Rozhodnutí: S0320/2015/VZ-15266/2015/542/MBa

Instance I.
Věc Rozvoj eHealth
Účastníci
  1. Jihomoravský kraj
  2. K-net Technical International Group, s.r.o.
  3. C SYSTEM CZ a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 24. 7. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 295 KB

Č. j.:ÚOHS-S0320/2015/VZ-15266/2015/542/MBa

 

2. července 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 5. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

 

  • navrhovatel – K-net Technical International Group, s.r.o., IČO 47916745, se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno,

 

  • vybraný uchazeč  ̶  C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rozvoj eHealth“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 9. 2014 a uveřejněno dne 30. 9. 2014 ve znění opravy uveřejněné dne 27. 10. 2014 pod ev. č. 489687 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 30. 9. 2014 a oprava dne 27. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 208-368046, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − K-net Technical International Group, s.r.o., IČO 47916745, se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno – ze dne 28. 5. 2015 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 28. 5. 2015 návrh (žádost) navrhovatele – K-net Technical International Group, s.r.o., IČO 47916745, se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rozvoj eHealth“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 9. 2014 a uveřejněno dne 30. 9. 2014 ve znění opravy uveřejněné dne 27. 10. 2014 pod ev. č. 489687 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 30. 9. 2014 a oprava dne 27. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 208-368046 (dále jen „veřejná zakázka“).

 

2. Dnem 28. 5. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč  ̶  C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno.

 

4. Navrhovatel se v návrhu ze dne 28. 5. 2015 domáhal, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 4. 2015, a dále, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým by uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.

 

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0320/2015/VZ-12950/2015/542/JPo ze dne 1. 6. 2015. Usnesením č. j. ÚOHS-S0320/2015/VZ-13573/2015/542/MBa ze dne 10. 6. 2015 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které byli podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko.

 

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0320/2015/VZ-14958/2015/542/MBa ze dne 19. 6. 2015 nařídil Úřad předběžné opatření, jímž uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v předmětné veřejné zakázce.

 

7. Usnesením č. j. ÚOHS-S0320/2015/VZ-14442/2015/542/MBa ze dne 22. 6. 2015 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

 

8. Dne 23. 6. 2015 obdržel Úřad oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku ze dne 18. 6. 2015. Z oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku vyplývá, že zadávací řízení bylo zrušeno usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 7100/15/R106 ze dne 18. 6. 2015, a to podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

 

9. Zrušení zadávacího řízení bylo dne 23. 6. 2015 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 489687.

 

10. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

 

11. Vzhledem k tomu, že navrhovatel požadoval ve svém návrhu zrušení zadávacího řízení, přičemž zadavatel sám přistoupil k jeho zrušení, stal se návrh navrhovatele v průběhu správního řízení zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout ani mu vyhovět. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti výše uvedenému usnesení ve správním řízení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jen stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

  

 

 

Obdrží:

1. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

2. K-net Technical International Group, s.r.o., Antonínská 20, 602 00 Brno

3. C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz