číslo jednací: S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi

Instance I.
Věc Dodávka robotické magnetopáskové knihovny
Účastníci
 1. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 2. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 439 KB

Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi

 

Brno: 14. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 10. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

 • zadavatel – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6,
 • navrhovatel – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 9. 2016 JUDr. Robertem Falbrem, advokátem, ev. č. ČAK 11907, se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Dodávka robotické magnetopáskové knihovny“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 2. 8. 2016 odeslané dne 3. 8. 2016,

rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem – ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka robotické magnetopáskové knihovny“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 2. 8. 2016 odeslané dne 3. 8. 2016 se v části týkající se

 • netransparentnosti zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky,
 • hodnotící komisí nabídnutých možností, jak prokázat kompatibilitu zařízení, uvedených v žádosti ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky,
 • délky lhůty pro doručení vysvětlení nabídky cit. navrhovatele,

podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

 

II.

Správní řízení týkající se části návrhu navrhovatele – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem – ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka robotické magnetopáskové knihovny“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 2. 8. 2016 odeslané dne 3. 8. 2016, kterou se cit. navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí cit. zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o vyloučení cit. navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí cit. zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o výběru nejvhodnější nabídky, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost cit. navrhovatele, tj. návrh ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných v předmětné veřejné zakázce, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Na základě výzvy k podání nabídky ze dne 2. 8. 2016 odeslané dne 3. 8. 2016 zahájil zadavatel – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka robotické magnetopáskové knihovny“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „dodávka robotické magnetopáskové knihovny s příslušenstvím, vč. dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužívaných zařízení.

3.             Zadavatel v témže článku zadávací dokumentace stanovil, že „[u]chazeč za účelem prokázání splnění minimálních technických požadavků, které jsou předmětem technické specifikace zakázky, předloží Zadavateli jako součást své nabídky technickou dokumentaci, ze které musí být Zadavatel schopen posoudit splnění těchto požadavků. Technickou dokumentací rozumí Zadavatel oficiální dokumentaci výrobce nabízeného zařízení/komponent/software nebo jinou oficiální dokumentaci, která je standardně dodávána se zařízením, a to v českém nebo anglickém jazyce[,] a ze které bude splnění minimálních technických požadavků vyplývat. V případě, že některé z minimálních technických požadavků zadavatele na předmět plnění nejsou uvedeny v oficiální dokumentaci, doloží uchazeč splnění těchto požadavků jiným vhodným prokazatelným způsobem (např. návrh vlastního technického řešení, testovací protokol apod.). Z doložených dokumentů musí zcela jasně vyplývat splnění minimálních technických požadavků Zadavatele.

4.             V příloze č. 3 „Technická specifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel stanovil mj. požadavek na kompatibilitu zařízení, a to tak, že „[d]odané zařízení musí být kompatibilní se současným zálohovacím software Veritas Backup Exec 15 a musí umožnit zálohování protokolem NDMP z diskového pole IBM N6240.

5.             Z protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne 30. 8. 2016 vyplývá, že hodnotící komise požádala uchazeče – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 9. 2016 JUDr. Robertem Falbrem, advokátem, ev. č. ČAK 11907, se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – o písemné vysvětlení jeho nabídky z hlediska splnění požadavku na kompatibilitu zařízení. Z žádosti o vysvětlení ze dne 30. 8. 2016 poté vyplývá, že „[o]věřením u výrobce software Veritas Backup Exec 15 na jeho oficiální webové stránce (…) bylo zjištěno, že uchazečem nabízené zařízení ‚M8017 MagStor 6480‘ není uvedeno v Backup Exec 15 Hardware Compatibility List (HCL), tedy seznamu zařízení podporovaných softwarem Veritas Backup Exec 15 a tímto standardním postupem tak nebylo možné ověřit splnění požadavku zadavatele na ‚kompatibilitu zařízení‘.“ Hodnotící komise tedy žádá „o prokázání splnění požadavku zadavatele na ‚kompatibilitu zařízení‘ a to buďto doložením výpisu z platného Veritas Backup Exec 15 Hardware Compatibility List (HCL) nebo prohlášením výrobce software Veritas Backup Exec 15, že uvedený software je kompatibilní s uchazečem nabízeným zařízením ‚M8017 MagStor 6480‘. Z předloženého prohlášení musí být zřejmé, kdy a kým bylo toto prohlášení vystaveno a informace, že se dané prohlášení vztahuje k verzi software ‚Veritas Backup Exec 15‘. Doklady mohou být předloženy v prosté kopii.

6.             Dne 2. 9. 2016 doručil navrhovatel zadavateli odpověď na výše uvedenou žádost, v níž uvedl, že „[z]ařízení M8017 MagStor 6480 je rebrandované zařízení BDT Multistak with LTO 7 – FC, které je v požadovaném dokumentu uvedeno na straně 5 v sekci ‚New tape libraries‘ (…) a na straně 86 v sekci BDT. Jako důkaz tohoto tvrzení můžeme uvést, že zařízení má identické ID (BDT^^^^^MULTISTAK). Z tohoto pohledu považujeme za dostatečné ujištění zadavatele formou čestného prohlášení uchazeče o kompatibilitě s uvedeným SW. (…)

7.             Z protokolu o 3. jednání hodnotící komise ze dne 8. 9. 2016 vyplývá, že hodnotící komise vysvětlení doručené navrhovatelem neakceptovala a nabídku navrhovatele vyřadila.

8.             Dne 12. 9. 2016 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele z účasti v předmětném zadávacím řízení. Zadavatel rozhodl téhož dne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – STORAGE ONE, a.s., IČO 02301245, se sídlem Západní 488/21, 162 00 Praha 6 (dále jen „vybraný uchazeč“).

9.             Navrhovatel doručil dne 20. 9. 2016 zadavateli námitky z téhož dne proti výše uvedeným rozhodnutím zadavatele ze dne 12. 9. 2016.

10.         Zadavatel rozhodnutím ze dne 23. 9. 2016, které navrhovatel obdržel dne 3. 10. 2016, námitkám nevyhověl.

11.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“), doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 13. 10. 2016 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

12.         Navrhovatel je přesvědčen, že „postup zadavatele počínající písemnou výzvou k vysvětlení nabídky ze dne 30. 8. 2016, která měla za následek vyloučení navrhovatele, je v rozporu se zásadou transparentnosti a zásadou zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 ZVZ“, neboť „[z]adavatel uchazeči nabídl v zásadě pouze dvě možnosti k prokázání kompatibility zařízení [viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí] (…) Současně k prokázání kompatibility zařízení poskytnul uchazeči pouze tři pracovní dni – tedy nepřiměřeně krátkou dobu na to, aby uchazeč u třetí osoby (výrobce SW) získal potřebné vyjádření.

13.         Navrhovatel je dále názoru, že postupem zadavatele, kdy ten požadoval prokázání kompatibility zařízení prostřednictvím třetí osoby (výrobce SW), „může dojít k diskriminaci uchazečů, jejichž zařízení není uváděno na oficiálním seznamu Veritas Backup Exec 15 nebo uchazečů, kteří nemohli z nějakého důvodu získat požadované vyjádření výrobce SW, oproti uchazečům, kteří dodávají zařízení, které je na oficiálním seznamu Veritas Backup Exec 15 uvedeno, popř., kteří disponují potřebnými vyjádřeními výrobce SW.

14.         K samotné problematice prokázání kompatibility zařízení navrhovatel zastává názor, že v tomto ohledu je netransparentní již samotná zadávací dokumentace veřejné zakázky (dle navrhovatele se tato netransparentnost projevila až v souvislosti s žádostí o vysvětlení nabídky – viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí), z níž „nejsou zřejmé žádné jiné konkrétní požadavky zadavatele na prokázání kompatibility zařízení, než které zadavatel uvedl v písemné výzvě k vysvětlení nabídky ze dne 30. 8. 2016.“ Navrhovatel shledává taktéž netransparentním v zadávací dokumentaci zadavatelem stanovený způsob prokázání minimálních technických požadavků (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí), k čemuž dodává: „Považoval by zadavatel za dostatečné, pokud by uchazeč ve lhůtě tří pracovních dní v sídle zadavateli technickou zkouškou prokázal kompatibilitu zařízení? Jaký testovací protokol měl zadavatel na mysli?   

15.         Navrhovatel je dále přesvědčen, že v reakci na žádost hodnotící komise ze dne 30. 8. 2016 prokázal splnění požadavku na kompatibilitu zařízení, přičemž plně odkazuje na svoji odpověď doručenou zadavateli dne 2. 9. 2016 (viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a dodává, že dle jeho názoru „čestné prohlášení plně dostačuje k prokázání kompatibility.

16.         Navrhovatel shrnuje, že „požadavky, které zadavatel zaslal uchazeči v žádosti o písemné vysvětlení nabídky, v žádném případě není možné podřadit pod povinnost uchazeče požadované dokumenty dodat, ale jedná se naopak o dodatečné a zcela nepřípustné rozšiřování podmínek a předpokladů původní zadávací dokumentace.

17.         Navrhovatel rovněž nesouhlasí s tvrzeními zadavatele uvedenými v jeho rozhodnutí ze dne 23. 9. 2016 o  námitkách navrhovatele vztahujících se k prohlášení (emailu) od zástupce výrobce nabízeného zařízení, které doručil navrhovatel zadavateli v rámci podaných námitek.

18.         Navrhovatel se domáhá „zrušení veškerých úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení a posouzení nabídek, a to zejména, pokud jde o Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru.

19.         Současně navrhovatel požádal o nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.         Podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 13. 10. 2016, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

21.         Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

22.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0654/2016/VZ-42412/2016/521/OPi ze dne 17. 10. 2016.

23.         Dne 21. 10. 2016 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 20. 10. 2016 k návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dokumentaci o předmětné veřejné zakázce. 

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0654/2016/VZ-43868/2016/521/OPi ze dne 27. 10. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce pořízené v souvislosti s těmito úkony.

25.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0654/2016/VZ-44316/2016/521/OPi ze dne 2. 11. 2016 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

26.         Dne 7. 11. 2016 obdržel Úřad podání zadavatele, jehož obsahem byla kupní smlouva uzavřená dne 7. 11. 2016 s vybraným uchazečem na plnění předmětu šetřené veřejné zakázky.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

27.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména návrhu navrhovatele a dokumentace o veřejné zakázce, rozhodl

 • ve výroku I. tohoto rozhodnutí podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele v části týkající se

§    netransparentnosti zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky,

§    hodnotící komisí nabídnutých možností, jak prokázat kompatibilitu zařízení, uvedených v žádosti ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky,

§    délky lhůty pro doručení vysvětlení nabídky navrhovatele,

neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou,

 • ve výroku II. tohoto rozhodnutí podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o  zastavení správního řízení týkající se části návrhu navrhovatele ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v předmětné veřejné zakázce, kterou se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o výběru nejvhodnější nabídky, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v předmětné veřejné zakázce, se stala zjevně bezpředmětnou.

Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

28.         Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

29.         Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

30.         Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

31.         Podle § 110 odst. 4 zákona námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

32.         Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle § 110 odst. 2, 3 a 5 zákona musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle § 110 odst. 2 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

33.         Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

K části návrhu týkající se netransparentnosti zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

34.         Úřad uvádí, že z obsahu návrhu navrhovatele vyplývá, že část (viz bod 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí) směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Přestože navrhovatel uvádí, že jeho návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž namítaná netransparentnost zadávacích podmínek se dle navrhovatele projevila až v souvislosti s žádostí ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky, vyhodnotil Úřad obsah námitek uvedených v návrhu tak, že se v případě navrhovatelem namítané netransparentnosti zadávací dokumentace veřejné zakázky jedná o námitky směřující proti zadávacím podmínkám, neboť navrhovatel namítá netransparentnost požadavku zadavatele na prokázání splnění minimálních technických požadavků nabízeného zařízení stanoveného v čl. 3 zadávací dokumentace, který je zcela jistě nutno považovat za zadávací podmínku ve smyslu § 17 písm. l) zákona.

35.         V takovém případě byl navrhovatel povinen v souladu s § 110 odst. 3 zákona uplatnit své námitky u zadavatele ve lhůtě nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Z čl. 4 výzvy k podání nabídky ze dne 2. 8. 2016 vyplývá, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 23. 8. 2016, tzn. že navrhovatel byl povinen doručit námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky zadavateli nejpozději do 28. 8. 2016, avšak s ohledem na skutečnost, že 5. den zákonné lhůty připadal na neděli, byl navrhovatel povinen doručit námitky do následujícího pracovního dne (viz § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), tj. do 29. 8. 2016.

36.         Úřad uvádí, že navrhovatel námitky proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadavateli ve lhůtě stanovené zákonem ani později nedoručil, neboť namítané skutečnosti uvádí až ve svém návrhu ze dne 13. 10. 2016.

37.         Jelikož je dle § 110 odst. 7 zákona podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci, Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele v části týkající se netransparentnosti zadávací dokumentace veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou.

38.         Pro úplnost Úřad doplňuje, že i v případě, kdy by se, jak navrhovatel uvádí, namítaná netransparentnost zadávací dokumentace projevila až v důsledku žádosti hodnotící komise ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky (přičemž Úřad se touto otázku s ohledem na zásadu procesní ekonomie dále nezabýval), musel by Úřad dospět k totožnému závěru. V takovém případě by byl totiž navrhovatel povinen v souladu s § 110 odst. 2 zákona doručit námitky v této věci zadavateli do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona zadavatelem dozvěděl, tj. od doručení předmětné žádosti hodnotící komise. Vzhledem k tomu, že navrhovatel námitky v této věci nedoručil zadavateli vůbec a uplatňuje je až v rámci návrhu, je zřejmé, že ani za takové situace by návrh v této věci nebyl podán oprávněnou osobou, neboť námitky nebyly podány řádně a včas.

K části návrhu týkající se hodnotící komisí nabídnutých možností, jak prokázat kompatibilitu zařízení, uvedených v žádosti ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky

39.         Navrhovatel v návrhu shledává v rozporu se zásadou transparentnosti a zásadou zákazu diskriminace postup zadavatele (resp. hodnotící komise), který žádostí ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky nabídl navrhovateli pouze dvě možnosti prokázání kompatibility zařízení (viz bod 12. odůvodnění tohoto rozhodnutí), z nichž jedna možnost spočívala v prokázání kompatibility zařízení prostřednictvím třetí osoby – výrobce SW (k tomu blíže viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

40.         Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že tyto skutečnosti, proti nimž navrhovatel v návrhu brojí, se vztahují k žádosti hodnotící komise ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky, která byla navrhovateli doručena téhož dne. Zadavatel se tudíž o této skutečnosti dozvěděl nejpozději dne 30. 8. 2016, kdy se seznámil s předmětnou žádostí.

41.         Vzhledem k tomu, že předmětná veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, byl navrhovatel povinen v souladu s § 110 odst. 2 zákona doručit zadavateli námitky proti výše namítanému domnělému porušení zákona zadavatelem do 10 dnů ode dne, kdy obdržel předmětnou žádost o písemné vysvětlení nabídky (tedy ode dne, kdy se dozvěděl o domnělém porušení zákona zadavatelem), tj. do 9. 9. 2016.

42.         Navrhovatel však namítal výše uvedené domnělé porušení zákona zadavatelem až v rámci „Námitek uchazeče proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 20. 9. 2016 doručených zadavateli téhož dne.

43.         Je tak zřejmé, že navrhovatel nepodal v této věci námitky včas, jelikož lhůta pro jejich podání marně uplynula dne 10. 9. 2016.

44.         S ohledem na skutečnost, že dle § 110 odst. 7 zákona je podání námitek řádně a včas podmínkou podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci, Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele v části týkající se hodnotící komisí nabídnutých možností, jak prokázat kompatibilitu zařízení, uvedených v žádosti ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky, nebyl podán osobou oprávněnou, neboť námitky v této věci nebyly podány včas.

K části návrhu týkající se délky lhůty pro doručení vysvětlení nabídky navrhovatele

45.         Navrhovatel v návrhu dále napadá délku lhůty pro doručení vysvětlení nabídky navrhovatele stanovenou v žádosti hodnotící komise ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky (viz bod 12. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

46.         Úřad uvádí, že i v tomto případě brojí navrhovatel proti domnělému porušení zákona zadavatelem, o němž se dozvěděl z žádosti hodnotící komise ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky doručené navrhovateli téhož dne, a v takovém případě byl povinen v souladu s § 110 odst. 2 zákona doručit zadavateli námitky v této věci ve lhůtě do 10 dnů, tj. do 9. 9. 2016.

47.         Úřad sděluje, že navrhovatel námitky proti délce lhůty pro doručení vysvětlení nabídky stanovené hodnotící komisí v žádosti ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky zadavateli ve lhůtě stanovené zákonem ani později nedoručil, neboť namítané skutečnosti uvádí až ve svém návrhu ze dne 13. 10. 2016.

48.         Jelikož je dle § 110 odst. 7 zákona podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci, Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele v části týkající se délky lhůty pro doručení vysvětlení nabídky navrhovatele nebyl podán oprávněnou osobou.

Shrnutí

49.         S ohledem na vše výše uvedené Úřad rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele v části týkající se

 • netransparentnosti zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky,
 • hodnotící komisí nabídnutých možností, jak prokázat kompatibilitu zařízení, uvedených v žádosti ze dne 30. 8. 2016 o písemné vysvětlení nabídky,
 • délky lhůty pro doručení vysvětlení nabídky navrhovatele,

neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

50.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

51.         Jelikož zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel s vybraným uchazečem kupní smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky (viz bod 26. odůvodnění tohoto rozhodnutí), stal se návrh navrhovatele v části, v níž se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o výběru nejvhodnější nabídky, a kterým bylo požadováno zrušení veškerých úkonů zadavatele spočívající v hodnocení a posouzení nabídek, zejména pak výše uvedených rozhodnutí zadavatele, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (uzavření smlouvy), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam, neboť ke zrušení jednotlivých úkonů zadavatele nelze přikročit (Úřad na tomto místě připomíná, že nápravné opatření lze v souladu s § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy na veřejnou zakázku).

52.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení týkajícího se části návrhu navrhovatele ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v předmětné veřejné zakázce, kterou se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 12. 9. 2016 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele ze dne 12.  9. 2016 o výběru nejvhodnější nabídky, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 13. 10. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v předmětné veřejné zakázce, se stala zjevně bezpředmětnou, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6

2.             JUDr. Robert Falbr, advokát, ev. č. ČAK 11907, V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz