číslo jednací: S0672/2016/VZ-45713/2016/511/SVá

Instance I.
Věc Kompostárna bioodpadu – Lázně Kynžvart
Účastníci
  1. Ing. Petra Petráková
  2. VERPET s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 288 KB

Č. j.:ÚOHS-S0672/2016/VZ-45713/2016/511/SVá

 

Brno 14. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2016 na návrh ze dne 24. 10. 2016, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Ing. Petra Petráková, IČO 71001000, se sídlem K Pramenům 249, 354 91 Lázně Kynžvart,

 

  • navrhovatel – VERPET s.r.o., IČO 28817770, se sídlem Zbečník 361, 549 31 Hronov,

ve věci veřejné zakázky „Kompostárna bioodpadu – Lázně Kynžvart“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení ze dne 30. 8. 2016, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – VERPET s.r.o., IČO 28817770, se sídlem Zbečník 361, 549 31 Hronov – vzal dne 10. 11. 2016 svůj návrh ze dne 24. 10. 2016 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona 4. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 26. 10. 2016 návrh navrhovatele – VERPET s.r.o., IČO 28817770, se sídlem Zbečník 361, 549 31 Hronov (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 24. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Ing. Petra Petráková, IČO 71001000, se sídlem K Pramenům 249, 354 91 Lázně Kynžvart (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kompostárna bioodpadu – Lázně Kynžvart“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení ze dne 30. 8. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 26. 10. 2016, kdy Úřad obdržel návrh, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Součástí návrhu navrhovatele ze dne 24. 10. 2016 byl rovněž i návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by Úřad k zajištění účelu správního řízení zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení Úřad oznámil účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0672/2016/VZ-44014/2016/511/SVá ze dne 31. 10. 2016.

5.             Dne 10. 11. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele z 9. 11. 2016, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení řízení ve věci veřejné zakázky v plném rozsahu.  

6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží

1.             Ing. Petra Petráková, K Pramenům 249, 354 91 Lázně Kynžvart

2.             VERPET s.r.o., Zbečník 361, 549 31 Hronov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz