Rozhodnutí: S0267/2016/VZ-17689/2016/553/MBu

Instance I.
Věc Oprava opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku Kosmonosy
Účastníci
  1. Město Kosmonosy
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 4. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 458 KB

Č. j.: ÚOHS-S0267/2016/VZ-17689/2016/553/MBu

 

25. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, jehož se měl dopustit účastník řízení

 

  • zadavatel – Město Kosmonosy, IČO 005 08 870, se sídlem Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy,

v případě veřejné zakázky „Oprava opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku Kosmonosy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 485890,

vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

I.

Zadavatel – Město Kosmonosy, IČO 005 08 870, se sídlem Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 3 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky „Oprava opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku Kosmonosy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 485890, uvedenou s a bez DPH v souladu s odst. 1 písm. i) bodu 6. a 7. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, v rozhodném znění, a to v zákonné lhůtě 90 dnů od splnění smlouvy, když smlouva uzavřená dne 31. 3. 2014 s vybraným uchazečem - GREEN PROJECT s.r.o., IČO 271 95 783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, byla splněna dne 16. 12. 2014 a zákonná lhůta pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele marně uplynula dne 16. 3. 2015, přičemž zadavatel výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky uvedenou s DPH na svém profilu uveřejnil až dne 21. 3. 2016, a výši skutečně uhrazené ceny uvedenou bez DPH na svém profilu do vydání tohoto příkazu neuveřejnil.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Město Kosmonosy, IČO 005 08 870, se sídlem Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ukládá

 

pokuta ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se, mimo jiné, postupu zadavatele – Město Kosmonosy, IČO 005 08 870, se sídlem Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy (dále jen „zadavatel“) – v případě veřejné zakázky „Oprava opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku Kosmonosy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 485890 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.        Úřad z údajů dostupných na platném profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00508870), jenž je ode dne 25. 5. 2012 registrován pod ev. č. 60062344 ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „profil zadavatele“), a z údajů dostupných ve Věstníku veřejných zakázek zjistil následující skutečnosti, které jsou součástí spisu v této věci vedeného pod sp. zn. S0267/2016/VZ.

3.        Podle bodu II. 1.4) Oznámení o zadání zakázky „Stručný popis zakázky nebo nákupu (ů)“ bylo předmětem plnění veřejné zakázky provedení opravy opěrných zdí při jižním průčelí zámku Kosmonosy a oprava stávajícího oplocení při východním průčelí zámku Kosmonosy. Rozhodující finanční podíl na zakázce představovala oprava opěrných zdí včetně kamenného schodiště. Prováděna byla repase kovářsky provedených polí stávajícího oplocení, přezdívání cihelného a kamenného zdiva do aktivované malty, hloubkové spárování kamenného zdiva aktivovanou maltou, dodávka kamenných prvků (kuželky balustrády, kamenné slouky, prahové a madlové prvky), zhotovení skladebné jílové izolace na svislé ploše, zhotovení koruny zdi z mrazuvzdorného pískovce a zhotovení žulových schodišťových stupňů.

4.        Z bodu V. 4) Oznámení o zadání zakázky „Údaje o hodnotě zakázky“ vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 6.223.098 Kč bez DPH.

5.        Dále z údajů uveřejněných v rámci formuláře „Oznámení o zadání zakázky“, a rovněž i z písemné zprávy zadavatele ze dne 9. 4. 2014 vyplývá, že byla veřejná zakázka zadána dodavateli GREEN PROJECT s.r.o., IČO 271 95 783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice (dále jen „vybraný uchazeč“), se kterým zadavatel dne 31. 3. 2014 uzavřel Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Cena díla byla podle čl. 5. 1. Smlouvy stanovena ve výši 4.724.908,21 Kč bez DPH.

6.        Z čl. 4.2 Smlouvy vyplývá, že zhotovitel (vybraný uchazeč) se zavázal provést dílo nejpozději do 110 dnů od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla.

7.        Zadavatel v čl. 6.1 a násl. Smlouvy stanovil, že: „Protože jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že skutečněprovedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“). Z každé takové faktury je objednatel oprávněn pozastavit úhradu odpovídající 10% z fakturované částky bez DPH, která bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezujících (viz čl. 4.7 věta třetí Smlouvy).“.

8.        Podle čl. 6.2 Smlouvy pozastávku jednotlivých faktur dle bodu 6.1 uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle čl. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle čl. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

9.        Podle čl. 6.3 Smlouvy konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

10.    Úřad dopisem ze dne 17. 3. 2016, č. j. ÚOHS-P0530/2016/VZ-10891/2016/553/MBu, požádal vybraného uchazeče o vyjádření, kdy bylo ukončeno plnění předmětné veřejné zakázky a rovněž kdy byla zadavatelem uhrazena cena díla.

11.    Dne 24. 3. 2016 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče, ze kterého vyplývá, že konečná faktura za provedení díla č. 2014010756 byla zadavatelem uhrazena dne 16. 12. 2014. Přílohou vyjádření vybraného uchazečem byla i kopie předmětné faktury.

12.    Úřad v rámci kontroly údajů uveřejněných na profilu zadavatele zjistil, že zadavatel dne 21. 3. 2016 uveřejnil na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny s DPH za plnění předmětné veřejné zakázky. Úřad dále v rámci kontroly údajů uveřejněných na profilu zadavatele zjistil, že do doby vydání tohoto příkazu na něm zadavatel neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky bez DPH.

13.    Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

K výroku I. tohoto příkazu

14.    Podle § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

15.    Podle § 17 písm. w) zákona se profilem zadavatele pro účely tohoto zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

16.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

17.    Podle § 147a odst. 1 zákona uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

18.    Podle § 147a odst. 3 zákona výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. b) zákona uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do  31.  března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky se nevztahuje na

a) veřejné zakázky malého rozsahu,

b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona.

19.    Podle § 147a odst. 8 zákona strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.

20.    Podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, v rozhodném znění (dále jen „vyhláška“), základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

21.    Podle odstavce 1. písm. i) přílohy č. 5 k vyhlášce „Rozsah a technický popis struktury dat pro zpřístupnění základních informací o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, četnost předávání informací a aktualizace“ má být výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele uvedena jak bez DPH, tak i s DPH.

22.    Úřad v obecné rovině uvádí, že uveřejňovací povinnosti týkající se profilu zadavatele (§ 147a) byly do zákona nově zakotveny jeho tzv. transparentní novelou, tj. zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2012, a to jednak s cílem posílit princip transparentnosti průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek a dále s cílem umožnit veřejný dohled nad hospodárností při nakládání s veřejnými prostředky.

23.    Princip publicity výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky upravený v § 147a odst. 1 písm. b) zákona má sloužit především k tomu, aby měla široká veřejnost možnost se seznámit s konečnou cenou veřejné zakázky, kdy cena plnění uvedená v uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku nemusí být cenou konečnou a při ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se může od nabídkové ceny, na kterou byla smlouva s vybraným uchazečem uzavřena, v řadě případů i podstatně lišit (typicky v důsledku dodatečných stavebních prací či služeb).

24.    Pro naplnění požadavků § 147a odst. 1 a 3 zákona je přitom nezbytné kumulativní splnění několika podmínek, a to jednak podmínky samotného uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky (případně ceny uhrazené za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce), dále podmínky uveřejnění této ceny na místě k tomu určeném, tedy na profilu zadavatele, a to ve struktuře údajů podle vyhlášky (tj. uveřejnění ceny jak bez, tak i s DPH), a v poslední řadě její uveřejnění ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy, resp. nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Pokud zadavatel nesplní veškeré uvedené podmínky, tak nedodrží povinnost stanovenou v § 147a odst. 3 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) zákona. Jinými slovy řečeno, i samotné neuveřejnění skutečně uhrazené ceny v zákonné lhůtě je porušením citovaných ustanovení zákona. Ani jedna z výjimek uvedených v § 147a odst. 3 písm. a) a b) zákona se přitom v tomto případě na zadavatele, resp. jím zadávanou veřejnou zakázku, nevztahuje.

25.    V šetřeném případě trvala doba plnění Smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem prokazatelně méně než 1 rok, resp. 365 kalendářních dnů, neboť nejen, že dle Smlouvy měl být předmět veřejné zakázky realizován do 110 dnů od doručení výzvy zadavatele vybranému uchazeči, ale Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena dne 31. 3. 2014, přičemž k úhradě finální částky za realizaci předmětu plnění došlo dne 16. 12. 2014.

26.    Z dikce zákona vyplývá, že v případě, kdy celková doba plnění Smlouvy (předmětu veřejné zakázky) nepřesahuje 1 rok, tedy 365 kalendářních dnů, je zadavatel povinen na svém profilu uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uvedenou s a bez DPH, do 90 dnů od splnění smlouvy.

27.    Jelikož byla v šetřeném případě Smlouva splněna dne 16. 12. 2014 (viz bod 11. odůvodnění tohoto příkazu) a současně se na zadavatele nevztahují výjimky z uveřejňovací povinnosti stanovené v § 147a odst. 3 písm. a) a b) zákona, byl zadavatel povinen výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky s a bez DPH na profilu zadavatele uveřejnit, a to ve lhůtě do 16. 3. 2015, což prokazatelně neučinil, když do vydání tohoto příkazu výši skutečně uhrazené ceny bez DPH na svém profilu neuveřejnil a výši skutečně uhrazené ceny s DPH na svém profilu uveřejnil až dne 21. 3. 2016, tj. až 371. den od uplynutí zákonné lhůty pro její uveřejnění.

28.    Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 147a odst. 3 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) zákona, neboť nesplnil povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uvedenou s a bez DPH, na profilu zadavatele, a to do 90 dnů od splnění smlouvy, a proto Úřad nemohl postupovat jinak, než konstatovat, že se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle §  120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení sankce

29.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

30.    Správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustil tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 3 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uvedenou s a bez DPH, ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy, když smlouva uzavřená s vybraným uchazečem byla splněna dne 16. 12. 2014 a zákonná lhůta pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele marně uplynula dne 16. 3. 2015, přičemž zadavatel výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky uvedenou s DPH na svém profilu uveřejnil až dne 21. 3. 2016, a výši skutečně uhrazené ceny uvedenou bez DPH na svém profilu do vydání tohoto příkazu neuveřejnil.

31.    Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., který je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

32.    Úřad v šetřeném případě aplikoval výjimku zakotvenou v ust. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod zejména z toho důvodu, že zákon účinný v době vzniku dané uveřejňovací povinnosti zadavatele umožňoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s větším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl. V návaznosti na to tedy Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětné veřejné zakázky dne 23. 11. 2015. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 17. 3. 2015, tedy dne následujícího po dni, kdy došlo k marnému uplynutí lhůty k uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny předmětné veřejné zakázky na profilu zadavatele. Z výše uvedeného vyplývá, že k uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo, přičemž v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikty nezanikla.

33.    Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20.000.000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

34.    Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, přičemž zákon demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu pak Úřad zohlednil následující skutečnosti.  

35.    Ke způsobu spáchání správního deliktu Úřad uvádí, že pro zadavatele z § 147a odst. 1 a 3 zákona explicitně vyplývá povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy. Zadavatel tuto svou povinnost v šetřeném případě nesplnil, když výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky na svém profilu v zákonem stanovené lhůtě neuveřejnil, přičemž odpovědnost za nesplnění této uveřejňovací povinnosti je odpovědností objektivní, tedy odpovědností bez ohledu na zavinění.

36.    Následkem tohoto jednání zadavatele bylo ohrožení zájmu společnosti na seznámení veřejnosti s konečnou výší ceny uhrazené za plnění veřejné zakázky, a to ve stanovené lhůtě, jakož i obecně zájmu na ochraně principu veřejné publicity informací o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek. Na této skutečnosti přitom nemění z povahy věci nic to, že neuveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky nemělo jakýkoliv vliv na samotný průběh nebo výsledek zadávacího řízení. V daném případě totiž zadavatel svým jednáním neomezil samotnou hospodářskou soutěž, ale omezil až následnou kontrolu jejího výsledku.

37.    Jako polehčující okolnost Úřad zohlednil, že zadavatel dodatečně na svém profilu uveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky s DPH, byť se zpožděním. Dle názoru Úřadu se tak jedná o méně závažný delikt, než kdyby tento údaj nebyl uveřejněn vůbec.

38.    Jako přitěžující okolnost Úřad naopak zohlednil, že k uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky došlo více jak rok poté, tedy se značnou prodlevou, co byla smlouva uzavřená s vybraným uchazečem splněna, a to pouze ve formě s DPH.

39.    Při určení výše pokuty Úřad přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Na základě schváleného rozpočtu zadavatele za rok 2016[1], Úřad uvádí, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje, považovat za likvidační či jakkoliv „nespravedlivou“.

40.    Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu ve výši 1.000 Kč, která naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti.

41.    Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

42.    Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole,604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz