Rozhodnutí: S0452/2015/VZ-24227/2015/512/PMu

Instance I.
Věc Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Účastníci
  1. Kraj Vysočina
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 1. 9. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

Č. j.: ÚOHS-S0452/2015/VZ-24227/2015/512/PMu

 

20. srpna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, ve věci správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) cit. zákona, jehož se dopustil účastník řízení

 

  • zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,

 

při zadávání první části veřejné zakázky „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Jihlava“, jejíž oznámení o zadání bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek, dne 16. 4. 2014 a uveřejněno dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem 479017 s hodnotou plnění ve výši 1 700 000,- Kč a při zadávání druhé části veřejné zakázky „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Třebíč“, jejíž oznámení o zadání bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek, dne 16. 4. 2014 a uveřejněno dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem 479017 s hodnotou plnění ve výši 2 400 000,- Kč vydává bez dalšího řízení podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o první části „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Jihlava“ veřejné zakázky „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 11. 3. 2014, přičemž oznámení o zadání zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem 479017, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 1. 4. 2014 s vybraným uchazečem Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9, 604 55 Brno, tedy nejpozději do 16. 4. 2014, ale až dne 17. 4. 2014.

 

II.

Zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o druhé části „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Třebíč“ veřejné zakázky „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 11. 3. 2014, přičemž oznámení o zadání zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem 479017, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 1. 4. 2014 s vybraným uchazečem Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9, 604 55 Brno, tedy nejpozději do 16. 4. 2014, ale až dne 17. 4. 2014.

 

III.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I. a II. tohoto příkazu, se zadavateli – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 

pokuta ve výši 2 000,- Kč (dva tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Dne 11. 3. 2014 předal zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava (dále jen „zadavatel“) vybranému uchazeči – Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9, 604 55 Brno (dále jen „vybraný uchazeč“) výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, čímž zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ rozdělenou na dvě části, a sice první část s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Jihlava“, jejíž oznámení o zadání bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek, dne 16. 4. 2014 a uveřejněno dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem 479017 s hodnotou ve výši 1 700 000,- Kč (dále jen „první část veřejné zakázky“) a druhou část „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Třebíč“, jejíž oznámení o zadání bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek, dne 16. 4. 2014 a uveřejněno dne 17. 4. 2014 pod evidenčním číslem 479017 s hodnotou ve výši 2 400 000,- Kč (dále jen „druhá část veřejné zakázky“).

2. Předmět obou částí veřejné zakázky je specifikován v bodu 2. 1 Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění následovně: „Předmětem první části s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Jihlava“ je zajistit poskytování vybrané sociální služby na území města Jihlava. Předmětem druhé části s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Třebíč“ je zajistit poskytování vybrané sociální služby na území města Třebíč.“

3. Předmětná veřejná zakázka je financovaná z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předpokládaná hodnota první části veřejné zakázky činila 1 700 000,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota druhé části veřejné zakázky činila 2 400 000,- Kč bez DPH.

4. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel za účelem zadání první i druhé části veřejné zakázky oslovil jediného dodavatele, kterým byl vybraný uchazeč - Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9, 604 55 Brno.

5. Z Oznámení o zadání veřejné zakázky, zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 4. 2014 vyplývá, že smlouva na plnění obou částí veřejné zakázky byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 1. 4. 2014.

II. POSTUP ÚŘADU

6. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad postupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“.

7. V rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele vyjádření k podnětu a dále dokumentaci o předmětné veřejné zakázce.

Závěry Úřadu

8. Po přezkoumání předložených podkladů, jež jsou obsahem spisu v této věci vedené pod sp. zn. S0452/2015/VZ, Úřad dospěl k závěru, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

9. Podle § 85 odst. 4 zákona je zadavatel povinen písemnou zprávu uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

10. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

11. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

12. Dle dokumentace o předmětné veřejné zakázce byly uzavřeny smlouvy na plnění první a druhé části veřejné zakázky dne 1. 4. 2014 s uchazečem Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9, 604 55 Brno, přičemž písemná zpráva zadavatele byla na jeho profilu uveřejněna až dne 17. 4. 2014.

K uveřejnění zprávy zadavatele na jeho profilu

13. Z dokumentů předložených zadavatelem Úřad zjistil, že zadavatel písemnou výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 11. 3. 2014 (dále jen „písemná výzva“) zahájil ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona zadávání šetřené veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

14. Dne 1. 4. 2014 uzavřel zadavatel na realizaci předmětu plnění první části veřejné zakázky „Smlouvu o zajištění sociální služby“, jejímž předmětem bylo poskytování sociálních služeb na území města Jihlava a druhé části veřejné zakázky „Smlouvu o zajištění sociální služby“, jejímž předmětem bylo poskytování sociálních služeb na území města Třebíč s vybraným uchazečem.

15. Zadavatel uveřejnil písemné zprávy zadavatele týkající se první a druhé části veřejné zakázky na svém profilu dne 17. 4. 2014, přičemž uzavřené smlouvy byly na profilu zadavatele uveřejněny dne 16. 4. 2014. Dále zadavatel odeslal dne 16. 4. 2014 oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, ve kterém bylo oznámení o zadání zakázky uveřejněno dne 17. 4. 2014.

K výroku I.

16. Podle § 83 odst. 4 zákona je zadavatel povinen písemnou zprávu uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

17. Z profilu zadavatele Úřad zjistil, že tato zpráva, týkající se první části veřejné zakázky, byla na jeho profilu uveřejněna dne 17. 4. 2014 v 8:04 hod.

18. Jelikož zadavatel uzavřel smlouvu na první část veřejné zakázky s vybraným uchazečem dne 1. 4. 2014, byl zadavatel povinen uveřejnit na svém profilu zprávu zadavatele nejpozději dne 16. 4. 2014. Zadavatel tak však učinil až dne 17. 4. 2014.

19. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu neuveřejnil na svém profilu do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Zadavatel se tak dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

20. Podle § 85 odst. 1 zákona má zadavatel vyhotovit o každé veřejné zakázce písemnou zprávu, kterou má následně podle § 85 odst. 4 zákona uveřejnit na profilu zadavatele a to nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

21. K uvedenému nejdříve Úřad uvádí, že zadáváním se rozumí závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadáním se pak podle § 17 písm. k) zákona rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem uskutečněné v zadávacím řízení. K ukončení zadávacího řízení tedy dochází okamžikem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem.

22. Dále Úřad dodává, že profilem zadavatele se podle § 17 písm. x) zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel zákona uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a dálkový přístup. Internetovou adresu profilu zadavatel uveřejňuje ve Věstníku veřejných zakázek.

23. Z Věstníku veřejných zakázek Úřad zjistil, že v té době platný profil zadavatele je https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749.

24. V šetřené veřejné zakázce uzavřel zadavatel smlouvu na plnění první části veřejné zakázky s vybraným uchazečem dne 1. 4. 2014. Protože podle § 85 odst. 4 zákona je zadavatel povinen uveřejnit na profilu písemnou zprávu nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zadávacího řízení, tedy do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy, byl zadavatel povinen uveřejnit písemnou zprávu na první část veřejné zakázky na svém profilu nejpozději dne 16. 4. 2014. Zadavatel však písemné zprávy na svém profilu uveřejnil až dne 17. 4. 2014.

25. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu týkající se první části šetřené veřejné zakázky neuveřejnil na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Zadavatel se tak dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

26. Úřad dále konstatuje, že zadavatel se dopustí, správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona bez ohledu na skutečnost, jestli došlo nebo mohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, a proto není rozhodné, zda neuveřejnění písemné zprávy zadavatele v 15ti denní zákonné pořádkové lhůtě nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. K naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona dojde již nesplněním povinnosti uveřejnit nebo nedodržením způsobu uveřejnění, přičemž ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky není znakem skutkové podstaty tohoto správního deliktu.

27. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je konstatováno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II.

28. Podle § 83 odst. 4 zákona je zadavatel povinen písemnou zprávu uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

29. Z profilu zadavatele Úřad zjistil, že tato zpráva, týkající se druhé části veřejné zakázky, byla na jeho profilu uveřejněna dne 17. 4. 2014 v 8:04 hod.

30. Jelikož zadavatel uzavřel smlouvu na druhou část veřejné zakázky s vybraným uchazečem dne 1. 4. 2014, byl zadavatel povinen uveřejnit na svém profilu zprávu zadavatele nejpozději dne 16. 4. 2014. Zadavatel tak však učinil až dne 17. 4. 2014.

31. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu neuveřejnil na svém profilu do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Zadavatel se tak dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

32. Podle § 85 odst. 1 zákona má zadavatel vyhotovit o každé veřejné zakázce písemnou zprávu, kterou má následně podle § 85 odst. 4 zákona uveřejnit na profilu zadavatele a to nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

33. K uvedenému nejdříve Úřad uvádí, že zadáváním se rozumí závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadáním se pak podle § 17 písm. k) zákona rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem uskutečněné v zadávacím řízení. K ukončení zadávacího řízení tedy dochází okamžikem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem.

34. Dále Úřad dodává, že profilem zadavatele se podle § 17 písm. x) zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel zákona uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a dálkový přístup. Internetovou adresu profilu zadavatel uveřejňuje ve Věstníku veřejných zakázek.

35. Z Věstníku veřejných zakázek Úřad zjistil, že v té době platný profil zadavatele je https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749.

36. V šetřené veřejné zakázce uzavřel zadavatel smlouvu na plnění druhé části veřejné zakázky s vybraným uchazečem dne 1. 4. 2014. Protože podle § 85 odst. 4 zákona je zadavatel povinen uveřejnit na profilu písemnou zprávu nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zadávacího řízení, tedy do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy, byl zadavatel povinen uveřejnit písemnou zprávu na první část veřejné zakázky na svém profilu nejpozději dne 16. 4. 2014. Zadavatel však písemné zprávy na svém profilu uveřejnil až dne 17. 4. 2014.

37. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu týkající se druhé části šetřené veřejné zakázky neuveřejnil na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Zadavatel se tak dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

38. Úřad k argumentu zadavatele, že neuveřejnění písemné zprávy zadavatele v 15ti denní zákonné pořádkové lhůtě nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, uvádí, že zadavatel se dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona bez ohledu na skutečnost, jestli došlo nebo mohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. K naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona dojde již nesplněním povinnosti uveřejnit nebo nedodržením způsobu uveřejnění, přičemž ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky není znakem skutkové podstaty tohoto správního deliktu.

39. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je konstatováno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

III. K ULOŽENÍ POKUTY

40. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

41. Ve výroku I. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na svém profilu písemnou zprávu do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení na první část veřejné zakázky.

42. Ve výroku II. tohoto příkazu Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na svém profilu písemnou zprávu do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení na druhou část veřejné zakázky.

43. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

44. Podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době spáchání správního deliktu odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad dodává, že předmětné ustanovení bylo s účinností ode dne 6. 3. 2015 novelizováno, přičemž podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době vydání tohoto příkazu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil správní řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

45. Úřad v šetřeném případě aplikoval výjimku zakotvenou v ust. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a posoudil případ podle pozdějšího zákona (zákona účinného v době vydání tohoto příkazu), neboť došel k závěru, že je pro zadavatele příznivější. Při posuzování příznivosti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnosti, že zákon účinný v době zahájení zadávacího řízení umožňoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s větším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona ve znění pozdějších předpisů. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona dozvěděl z podnětu, jenž Úřad obdržel dne 14. 4. 2015, přičemž správní řízení ve věci spáchání správního deliktu je zahájeno doručením tohoto příkazu. Posledním dnem lhůty pro uveřejnění písemných zpráv zadavatele bylo 16. 4. 2014, přičemž marným uplynutím této lhůty došlo dne 17. 4. 2014 ke spáchání správního deliktu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo.

46. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

47. Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

48. K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009 ze dne 18. 6. 2009; citované rozsudky Nejvyššího správního soudu jsou dostupné online na www.nss.cz), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008 ze dne 16. 4. 2008). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

49. V souladu se zásadou absorpce při správním trestání Úřad uloží ve správním řízení pokutu podle nejpřísněji trestného správního deliktu, zbylé delikty Úřad zohlední jako přitěžující okolnost při výměře výše pokuty. Proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

50. V daném případě zadavatel spáchal dva správní delikty totožné skutkové podstaty, jimž s ohledem na ustanovení § 120 odst. 2 písm. b) zákona odpovídá totožná maximální výše sankce (20 000 000 Kč).

51. Vzhledem k tomu, že Úřad dovodil, že se v šetřeném případě jedná o dva obdobné správní delikty s totožnou výší maximální možné sankce a nelze v předmětné věci rozlišit, který z uvedených správních deliktů byl spáchán dříve, za závažnější tak považuje správní delikt spáchaný v souvislosti s druhou částí veřejné zakázky, neboť výše jejího plnění byla stanovena na 2 400 000,- Kč bez DPH (plnění je od této daně osvobozeno), přičemž hodnota plnění první části veřejné zakázky byla 1 700 000,- Kč bez DPH (plnění je od této daně osvobozeno) a proto uložil zadavateli pokutu za správní delikt spáchaný v souvislosti s druhou částí veřejné zakázky.

52. Co se týče posouzení závažnosti spáchaného správního deliktu, Úřad konstatuje, že postupem zadavatele došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu zadavatele ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad ve prospěch zadavatele v této souvislosti zohlednil jako polehčující okolnost, že zadavatel písemnou zprávu na svém profilu uveřejnil, a to pouze s jednodenním zpožděním. Současně lze uvést, že v rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad vychází z úvahy, že se v šetřeném případě jedná o druhou část veřejné zakázky s celkovou konečnou hodnotou 2 400 000,- Kč bez DPH (plnění je od této daně osvobozeno). V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). Po zvážení všech okolností šetřeného případu, Úřad posoudil stupeň závažnosti správního deliktu v šetřeném případě jako méně závažný.

53. Jako přitěžující okolnost Úřad zohlednil spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu, který zadavatel spáchal v souvislosti s druhou částí veřejné zakázky, kdy nesplnil povinnost stanovenou v § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na svém profilu písemnou zprávu do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

54. Při určení výše pokuty Úřad vzal v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014 vyplývá, že zadavatel hospodařil v daném účetním období se ziskem 886 000 000 Kč. S ohledem na uvedené skutečnosti nelze považovat uloženou pokutu za likvidační.

55. Úřad vychází z premisy, že pokuta uložená zadavateli za spáchání správního deliktu má obecně plnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Uložená pokuta pak dle názoru Úřadu naplňuje obě základní funkce právní odpovědnosti.

56. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanovenou pokutu ve výši 2 000 Kč (tj. při samé spodní hranici zákonné sazby) vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující.

57. S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu.

58. Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu do 8 dní ode dne jeho doručení podat odpor k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

  

 

Obdrží

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz