Rozhodnutí: S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl

Instance I.
Věc Rekonstrukce zázemí sportovně relaxačního areálu Veselí nad Lužnicí
Účastníci
  1. město Veselí nad Lužnicí
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 341 KB

Č. j.: ÚOHS-S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl

 

27. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) citovaného zákona, jehož se dopustil

zadavatel – město Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, se sídlem nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekonstrukce zázemí sportovně relaxačního areálu Veselí nad Lužnicí“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 2. 2016 a uveřejněno dne 22. 2. 2016 pod evidenčním číslem 510991, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, 14. 3. 2016, 18. 3. 2016, 31. 3. 2016, 11. 4. 2016, 15. 4. 2016 a 20. 4. 2016,

vydává dle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel – město Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, se sídlem nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí   se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. P0560/2016/VZ nezaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kompletní dokumentaci o veřejné zakázce „Rekonstrukce zázemí sportovně relaxačního areálu Veselí nad Lužnicí“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 2. 2016 a uveřejněno dne 22. 2. 2016 pod evidenčním číslem 510991, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, 14. 3. 2016, 18. 3. 2016, 31. 3. 2016, 11. 4. 2016, 15. 4. 2016 a 20. 4. 2016, ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-P0560/2016/VZ-14113/2016/513/IHl ze dne 5. 4. 2016 stanovené dle § 155 odst. 5 citovaného zákona – tedy nejpozději dne 18. 4. 2016.

                                                                             II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – město Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, se sídlem nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí – ukládá

                                

pokuta ve výši 8 000 Kč (osm tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               POSTUP ZADAVATELE

1.             Zadavatel – město Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, se sídlem nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 19. 2. 2016 k uveřejnění oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce zázemí sportovně relaxačního areálu Veselí nad Lužnicí“, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2016 pod evidenčním číslem 510991, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, 14. 3. 2016, 18. 3. 2016, 31. 3. 2016, 11. 4. 2016, 15. 4. 2016 a 20. 4. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 24. 3. 2016 podnět týkající se postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky. Podnět je veden pod sp. zn. P0560/2016/VZ.

3.             Dopisem ze dne 5. 4. 2016 požádal Úřad zadavatele o zaslání vyjádření k podnětu a o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, a to ve lhůtě do 10 dnů. Zadavatel byl současně poučen o povinnosti podle § 155 odst. 5 zákona zaslat dokumentaci do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu a rovněž o způsobu zaslání dokumentace. Tato žádost byla zadavateli doručena dne 6. 4. 2016.

4.             Dne 15. 4. 2016 Úřad obdržel od zadavatele vyjádření k podnětu, ve kterém zadavatel, co se týče zaslání dokumentace o veřejné zakázce, odkazuje na internetovou adresu www.uschovna.cz/zasilka/HZ8GDAIU394HFE23-7KL, kam ji z důvodu obsáhlosti souborů uložil.

5.             Dne 18. 4. 2016 Úřad datovou schránkou obdržel čtyři průvodní dopisy se sdělením, že jednotlivé části dokumentace jsou zasílány v příloze, avšak tyto přílohy nebyly připojeny. Část dokumentace týkající se realizace stavby, kterou zadavatel zaslal v listinné podobě, Úřad obdržel dne 20. 4. 2016.

6.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

Relevantní ustanovení zákona

7.             Podle § 17 písm. v) zákona se dokumentací o veřejné zakázce rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

8.             Ustanovení § 155 odst. 5 zákona uvádí, že zadavatel je povinen do deseti dnů ode dne doručení výzvy Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 114 odst. 9, které je povinen v téže lhůtě zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

9.             Podle § 114 odst. 9 zákona části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

10.         Podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nepořídí, nezašle nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155.

K postavení zadavatele

11.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. Zadavatel je tedy veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona.

K výroku I. příkazu

12.         V § 155 odst. 5 zákona je zakotvena povinnost zadavatele do 10 dnů od doručení výzvy Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce. Uvedenou povinnost má zadavatel i v situaci, kdy je u Úřadu podán podnět a Úřad potřebuje dokumentaci přezkoumat, aby ve lhůtě stanovené v § 42 správního řádu (tj. do 30 dnů od obdržení podnětu) mohl podateli podnětu sdělit, zda řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední. 

13.         Úřad nejprve obecně uvádí, že jako správnímu orgánu, který podle § 112 zákona vykonává dohled nad dodržováním zákona, mu nezaslání dokumentace o veřejné zakázce podstatně ztěžuje posouzení oprávněnosti podnětu, či jej zcela znemožňuje. Pouze na základě dokumentace o veřejné zakázce lze ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení byl v souladu se zákonem, a její poskytnutí zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro řádné prošetření podnětu. Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o veřejné zakázce pro přijetí závěru ze strany Úřadu je povinnost k  zaslání dokumentace ve lhůtě 10 dnů zadavateli stanovena přímo zákonem (§ 155 odst. 5 zákona), a z téhož důvodu je její nezaslání či opožděné zaslání kvalifikováno jako správní delikt (§ 120 odst. 1 písm. f) zákona).

14.         Z dokumentů obsažených ve spisu podnětu sp. zn. P0560/2016/VZ vyplývá, že Úřad zadavatele vyzval k předložení dokumentace o veřejné zakázce dopisem č. j. ÚOHS-P0560/2016/VZ-14113/2016/513/IHl ze dne 5. 4. 2016, jež zadavatel obdržel 6. 4. 2016. Stanovená 10 denní lhůta (v souladu s § 155 odst. 5 zákona) pro zaslání dokumentace skončila dne 18. 4. 2016. Ve stanovené lhůtě zadavatel zaslal pouze část dokumentace (týkající se realizace stavby) v listinné podobě, další části dokumentace, které byly odesílány spolu se 3 průvodními dopisy dne 18. 4. 2016 prostřednictvím datové schránky, nebyly v zásilkách obsaženy, tj. Úřad tuto část dokumentace neobdržel.

15.         Vyjádření zadavatele k podnětu s odkazem na internetovou adresu www.uschovna.cz/ zasilka/HZ8GDAIU394HFE23-7KL, kde je dokumentace o veřejné zakázce uložena, bylo Úřadu doručeno dne 15. 4. 2016. Úřad tak ve lhůtě přijal pouze vyjádření k podnětu, nikoli však dokumentaci, neboť – jak vyplývá z ustanovení § 155 odst. 5 a § 114 odst. 9 zákona –povinnost zadavatele týkající se způsobu zaslání dokumentace o veřejné zakázce nelze tímto způsobem splnit.

16.         Dopisem ze dne 20. 4. 2016 Úřad zadavatele vyzval, aby zbývající část dokumentace o veřejné zakázce (dosud nedoručenou) zaslal do dvou dnů od obdržení této urgence. Dne 21. 4. 2016 zadavatel prostřednictvím datové schránky doručil Úřadu tři datové zprávy obsahující kopie dokumentace o veřejné zakázce. Úřad s ohledem na znění § 17 písm. v) zákona uvádí, že kopie dokumentace není relevantním materiálem, na základě kterého by Úřad mohl učinit závěry o tom, zda došlo postupem zadavatele k porušení zákona či nikoli. Dokonce ke dni vydání tohoto příkazu byla v originále (a ve lhůtě) Úřadu doručena pouze část dokumentace zaslaná v listinné formě poštou a nikoli celá dokumentace; další část dokumentace zadavatel zaslal datovou schránkou pouze ve formě kopií, ale to až po uplynutí  zákonné lhůty.

17.         Úřad tak může učinit závěr, že zadavatel kompletní dokumentaci o veřejné zakázce Úřadu v zákonné 10 denní lhůtě nezaslal a nedodržel tak povinnost stanovenou v § 155 odst. 5 zákona.

18.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona tím, že v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného Úřadem pod sp. zn. P0560/2016/VZ nezaslal Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu č. j. ÚOHS-P0560/2016/VZ-14113/2016/513/IHl ze dne 5. 4. 2016 stanovené dle § 155 odst. 5 zákona – tedy nejpozději dne 18. 4. 2016. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

19.         Podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nepořídí, nezašle nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155.

20.         Zadavatel se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. f) zákona tím, že nedodržel povinnost stanovenou v § 155 odst. 5 zákona, když Úřadu v zákonné lhůtě 10 dnů od obdržení výzvy nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce.

21.         Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad před uložením pokuty ověřil, že je tato podmínka naplněna. Ke spáchání správního deliktu došlo marným uplynutím lhůty podle § 155 odst. 5 zákona. Úřad se o spáchání správního deliktu dozvěděl v souvislosti s šetřením podnětu, v němž dokumentaci žádal, a to den následující po dni, kdy zadavateli uplynula lhůta pro zaslání dokumentace, tedy dne 19. 4. 2016. Správní řízení ve věci spáchání správního deliktu je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo a odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

22.         Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

23.         Podle § 121 odst. 2 věty první zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

24.         V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad konstatuje, že jednáním zadavatele nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 155 odst. 5 zákona, když zadavatel nedodržel lhůtu pro zaslání kompletní dokumentace o veřejné zakázce Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona.

25.         Jelikož bez úplné dokumentace o veřejné zakázce Úřad nemůže soulad postupu zadavatele se zákonem posoudit, stanovil zákonodárce zadavateli povinnost zaslat dokumentaci v přesně stanovené lhůtě a stanoveným způsobem. Pokud zadavatel tuto lhůtu nedodrží, Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit ve lhůtě dané § 42 správního řádu. Z tohoto hlediska nejde o delikt bagatelního charakteru.

26.         Jako přitěžující okolnost, kterou Úřad v neprospěch zadavatele zohlednil při určení výše pokuty, Úřad shledal skutečnost, že negativním následkem jednání zadavatele je nemožnost dodržení lhůty pro ukončení šetření podnětu stanovené v § 42 správního řádu ze strany Úřadu.

27.         Ve prospěch zadavatele Úřad zohlednil jeho snahu dokumentaci ve lhůtě zaslat, což je zřejmé z doručených průvodních dopisů (aniž však samotnou dokumentaci jako přílohu dopisů datovou schránkou odeslal). Část dokumentace v listinné podobě zadavatel ve lhůtě odeslal poštou, z čehož lze usuzovat, že nebylo jeho záměrem vyhnout se splnění povinnosti a že k neodeslání příloh datovou schránkou došlo pravděpodobně nedopatřením a nedůsledností zadavatele při plnění povinnosti stanovené zákonem.

28.         Žádné další polehčující ani přitěžující okolnosti Úřad v jednání zadavatele neshledal.

29.         V daném konkrétním případě pokuta uložená zadavateli naplňuje kromě funkce represivní především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona zadavatelem v budoucnosti a má sloužit jako apel zadavateli, aby si napříště byl vědom povinnosti zasílat na výzvu Úřadu dokumenty v zákonné lhůtě a způsobem daným zákonem.

30.         Protože se jedná o první delikt zadavatele spáchaný tím, že nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce, Úřad stanovil pokutu pouze v symbolické výši 8 000,- Kč. Stanovenou pokutu považuje Úřad za dostačující k naplnění obou základních funkcí právní odpovědnosti.

31.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

32.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Město Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz