Rozhodnutí: R108/2015/VZ-16352/2015/322/LKo

Instance II.
Věc II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č. 2
Účastníci
  1. Kraj Vysočina
  2. Porr a. s.
  3. M - SILNICE a. s.
  4. HOCHTIEF CZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 13. 7. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 321 KB

Č. j.:ÚOHS-R108/2015/VZ-16352/2015/322/LKo

 

3. července 2015

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 15. 4. 2015 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 17. 4. 2015, podaném zadavatelem –

  • Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S88/2015/VZ-8624/2015/543/JWe ze dne 3. 4. 2015, vydanému ve správním řízení vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č. 2“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2014 pod ev. č. 491679 a opraveno dne 11. 11. 2014, a jehož dalším účastníkem je navrhovatel –

  • účastníci společnosti „Společnost M-Silnice + Porr, II/347 Světlá – D1, 2. stavba, úsek č. 2“
  • Porr a. s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
  • M - SILNICE a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice,

 

kteří dne 29. 11. 2014 uzavřeli za účelem podání společné nabídky smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 9. 2. 2015 výše uvedenou společností Porr a.s., a dále zastoupeni na základě substituční plné moci ze dne 2. 3. 2015 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem, ev. č. ČAK 10304, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o, IČO 29143608, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

a vybraný uchazeč –

  • HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 9. 7. 2014 Ing. Martinem Kovaříkem, členem sdružení INDOC, IČO 14947757, s místem podnikání Adamovská 804/3, 140 00 Praha 4,

 

jsem podle ustanovení § 152 odst. 4 ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j ÚOHS-S88/2015/VZ-8624/2015/543/JWe ze dne 3. 4. 2015

 

z r u š u j i

a správní řízení ve věci

z a s t a v u j i.

 

Odůvodnění

I. Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Dne 11. 2. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel návrh navrhovatele – účastníků společnosti „Společnost M-Silnice + Porr, II/347 Světlá – D1, 2. stavba, úsek č. 2“ Porr a. s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, a M - SILNICE a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, kteří dne 29. 11. 2014 uzavřeli za účelem podání společné nabídky smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 9. 2. 2015 výše uvedenou společností Porr a.s., a dále zastoupeni na základě substituční plné moci ze dne 2. 3. 2015 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem, ev. č. ČAK 10304, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o, IČO 29143608, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „navrhovatel“), z téhož dne (dále jen „návrh ze dne 11. 2. 2015“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Kraje Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce s názvem „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č. 2“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2014 pod ev. č. 491679 a opraveno dne 11. 11. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a jemu předcházející úkon zadavatele spočívající v posouzení a hodnocení nabídek dle § 76 a následujících zákona a aby uložil zadavateli provést nové posouzení a hodnocení nabídek, včetně posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

II. Napadené rozhodnutí

3. Dne 3. 4. 2015 po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S88/2015/VZ-8624/2015/543/JWe (dále jen „napadené rozhodnutí“). Výrokem I. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v zadávacím řízení na veřejnou zakázku provedl netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem posouzení výše nabídkových cen z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Výrokem II. napadeného rozhodnutí Úřad zrušil úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, které byly zdokumentovány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 15. 12. 2014 (dále jen „Protokol“), a všechny následné úkony učiněné zadavatelem v průběhu zadávacího řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a výrokem III. napadeného rozhodnutí zadavateli uložil uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč.

4. V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že z Protokolu, konkrétně z jeho bodu 7. s názvem „Mimořádně nízká nabídková cena“ vyplývá, že se hodnotící komise zabývala výší nabídkové ceny vybraného uchazeče – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč“), vzhledem k předmětu veřejné zakázky a neshledala ji mimořádně nízkou, přičemž konstatovala, že i nejnižší nabídková cena odpovídá odchylkám nabídkových cen od předpokládané hodnoty u obdobných zakázek a že ani nejnižší nabídková cena nepřesahuje odchylky od ostatních nabídkových cen vyskytující se u obdobných zakázek.

5. K tomu Úřad konstatoval, že postup hodnotící komise při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny uvedený v bodu 7. Protokolu je nepřezkoumatelný, neboť v něm nejsou uvedeny žádné konkrétní veřejné zakázky, na jejichž poměry nabídkových a předpokládaných cen se členové hodnotící komise v šetřeném případě odvolávají, a není v něm ani uveden konkrétní rozbor důvodů, které vedly členy hodnotící komise k závěru, že předmět veřejné zakázky lze řádně realizovat i za nabídkovou cenu vybraného uchazeče i přes to, že je výrazně nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídkové ceny ostatních uchazečů. Úřad v této souvislosti dále konstatoval, že výše zmíněná nepřezkoumatelnost důvodů, které vedly hodnotící komisi k závěru, že nabídková cena vybraného uchazeče není mimořádně nízká, způsobuje netransparentnost tohoto úkonu a tedy i porušení jedné ze zásad zadávacího řízení uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

6. Na základě výše uvedeného Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, tím, že v zadávacím řízení veřejné zakázky provedl netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem posouzení výše nabídkových cen z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

III. Námitky rozkladu

7. Dne 17. 5. 2015 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí v zákonné lhůtě rozklad zadavatele ze dne 15. 5. 2015. V podaném rozkladu zadavatel namítá nesprávné posouzení odůvodnění hodnotící komise zaznamenané v Protokolu, jež Úřad provedl v napadeném rozhodnutí. Zadavatel se domnívá, že v Protokolu dostatečným způsobem odůvodnil pohnutky, které jej vedly ke konečnému stanovisku v otázce posouzení existence mimořádně nízkých nabídkových cen.

8. Úřad dle zadavatele zcela ignoroval skutečnost, že soubory názorů, úsudků a zkušeností jednotlivých členů hodnotící komise jsou tvořeny duševními pochody jednotlivých členů hodnotící komise, přičemž jak dle zadavatele vyplývá z relevantní soudní judikatury, myšlenkové pochody nejsou a ani nemohou být předmětem přezkumu ze strany Úřadu.

9. Zadavatel namítá, že pokud by na problematiku posouzení existence mimořádně nízké nabídkové ceny pohlížel optikou právního názoru v napadeném rozhodnutí, pak by i při uvedení jakéhokoli seznamu obdobných zakázek musel být jeho postup nepřezkoumatelný, neboť by z něj nebylo zřejmé, jak členové komise dospěli k názoru, že budou veřejnou zakázku konfrontovat právě se zkušenostmi v seznamu obdobných zakázek. Úřad se dle zadavatele navíc ani nezabýval otázkou, kolik by měl případně tento seznam obsahovat položek. Zadavatel je v návaznosti na výše uvedené přesvědčen, že členové hodnotící komise nebudou nikdy ze své podstaty schopni odůvodnit své subjektivní rozhodování, bez ohledu na to, zda uvedou seznam případných obdobných zakázek či nikoli. Zadavatel je toho názoru, že není jeho povinností dále odůvodňovat důvody hodnotící komise, neboť toto jde dle zadavatele nad rámec obecného vnímání procesu transparentnosti veřejných zakázek.

10. Zadavatel s ohledem na výše uvedené trvá na tom, že důvody, na jejichž základě neshledal existenci mimořádně nízké nabídkové ceny, uvedl v Protokolu dostatečně a transparentně.

Závěr rozkladu

11. Na základě výše uvedeného se zadavatel domáhá, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil v celém rozsahu.

IV. Řízení o rozkladu

12. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

13. Dne 15. 5. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jímž vzal svůj návrh ze dne 11. 2. 2015 na přezkoumání úkonů zadavatele v plném rozsahu zpět. Navrhovatel dále uvedl, že s ohledem na zpětvzetí návrhu ze dne 11. 2. 2015 navrhuje napadené rozhodnutí zrušit a řízení zastavit.

Stanovisko předsedy Úřadu

14. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

15. Jelikož jsem v průběhu řízení o rozkladu zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

V. Ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení

16. Podle ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu, nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

17. Podle ustanovení § 93 odst. 1 správního řádu jestliže v této hlavě není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části.

18. Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí.

19. Podle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

20. Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel vzal v průběhu řízení o rozkladu přípisem ze dne 15. 5. 2015, jenž byl Úřadu doručen téhož dne, svůj návrh (žádost) ze dne 11. 2. 2015 v plném rozsahu zpět. Tím došlo k naplnění hypotézy v § 90 odst. 4 správního řádu, jelikož nastala skutečnost podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, která odůvodňuje zastavení správního řízení. V řízení o rozkladu tedy ve smyslu výše uvedených ustanovení nastaly důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

21. Pro úplnost uvádím, že z § 90 odst. 4 správního řádu vyplývá normativní postup odvolacího správního orgánu spočívající ve zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení bez dalšího. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu podle § 89 odst. 2 správního řádu.

22. Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků, nezbývá, než (bez dalšího přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu zadavatele) napadené rozhodnutí postupem podle § 152 odst. 4 ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zrušit a správní řízení zastavit.

 Závěr

23. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že v řízení nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

   

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

2. Mgr. Jakub Joska, advokát, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha

3. Ing. Martin Kovařík, Adamovská 804/3, 140 00 Praha

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pozn.: Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 26 zákona v návaznosti na § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz