číslo jednací: S66/2015/VZ-9631/2015/511/JNp

Instance I.
Věc Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016
Účastníci
  1. Mendelova univerzita v Brně
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. c) zákona - pokuta za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2015
Související rozhodnutí S66/2015/VZ-9631/2015/511/JNp
R128/2015/VZ-44882/2015/322/EDy
Dokumenty file icon dokument ke stažení 405 KB

Č. j.: ÚOHS-S66/2015/VZ-9631/2015/511/JNp

 

20. dubna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 3. 2. 2015, jehož účastníkem je

 

  • zadavatel − Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole,

 

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s možným nesplněním povinnosti dané zadavateli ustanovením § 114 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci správního řízení S1123/2014/VZ vedeného ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 10. 2014 pod ev. č. 494124 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 11. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 196-346851,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v rámci správního řízení sp. zn. S1123/2014/VZ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce „Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 10. 2014 pod ev. č. 494124 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 11. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 196-346851, ve lhůtě 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu na zahájení uvedeného správního řízení S1123/2014/VZ.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole – ukládá

 

pokuta ve výši 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 6. 10. 2014 k uveřejnění oznámení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016“, které bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 7. 10. 2014 pod ev. č. 494124 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S196-346851 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky dle bodu 2.3 zadávací dokumentace bylo „zabezpečit řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („LZ“), které jsou ve vlastnictví zadavatele.“

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ S1123/2014/VZ

3. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 22. 12. 2014 návrh uchazeče – LESPROF CZ s.r.o., IČO 28276493, se sídlem Rozstání 178, 798 62 Rozstání (dále jen „uchazeč“) – ze dne 19. 12. 2014 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v rámci výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „návrh“).

4. Dne 22. 12. 2014, kdy Úřad návrh uchazeče obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S1123/2014/VZ.

5. Dne 6. 1. 2015 obdržel Úřad část dokumentace o veřejné zakázce včetně vyjádření zadavatele k návrhu. Z Informačního systému datových schránek vyplývá, že zadavatel předmětnou část dokumentace o veřejné zakázce zaslal Úřadu dne 6. 1. 2015, a to v rámci dvou datových zpráv. V zaslané části dokumentace o veřejné zakázce dle zjištění Úřadu chyběly některé z dokumentů, které zadavatel v rámci zadávacího řízení prokazatelně vyhotovil, konkrétně protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení kvalifikace, rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, námitky uchazeče proti rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, rozhodnutí o námitkách uchazeče a nabídky uchazečů.

6. Vzhledem k tomu, že zadavatel dne 6. 1. 2015 zaslal Úřadu pouze část dokumentace o veřejné zakázce, Úřad zadavatele dopisem č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-227/2015/511/JNp ze dne 7. 1. 2015 vyzval k předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce.

7. Zadavatel dne 13. 1. 2015 zaslal Úřadu další části dokumentace o veřejné zakázce, přičemž část (konkrétně jmenování členů a náhradníků hodnotící komise, čestná prohlášení členů hodnotící komise, protokol o otevírání obálek, rozhodnutí o námitkách uchazeče včetně doručenky) zaslal prostřednictvím datové schránky, jak vyplývá z Informačního systému datových schránek, a část (nabídky uchazečů) doručil Úřadu osobně, jak vyplývá z podacího razítka na předávacím protokolu obsahujícím seznam nabídek na veřejnou zakázku předkládaných Úřadu, přičemž tyto části dokumentace o veřejné zakázce byly Úřadu doručeny dne 13. 1. 2015. Jak však Úřad následně zjistil, dodatečně zaslaná část dokumentace neobsahovala protokol o posouzení kvalifikace, rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a námitky uchazeče proti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

8. Správní řízení vedené pod sp. zn. S1123/2014/VZ bylo rozhodnutím Úřadu č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-1764/2015/511/JNp ze dne 19. 1. 2015 zastaveno podle § 117a písm. b) zákona.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ S66/2015/VZ

9. Vzhledem k tomu, že Úřadu nebyla v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S1123/2014/VZ zaslána dokumentace o veřejné zakázce ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení návrhu uchazeče zadavateli, získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při zaslání dokumentace o veřejné zakázce Úřadu v rámci výše uvedeného správního řízení v souladu s ustanovením § 114 odst. 6 zákona, a z toho důvodu zahájil správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona.

10. Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S66/2015/VZ-3202/2015/511/JNp ze dne 3. 2. 2015. Usnesením č. j. ÚOHS-S66/2015/VZ-3205/2015/511/JNp ze dne 3. 2. 2014 Úřad zadavateli určil lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

12. Dne 3. 2. 2015, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení z moci úřední.

13. Dne 11. 2. 2015 obdržel Úřad žádost zadavatele o prodloužení lhůty, ve které byl zadavatel oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

14. Usnesením č. j. ÚOHS-S66/2015/VZ-4179/2015/511/JNp ze dne 12. 2. 2015 Úřad zadavateli určil novou lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

15. Usnesením č. j. ÚOHS-S66/2015/VZ-4934/2015/511/JNp ze dne 23. 2. 2015 Úřad zadavateli určil lhůtu, ve které byl oprávněn vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ze dne 13. 2. 2015

16. Dne 13. 2. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k zahájení správního řízení. Zadavatel uvádí, že přípis č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-27702/2014/511/JNp ze dne 23. 12. 2014, jenž obsahoval stejnopis návrhu, byl do datové schránky podán s časovým údajem 14:18, zadavatel k tomu dodává, že zadavateli byl tento přípis doručen až v odpoledních hodinách před obdobím „vánočních svátků“, přičemž dle zadavatele „z hlediska organizační struktury zadavatele, i přesto, že pracovníci oddělení veřejných zakázek zadavatele ještě 23. 12. 2014 vykonávali práci, nebylo možné spisovou službou (elektronickou formou ani osobním kontaktem) zajistit předání dokumentu na toto oddělení.“

17. Zadavatel dále uvádí, že po obdržení výše uvedeného přípisu Úřadu následovaly státem uznávané svátky (středa 24. 12. 2014, čtvrtek 25. 12. 2014 a pátek 26. 12. 2014), poté následovaly dny pracovního klidu (sobota 27. 12. 2014 a neděle 28. 12. 2014) a následující týden obsahoval další státem uznávaný svátek (1. 1. 2015). Z uvedeného dle zadavatele vyplývá, že zákonem „stanovená 10 denní lhůta (24. 12. 2014 – 2. 1. 2015) byla pokrácena o 4 dny státních svátků + 2 dny pracovního klidu, tzn. o 6 kalendářních dnů.“

18. Zadavatel dále uvádí, že referentka mající na starosti předmětnou veřejnou zakázku měla od 24. 12. 2014 – 5. 1. 2015 řádnou dovolenou, přičemž dotčená referentka se předmětnou veřejnou zakázkou začala zabývat ihned po návratu z dovolené, s maximálním úsilím co nejdříve předat dokumentaci k veřejné zakázce Úřadu. K tomu zadavatel uvádí, že v daném okamžiku již nebyla dodržena lhůta 10 kalendářních dnů ode dne obdržení návrhu uchazeče a předmětná povinnost nebyla splněna.

19. Dotčená referentka dle zadavatele vyvinula snahu objasnit vzniklou situaci Úřadu a telefonicky kontaktovala příslušnou referentku Úřadu a rovněž zaslala dne 9. 1. 2015 email její nadřízené.

20. Zadavatel rovněž poukazuje na to, že některé dokumenty související s danou veřejnou zakázkou byly uloženy na odloučeném pracovišti Školního lesního podniku ve Křtinách, kde mimo jiné probíhalo i otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek, což se dle zadavatele projevuje tak, že po jednání hodnotící komise administrátor zpracuje protokoly podle zákona a interní poštou zasílá své organizační součásti, v tomto případě Školnímu lesnímu podniku Křtiny, k podpisu členům komisí. Zadavatel dále uvádí, že jeden z členů komise byl mimo pracoviště, tudíž zadavatel čekal na podpis protokolu o posouzení kvalifikace pro části 2 – těžební činnosti všemi členy hodnotící komise. Vzhledem k uvedenému musely být příslušné protokoly a nabídky dopraveny zpět do sídla zadavatele a teprve poté mohly být zaslány Úřadu.

21. Zadavatel dále uvádí, že měl informaci o tom, že navrhovatel nehodlá zaplatit kauci.

22. Zadavatel dále poukazuje na to, že dne 19. 1. 2015 obdržel usnesení Úřadu o zastavení správního řízení S1123/2014/VZ pro nezaplacení kauce, přičemž pověřená pracovnice zadavatele se s ohledem na toto usnesení domnívala, že již není nutné další dokumenty Úřadu předkládat.

23. Závěrem zadavatel uvádí, že v co nejkratší lhůtě zaslal Úřadu část dokumentace, kterou měl v té době k dispozici v sídle zadavatele, a vzhledem k argumentům uvedeným ve vyjádření navrhuje zastavení správního řízení.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

24. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, vyjádření zadavatele a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nesplnil povinnost podle ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení sp. zn. S1123/2014/VZ nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení návrhu uchazeče, čímž se dopustil správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. h) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

25. Podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

26. Úřad uvádí, že aby byl určitý subjekt veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, musí být splněny obě výše uvedené podmínky současně.

27. K podmínce uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) bod 1. zákona Úřad uvádí, že zadavatel svou činnost vykonává na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („dále jen zákon o vysokých školách“), ve znění pozdějších předpisů, přičemž podle přílohy č. 1 zákona o vysokých školách je veřejnou vysokou školou.

28. Dle § 1 zákona o vysokých školách jsou vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,

b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,

c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,

d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,

e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,

f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.

29. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel jako veřejná vysoká škola zajišťuje uspokojování potřeb veřejného zájmu nemajících průmyslovou ani obchodní povahu, když jeho základním posláním je poskytování vzdělávání široké veřejnosti. Podmínku uvedenou v § 2 odst. 2 písm. d) bod 1 zákona tedy zadavatel naplňuje.

30. K podmínce uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) bod 2. zákona Úřad uvádí, že podle zákona o vysokých školách je jedním z orgánů zadavatele správní rada. Dle § 14 odst. 1 zákona o vysokých školách má správní rada veřejné vysoké školy nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy.

31. Vzhledem k tomu, že podle zákona o vysokých školách jsou všichni členové správní rady jmenováni ministrem školství, tedy představitelem veřejného zadavatele - Česká republika – Ministerstvo školství -  Úřad konstatuje, že podmínka uvedená v § 2 odst. 2 písm. d) bod 2. zákona je taktéž splněna.

32. Na základě splnění obou podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona Úřad konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona.

Relevantní ustanovení zákona

33. Podle § 114 odst. 6 zákona je zadavatel povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3 zákona.

34. Podle § 114 odst. 8 zákona vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49 zákona, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

35. Podle § 114 odst. 9 zákona části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

36. Podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

Právní posouzení

37. Úřad nejprve obecně uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který podle § 112 zákona vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona, mu nezaslání dokumentace o veřejné zakázce (resp. jejích částí) v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podstatně ztěžuje provedení tohoto přezkumu, či jej zcela znemožňuje. Pouze na základě kompletní dokumentace o veřejné zakázce lze ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem, a její poskytnutí zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho provedení Úřadem v zákonných lhůtách. Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o veřejné zakázce pro řádné provedení přezkumu ze strany Úřadu je povinnost k jejímu zaslání zadavateli stanovena zákonem, a z téhož důvodu je její včasné nezaslání kvalifikováno jako správní delikt.

38. Z ustanovení § 114 odst. 6 zákona vyplývá, že zadavatel má povinnost Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce do deseti dnů ode dne, kdy zadavatel obdržel návrh na zahájení správního řízení. V šetřeném případě obdržel zadavatel stejnopis návrhu prokazatelně nejpozději dne 23. 12. 2014 jako přílohu přípisu Úřadu oznamujícího zahájení správního řízení sp. zn. S1123/2014/VZ, zadavatel byl tedy povinen doručit Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce do 2. 1. 2015 (včetně).

39. Úřad část dokumentace o veřejné zakázce obdržel dne 6. 1. 2015, a to prostřednictvím datové zprávy. Nicméně Úřad zjistil, že v předmětné datové zprávě nebyla obsažena kompletní dokumentace o veřejné zakázce, konkrétně chyběl protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení kvalifikace, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, námitky uchazeče, rozhodnutí o námitkách uchazeče a nabídky uchazečů.

40. S ohledem na tuto skutečnost Úřad zadavatele dopisem ze dne 7. 1. 2015 vyzval k předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel dne 13. 1. 2015 zaslal Úřadu další části dokumentace o veřejné zakázce, které byly téhož dne doručeny Úřadu. Ani poté však nebyla dokumentace doručená zadavatelem Úřadu úplná, neboť zadavatel nepředložil protokol o posouzení kvalifikace, rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a námitky uchazeče.

41. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S1123/2014/VZ nesplnil povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě deseti dnů od obdržení návrhu. Zadavatel zaslal část dokumentace 4 dny po uplynutí této lhůty, další část dokumentace pak zaslal jedenáctý den po uplynutí lhůty, nicméně ani po tomto doplnění nebyla předložená dokumentace kompletní. Úřad dodává, že nesplnění předmětné zákonné povinnosti zadavatele potvrdil sám zadavatel ve svém vyjádření ze dne 13. 2. 2015, v němž uvádí důvody, pro něž nebylo možné lhůtu 10 kalendářních dnů ode dne obdržení návrhu z jeho strany dodržet.

42. K argumentaci zadavatele, kterou na svou obhajobu uvedl ve vyjádření, Úřad uvádí následující. K tvrzení, že měl zadavatel informaci o tom, že navrhovatel nehodlá zaplatit ve správním řízení kauci, Úřad konstatuje, že povinnost k zaslání dokumentace zadavatelem Úřadu zákon nepodmiňuje složením kauce navrhovatelem, případná informace o tom, že navrhovatel kauci nehodlá složit, tedy nemůže ospravedlnit nesplnění této povinnosti zadavatelem. V předmětném správním řízení sice navrhovatel nakonec kauci na účet Úřadu skutečně nesložil, a předmětné správní řízení bylo následně zastaveno, tato skutečnost, tj. nesložení kauce uchazečem, však byla s jistotou známa až poté, co dne 12. 1. 2015 marně uplynula dodatečná lhůta ke složení kauce určená uchazeči Úřadem. Uvedený argument zadavatele tedy z pohledu posouzení odpovědnosti zadavatele za správní delikt nelze považovat za relevantní.

43. K argumentům zadavatele týkajícím se doručení kopie návrhu zadavateli těsně před vánočními svátky a faktického zkrácení zákonné desetidenní lhůty pro zaslání dokumentace o čtyři dny státních svátků Úřad konstatuje, že jelikož lhůta pro zaslání dokumentace je dle zákona počítána ve dnech kalendářních, nikoliv pracovních, nelze při posouzení naplnění skutkové podstaty správního deliktu přihlížet k tomu, že lhůta byla fakticky o dny státních svátků zkrácena. Jinými slovy i přesto, že lhůta v daném případě zahrnovala čtyři státní svátky, skutková podstata správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. h) zákona byla naplněna. Ke skutečnosti, že lhůta byla v daném případě zkrácena, a že zadavatel návrh obdržel těsně před obdobím vánočních svátků, však Úřad přihlédl při zvažování výše pokuty. Současně však Úřad podotýká, že zadavatel sice argumentuje zkrácením lhůty k zaslání dokumentace o 4 dny státních svátků, avšak dne 6. 1. 2015, tedy 4 dny po uplynutí zákonné lhůty, zaslal Úřadu pouze část dokumentace, tedy ani k tomuto datu svou povinnost řádně nesplnil. Jak již úřad zmínil výše, další část dokumentace o veřejné zakázce zaslal zadavatel Úřadu až dne 13. 1. 2015, tedy 11 dnů po uplynutí zákonné lhůty, a část dokumentace o veřejné zakázce, zadavatel Úřadu vůbec nezaslal.

44. K argumentům týkajícím se organizace průběhu zadávacího řízení zadavatelem a s tím souvisejícího umístění části dokumentace v  prostorách odloučeného pracoviště zadavatele Úřad konstatuje, že bez ohledu na svou vnitřní organizaci či na existenci více prostor, v nichž vykonává svou činnost, musí být zadavatel vždy připraven řádně splnit povinnosti, jež mu ukládá zákon. K předmětným argumentům tedy nelze z pohledu posouzení odpovědnosti zadavatele za správní delikt v rámci správního řízení přihlédnout. Totéž platí o argumentu týkajícímu se čerpání řádné dovolené odpovědnou zaměstnankyní zadavatele, neboť je plně v možnostech zadavatele stanovit v rámci organizace svého chodu taková opatření, prostřednictvím nichž bude zajištěno plnění povinností zadavatele i v případech nepřítomnosti k tomu primárně pověřených zaměstnanců.

45. Přihlédnout pak nelze ani k argumentaci zadavatele, podle níž se pověřená zaměstnankyně zadavatele po obdržení usnesení Úřadu, kterým bylo správní řízení S1123/2014/VZ zastaveno, domnívala, že další dokumenty již zadavatel Úřadu zasílat nemusí. Jelikož předmětné usnesení o zastavení správního řízení zadavatel obdržel 19. 1. 2015, a dokumentaci o veřejné zakázce byl povinen Úřadu zaslat do 2. 1. 2015, nelze logicky tento argument ve vztahu k těm částem dokumentace, které měl zadavatel prokazatelně k dispozici již v době, kdy běžela zákonná lhůta pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce Úřadu, akceptovat. Úřad v této souvislosti podotýká, že skutková podstata správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. h) zákona je naplněna nezasláním té dokumentace, kterou zadavatel v rámci zadávacího řízení vyhotovil do dne, kdy uplyne lhůta k zaslání dokumentace stanovená v § 114 odst. 6 zákona. Nezaslání těch částí dokumentace, které zadavatel v rámci zadávacího řízení vyhotovil až po uplynutí lhůty uvedené v § 114 odst. 6 zákona, správním deliktem ve smyslu § 120 odst. 1 písm. h) zákona není.

46. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 zákona, když v rámci správního řízení sp. zn. S1123/2014/VZ nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce Úřadu ve lhůtě 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu na zahájení správního řízení, a dopustil se tak správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona.

K uložení sankce

47. Podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

48. Ve výroku tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S1123/2014/VZ nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu na zahájení řízení, čímž tak naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona.

49. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

50. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání správního deliktu marným uplynutím zákonné lhůty pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce Úřadu, kdy posledním dnem této lhůty byl 2. 1. 2015. Správní řízení bylo zahájeno dne 3. 2. 2015. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

51. Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona.

52. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

53. Co se týče způsobu, jakým byl správní delikt spáchán, Úřad konstatuje, že zadavatel Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S1123/2014/VZ dokumentaci o veřejné zakázce zaslal až po uplynutí zákonné lhůty, přičemž ji Úřadu zasílal po částech na několikrát, a některé části dokumentace o veřejné zakázce nezaslal vůbec. Následkem této skutečnosti tak Úřad neměl v zákonem stanovené lhůtě k dispozici podklady potřebné pro zahájení přezkumu úkonů zadavatele. Úřad dodává, že v době, kdy uplynula zákonná lhůta pro zaslání dokumentace zadavatelem, nebylo možno s jistotou předvídat, že navrhovatel v předmětném správním řízení nesloží kauci, a že v důsledku toho dojde k zastavení správního řízení. V době, kdy byl zadavatel povinen dokumentaci Úřadu zaslat, byl tedy předpokládán věcný přezkum napadených úkonů zadavatele.

54. Úřad při úvahách o výši pokuty přihlédl k té skutečnosti, že v daném případě do 10-denní zákonem stanovené lhůty pro zaslání dokumentace připadly 4 státní svátky, tj. 24. 12. 2014, 25. 12. 2014, 26. 12. 2014 a 1. 1. 2015, což zadavateli fakticky zkrátilo lhůtu pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce o čtyři dny. Současně však Úřad vzal v úvahu i skutečnost, že zadavatel následně dne 6. 1. 2015 zaslal Úřadu pouze část dokumentace o veřejné zakázce, a další část Úřadu zaslal až dne 13. 1. 2015, přičemž ani po doplnění nebyla dokumentace o veřejné zakázce kompletní.

55. Úřad současně stanovil výši sankčního postihu tak, aby nedošlo k bagatelizaci následků za spáchání správního deliktu, neboť uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

56. Při určení výše pokuty Úřad musel vzít v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 (pozn. Úřadu výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 dosud není zveřejněna) zveřejněné na internetových stránkách zadavatele vyplývá, že zadavatel za rok 2013 vykázal zisk ve výši cca 19 845 000,- Kč, přičemž při zvažování výše pokuty Úřad vycházel z předpokladu, že v roce 2015 bude zisk zadavatele řádově stejný. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze považovat za likvidační (a v tomto smyslu nespravedlivou).

57. V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za zjištěné nesplnění povinnosti stanovené zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výše uložené pokuty dospěl k závěru, že výše pokuty stanovená v hodnotě 20 000,- Kč naplňuje obě shora uvedené funkce právní odpovědnosti.

58. Úřad posoudil povinnost zadavatele při zaslání dokumentace k veřejné zakázce a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, a uložil mu pokutu tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Uložená pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 61300 Brno - Černá Pole

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz