číslo jednací: S0766/2016/VZ-00232/2017/541/PDz

Instance I.
Věc Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  2. A42 s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 19. 1. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 256 KB

Č. j.: ÚOHS-S0766/2016/VZ-00232/2017/541/PDz

 

Brno: 3. ledna 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 12. 2016 na návrh ze dne 12. 12. 2016, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČO 00022985, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1,
  • navrhovatel – A42 s.r.o., IČO 24186554, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 8. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 8. 2016 pod ev. č. 637076, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 8. 2016 pod ev. č. 2016/S 162-293173,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – A42 s.r.o., IČO 24186554, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – ze dne 12. 12. 2016 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČO 00022985, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 8. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 8. 2016 pod ev. č. 637076, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 8. 2016 pod ev. č. 2016/S 162-293173, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona, tj. do 22. 12. 2016.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 22. 12. 2016 návrh navrhovatele – A42 s.r.o., IČO 24186554, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 12. 12. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČO 00022985, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 8. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 8. 2016 pod ev. č. 637076, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 8. 2016 pod ev. č. 2016/S 162-293173 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 22. 12. 2016, kdy Úřad obdržel návrh, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel svým návrhem brojí proti skutečnosti, že byl zadavatelem neoprávněně vyloučen z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v bodě 5.5 zadávací dokumentace a kvůli následnému nedoručení doplňujících dokumentů v zadavatelem stanovené lhůtě. Navrhovatel se v rámci návrhu domáhá, aby Úřad přezkoumal jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

4.             Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0766/2016/VZ-50613/2016/541/JVo ze dne 23. 12. 2016.

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

8.             Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

9.             Podle § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

10.         Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

11.         Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

12.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

13.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel odeslal zadavateli dne 6. 12. 2016 prostřednictvím datové zprávy námitky z téhož dne proti rozhodnutí zadavatele ze dne 1. 12. 2016 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 12. 12. 2016 podaným námitkám navrhovatele nevyhověl.

14.         Dle zjištění Úřadu z doručenky rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 12. 12. 2016 vyplývá, že předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 12. 12. 2016. Jak je zřejmé z ustanovení § 115 odst. 5 zákona, kauce musí být na účet Úřadu připsána nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu. Posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a tedy i posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu, byl v šetřeném případě podle § 114 odst. 4 zákona den 22. 12. 2016. Nejpozději tento den tak musela být kauce na účet Úřadu navrhovatelem připsána.

15.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 22. 12. 2016, přičemž součástí návrhu nebyl doklad o složení kauce. Z bankovních výpisů Úřadu současně vyplývá, že k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tzn. nejpozději dne 22. 12. 2016, nedošlo.

16.         Pro úplnost Úřad uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 117a písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 117a písm. c) zákona, tedy že nedojde k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona. Pro ustanovení § 117a písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (připsání kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

17.         Vzhledem k tomu, že ze strany navrhovatele nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, tedy nejpozději do 22. 12. 2016, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1

2.             A42 s.r.o., IČO 24186554, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz