číslo jednací: S0303/2016/VZ-19253/2016/541/JCh

Instance I.
Věc Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek
Účastníci
  1. Hlavní město Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 285 KB

Č. j.: ÚOHS-S0303/2016/VZ-19253/2016/541/JCh

 

5. května 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, jehož se dopustil účastník řízení

 

  • zadavatel – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1,

v souvislosti s uveřejněním Smlouvy o dílo č. DIL/66/02/001304/2015 uzavřené dne 20. 3. 2015 se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, na plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek“ realizované na základě výzvy k podání cenové nabídky ze dne 3. 10. 2014,

vydává dle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu o dílo č. DIL/66/02/001304/2015 uzavřenou dne 20. 3. 2015 se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, na plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek“ realizované na základě výzvy k podání cenové nabídky ze dne 3. 10. 2014, do 15 dnů od jejího uzavření, tedy nejpozději do dne 7. 4. 2015, ale uveřejnil ji až dne 24. 6. 2015.

 

                                                                             II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – ukládá,

 

pokuta ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Zadavatel – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil veřejnou zakázku malého rozsahu „Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek“ na základě výzvy k podání cenové nabídky ze dne 3. 10. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky bylo podle bodu 4. 1 „Předmět Veřejné zakázky“ výzvy k podání cenové nabídky vytvoření soustavy zadávacích postupů, která bude tvořena vzorovými dokumenty pro jednotlivé druhy zadávacích řízení dle zákona a řízení na zadání veřejných zakázek malého rozsahu, vytvoření metodiky pro kontinuální přezkum aktuálnosti a efektivity soustavy zadávacích postupů, podpora zadavatele při tvorbě vzdělávacích materiálů potřebných k proškolení zaměstnanců o soustavě zadávacích postupů a metodice formou úvodního prezenčního školení v rozsahu 4 hodin, podpora zadavatele při tvorbě vzdělávacích materiálů potřebných k proškolení zaměstnanců o soustavě zadávacích postupů a metodice formou e-learningu a služby spočívající v poradenství, konzultacích a analýzách souvisejících s výše uvedeným plněním v návaznosti na přijetí nové legislativy.

3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila podle bodu 4. 5 „Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky“ výzvy k podání cenové nabídky 1 990 000 Kč bez DPH.

4.             Zadavatel dne 20. 3. 2015 uzavřel Smlouvu o dílo č. DIL/66/02/001304/2015 se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „společnost MT Legal s.r.o.“ a „smlouva o dílo“).

5.             Zadavatel uveřejnil smlouvu o dílo na svém profilu dne 24. 6. 2015.

6.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh, obdržel dne 4. 4. 2016 podnět k přezkoumání postupu zadavatele v souvislosti s uveřejněním smlouvy o dílo na profilu zadavatele. V souvislosti s obdrženým podnětem si Úřad vyžádal od zadavatele jeho vyjádření k podnětu a dokumentaci o veřejné zakázce.

7.             Po přezkoumání předložených podkladů, jež tvoří obsah spisu v této věci vedené pod sp. zn. S0303/2016/VZ, Úřad dospěl k závěru, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto příkazu

8.             Podle § 17 písm. w) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

9.             Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

10.         Podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

11.         Podle § 147a odst. 2 zákona uveřejní veřejný zadavatel podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé zákona, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona se nevztahuje na

a)      smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,

b)      smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona,

c)      smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

12.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že veřejnému zadavateli uzavírajícímu smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesahuje 500 000 Kč bez DPH, je zákonem výslovně uložena povinnost tuto smlouvu uveřejnit. Pro splnění předmětné uveřejňovací povinnosti je přitom nezbytné kumulativní splnění dvou podmínek – jednak podmínky samotného uveřejnění kompletního znění smluv na profilu zadavatele, jednak podmínky jejich uveřejnění ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smluv. Pokud tedy zadavatel nesplní kumulativně obě uvedené podmínky, nedodrží povinnost stanovenou v § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s odst. 2 zákona. K tomu Úřad dodává, že důležitost uveřejňování je dána již samotným zakotvením dané povinnosti v zákoně, přičemž zákonodárce její význam zdůraznil tím, že nesplnění povinnosti uveřejnění vymezil samo o sobě jako deliktní jednání s možností udělení sankce, aniž by nesplnění předmětné povinnosti muselo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zákon jako znak skutkové podstaty předmětného správního deliktu nevymezuje vliv na výběr nejvhodnější nabídky či „omezení práv dodavatelů“, a to s ohledem na skutečnost, že účelem zakotvení uveřejňovací povinnosti v zákoně je umožnění veřejné kontroly zadavatele ze strany nejširší veřejnosti.

13.         V šetřeném případě byla dne 20. 3. 2015 mezi zadavatelem a společností MT Legal s.r.o. uzavřena smlouva o dílo. Podle bodu 5. 1 smlouvy o dílo byla smluvní cena za provedení části díla spočívající ve vytvoření sestavy zadávacích postupů a metodiky stanovena na 864 000,- Kč bez DPH a cena za 1 dokončenou hodinu dalších služeb specifikovaných v předmětu plnění na 2 000,- Kč bez DPH. Dle bodu 5. 7 smlouvy o dílo celková cena uhrazená za plnění dle smlouvy nesmí přesáhnout 1 990 000,- Kč bez DPH. S ohledem na uvedené Úřad konstatuje, že ve vztahu k uveřejňovací povinnosti zadavatelem ohledně předmětné smlouvy o dílo nelze aplikovat výjimku zakotvenou v § 147a odst. 2 písm. a) b) ani c) zákona, a zadavatel byl tedy povinen předmětnou smlouvu v souladu s § 147a odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 147a odst. 2 zákona uveřejnit na svém profilu do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 7. 4. 2015. 

14.         Z profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=419017, uveřejněného na uvedených internetových stránkách, však vyplývá, že zadavatel předmětnou smlouvu uveřejnil až dne 24. 6. 2015.

15.         Z výše uvedených údajů tedy lze dovodit, že zadavatel uveřejnil na svém profilu smlouvu o dílo po více než třech měsících ode dne jejího uzavření.

16.         Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen uveřejnit na svém profilu celé znění smlouvy o dílo do 15 dnů od jejího uzavření dne 20. 3. 2015, tedy do dne 7. 4. 2015, avšak učinil tak až dne 24. 6. 2015 (po uplynutí zákonné lhůty), porušil tak ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s  ustanovením § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil smlouvu o dílo na profilu zadavatele do 15 dnů od data jejího uzavření.

17.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že neuveřejnil v souladu s § 147a odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 147a odst. 2 zákona na profilu zadavatele smlouvu o dílo uzavřenou dne 20. 3. 2015 se společností MT Legal s.r.o. do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 7. 4. 2015, ale uveřejnil ji až po uplynutí zákonné lhůty dne 24. 6. 2015. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu

18.         Podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

19.         Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že neuveřejnil v souladu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 147a odst. 2 zákona na svém profilu smlouvu o dílo uzavřenou dne 20. 3. 2015 ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření, tedy nejpozději do dne 7. 4. 2015, ale uveřejnil ji až po uplynutí zákonné lhůty dne 24. 6. 2015, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

20.         V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

21.         Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

22.         Podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době spáchání správního deliktu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad dodává, že předmětné ustanovení bylo s  účinností ode dne 6. 3. 2015 novelizováno, přičemž podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době vydání tohoto příkazu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil správní řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

23.         Úřad v šetřeném případě aplikoval výjimku zakotvenou v ust. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a posoudil případ podle pozdějšího zákona (zákona účinného v době vydání tohoto příkazu), neboť došel k závěru, že je pro zadavatele příznivější. Při posuzování příznivosti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnosti, že zákon účinný v době zahájení zadávacího řízení umožňoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s větším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl.

24.         V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona proto Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona ve znění pozdějších předpisů. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 4. 4. 2016, přičemž správní řízení ve věci spáchání správního deliktu je zahájeno podle § 150 odst. 1 správního řádu, v návaznosti na § 46 odst. 1 správního řádu, doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo. Rovněž při zohlednění skutečnosti, že ke spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 8. 4. 2015, tj. první den po uplynutí zákonné lhůty (§ 147a odst. 2 zákona), během níž byl zadavatel povinen uveřejnit celé znění smlouvy o dílo, lze konstatovat, že odpovědnost zadavatele za předmětný správní delikt nezanikla.

25.         Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

26.         V šetřeném případě se zadavatel dopustil správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, přičemž za jeho spáchání lze podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona zadavateli uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

27.         Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

28.         Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnout i k jiným okolnostem, pokud jsou svojí povahou podstatné pro posouzení závažnosti správního deliktu, a které by s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu mohly být kvalifikovány jako polehčující či přitěžující.

29.         Co se týče posouzení závažnosti spáchaného správního deliktu, Úřad konstatuje, že postupem zadavatele došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu zadavatele ze strany veřejnosti, jenž přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad ve prospěch zadavatele v této souvislosti zohlednil jako polehčující okolnost, že zadavatel smlouvu o dílo uzavřenou dne 20. 3. 2015 na svém profilu uveřejnil, a to ještě před zahájením správního řízení. Kontrola postupu zadavatele ze strany veřejnosti tak nebyla zcela vyloučena. Úřad dodává, že toto pozdní uveřejnění nelze považovat za okolnost, kterou by zadavatel „zhojil“ uvedené porušení zákona.

30.         Současně lze uvést, že v rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad vychází z úvahy, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku s celkovou konečnou hodnotou do 1 990 000,- Kč bez DPH. V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). Po zvážení všech okolností šetřeného případu, Úřad posoudil stupeň závažnosti správního deliktu v šetřeném případě jako méně závažný.

31.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Úřad dospěl k závěru, že pokuta uložená ve výši tak, jak je stanoveno ve výroku II. tohoto příkazu, není způsobilá negativně ovlivnit působení zadavatele, hlavního města Prahy.  Jak vyplývá z rozpočtu zadavatele na rok 2015 uveřejněném na internetových stránkách zadavatele www.praha.eu, zadavatel hospodaří s finančními prostředky v řádu desítek miliard korun. S ohledem na uvedené skutečnosti nelze uloženou pokutu v žádném smyslu považovat za likvidační.

32.         Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, jež nelze oddělit, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Uložená pokuta pak dle Úřadu naplňuje obě základní funkce právní odpovědnosti.

33.         Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil stanovenou pokutu ve výši 5 000,- Kč (tj. při samé spodní hranici zákonné sazby) vzhledem k okolnostem případu jako dostačující. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

34.         Uložená pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz