Rozhodnutí: VZ/S027/99

Instance I.
Věc olej na mazání výměn - WD 40, olej ve spray na kov. součástky - COMBAT 400 ml
Účastníci
 1. České dráhy, státní organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 22. 5. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 77 KB

Č.j.: S 27/99-150/925/99-Po

V Brně dne 4. 5. 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24. 2. 1999 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. o návrhu uchazeče C-LAB SERVICES spol. s r. o., se sídlem Tišnov, Wagnerova č. 1743, PSČ 666 01, IČO 18 56 59 21, zast. jednatelem společnosti Ing. Vítem Kubíčkem, při podání návrhu na základě plné moci ze dne 1. 2. 1999 zastoupen Ing. Liborem Štursou, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - České dráhy, státní organizace, Divize obchodně provozní, odštěpný závod, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO 48 11 86 64, zast. vrchním ředitelem odštěpného závodu Ing. Jaroslavem Kocourkem, ze dne 9. 2. 1999 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele ze dne 28. 1. 1999 o vyloučení uchazeče C-LAB SERVICES z další účasti na veřejné zakázce na "olej na mazání výměn - WD 40, olej ve spray na kov. součástky - COMBAT 400 ml" zadávané podle § 49 odst. 1 zákona výzvou ze dne 17. 12. 1998 zaslanou 5 zájemcům, rozhodl podle § 60 písm. a) cit. zákona takto:

Rozhodnutím zadavatele - České dráhy, státní organizace, Divize obchodně provozní, odštěpný závod, ze dne 28. 1. 1999 o vyloučení uchazeče C-LAB SERVICES spol. s r. o. z další účasti na veřejné zakázce nedošlo k porušení zákonao zadávání veřejných zakázek.

Návrh uchazeče C-LAB SERVICES spol. s r. o. se zamítá.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), jako orgán příslušný podle § 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"), obdržel dne 24. 2. 1999 od uchazeče C-LAB SERVICES spol. s r. o., se sídlem Tišnov, Wagnerova č. 1743, PSČ 666 01, IČO 18 56 59 21, zast. jednatelem společnosti Ing. Vítem Kubíčkem, při podání návrhu na základě plné moci ze dne 1. 2. 1999 zastoupen Ing. Liborem Štursou (dále jen "C LAB SERVICES"), návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - České dráhy, státní organizace, Divize obchodně provozní, odštěpný závod, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO 48 11 86 64, zast. vrchním ředitelem odštěpného závodu Ing. Jaroslavem Kocourkem (dále jen "zadavatel"), ze dne 9. 2. 1999 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele ze dne 28. 1. 1999 o vyloučení uchazeče C-LAB SERVICES z další účasti na veřejné zakázce na "olej na mazání výměn - WD 40, olej ve spray na kov. součástky - COMBAT 400 ml" zadávané podle § 49 odst. 1 zákona výzvou ze dne 17. 12. 1998 zaslanou 5 zájemcům.

Ve svém návrhu se uchazeč domáhá "zrušení soutěže a vyhlášení nové soutěže o veřejnou zakázku". Uchazeč uvádí, že důvody, pro které zadavatel nevyhověl jeho námitkám jsou nedostačující a nemající oporu v zákoně. Uchazeč nesouhlasí s výkladem zadavatele, že neověřené kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku nejsou listinami podle § 2c zákona, přičemž jejich předložením uchazeč nedostál povinnosti doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč ve svém návrhu rovněž trvá na tom, že § 49 zákona neodpírá uchazeči právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Protože uchazeč místo oznámení termínu otevírání obálek s nabídkami obdržel oznámení o svém vyloučení z další účasti v soutěži o veřejnou zakázku, domnívá se, že toto oznámení o jeho vyloučení obdržel ještě před vlastním termínem otevírání obálek s nabídkami.

Dnem doručení uvedeného návrhu orgánu dohledu, tj. 24. 2. 1999, bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Podle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek účastníky tohoto řízení jsou:

 1. zadavatel,

 2. C-LAB SERVICES.

Orgán dohledu zaslal dne 31. 3. 1999 uchazeči C-LAB SERVICES výzvu, ve které ho podle § 6 odst. 1 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyzval k zaplacení správního poplatku stanoveného podle položky 62 písm. c) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, ve výši 2 500, Kč. Uchazeč C-LAB SERVICES tento poplatek dne 14. 4. 1999 zaplatil převodem na účet orgánu dohledu vedený u ČNB.

S předběžnými výsledky šetření orgán dohledu seznámil účastníky řízení dopisem č. j. S 27/99-150/824/99-Po ze dne 21. 4. 1999. Zároveň účastníkům poskytl 3denní lhůtu, ve které se mohli k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Žádný z účastníků však této možnosti nevyužil.

Při prostudování dokumentace předmětné veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel dopisy ze dne 17. 12. 1998 vyzval pět zájemců k předložení nabídky.

Zadavatel ve výzvě (bod 5.) uvedl, že požaduje prokázání kvalifikace uchazečů "podle zákona 199/94 Sb. a 148/96 Sb. § 2 b". V kopii výzvy, kterou orgánu dohledu předložil jako přílohu ke svému návrhu uchazeč C-LAB SERVICES, tento bod uveden není.

Vzhledem k tomu, že zadavatel ani uchazeč C-LAB SERVICES se k těmto skutečnostem nevyjádřili, orgán dohledu nemohl posoudit, zda zadavatel zaslal tomuto uchazeči takové vyhotovení výzvy, které neobsahovalo bod 5., nebo zda uchazeč obdržel výzvu, která tento bod obsahovala a neúplnou kopii pouze předložil orgánu dohledu uchazeč jako přílohu svého návrhu.

Bez ohledu na obsah výzvy jsou však uchazeči povinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky, neboť tato povinnost je jim stanovena v § 2a zákona. Kvalifikační předpoklady jsou stanoveny v § 2b zákona a způsob jejich prokazování je upraven § 2c zákona. Vzhledem k tomu, že všechna tato ustanovení jsou kogentního charakteru, nemůže být jejich obsah změněn ani podmínkami zadání konkrétní veřejné zakázky.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že lhůta pro zaslání nabídek je 10. 1. 1999. Termín a místo otevírání obálek zadavatel neuvedl.

Vzhledem k tomu, že předmětná veřejná zakázka je zadávána podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona, zadavatel je vázán

 • ustanovením § 49 zákona,

 • ustanoveními, na které § 49 zákona výslovně odkazuje,

 • obecnými ustanoveními zákona, jimiž je zadavatel vázán bez ohledu na formu zadávání veřejné zakázky (část 1., 4. a 5. zákona).

Z uvedených skutečností vyplývá, že zadavatel není povinen provádět veřejné otevírání obálek ve smyslu § 29 zákona. Vzhledem k tomu, že zadavatel ve výzvě neuvedl, že otevírání obálek bude veřejné, je zřejmé, že se rozhodl pro neveřejnou formu, což mu zákon umožňuje.

Ze seznamu doručených a přijatých nabídek, jakož i z protokolu o otevírání obálek vyplývá, že zadavatel obdržel nabídky od pěti uchazečů.

V protokolu o otevírání obálek je uvedeno, že nabídky tří uchazečů nevyhověly kontrole úplnosti. Jejich nabídky proto byly vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeči byli zadavatelem vyloučeni z další účasti na veřejné zakázce. Jedním z vyloučených uchazečů byla i společnost C-LAB SERVICES; zadavatel o vyloučení tohoto uchazeče rozhodl rozhodnutím č.j. 638 ze dne 28. 1. 1999. Zadavatel v průběhu správního řízení neprokázal, že toto rozhodnutí doručil uchazeči doporučeně s doručenkou.

Dopisem ze dne 1. 2. 1999 č. j. L99-CD-001a podal uchazeč C-LAB SERVICES proti výše uvedenému rozhodnutí námitky, které byly zadavateli doručeny dne 3. 2. 1999.

Zadavatel podaným námitkám nevyhověl, což uchazeči sdělil svým dopisem č. j. 379/99-O2 ze dne 9. 2. 1999, doručeným uchazeči dne 18. 2. 1999. Poté uchazeč využil své právo a dopisem č. j. L99-UHS-001 ze dne 18. 2. 1999 podal k orgánu dohledu návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Tento návrh byl orgánu doručen dne 24. 2. 1999, tedy v zákonné lhůtě.

Orgán dohledu prostudoval nabídku uchazeče C-LAB SERVICES a zjistil, že tato nabídka neobsahuje

 • originál nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu (doložena je pouze neověřená kopie),

 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (doložena je pouze neověřená kopie),

 • čestné prohlášení, že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 2b odst. 1 písm. f) zákona).

Po posouzení těchto skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že uchazeč C-LAB SERVICES nesplnil kvalifikační předpoklady stanovené v § 2b odst. 1 písm. a) a f) zákona, neboť z ustanovení § 2c odst. 1 zákona vyplývá, že uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením k písmenům b) - f).

Uchazeč C-LAB SERVICES v nabídce předložil pouze neověřené kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku. Listinou se však v právních předpisech rozumí vždy sama listina, tedy vlastní originální vyhotovení např. živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku atd., a nikoliv jejich opis nebo zobrazení. Ustanovení § 2c odst. 3 zákona připouští i možnost předložit doklad opravňující k podnikání ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Vzhledem k tomu, že uchazeč C-LAB SERVICES ve své nabídce předložil pouze kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku bez ověření jejich pravosti, jakož i vzhledem k tomu, že ve své nabídce nepředložil čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 2b odst. 1 písm. f) zákona, orgán dohledu konstatuje, že uchazeč neprokázal řádně splnění kvalifikačních předpokladů.

Po posouzení všech výše uvedených skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že zadavatel svým rozhodnutím o vyloučení uchazeče C-LAB SERVICES postupoval v souladu se zákonem a proto orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

pověřený řízením odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastníci řízení:

 1. České dráhy, státní organizace, Divize obchodně provozní, odštěpný závod, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15, zast. Ing. Jaroslavem Kocourkem

 2. C-LAB SERVICES spol. s r. o., se sídlem Tišnov, Wagnerova č. 1743, PSČ 666 01, zast. Ing. Vítem Kubíčkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en