číslo jednací: S0750/2015/VZ-39041/2015/531/ESt

Instance I.
Věc Dodávky brzdových špalíků
Účastníci
  1. České dráhy, a.s.
  2. ČD Cargo, a.s.
  3. ESTATE & INVESTMENT a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 283 KB

Č. j.: ÚOHS-S0750/2015/VZ-39041/2015/531/ESt

 

11. listopadu 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 10. 2015, na návrh ze dne 22. 10. 2015, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – subjekty

 

  • České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 (dále jen „České dráhy, a.s.“), jako zástupce sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 22. 3. 2013,
  • ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zastoupený na základě smlouvy o sdružení ze dne 22. 3. 2013 Českými dráhami, a.s.,

 

které se pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky sdružily dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, do sdružení zadavatelů na základě smlouvy o sdružení ze dne 22. 3. 2013, 

 

  • navrhovatel – ESTATE & INVESTMENT a.s., IČO 28262417, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno,

 

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky brzdových špalíků“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 4. 2014 a uveřejněno dne 10. 4. 2014 pod ev. č. 485385, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 073-126754, a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 9. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 9. 2015 pod ev. č. 2015/S 171-311605,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – ESTATE & INVESTMENT a.s., IČO 28262417, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 23. 10. 2015 návrh navrhovatele – ESTATE & INVESTMENT a.s., IČO 28262417, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – sdružení zadavatelů podle zákona, jež tvoří České dráhy, a.s., jako zástupce sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 22. 3. 2013 a ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zastoupený na základě smlouvy o sdružení ze dne 22. 3. 2013 Českými dráhami, a.s. (dále jen „zadavatel“) – při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky brzdových špalíků“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 4. 2014 a uveřejněno dne 10. 4. 2014 pod ev. č. 485385, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 073-126754, a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 9. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 9. 2015 pod ev. č. 2015/S 171-311605.

2. Úřad obdržel návrh dne 23. 10. 2015 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel stejnopis návrhu obdržel taktéž dne 23. 10. 2015.

3. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S0750/2015/VZ-36385/2015/531/ESt  ze dne 27. 10. 2015.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S0750/2015/VZ-36391/2015/531/ESt ze dne 27. 10. 2015 určil Úřad navrhovateli lhůtu do pěti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona, a dále lhůtu do pěti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto usnesení k doplnění návrhu o doklad o doručení námitek zadavateli podle § 114 odst. 3 zákona. Úřad současně shora citovaným usnesením správní řízení přerušil do doby uplynutí lhůt pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce a doklad o doručení námitek zadavateli. Výše citované usnesení obdržel navrhovatel dne 3. 11. 2015.

II. ZÁVĚRY ÚŘADU

6. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 114 odst. 3 zákona, a proto správní řízení zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

8. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

9. Podle § 117a písm. a) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní.

10. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

11. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z výpisu Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na účet Úřadu složena, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S0750/2015/VZ-36391/2015/531/ESt ze dne 27. 10. 2015 lhůtu k provedení úkonu, a to složení kauce a k doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce na účet Úřadu, a to do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení.

12. Současně Úřad navrhovatele v odůvodnění shora citovaného usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

13. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli prokazatelně doručeno dne 3. 11. 2015. Lhůta ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 9. 11. 2015, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauci na účet Úřadu nesložil.

14. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě kauci, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku toho rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

v z. Mgr. Mojmír Florian

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

2. ESTATE & INVESTMENT a.s., Masarykova 31, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz