číslo jednací: VZ/S201/00

Instance I.
Věc "PLYNOFIKACE OBCE SYNALOV STŘEDOTLAKÉ PLYNOVODY, STŘEDOTLAKÉ PŘÍPOJKY"
Účastníci
 1. obce Synalov, 679 23 Lomnice u Tišnova
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 20. 2. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 118 KB

Č. j.: S 201/2000-152/468/01-Te V Brně dne 30. ledna 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.12.2000 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. a § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele obce Synalov, 679 23 Lomnice u Tišnova, zastoupené Zdeňkou Kuldovou, starostkou obce, právně zastoupené na základě plné moci ze dne 20.12.2000 advokátem JUDr. Josefem Havlíčkem, AK, Jakubská 9, 602 00 Brno, učiněných při zadávání veřejné zakázky na dodavatele stavby "PLYNOFIKACE OBCE SYNALOV STŘEDOTLAKÉ PLYNOVODY, STŘEDOTLAKÉ PŘÍPOJKY", zjednodušeným zadáním podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., výzvou ze dne 25.6.2000, rozhodl takto:

Zadavatel - Obec Synalov - závažně porušil

 • § 3 odst. 4 v návaznosti na § 49a odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. tím, že hodnotil nabídky uchazečů, kteří neprokázali v plném rozsahu kvalifikační předpoklady, jejichž splnění požadoval zadavatel v bodě 5.2 podmínek zjednodušeného zadání a dále tím, že s uchazečem Ivem Hutirou, podnikajícím pod obchodním jménem Ivo Hutira, který neprokázal kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu ve své nabídce ani před podpisem smlouvy, uzavřel smlouvu o plnění předmětu veřejné zakázky.

Za zjištěné závažné porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. se zadavateli obci Synalov podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dní od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2010015001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 18.10.2000 podnět, ve kterém je poukazováno na možné porušení zákona zadavatelem obcí Synalov, 679 23 Lomnice, zastoupené starostkou Zdeňkou Kuldovou (dále jen "zadavatel"), právně zastoupené na základě plné moci ze dne 20.12.2000 advokátem JUDr. Josefem Havlíčkem, AK, Jakubská 9, 602 00 Brno. Na základě podnětu si orgán dohledu vyžádal dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen "dokumentace") vyplývají následující skutečnosti:

Zadavatel zaslal dopisem ze dne 25.6.2000 "písemnou výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky", a to pěti zájemcům podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. (dále jen "zákon") na dodávku stavby "PLYNOFIKACE OBCE SYNALOV STŘEDOTLAKÉ PLYNOVODY, STŘEDOTLAKÉ PŘÍPOJKY" (dále jen "výzva").

Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy uvedl:

 • reference o firmě (záruka kvalitního provedení),

 • celková výše nabídkové ceny,

 • záruční doba na provedené dílo,

 • záruční podmínky na provedené dílo.

Podle "Protokolu o otevírání obálek s nabídkami" ze dne 28.7.2000 zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel čtyři nabídky; dále z protokolu mj. vyplývá, že podle výběrové komise určené zadavatelem k otevírání obálek, žádná nabídka nebyla z důvodů neúplnosti zadávacích podmínek vyřazena.

Ze "Zprávy z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek …" ze dne 28.7.2000 vyplývá, že komise přistoupila k posouzení a hodnocení nabídek a následně sestavila pořadí nabídek podle výsledku hodnocení. S doporučením komise se zadavatel ztotožnil a výběr nejvhodnější nabídky oznámil dopisem ze dne 11.8.2000 všem uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku.

Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 19.9.2000.

Po přezkoumání dokumentace orgán dohledu získal pochybnosti o správnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a proto zahájil dne 4.12.2000 správní řízení z vlastního podnětu ve věci přezkoumávání úkonů a rozhodnutí zadavatele učiněných při zadávání výše uvedené veřejné zakázky, jehož jediným účastníkem je podle § 58 zákona zadavatel. Zahájení správního řízení, spolu se zjištěnými skutečnostmi oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. S 201/2000-152/4117/2000-Te ze dne 30.11.2000. Současně orgán dohledu stanovil lhůtu, ve které se zadavatel mohl vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Dopisem ze dne 7.12.2000 požádal zadavatel orgán dohledu o prodloužení termínu na vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Orgán dohledu žádost akceptoval.

V citovaném dopise orgán dohledu uvedl následující (zestručněno):

 • v podmínkách výzvy o veřejnou zakázku v bodu 5. "Závazný obsah nabídek" zadavatel v bodu 5.2 výslovně stanovil "V nabídce uchazeč doloží základní kvalifikační předpoklady dle § 2b zákona způsobem stanoveným v § 2c zákona, Přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních letech - § 2f zákona"; nabídka vybraného uchazeče pana Iva Hutiry, podnikajícího pod obchodním jménem Ivo Hutira, a nabídky společností AGROGAS spol. s r. o., a EKOTERM spol. s r. o. obsahují jen čestné prohlášení k § 2b odst. 1 písmenům b) až e) způsobem podle § 2c zákona,

 • v podmínkách výzvy o veřejnou zakázku v bodu 5. "Závazný obsah nabídek" zadavatel v bodu 5.6 výslovně stanovil "V nabídce uchazeč doloží doklad o složení jistoty, tento doklad může předložit nejpozději v den otevírání obálek"; doklad o složení jistoty obsahuje nabídka společnosti AGROGAS spol. s r. o., EKOTERM spol. s r. o., a VAPIS BLANSKO, a. s.

Zadavatel se prostřednictvím svého právního zástupce vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí svým dopisem ze dne 20.12.2000, ve kterém mj. sdělil následující (zestručněno):

 • doklad o složení jistoty byl součástí materiálů předaných zadavatelem orgánu dohledu,

V tomto bodě orgán dohledu vysvětlení akeptuje.

 • součástí nabídek společností AGROGAS spol. s r. o., EKOTERM spol. s r. o. a Iva Hutiry byla i čestná prohlášení požadovaná ust. § 2b odst. 1 zákona,

 • "prokázání skutečností ve smyslu § 2b/1f zákona bylo od Ivo Hutiry vyžadováno znovu v návaznosti na uzavření smlouvy o dílo" …"Ivo Hutira předložil písemné potvrzení jednak Okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov, jednak pak i písemné potvrzení Všeobecné zdravotní pojišťovny - okresní pojišťovny Brno-venkov, z nichž vyplynulo, že u těchto pojišťoven má sice určité pohledávky, nikoliv však splatné, neboť jejich plnění bylo upraveno sjednaným splátkovým kalendářem, který jmenovaný v obou případech plnil".

Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky a všech dalších podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Zadavatel v podmínkách výzvy o veřejnou zakázku výslovně stanovil v bodu 5. "Závazný obsah nabídek" a dále v bodu 5.2, že "V nabídce uchazeč doloží základní kvalifikační předpoklady dle § 2b zákona způsobem stanoveným v § 2c zákona".

Podle § 2 písm. g) zákona je nabídkou návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky. Zadavatel požadoval doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů již v nabídkách a kvalifikační předpoklad podle § 2b odst. 1 písm. b) zákona prokazuje uchazeč v nabídce způsobem uvedeným v § 2c odst. 1 zákona. Zákon stanoví, jakým způsobem je nutno kvalifikaci prokázat. Při zvolené formě zadání (§ 49a zákona) zákon výslovně neukládá zadavateli povinnost vyloučit uchazeče, který neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní požadavky stanovené zadavatelem ve výzvě, jako je tomu naopak v případě zadání veřejné zakázky postupem podle § 49 zákona (viz § 49 odst. 9 zákona). Jestliže si zadavatel nestanoví ve výzvě učiněné podle § 49a zákona sankci za nesplnění svých požadavků, nemůže uchazeče vyloučit z účasti na veřejné zakázce, ale nabídka není hodnotitelná (k tomu viz např. judikát Vrchního soudu Olomouc 2A 12/99, který obsahuje odůvodnění vztahující se na postup zadavatele před 1.6.2000, jež lze v šetřené věci analogicky aplikovat).

Při kontrole nabídek jednotlivých uchazečů orgán dohledu zjistil, že nabídky uchazečů Ivo Hutiry, podnikajícího pod obchodním jménem Ivo Hutira (dále jen "Ivo Hutira"), AGROGAS spol. s r. o., a EKOTERM spol. s r. o., obsahují neúplná čestná prohlášení pro splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona. Zadavatel však přesto nabídky jmenovaných uchazečů hodnotil a po provedeném hodnocení s uchazečem Ivem Hutirou, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, uzavřel dne 19.9.2000 smlouvu o plnění veřejné zakázky.

Jmenovaní uchazeči neprokázali kvalifikační předpoklad podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona, neboť jejich čestná prohlášení nepokrývají skutečnost, že uchazeči nemají splatné nedoplatky na penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 zákona bylo po obsahové stránce v nabídce jmenovaných uchazečů prokázáno v souladu se zákonem. Text ust. § 2b odst. 1 zákona je kogentním ustanovením, od kterého se nelze odklonit. Z toho vyplývá pro uchazeče závazek splnit všechny zákonem předepsané požadavky k prokázání kvalifikačních předpokladů tak, jak jsou uvedeny v ust. § 2b odst. 1 zákona a zadavatel, pokud v podmínkách výzvy požaduje, aby uchazeči ve svých nabídkách doložili kvalifikační předpoklady, je povinen jejich prokázání posoudit podle příslušného ustanovení zákona, tedy podle § 2c zákona.

Před uzavřením smlouvy s uchazečem Ivem Hutirou zadavatel neposoudil doložené kvalifikační předpoklady uchazeče, se kterým uzavřel smlouvu, v souladu s ust. § 2c odst. 2 zákona. Podle § 2c odst. 2 písm. a) zákona, uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 90 dnů; při porovnání dat neověřené kopie (podle § 2c odst. 3 zákona "doklady … mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti") výpisu z obchodního rejstříku ze dne 16.6.2000, kterou zadavatel zaslal orgánu dohledu prostřednictvím svého právního zástupce, jako přílohu svého vyjádření k zahájenému správnímu řízení ze dne 20.12.2000 a data uzavření smlouvy o dílo č. 296/2000 (dále jen "smlouva") datované zadavatelem dne 19.9.2000 je nepochybné, že výpis z obchodního rejstříku je starší 90-ti dnů. Podle § 2c odst. 2 písm. b) zákona, předloží uchazeč doklad potvrzující jeho beztrestnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců; nabídka uchazeče obsahuje ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ze dne 16.2.1999, a je tedy třeba konstatovat, že byl předložen výpis z evidence Rejstříku trestů starší šesti měsíců. Podle § 2c odst. 2 písm. c) zákona, uchazeč předloží potvrzení příslušného orgánu (příslušná správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna) ne starší než šest měsíců; podle vyjádření právního zástupce zadavatele dopisem ze dne 20.12.2000, zadavatel dohledal potvrzení "Okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 18.9.2000 … potvrzení od Zdravotní pojišťovny, se sice vyhledat nepodařilo, nicméně obec Synalov si jej od jmenovaného vyžádala dodatečně, a tento doklad s datem 18.12.2000 v příloze rovněž přikládá". Tím, že zadavatel předložil potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 18.9.2000 je splněna podmínka daná ust. § 2c odst. 2 písm. c) zákona (potvrzení není starší šesti měsíců), což ovšem neplatí v případě předloženého potvrzení z Všeobecné zdravotní pojišťovny vyhotoveného a doloženého až po uzavření smlouvy.

Tím, že zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady, a následně s tímto uchazečem uzavřel smlouvu o plnění veřejné zakázky, porušil závažným způsobem § 3 odst. 4 zákona, neboť uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je přípustné při splnění podmínek stanovených v části třetí zákona, která upravuje jiné způsoby zadání veřejných zakázek (mimo jiné i § 49a zákona - zjednodušené zadání), a to s ohledem na ust. § 49a odst. 2 písm. b) zákona, neboť zadavatel si stanovil jako další podmínky plnění veřejné zakázky mj. prokázání kvalifikačních předpokladů (bod 5.2 výzvy). Pří vlastním posouzení a hodnocení všech dokladů uchazečů o splnění kvalifikačních předpokladů nevyhodnotil nabídky způsobem stanoveným zákonem a nabídky uchazečů, kteří neprokázali splnění kvalifikačních předpokladů hodnotil a dokonce s uchazečem Ivem Hutirou uzavřel smlouvu.

Vzhledem ke zjištěnému závažnému porušení zákona a s přihlédnutím k tomu, že veřejná zakázka je dle smlouvy již realizována, nelze dosáhnout nápravy uložením nového zadání veřejné zakázky. Orgán dohledu proto zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. a po posouzení a zhodnocení všech výše uvedených důkazů a skutečností uložil zadavateli pokutu.

Podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. "zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky…". Výše peněžitého závazku včetně DPH, který vznikl zadavateli z veřejné zakázky zadané v rozporu se zákonem činila 1 950 795,- Kč a 1 % z této částky činí 19 507,95 - Kč. Po zvážení všech okolností případu však orgán dohledu nerozhodl o uložení pokuty v maximální možné výši, nýbrž cca v polovině možné výši, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že porušení zákona bylo zjištěno u zadavatele poprvé. V této souvislosti však orgán dohledu uvádí, že při úvaze o výši pokuty zohlednil i skutečnost, že zákon o zadávání veřejných zakázek je platný již více jak 6 roků, a tudíž bylo povinností zadavatele se s jeho obsahem seznámit a v praxi důsledně aplikovat. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona po poslední novele, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. K závažnému porušení zákona došlo dne 19.9.2000 (uzavřena smlouva), orgán dohledu se o porušení dozvěděl dne 18.10.2000, a to na základě skutečností uvedených v podnětu k přezkoumání postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky "Plynofikace obce Synalov".

Dohled nad dodržováním zákona podle § 52 zákona po poslední novele spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí. Pokuta uložená zadavateli za zjištěná porušení zákona při zadávání předmětných veřejných zakázek vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech popsaných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

JUDr. Josef Havlíček, AK, Jakubská 9, 602 00 Brno

Na vědomí:

Obec Synalov, 679 23 Lomnice u Tišnova, zast. Zdeňkou Kuldovou, starostkou obce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en