číslo jednací: S0671/2016/VZ-45198/2016/543/MŠl

Instance I.
Věc Dodávka personálního a mzdového systému
Účastníci
  1. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
  2. MAGION system, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 11. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 306 KB

Č. j.: ÚOHS-S0671/2016/VZ-45198/2016/543/MŠl

 

Brno 10. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6,
  • navrhovatel – MAGION system, a.s., IČO 25872818, se sídlem Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dodávka personálního a mzdového systému“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 8. 2016,

vydává toto

usnesení:

I.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – MAGION system, a.s., IČO 25872818, se sídlem Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín – ze dne 26. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodávka personálního a mzdového systému“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 8. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 26. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření,se stala zjevně bezpředmětnou.

II.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – MAGION system, a.s., IČO 25872818, se sídlem Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín – ze dne 26. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uloženo pozastavení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka personálního a mzdového systému“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 8. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 26. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření,se stala zjevně bezpředmětnou.

III.

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele MAGION system, a.s., IČO 25872818, se sídlem Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín – ze dne 26. 10. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka personálního a mzdového systému“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 8. 2016 se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 26. 10. 2016, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 26. 10. 2016 obdržel návrh navrhovatele – MAGION system, a.s., IČO 25872818, se sídlem Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka personálního a mzdového systému“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 8. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 26. 10. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0671/2016/VZ-43866/2016/543/MŠl ze dne 27. 10. 2016.

5.             Navrhovatel v návrhu zejména uvádí, že zadavatel vyloučil navrhovatele z  účasti v zadávacím řízení v rozporu s § 76 odst. 1 a 6 zákona, neboť nabídka navrhovatele splňovala zadavatelem stanovené zadávací podmínky. Navrhovatel dále v návrhu namítá, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách nevypořádal s jednotlivými námitkami navrhovatele, a tedy nevypořádal námitky řádně. Z uvedených důvodů se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad jako opatření k nápravě zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a uložil zadavateli zařadit nabídku navrhovatele zpět do procesu posuzování a hodnocení nabídek.  

6.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel Úřad požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení pozastavení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.             Dne 7. 11. 2016 zadavatel doručil Úřadu společně se svým vyjádřením k návrhu na zahájení správního řízení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 7. 11. 2016, kterým zadávací řízení zrušil podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.  

K výrokům I. a II. usnesení

8.             Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: 

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

9.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0671/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, i návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nevyvolalo žádné právní následky (je-li zadávací řízení zrušeno, nemůže být na jeho základě již z povahy věci uzavřena smlouva, stejně jako již nemůže být takové zadávací řízení pozastaveno; rozhodování o případném zákazu uzavření takové smlouvy či pozastavení zadávacího řízení je tak zcela bezpředmětné).

11.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízeníve věci návrhu navrhovateleze dne 26. 10. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a ve věci návrhu navrhovateleze dne 26. 10. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona uloženo pozastavení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto usnesení.

 

K výroku III. usnesení

12.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0671/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se domáhal toho, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k  takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam.  

14.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 26. 10. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

2.             MAGION system, a.s., Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz