.2016. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že by Úřad zjistil, že některá z namítaných vad zadávacího řízení je vadou neodstranitelnou, navrhovatel navrhuje zrušení celého zadávací řízení na předmětnou část veřejné zakázky. V případě, že by zadavatel v období do vydání rozhodnutí uzavřel smlouvu, navrhovatel žádá, aby Úřad rozhodl o spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Návrh navrhovatele obsahuje současně i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

4.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o      zadavatel

o      navrhovatel,

o      vybraní uchazeči

 • vybraný uchazeč č. 1 – SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč č. 1“),
 • vybraný uchazeč č. 2 – „Společnost ECS+G“, jež tvoří EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 a GARNI spol. s r.o., IČO 46709525, se sídlem Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem (dále jen „vybraný uchazeč č. 2“),
 • vybraný uchazeč č. 3 – Severočeská stavební, a.s., IČO 25458426, se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „vybraný uchazeč č. 3“),
 • vybraný uchazeč č. 4 – Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč č. 4“),
 • vybraný uchazeč č. 5 – „Společnost pro Operativní opatření Mostecko“, jež tvoří SILNICE GROUP a.s., IČO 62242105, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 a ZEPRIS s.r.o., IČO 25117947, se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč č. 5“),
 • vybraný uchazeč č. 6 – REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., IČO 25041738, se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „vybraný uchazeč č. 6“).

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0034/2017/VZ-02418/2017/532/MOn ze dne 23.1.2017. Předmětné oznámení bylo odesláno zadavateli, navrhovateli a vybranému uchazeči č. 1. Vzhledem k tomu, že Úřad následně zjistil, že zadavatel rozhodl o výběru celkem šesti vybraných uchazečů na předmětnou část veřejné zakázky, vyhotovil Úřad „nové“ oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0034/2017/VZ-02527/2017/532/MOn ze dne 24.1.2017, které bylo vedle výše uvedených účastníků řízení odesláno i vybranému uchazeči č. 2, vybranému uchazeči č. 3, vybranému uchazeči č. 4, vybranému uchazeči č. 5 a vybranému uchazeči č. 6.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2017/VZ-02442/2017/532/MOn ze dne 23.1.2017 Úřad zadavateli stanovil lhůtu k provedení úkonu – podání písemného sdělení, zda zadavatel v části 1 „Most“ předmětné veřejné zakázky podle § 67 odst. 2 zákona, uvolnil navrhovateli jistotu, kterou zadavatel od uchazečů o veřejnou zakázku k zajištění plnění jejich povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení požadoval, a pro případ, že ano, též doručení dokladu, z něhož bude zřejmé datum uvolnění jistoty jmenovaným zadavatelem.

7.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0034/2017/VZ-03640/2017/532/MOn ze dne 7.2.2017 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

II. ZÁVĚRY ÚŘADU

8.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci části 1 „Most“ předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 114 odst. 3 zákona, a proto mu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.             Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

10.         Podle ust. § 67 odst. 4 zákona podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

11.         Podle § 117a písm. d) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

12.         Požadavek na poskytnutí jistoty zadavatel pro část 1 „Most“ předmětné veřejné zakázky stanovil v čl. 9.1. zadávací dokumentace týkající se předmětné části veřejné zakázky, přičemž výše jistoty byla stanovena na částku 1 000 000,- Kč.

13.         Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne 12.12.2016, přičemž navrhovatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky obdržel dne 15.12.2016.

14.         Z vyjádření zadavatele ze dne 26.1.2017 vyplývá, že zadavatel navrhovatelem složenou jistotu uvolnil a dne 20.12.2016 ji bankovním převodem převedl na účet navrhovatele. Vrácení složené jistoty na účet navrhovatele zadavatel doložil kopií výpisu ze svého účtu ze dne 20.12.2016, ze které vyplývá, že dne 20.12.2016 převedl na účet navrhovatele částku 1 000 032,22 Kč, což je výše navrhovatelem složené jistoty a úroky z této jistoty.

15.         Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel dopisem ze dne 29.12.2016 námitky, které zadavatel obdržel dne 30.12.2016. Rozhodnutím ze dne 9.1.2017, které navrhovatel obdržel dne 10.1.2017, zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil se způsobem, jakým zadavatel vyřídil jeho námitky, podal dne 20.1.2017 u Úřadu návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

16.         K návrhu navrhovatele ze dne 20.1.2017 doručenému Úřadu téhož dne prostřednictvím datové schránky jsou připojeny následující přílohy: plná moc ze dne 29.12.2016, námitky navrhovatele ze dne 29.12.2016, doklad o úhradě kauce ze dne 20.1.2017 a doklad o doručení námitek ze dne 29.12.2016 zadavateli dne 30.12.2016. Doklad o opětovném složení jistoty ve smyslu ust. § 67 odst. 4 zákona však součástí návrhu navrhovatele ze dne 20.1.2017, který Úřad obdržel tentýž den, nebyl.

17.         Skutečnost, že navrhovatel opětovně nesložil před podáním návrhu jistotu je patrná i z dokumentace o veřejné zakázce, neboť tato dokumentace neobsahuje žádný doklad o tom, že by navrhovatel v době od uvolnění jistoty zadavatelem, do podání návrhu, jistotu dle ust. 67 odst. 4 zákona opětovně složil. V této souvislosti Úřad uvádí, že zadavatel v reakci na usnesení č. j. ÚOHS-S0034/2017/VZ-02442/2017/532/MOn ze dne 23.1.2017 (viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí) v dopise ze dne 26.1.2017, který Úřad obdržel téhož dne, výslovně uvedl, že ke dni zpracování dopisu, tj. ke dni 26.1.2017 nebyla jistota ze strany navrhovatele opětovně složena.

18.         Úřad předně uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 117a písm. a) zákona] a náležitosti, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ust. § 117a písm. d) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení chybějících náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady návrhu vyzvat či zkoumat důvody absence takové zákonné náležitosti návrhu.

19.         Na základě výše uvedených skutečností má Úřad postavené najisto, že navrhovatel poskytl zadavateli jistotu ve výši 1 000 000,- Kč, a to formou bankovního převodu na účet zadavatele, přičemž poskytnutou jistotu (včetně připsaných úroků) zadavatel dne 20.12.2016 vrátil navrhovateli převodem na jeho účet (viz bod 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Přestože jistota byla zadavatelem uvolněna dne 20.12.2016, navrhovatel jistotu opětovně před podáním návrhu neposkytl, jak stanoví ust. § 67 odst. 4 zákona. Podle ust. § 114 odst. 3 zákona je doklad o opětovném složení jistoty povinnou součástí návrhu a musí být doložen spolu s návrhem.

20.         Jak již bylo uvedeno výše, zákon nepřipouští, aby Úřad navrhovatele k odstranění tohoto nedostatku návrhu vyzval, neboť Úřad je v souladu s § 117a písm. d) zákona povinen správní řízení bez dalšího (tzn. nemá navrhovatele k tomu vyzývat a stanovovat dodatečnou lhůtu), v případě, že doklad o opětovném složení jistoty nebyl k návrhu připojen, zastavit; zároveň je z výše popsaných okolností zřejmé, že jistota nebyla navrhovatelem ke dni podání návrhu opětovně složena. Úřad pro úplnost poznamenává, že v šetřeném případě se jedná o návrh podaný Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku.  

21.         Jelikož k návrhu navrhovatele ze dne 20.1.2017 nebyl připojen doklad o opětovném složení jistoty, což je dle § 117a písm. d) zákona bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží

1.             JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

2.             JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

3.             SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

4.             EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

5.             Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

6.             Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

7.             GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

8.             SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

9.             ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

10.         REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o, Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz