Rozhodnutí: S0271/2016/VZ-17849/2016/542/EŠu

Instance I.
Věc Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače 023 – 2015
Účastníci
  1. Západočeská univerzita v Plzni
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 5. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 394 KB

Č. j.: ÚOHS-S0271/2016/VZ-17849/2016/542/EŠu

 

26. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, jehož se dopustil zadavatel

 

  • Západočeská univerzita v Plzni, IČO 49777513, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň,

při zadávání veřejné zakázky „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače 023 – 2015“ zadávané na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 4. 2015 v dynamickém nákupním systému „Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení – Počítače“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376780,

vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel – Západočeská univerzita v Plzni, IČO 49777513, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače 023 – 2015“ zadávané na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 4. 2015 v dynamickém nákupním systému „Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení – Počítače“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376780, v rozporu s ustanovením § 95 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému neuveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek zjednodušené oznámení o předmětné zakázce, přičemž v daném případě nebylo možné aplikovat výjimku, u níž povinnost uvedená v § 95 odst. 2 citovaného zákona neplatí, je-li veřejná zakázka zadávána na základě oznámení podle § 93 odst. 3 citovaného zákona, neboť se nejednalo o situaci, kdy by zadavatel zadával dílčí veřejnou zakázku bezprostředně po zavedení dynamického nákupního systému.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se zadavateli – Západočeská univerzita v Plzni, IČO 49777513, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 

pokuta ve výši 1 000 Kč (tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Zadavatel – Západočeská univerzita v Plzni, IČO 49777513, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslal dne 15. 1. 2014 k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení, ve kterém zadavatel zavedl dynamický nákupní systém na veřejnou zakázku „Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení – Počítače“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 1. 2014 a v opravném znění dne 17. 1. 2014 pod ev. č. 376780 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 1. 2014 a v opravném znění dne 21. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 014-020145 (dále jen „dynamický nákupní systém“).

2.             Zadavatel na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 4. 2015 zadal v rámci dynamického nákupního systému veřejnou zakázku „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače 023-2015“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zadávací dokumentace o veřejné zakázce byla zadavatelem zpracována do podmínek této výzvy.

3.             Předmětem veřejné zakázky dle bodu 2.1 výzvy k podání nabídek byly dodávky výpočetní techniky, jejíž přesný výčet včetně specifikace a požadovaného množství byl uveden v přílohách k návrhu kupní smlouvy, jež tvořila Přílohu č. 1 této výzvy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena zadavatelem v bodu 2.3 výzvy k podání nabídek ve výši 23 200,- Kč bez DPH. Zadavatel uzavřel na předmět plnění veřejné zakázky kupní smlouvu s vybraným uchazečem – Axes Computers s.r.o., IČO 25232312, se sídlem Kollárova 2116/1, 301 00 Plzeň s celkovou cenou za předmět plnění ve výši 22 160,- Kč bez DPH.

4.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele v předmětné veřejné zakázce. V rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele vyjádření k podnětu a dále dokumentaci o předmětné veřejné zakázce.

5.             Po přezkoumání předložených podkladů, jež tvoří obsah spisu v této věci vedené pod sp. zn. S0271/2016/VZ, Úřad dospěl k závěru, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem, k čemuž Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K povinnosti zadavatele uveřejnit zjednodušené oznámení o veřejné zakázce v dynamickém nákupním systému

6.             V  §  93 odst. 3  zákona  je  stanoveno, že  předpokladem  zavedení  dynamického  nákupního          systému je uveřejnění této skutečnosti v oznámení otevřeného řízení. Oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému je výzvou k podání předběžných nabídek. V oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému uvede zadavatel rovněž internetovou adresu, na které je k dispozici zadávací dokumentace.

7.             Podle § 95 odst. 1 zákona je veřejná zakázka zadávána v dynamickém nákupním systému na základě výzvy k podání nabídek.

8.             V § 95 odst. 2 zákona je stanoveno, že před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému uveřejní zadavatel zjednodušené oznámení; to neplatí, je-li veřejná zakázka zadávána na základě oznámení podle § 93 odst. 3.  

9.             Dle § 95 odst. 3 zákona věty první a druhé zjednodušeným oznámením vyzývá zadavatel dodavatele k podání předběžných nabídek. Lhůta pro podání předběžných nabídek nesmí být kratší než 15 dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení.

10.         Dle § 95 odst. 4 zákona úmysl zadat veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému oznamuje zadavatel všem zájemcům zařazeným do systému výzvou k podání nabídky.

11.         V § 95 odst. 6 zákona je stanoveno, že výzvu k podání nabídek odešle zadavatel zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému až poté, co byly posouzeny veškeré předběžné nabídky podané ve lhůtě pro podání předběžných nabídek podle zjednodušeného oznámení.

12.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

13.         Podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro zjednodušené oznámení formulář Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

14.         K povinnosti zadavatele uveřejnit zjednodušené oznámení dle § 95 odst. 2 zákona Úřad v obecné rovině nejdříve uvádí, že před zadáním konkrétní veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je zadavatel povinen na příslušném formuláři ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnit zjednodušené oznámení. Účelem uveřejnění zjednodušeného oznámení je informovat zejména dodavatele, kteří ještě nejsou zařazeni v dynamickém nákupním systému, že u konkrétního zadavatele existuje dynamický nákupní systém na určitý předmět plnění, přičemž právě zjednodušeným oznámením vyzývá zadavatel tyto dodavatele, aby zvážili svoje zařazení do konkrétního dynamického nákupního systému na základě předložení předběžných nabídek. Lhůta pro podání předběžných nabídek nesmí být kratší než 15 dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení. Až poté co bylo uveřejněno zjednodušené oznámení a byly posouzeny a vyhodnoceny veškeré předběžné nabídky podané ve lhůtě pro podání předběžných nabídek podle zjednodušeného oznámení, může zadavatel zaslat výzvu k podání nabídek, a to všem zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému.

15.         V souvislosti s předmětným dynamickým nákupním systémem Úřad uvádí, že z dokumentů uveřejněných zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek bylo zjištěno, že dne 23. 3. 2015 byla uveřejněna zjednodušená oznámení o následujících veřejných zakázkách:

  • „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače – 021-2015“, přičemž lhůta pro podávání předběžných nabídek byla v daném případě stanovena do 8. 4. 2015,
  • „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače – 022-2015“, přičemž lhůta pro podávání předběžných nabídek byla v daném případě stanovena do 8. 4. 2015.

16.         Dále bylo zjištěno, že zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek další zjednodušené oznámení v rámci předmětného dynamického nákupního systému dne 26. 3. 2015 na veřejnou zakázku „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače – 025-2015“ a dne 2. 4. 2015 na veřejnou zakázku „Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače – 024-2015“.

17.         Z dokumentů uveřejněných zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek a taktéž z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel neuveřejnil zjednodušené oznámení o šetřené veřejné zakázce (Vybrané standardní ICT vybavení – Počítače – 023-2015), přesto však dne 8. 4. 2015 odeslal výzvu k podání nabídek na šetřenou veřejnou zakázku.

18.         Jak bylo uvedeno výše, předpokladem pro oprávněné zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému na základě výzvy k podání nabídek je předchozí uveřejnění zjednodušeného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek. Jedinou výjimkou z tohoto obecného pravidla je případ, kdy zadavatel zadává dílčí veřejnou zakázku bezprostředně po zavedení dynamického nákupního systému. V takovém případě je zjednodušené oznámení nahrazeno oznámením otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému dle § 93 odst. 3 zákona, kdy zadavatel po posouzení předběžných nabídek a rozhodnutí o zařazení či odmítnutí dodavatelů do dynamického nákupního systému dle § 94 zákona již neuveřejňuje zjednodušené oznámení a rovnou odesílá výzvu k podání nabídek. V šetřeném případě však nelze tuto výjimku aplikovat, neboť se nejednalo o situaci, kdy by zadavatel zadával dílčí veřejnou zakázku bezprostředně po zavedení dynamického nákupního systému.

19.         Z výše uvedených údajů je zřejmé, že zadavatel před odesláním výzvy k podání nabídek neuveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek zjednodušené oznámení o šetřené veřejné zakázce zadané v rámci dynamického nákupního systému. Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen toto zjednodušené oznámení v rámci předepsaného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnit, a to tak, aby lhůta pro podání předběžných nabídek nebyla kratší než 15 dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení, porušil tak ustanovení § 95 odst. 2 zákona v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Tímto postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

20.         Podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

21.         Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené má za prokázané, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 95 odst. 2 zákona, když před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému neuveřejnil zjednodušené oznámení, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K uložení pokuty

22.         Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

23.         Ve výroku I. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému neuveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek zjednodušené oznámení.

24.         Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

25.         V návaznosti na citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 29. 3. 2016. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 8. 4. 2015, kdy zadavatel odeslal výzvu k podání nabídek, aniž by před tím ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil zjednodušené oznámení o veřejné zakázce zadávané v rámci dynamického nákupního systému, a to způsobem, aby lhůta pro podání předběžných nabídek nebyla kratší než 15 dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení. Správní řízení je v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedených údajů tak vyplývá, že odpovědnost zadavatele za správní delikt uvedený ve výroku I. tohoto příkazu nezanikla. 

26.         Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

27.         Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

28.         Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnout  i k jiným okolnostem, pokud jsou svojí povahou podstatné pro posouzení závažnosti správního deliktu, a které by s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu mohly být kvalifikovány jako polehčující či přitěžující.

29.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost správního deliktu“, Úřad dále uvádí, že stupeň společenské škodlivosti správního deliktu (tedy závažnosti) je dán především konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty deliktu. Při posuzování závažnosti správního deliktu není hlavním kritériem pouze skutková podstata správního deliktu, ale také intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je dále nutno hodnotit nejen jaké následky byly správním deliktem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

30.         V posuzovaném případě je objektem správního deliktu zájem, aby zadavatel včas uveřejnil zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému a tím podpořil prvek otevřenosti dynamického nákupního systému po celou dobu jeho trvání a zajistil informovanost dodavatelů, kteří dosud nejsou v systému zařazeni, o existenci tohoto systému, potažmo možnosti účastnit se díky zařazení do tohoto systému zadávání veřejných zakázek zadávaných na jeho základě. Úřad k předmětné uveřejňovací povinnosti zadavatele dále uvádí, že právě uveřejnění zjednodušeného oznámení zvyšuje transparentnost nákupů prováděných pomocí dynamického nákupního systému.

31.         Úřad z hlediska způsobu spáchání uvádí, že zadavatel se správního deliktu dopustil tím, že před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému neuveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek zjednodušené oznámení, přičemž neuveřejněním tohoto zjednodušeného oznámení došlo k narušení výše popsaného zájmu chráněného zákonem.

32.         Z hlediska intenzity porušení a současně z hlediska následků správního deliktu Úřad uvádí, že v šetřeném případě se nejednalo o správní delikt svým charakterem závažný, neboť nelze konstatovat, že by jednáním zadavatele došlo zcela k popření účelu uveřejňovací povinnosti stanovené v § 95 odst. 2 zákona. Ačkoliv zadavatel nesplnil svoji zákonnou povinnost stanovenou mu v § 95 odst. 2 zákona, potenciální uchazeči byli seznámení s existencí dynamického nákupního systému, neboť v rozhodné době před odesláním výzvy k podání nabídek byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna zjednodušená oznámení o jiných aktuálních veřejných zakázkách obdobného charakteru v rámci téhož dynamického nákupního systému (viz bod 15. odůvodnění tohoto příkazu), tedy potenciální uchazeči byli informováni o existenci dynamického nákupního systému a bylo pak na jejich uvážení, zda podají předběžnou nabídku za účelem zařazení do tohoto systému. Při stanovení výše pokuty Úřad tuto okolnost považuje za polehčující, avšak uvádí, že skutečnost, že k informovanosti potenciálních uchazečů o existenci dynamického nákupního systému došlo díky uveřejnění                zjednodušených oznámení jiných dílčích veřejných zakázek v rámci téhož dynamického nákupního systému nelze považovat za okolnost, kterou by zadavatel „zhojil“ uvedené porušení zákona.

33.         Současně lze uvést, že v rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad vychází z úvahy, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku s celkovou konečnou hodnotou ve výši 22 160,- Kč bez DPH.

34.         Úřad ke konkrétnímu významu „závažnosti správního deliktu“ v šetřeném případě shrnuje, že posoudil způsob, následky a okolnosti spáchání správního deliktu, včetně intenzity ohrožení právem chráněného zájmu, přičemž společenská škodlivost správního deliktu (tedy závažnost) dosahuje nízkého stupně závažnosti.

35.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z  údajů uvedených na webových stránkách zadavatele (Výroční zpráva o hospodaření zadavatele za rok 2014 na https://www.zcu.cz/about/important-documents/vyrocni-zpravy/ o-hospodareni/VZ_o_hospodar_2014.pdf) vyplývá, že objem finančních prostředků, se kterými zadavatel hospodaří, se pohybuje v řádu stovek milionů korun. Úřad proto konstatuje, že výše uložené pokuty – vzhledem k objemu finančních prostředků, kterými zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje – nemá v žádném případě likvidační charakter.

36.         Úřad vychází z premisy, že pokuta uložená zadavateli za spáchání správního deliktu má obecně plnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Uložená pokuta pak dle názoru Úřadu naplňuje obě základní funkce právní odpovědnosti.

37.         Úřad posoudil postup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanovenou pokutu ve výši 1 000 Kč (tj. při samé spodní hranici zákonné sazby) vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

38.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl ve lhůtě podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz