číslo jednací: S540/2012/VZ-40236/2015/533/JRo

Instance I.
Věc RTT Poděbradská
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  2. EUROVIA CS, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 16. 12. 2015
Související rozhodnutí S540/2012/VZ-2901/2013/514/IMa
R54/2013/VZ-8821/2013/310/PMo/IPs
S540/2012/VZ-40236/2015/533/JRo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 384 KB

Č. j.:ÚOHS-S540/2012/VZ-40236/2015/533/JRo

 

27. listopadu 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 9. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9,
  • navrhovatel – EUROVIA CS, a.s. IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 11. 9. 2012 Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, ev. č. ČAK 8077, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., se sídlem Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1,

 

ve věci veřejné zakázky „RTT Poděbradská“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 3. 2012 a uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 6. 4. 2012 pod ev. číslem 213366 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 75-124038, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – EUROVIA CS, a.s. IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 – ze dne 14. 9. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 14. 9. 2012 návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s. IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 9. 2012 Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, ev. č. ČAK 8077, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., se sídlem Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „RTT Poděbradská“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 3. 2012 a uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 6. 4. 2012 pod ev. číslem 213366 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 75-124038 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V návrhu navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o zrušení vyloučení uchazeče Hochtief CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen „uchazeč Hochtief CZ“) z účasti v zadávacím řízení a všechny následující úkony. Dále navrhovatel navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli sankci za správní delikt dle § 120 odst. 1 písm. g) zákona, když postupoval v rozporu s § 111 zákona, jelikož nevyřídil námitky navrhovatele v zákonné lhůtě.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S540/2012/VZ-18431/2012/514/IMa ze dne 2. 10. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. UOHS-S540/2012/VZ-18557/2012/514/IMa ze dne 2. 10. 2012 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad tímto usnesením rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – předložení dokumentace o veřejné zakázce a zároveň stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S540/2012/VZ-18644/2012/514/IMa ze dne 2. 10. 2012 o předběžném opatření Úřad zadavateli ve výroku I. uložil na návrh navrhovatele zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení a zároveň ve výroku II. rozhodnutí zamítl návrh na pozastavení zadávacího řízení.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S540/2012/VZ-22046/2012/514/IMa ze dne 21. 11. 2012 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S540/2012/VZ-2901/2013/514/IMa ze dne 14. 2. 2013 Úřad podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 28. 2. 2013 rozklad. Předseda Úřadu napadené rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl rozhodnutím č. j. ÚOHS-R54/2013/VZ-8821/2013/310/PMo/IPs ze dne 15. 5. 2013. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 11. 6. 2013.

8. Rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 57/2013-90 ze dne 6. 10. 2014, bylo uvedené rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 2. 2013 zrušeno, stejně tak rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15. 5. 2013 Krajský soud v Brně zrušil a věc byla Úřadu vrácena k dalšímu řízení. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 204/2014-46 ze dne 14. 5. 2015 byl výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně potvrzen.

9. Dopisem č. j. ÚOHS-S540/2012/VZ-39821/2015/533/JRo ze dne 19. 11. 2015 Úřad oznámil účastníkům řízení pokračování správního řízení.

10. Z veřejně dostupných informací (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/436295) Úřad zjistil, že v souvislosti s veřejnou zakázkou „RTT Poděbradská“ zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 9. 2013 oznámení o zadání zakázky, ze kterého vyplývá, že dne 15. 8. 2013 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem Hochtief CZ. Podle písemné zprávy zadavatele, uveřejněné na jeho profilu, smlouva na předmětnou veřejnou zakázku byla uzavřena dne 15. 8. 2013.

11. Vzhledem k tomu, že podle informací uvedených ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele byla dne 15. 8. 2013 uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo požadováno uložení nápravných opatření, zjevně bezpředmětným, neboť nápravné opatření lze v souladu s ustanovením § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy, a návrhu (žádosti) tudíž není možno vyhovět, ani jej zamítnout.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13. Jelikož nastala skutečnost, která je podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu důvodem pro zastavení správního řízení, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

14. V souvislosti s návrhem navrhovatele na „uložení sankcí“ za případné porušení zákona zadavatelem Úřad uvádí, že o uložení sankce rozhodují příslušné správní orgány v rámci vedených správních řízení ve věci možného spáchání správního deliktu ve smyslu ustanovení § 120 zákona, tj. v rámci správních řízení zahajovaných z moci úřední. V šetřeném případě se však navrhovatel domáhá mj. uložení sankcí v rámci správního řízení zahájeného na návrh podle § 113 zákona, tudíž sankci ve smyslu ust. § 120 zákona v tomto správním řízení o návrhu nelze uložit. Ve vztahu k návrhu navrhovatele na uložení sankce za spáchání správního deliktu ve smyslu § 120 odst. 1 písm. g) zákona zadavatelem Úřad nad rámec rovněž odkazuje na závěry obsažené v bodu 63 odůvodnění zrušeného prvostupňového rozhodnutí a doplňuje, že v této věci Úřad rozhodl v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S 166/2013. S pravomocným rozhodnutím je možno se seznámit na stránkách Úřad www.uohs.cz.

 

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Mgr. Radek Pokorný, advokát, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz