číslo jednací: S0677/2016/VZ-45997/2016/513/EPi

Instance I.
Věc Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech
Účastníci
 1. město Klatovy
 2. ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 284 KB

Č. j.: ÚOHS-S0677/2016/VZ-45997/2016/513/EPi

 

Brno: 15. listopadu 2016

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 10. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

 • zadavatel – město Klatovy, IČO 00255661, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy – Klatovy I,
 • navrhovatel – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odeslání výzvy k podání nabídek dne 30. 8. 2016,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – ze dne 27. 10. 2016 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Klatovy, IČO 00255661, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy – Klatovy I – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odeslání výzvy k podání nabídek dne 30. 8. 2016, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona, tj. do 27. 10. 2016.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení

1.             Zadavatel – město Klatovy, IČO 00255661, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy – Klatovy I (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení odesláním výzvy k podání nabídek dne 30. 8. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 3. 10. 2016, resp. z příloh č. 1 a 2 tohoto protokolu, vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 5 nabídek, a to od následujících uchazečů:

 • ENERGIE DIRECT, s.r.o., IČO 29237980, se sídlem Údolní 599/37, 602 00 Brno,
 • ELTODO, a.s., IČO 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka,
 • Lesní stavby, s.r.o., IČO 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko,
 • INVEST TEL, s.r.o., IČO 49193503, se sídlem Průmyslová 824, 339 01 Klatovy,
 • Zbyněk Toman, IČO 10348239, se sídlem Štěpánovice 53, 339 01 Klatovy.

3.             Dopisem ze dne 4. 10. 2016 podal navrhovatel – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – námitky směřující proti zadávacím podmínkám. Námitky byly zadavateli doručeny téhož dne.

4.             Zadavatel podaným námitkám rozhodnutím ze dne 14. 10. 2016, které bylo navrhovateli doručeno dne 17. 10. 2016, nevyhověl.

5.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel se s rozhodnutím zadavatele neztotožnil, podal dne 27. 10. 2016 návrh z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

II.             Průběh správního řízení

6.             Úřad obdržel návrh dne 27. 10. 2016, a tímto dnem bylo podle ustanovení § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

7.             Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti zadávacím podmínkám, přičemž namítá, že zadavatel svým postupem porušil ustanovení § 44 odst. 11 zákona a současně § 6 zákona, když vymezil zadávací podmínky takovým způsobem, že je splňuje pouze produkt jediného výrobce, aniž by pro takové omezení existoval jakýkoliv relevantní důvod. Součástí návrhu navrhovatele byl rovněž návrh na vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

8.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

9.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0677/2016/VZ-44145/2016/513/JLí ze dne 1. 11. 2016.

10.         Dne 3. 11. 2016 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne a část dokumentace o veřejné zakázce.

11.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0677/2016/VZ-44684/2016/513/EPi ze dne 4. 11. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v předmětné veřejné zakázce v průběhu správního řízení a k zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

12.         Dne 7. 11. 2016 Úřad obdržel zbývající část dokumentace o veřejné zakázce.

III.           Závěry Úřadu

13.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

14.         Úřad v úvodu posoudil, zda je zadavatel zadavatelem ve smyslu zákona.

15.         Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je územním samosprávným celkem, má Úřad za prokázané, že je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona.

16.         Podle § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

17.         Podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

18.         Podle § 115 odst. 1 zákona s podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

19.         Podle § 115 odst. 5 zákona kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

20.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

21.         Navrhovatel podal námitky zadavateli dopisem ze dne 4. 10. 2016, který jej obdržel téhož dne. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl rozhodnutím ze dne 14. 10. 2016, které navrhovatel obdržel dne 17. 10. 2016, a tudíž posledním dnem lhůty pro doručení návrhu byl 27. 10. 2016. Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 27. 10. 2016, tedy ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Přílohou podaného návrhu je platební příkaz, který měl být podle obsahu tohoto dokumentu splatný dne 27. 10. 2016, avšak Úřad zjistil, že nedošlo k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tedy k 27. 10. 2016. Z výpisu účtu č. 16010-24825621 vedeného u České národní banky Úřad zjistil, že k připsání částky ve výši 50 000 Kč na účet došlo až dne 31. 10. 2016. Navrhovatel tedy nesplnil podmínku stanovenou zákonem, která je zcela zřejmá z § 115 odst. 5 zákona.

22.         Z výše uvedeného vyplývá, že aniž by bylo třeba se dále zabývat otázkou správnosti výše skládané kauce, je možno učinit závěr, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5, tj. do 27. 10. 2016. V takovém případě nezbývá Úřadu než správní řízení zastavit.

23.         Vzhledem k tomu, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy – Klatovy I

2.             ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz