číslo jednací: S540/2014/VZ-22451/2014/523/ASo

Instance I.
Věc Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. B. Braun Medical s.r.o.
  3. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 13. 7. 2015
Související rozhodnutí S540/2014/VZ-22451/2014/523/ASo
R390,393/2014/VZ-17178/2015/322/KMr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 477 KB

Č. j.: ÚOHS-S540/2014/VZ-22451/2014/523/ASo

 

22. října 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 7. 2014 na návrh ze dne 2. 7. 2014, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 3. 2014 MUDr. Martinem Kunckem, bytem Slovanské náměstí 6A, 612 00 Brno,
  • vybraný uchazeč – Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 8. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 8. 2013 pod ev. č. 364820, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 8. 2013, 10. 9. 2013, 11. 10. 2013, 14. 10. 2013, 21. 11. 2013 a 2. 12. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 166-288371, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 12. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 177-305035, 18. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 203-350892, 23. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 228-396031 a 5. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 236-409455,

 

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 8. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 8. 2013 pod ev. č. 364820, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 8. 2013, 10. 9. 2013, 11. 10. 2013, 14. 10. 2013, 21. 11. 2013 a 2. 12. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 166-288371, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 12. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 177-305035, 18. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 203-350892, 23. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 228-396031 a 5. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 236-409455, postup stanovený v § 76 odst. 1 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, když na základě žádosti hodnotící komise o vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 citovaného zákona umožnil vybranému uchazeči – Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – doplnění jeho nabídky o seznam subdodavatelů a nabídku vybraného uchazeče nevyřadil, přestože tato nesplňovala požadavek zadavatele na uvedení identifikačních údajů subdodavatelů, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením a hodnocením nabídky vybraného uchazeče – Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, které byly zdokumentovány v protokole o 5. jednání hodnotící komise ze dne 14. 5. 2014, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 5. 2014.

 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 26. 8. 2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 8. 2013 pod ev. č. 364820, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 8. 2013, 10. 9. 2013, 11. 10. 2013, 14. 10. 2013, 21. 11. 2013 a 2. 12. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 166-288371, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 12. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 177-305035, 18. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 203-350892, 23. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 228-396031 a 5. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 236-409455 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v oznámení o zakázce takto: „… dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů a technologií) do zdravotnických zařízení Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace. Předmětem dodávky je nákup hemodialyzačních monitorů, přičemž součástí dodávky je i jejich doprava do místa plnění, instalace a seznámení uživatelů s obsluhou tak, aby byli schopni dodané přístroje řádně užívat … Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního servisu po celou dobu záruční lhůty a pozáručního servisu...“ V oznámení předběžných informací, jež byly odeslány k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2013 a uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 7. 2013 pod ev. č. 360459 (ve znění opravy uveřejněné dne 23. 7. 2014), je rovněž uvedeno, že „Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojové techniky pro Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, a Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace. Přístrojová technika bude pořizována v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, jehož cílem je zachování rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotní péče v příslušných spádových oblastech. Požadováno je dodání 5 kusů dialyzačních křesel vč. monitorů pro Nemocnici s poliklinikou Karviná Ráj p.o., a 8 kusů dialyzačních monitorů pro Slezskou nemocnici v Opavě.“

3. Jako základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek uvedl zadavatel v oznámení o zakázce ekonomickou výhodnost nabídky z hlediska těchto dílčích hodnotících kritérií: 1. celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH (váha 90%), 2. délka záruční lhůty (váha 10%). Jako druh veřejné zakázky označil zadavatel veřejnou zakázku na dodávky. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedl zadavatel ve výši 6 104 350,- Kč bez DPH.

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21. 1. 2014 vyplývá, že byly podány celkem 3 nabídky, přičemž žádná z nabídek nebyla v této fázi zadávacího řízení vyřazena.

5. Z protokolu o druhém jednání hodnotící komise ze dne 18. 3. 2014 vyplývá, že uchazeč Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 (dále jen „vybraný uchazeč“) ve své nabídce nedoložil seznam subdodavatelů, zároveň však ani neuvedl, zda hodlá celý předmět veřejné zakázky plnit sám bez pomoci subdodavatelů. Hodnotící komise výslovně uvedla, že „uchazeč bude vyzván, aby upřesnil výše uvedenou nejasnost a uvedl, zda hodlá plnit celý předmět veřejné zakázky sám, bez pomoci subdodavatelů, případně aby tyto subdodavatele v souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, identifikoval“. Dále v rámci posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky hodnotící komise shledala, že nabídka vybraného uchazeče „… obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to u všech dodávaných zdravotnických prostředků s tím, že uchazeč u těchto položek uvádí ceny, které jsou výrazně pod úrovní cen uváděných ostatními uchazeči i cenou obvyklou za tento druh plnění…“ Hodnotící komise závěrem konstatovala, že „…vybraný uchazeč bude vyzván k vysvětlení, jakým způsobem byla nabídková cena příslušných položek stanovena s tím, že vybraný uchazeč uvede zejména konkrétní objektivní příčiny, které mu umožnily dosáhnout této úrovně nabídkové ceny ve vztahu k jednotlivým dodávaným zdravotnickým prostředkům a doloží, jakým způsobem byly tyto ceny kalkulovány a určeny. Z doložených dokumentů musí jednoznačně vyplývat, že je uchazeč schopen za nabízené ceny příslušné části plnění realizovat…

6. Hodnotící komise dopisem ze dne 18. 3. 2014 požádala vybraného uchazeče, aby písemně zdůvodnil nejasnosti nabídky, zejména aby uvedl, zda hodlá celý předmět veřejné zakázky plnit sám bez pomoci subdodavatelů, nebo v opačném případě v souladu s požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci doložil seznam subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů a dále aby písemně zdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

7. Vybraný uchazeč v dopise ze dne 18. 3. 2014 v návaznosti na žádost hodnotící komise sdělil, že hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele, společnosti Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA, se sídlem Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Německo, který poskytne vybranému uchazeči dodávky 13 ks hemodialyzačních monitorů a 5 ks hemodialyzačních křesel, které budou následně tvořit nedílnou součást plnění předmětu veřejné zakázky. Součástí vyjádření vybraného uchazeče byl i podrobný rozpis kupní ceny. K mimořádně nízké nabídkové ceně pak vybraný uchazeč mimo jiné uvedl, že tato je dána výjimečně příznivými podmínkami, za kterých uchazeč obdrží část zdravotnického zařízení, jehož dodávka je předmětem veřejné zakázky, od subdodavatele.

8. Z protokolu hodnotící komise ze dne 9. 4. 2014 vyplývá, že hodnotící komise na základě doručeného zdůvodnění vybraného uchazeče shledala nejasnosti týkající se vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče a dopisem ze dne 9. 4. 2014 opětovně požádala vybraného uchazeče o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, neboť vybraný uchazeč ve svém zdůvodnění ze dne 18. 3. 2014 neuvedl žádné objektivní skutečnosti podporující jeho tvrzení, zejména nepředložil prokazatelné doklady garantující dodávku zboží za uvedenou cenu. Hodnotící komise proto požádala o doložení příslušných podkladů.

9. Vybraný uchazeč zaslal dne 14. 4. 2014 na žádost hodnotící komise další stanovisko, ve kterém uvedl, že „na základě závazné nabídky subdodavatele je uchazeč objektivně a bez dalšího schopen poskytnout zadavateli plnění předmětu veřejné zakázky za cenu nabídnutou v rámci jeho nabídky ze dne 17. 1. 2014…“ Dále vybraný uchazeč konstatuje, že ačkoli jsou monitory… a dialyzační křesla dodávány společně, nemá výše definovaná nabídka subdodavatele podstatný vliv na cenu dialyzačních křesel. Cena nabídnuta uchazečem za dodávku dialyzačních křesel je totiž srovnatelná s cenou, za kterou uchazeč nabízí a prodává dialyzační křesla také jiným zdravotnickým zařízením…“ Přílohu stanoviska vybraného uchazeče tvoří dopis zaslaný od společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH ze dne 16. 12. 2013. V tomto dopise společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH uvádí, že poskytne vybranému uchazeči bezplatně celkem 25 monitorů 5008S CorDiax (HD i HDF). Toto vyjádření bylo zasláno pouze v anglickém jazyce.

10. Hodnotící komise po dalším jednání dopisem ze dne 30. 4. 2014 opětovně vyzvala uchazeče k doplnění úředně ověřeného překladu dopisu společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH ze dne 16. 12. 2013 a dále trvala na zaslání dokladu garantujícího dodávku zboží za uvedenou cenu, zejména pak zdůvodnění nízké nabídkové ceny pěti dialyzačních křesel.

11. Následně zaslal vybraný uchazeč úředně ověřený překlad dopisu společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH ze dne 16. 12. 2013 a další vyjádření společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH ze dne 6. 5. 2014, ve kterém společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH uvádí následující: „… v návaznosti na náš dopis ze dne 16. 12. 2013 tímto potvrzujeme, že zvláštním rozpočtem pro dodání 25 kusů monitorů řady 5008S CorDiax (HD & HDF) se rozumí připsání hodnoty 25 kusů monitorů řady 5008S CorDiax (HD & HDF) a dialyzačních křesel Likamed A5 ve prospěch společnosti Fresenius Medical Care Česká republika, v důsledku čehož neponese společnost Fresenius Medical Care Česká republika žádné náklady ...“

12. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 14. 5. 2014 vyplývá, že na základě doložených dokladů a zdůvodnění hodnotící komise uznala výši nabídkové ceny vybraného uchazeče jako reálnou a opodstatněnou objektivními příčinami s tím, že vybraný uchazeč na základě výzev hodnotící komise prokázal, že je schopen předmět veřejné zakázky realizovat za uvedenou cenu.

13. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 5. 2014 uvádí, že komise převzala k posouzení 3 podané nabídky. Nabídka jednoho z uchazečů byla pro nepředložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení. Ze dvou zbývajících nabídek byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka vybraného uchazeče.

14. Dne 28. 5. 2014 bylo navrhovateli – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 3. 2014 MUDr. Martinem Kunckem, bytem Slovanské náměstí 6A, 612 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – doručeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 5. 2014. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 11. 6. 2014 námitky. Podle navrhovatele zadavatel jednal v rozporu s ust. § 77 odst. 1 zákona, když si nevyžádal od vybraného uchazeče objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž navrhovatel dále tvrdí, že se zadavatel nijak nezabýval posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny. Dále navrhovatel uvedl důvody, proč nabídkovou cenu vybraného uchazeče považuje za mimořádně nízkou. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl.

15. V rozhodnutí o námitkách zadavatel uvádí, že hodnotící komise při svém jednání nabídku vybraného uchazeče pečlivě posoudila a na základě všech okolností dospěla k závěru, že by se mohlo jednat o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a proto v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona vyzvala uchazeče k vysvětlení. Zadavatel dále odkázal na jednotlivé protokoly o jednání hodnotící komise, které jsou součástí dokumentace o veřejné zakázce. Dále zadavatel uvedl, že hodnotící komise na základě podané nabídky vybraného uchazeče, stanovených zadávacích podmínek a obdržených písemných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče dospěla k závěru, že cena nabídnutá vybraným uchazečem je cenou reálnou a je možné z objektivních důvodů předmět plnění za tuto cenu realizovat, a to v zadavatelem stanovené kvalitě.

16. Podle názoru navrhovatele porušil zadavatel svým postupem v zadávacím řízení několik ustanovení zákona, a proto doručil dne 3. 7. 2014 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele současně s návrhem na vydání předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu.

 

II. OBSAH NÁVRHU

17. Navrhovatel uvádí, že předmětem veřejné zakázky byla dodávka zdravotnického zařízení, jejíž předpokládaná hodnota činí 6 104 350,- Kč bez DPH. Nabídku vybraného uchazeče, jehož cena činí 1 582 000,- Kč, považuje navrhovatel za mimořádně nízkou, neboť je zároveň o cca 2/3 nižší než nabídková cena navrhovatele.

18. Navrhovatel s odkazem na rozhodnutí č. j. UOHS-S106/2011/VZ-12938/2011/530/SWa ze dne 28. 11. 2011 uvádí, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 5. 2014 není zmíněno, že by se hodnotící komise jakkoli zabývala mimořádně nízkou nabídkovou cenou a tento postup pak navrhovatel označuje za netransparentní a nepřezkoumatelný, a tedy v rozporu s ust. § 6 odst. 1 zákona.

19. Jako další skutečnost nasvědčující existenci mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče označuje navrhovatel nabídkovou cenu vybraného uchazeče v jiné veřejné zakázce, jejímž předmětem byla rovněž dodávka hemodialyzačních monitorů, kdy v této souvislosti navrhovatel poukazuje na skutečnost, že cena nabídnutá vybraným uchazečem za jeden kus byla několikanásobně vyšší než je tomu v tomto případě (vybraný uchazeč uzavřel smlouvu na zmíněnou veřejnou zakázku dne 5. 12. 2013). Navrhovatel je tedy přesvědčen, že takový cenový rozdíl v nabídkách vybraného uchazeče v krátkém časovém sledu nemůže být zdůvodněn objektivními příčinami. Navrhovatel je rovněž přesvědčen, že vybraný uchazeč bude nízkou nabídkovou cenu kompenzovat nastavením vyšších cen za spotřební materiál.

20. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhuje navrhovatel zrušit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Dále navrhuje také vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

 

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

21. Dne 3. 7. 2014, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S540/2014/VZ. Zadavatel dle svého vyjádření obdržel stejnopis návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele rovněž dne 3. 7. 2014.

22. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  •  vybraný uchazeč.

23. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-14309/2014/524/ASo ze dne 15. 7. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-14699/2014/524/ASo z téhož dne stanovil Úřad zadavateli lhůtu k zaplacení kauce, a zároveň do doby provedení tohoto úkonu správní řízení přerušil.

24. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-16270/2014/523/ASo ze dne 1. 8. 2014 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného patření.

25. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-16348/2014/523/ASo ze dne 4. 8. 2014 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení svá stanoviska.

26. Dne 8. 8. 2014 bylo zástupci navrhovatele – Ing. Karlu Pisarskému na základě plné moci ze dne 6. 8. 2014 – umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S540/2014/VZ.

27. Přípisem ze dne 11. 8. 2014 doručeným Úřadu dne 12. 8. 2014 požádal navrhovatel prostřednictvím zmocněnce o změnu doručovací adresy, kdy nově má být doručováno na adresu B. Braun Medical s.r.o., MUDr. Martin Kuncek, V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ID datové schránky: 8tqqbm8.

28. Usnesením č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-16301/2014/523/ASo ze dne 15. 8. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

29. Přípisem č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-17560/2014/523/ASo ze dne 26. 8. 2014 oznámil Úřad účastníkům řízení rozšíření správního řízení z moci úřední, neboť Úřad v průběhu správního řízení získal pochybnosti, zda zadavatel při posuzování nabídky vybraného uchazeče postupoval v souladu s ust. § 76 odst. 1 a 3 zákona, když vybranému uchazeči umožnil doplnit nabídku o seznam subdodavatelů.

30. Usnesením č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-17882/2014/523/ASo ze dne 26. 8. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení novou lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení svá stanoviska a dále lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

31. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-18010/2014/523/ASo ze dne 26. 8. 2014 Úřad na návrh navrhovatele nařídil zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu ve veřejné zakázce.

32. Dne 5. 9. 2014 bylo zástupci navrhovatele – Ing. Karlu Pisarskému na základě plné moci ze dne 6. 8. 2014 – umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S540/2014/VZ.

33. Přípisem ze dne 18. 9. 2014 zaslal navrhovatel Úřadu vyjádření k podkladům rozhodnutí. Tento přípis byl Úřadu doručen dne 19. 9. 2014, tedy po lhůtě pro vyjádření k podkladům rozhodnutí stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S540/2014/VZ-17882/2014/523/ASo ze dne 26. 8. 2014. Ve svém vyjádření navrhovatel neuvedl žádné nové skutečnosti.

 

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 11. 7. 2014

34. Zadavatel poté, co se seznámil s obsahem návrhu, konstatuje, že setrvává na své argumentaci a z ní vyplývajícím stanovisku uvedeném v rozhodnutí o podaných námitkách ze dne 20. 6. 2014, na které v plném rozsahu odkazuje, a to, že se svým postupem nedopustil porušení zákona, které by mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

35. Zadavatel k jednotlivým vyjádřením a námitkám navrhovatele uvádí, že posouzení skutečnosti, zda je konkrétní nabídková cena mimořádně nízká, je výlučnou pravomocí hodnotící komise, která je jako jediná schopna objektivně posoudit podané nabídky a případně též obdržená vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče.

36. Zadavatel ve svém vyjádření dává navrhovateli za pravdu v tom smyslu, že cena nabídnutá vybraným uchazečem se na první pohled odlišuje od cen uvedených ostatními uchazeči i od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, mimo to však doplňuje, že tato skutečnost nemusí automaticky znamenat, že se jedná o cenu mimořádně nízkou či nereálnou a dále zdůrazňuje, že hodnotící komise si byla vědoma své povinnosti posoudit podané nabídky s ohledem na případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

37. V rámci posuzování nabídek hodnotící komisí zadavatel odkazuje na jednotlivé protokoly z jednání hodnotící komise, včetně komunikace komise s vybraným uchazečem týkající se nabídkové ceny a celý související postup hodnotící komise při posouzení nabídky vybraného uchazeče, zejména tedy nabízené ceny s tím, že zadavatel je přesvědčen, že tyto doklady náležitým a přezkoumatelným způsobem dokumentují, že posouzení bylo provedeno zcela v souladu se zákonem.

38. Dále zadavatel shrnuje, že hodnotící komise řádně vyzvala vybraného uchazeče k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny a následně toto zdůvodnění uznala jako odůvodněné objektivními okolnostmi. Zadavatel má za to, že vybraný uchazeč zejména ve svém zdůvodnění ze dne 9. 5. 2014 jednoznačně prokázal, že nabízená cena je cenou reálnou a že je schopen za ni předmět plnění realizovat.

39. S tvrzením navrhovatele, že již na základě ceny vybraného uchazeče a ceny nabídnuté vybraným uchazečem v jiné, byť podle navrhovatele obdobné zakázce, lze bezpečně konstatovat, že není možné danou nabídkovou cenu zdůvodnit objektivními příčinami, zadavatel zásadně nesouhlasí. Dále zadavatel uvádí, že účelem posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny není přezkoumávání obchodní cenové politiky vybraného uchazeče. Z toho důvodu nepovažuje zadavatel tuto argumentaci navrhovatele za relevantní pro tento daný případ.

40. Zadavatel rovněž nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že by informace o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny měly být uvedeny i ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v této souvislosti odkazuje na ust. § 80 odst. 1 zákona, kde jsou uvedeny obligatorní náležitosti této zprávy. Zadavatel je toho názoru, že popis způsobu hodnocení nabídek automaticky nezahrnuje i informace o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, jak zmiňuje navrhovatel. Tato skutečnost, by dle zadavatele, měla být uvedena ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pouze v případě, že by byla nabídka uchazeče z tohoto důvodu hodnotící komisí vyřazena. Zadavatel dále uvádí, že i pokud by přijal námitku navrhovatele, že součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek měla být informace o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, zadavatel se nedomnívá, že by byl postup hodnotící komise, resp. následné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky postiženo takovou vadou, která by odůvodňovala jeho zrušení.

41. K námitce ohledně údajných vyšších nákladů na spotřební materiál zadavatel doplňuje, že mu není jasný smysl této části podaného návrhu s tím, že tato informace nemá žádnou spojitost jak s nabídkou vybraného uchazeče, tak s provedeným posouzením a hodnocením. Tato námitka navrhovatele tedy nemá přímou spojitost s předmětem zadávacího řízení a dle zadavatele se jedná pouze o spekulaci navrhovatele.

42. Zadavatel navrhuje, aby Úřad nevydával předběžné opatření a návrh v celém rozsahu zamítl.

 

Vyjádření navrhovatele ze dne 19. 8. 2014

43. Předně navrhovatel uvádí, že zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče je nevěrohodné, vnitřně rozporné a nepravdivé, a to z důvodů, které popisuje.

44. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že nabídka vybraného uchazeče měla být vyřazena poté, co vybraný uchazeč nejprve na žádost hodnotící komise dne 18. 3. 2014 sdělil, že hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele – společnosti Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA, který poskytne vybranému uchazeči 13 ks dialyzačních monitorů a 5 ks dialyzačních křesel, ale nedoložil žádný relevantní dokument, z něhož by tato skutečnost vyplývala.

45. Navrhovatel odkazuje rovněž na rozpor ve vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče, kdy nejprve dne 14. 4. 2014 vybraný uchazeč předložil hodnotící komisi nabídku společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH k poskytnutí 25 dialyzačních monitorů s tím, že nabídka společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH nebude mít vliv na cenu dialyzačních křesel a následně zaslal hodnotící komisi dokument ze dne 6. 5. 2014, v němž je uvedeno, že společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH daruje vybranému uchazeči 25 ks dialyzačních monitorů a 25 ks dialyzačních křesel.

46. Navrhovatel v závěru vyjádřil své přesvědčení, že mimořádně nízká nabídková cena vybraného uchazeče souvisí s vysokou cenou vázaného spotřebního materiálu, neboť veškeré přístroje dodávané vybraným uchazečem je nezbytné používat výhradně s určeným spotřebním materiálem, jehož je vybraný uchazeč rovněž dodavatelem.

 

Vyjádření zadavatele ze dne 28. 8. 2014

47. Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že „v okamžiku posouzení podané nabídky na 2. jednání hodnotící komise ještě nemohlo být patrné, zda uchazeč splnil zadávací podmínky či nikoliv. Zadavatel totiž v zadávacích podmínkách výslovně nestanovil, že v případě, že uchazeč hodlá plnit předmět veřejné zakázky sám, musí o této skutečnosti výslovně učinit v nabídce čestné prohlášení či že musí doložit prázdný seznam subdodavatelů. Takové ustanovení v zadávacích podmínkách by navíc, podle názoru zadavatele, bylo projevem přepjatého formalizmu. Navíc i v případě uvedení takového požadavku do zadávacích podmínek, by bylo podle zadavatele více než sporné, zda by byl zadavatel oprávněn uchazeče za nedoložení takového prázdného seznamu subdodavatelů vyloučit.

48. Zadavatel se domnívá, že hodnotící komise byla oprávněna vyzvat uchazeče k písemnému vysvětlení podané nabídky, a to ve vztahu k otázce plnění části zakázky prostřednictvím eventuálních subdodavatelů. Zadavatel odkazuje na vyjádření vybraného uchazeče, ve kterém je uvedeno, že „uchazeč hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Subdodavatel poskytne uchazeči následující dodávky, které budou následně tvořit nedílnou součást plnění veřejné zakázky uchazečem…“ Zadavatel konstatuje, že na základě této skutečnosti dospěla hodnotící komise k závěru, že uchazeč nebude plnit část zakázky prostřednictvím subdodavatele ve smyslu ustanovení § 44 odst. 6 zákona a zadávacích podmínek, a že tedy nevznikla povinnost doložit seznam subdodavatelů jako součást podané nabídky. Hodnotící komise tak dle vyjádření zadavatele konstatovala, že nabídka uchazeče vyhověla plně zadávacím podmínkám.

49. Zadavatel v závěru svého vyjádření navrhuje, aby Úřad v souladu s § 118 odst. 5 písm. a) zákona rozhodl o zamítnutí návrhu, resp. zastavení správního řízení, neboť nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

 

Vyjádření vybraného uchazeče ze dne 1. 9. 2014

50. Vybraný uchazeč ve svém vyjádření konstatuje, že nemá v úmyslu zadat plnění veřejné zakázky nebo její části subdodavateli ve smyslu ust. § 17 písm. i) zákona, ale hodlá plnit veřejnou zakázku v celém rozsahu svépomocí. Vybraný uchazeč se tedy domnívá, že jeho nabídka byla vypracována v souladu se zákonem a zadávací dokumentací o veřejné zakázce.

51. Dále vybraný uchazeč uvádí, že společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH je dlouhodobým dodavatelem vybraného uchazeče, kterého však nelze považovat za subdodavatele vybraného uchazeče, neboť neexistuje žádná smlouva mezi společností Fresenius Medical Care Deutschland GmbH a vybraným uchazečem vztahující se k veřejné zakázce, v rámci které by měla společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH pomoci vybranému uchazeči s plněním veřejné zakázky s tím, že společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH nebude fakticky participovat na plnění veřejné zakázky, neboť vybraný uchazeč je již vlastníkem vybavení, které má být v rámci plnění veřejné zakázky poskytnuto.

52. Vybraný uchazeč závěrem zdůrazňuje, že společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH označil jako subdodavatele toliko v rámci vysvětlení nabídkové ceny a nikoli ve smyslu ust. § 17 písm. i) zákona.

 

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

53. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, stanovisek účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K podmínce doložení seznamu subdodavatelů

54. Dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona platí, že „[z]adavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“

55. Podle ust. § 17 písm. i) zákona se subdodavatelem rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

56. Podle ust. § 44 odst. 6 zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

57. Podle ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a) zákona, posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

58. Podle ust. § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

59. V bodě 7.6. zadávací dokumentace zadavatel stanovil následující požadavek: „V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v nabídce/v příloze smlouvy uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (tj. aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele)…

60. V bodě II.2 protokolu o druhém jednání hodnotící komise ze dne 18. 3. 2013 je ve vztahu k vybranému uchazeči uvedeno následující: „Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval, aby uchazeč ve své nabídce uvedl identifikační údaje subdodavatelů v případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, tedy, aby doložil prohlášení o subdodavatelích. Uchazeč ve své nabídce seznam subdodavatelů nedoložil, zároveň však ani neuvedl, zda hodlá celý předmět veřejné zakázky plnit sám, bez pomocí subdodavatelů. Uchazeč bude vyzván, aby upřesnil výše uvedenou nejasnost a uvedl, zda hodlá plnit celý předmět veřejné zakázky sám, bez pomoci subdodavatelů, případně aby tyto subdodavatele v souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, identifikoval.

61. K uvedenému Úřad uvádí, že v rámci postupu podle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise uchazeče vyzvat k „písemnému vysvětlení nabídky“, nikoliv však již k doložení dokladů, které v nabídce dle zjištění zadavatele chybí (výjimku tvoří pouze doklady uvedené v ust. § 68 ods. 3 zákona). Takový postup zákon neumožňuje. Pod pojem „písemné vysvětlení nabídky“ nelze podřadit možnost změny nebo doplnění předložených nabídek. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je dát hodnotící komisi možnost, aby si v případě potřeby mohla před samotným hodnocením nabídek vyjasnit informace uváděné uchazeči v nabídkách, nikoliv umožnit doplňování či rozšiřování nabídky o nové listiny či informace, které měly být její součástí ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise nemůže uchazeče vyzývat k doplňování jejich nabídky a současně není ani oprávněna přihlížet k případným doplněním nabídek podaných uchazeči po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči podávají svoje nabídky v souladu s ust. § 69 odst. 5 zákona pouze a jen ve lhůtě k podání nabídek, a nabídky doručené po jejím uplynutí nejsou považovány za řádně podané nabídky. Úřad tedy dospěl k závěru, že zadavatel prostřednictvím hodnotící komise nepostupoval při posuzování nabídky vybraného uchazeče v souladu se zákonem.

62. V daném případě zadavatel vybraného uchazeče vyzval, aby případné subdodavatele identifikoval, tedy vybranému uchazeči de facto umožnil nejen vysvětlení nabídky, ale i její doplnění. Tím, že zadavatel přijal argument vybraného uchazeče, že bude plnit pomocí subdodavatele, došlo k doplnění nabídky, neboť tímto krokem vybraný uchazeč předložil zadavateli seznam subdodavatelů. V následném vyjádření vybraného uchazeče v rámci objasňování nabídky pak není uvedeno, že vybraný uchazeč má v úmyslu plnit celý předmět veřejné zakázky svépomocí a z vlastních zdrojů (tuto skutečnost uvedl vybraný uchazeč až ve svém vyjádření ze dne 1. 9. 2014) a nebude tedy veřejnou zakázku realizovat prostřednictvím subdodavatele. Naopak, vybraný uchazeč jednoznačně ve vyjádření ze dne 18. 3. 2014 konstatoval, že „hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele, společnosti Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA.“

63. Vybraný uchazeč v dopise ze dne 18. 3. 2014 v návaznosti na žádost hodnotící komise sdělil, že hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele, kterého zároveň identifikoval jako společnost Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA, se sídlem Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Německo. Z následného vysvětlování mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče však vyplynulo, že tímto subdodavatelem bude společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH. Tímto rozporem v tvrzeních vybraného uchazeče se hodnotící komise nikterak nezabývala. K tomuto Úřad uvádí, že zkoumání a identifikace skutečného subdodavatele není předmětem správního řízení. V šetřeném případě je lhostejné, který konkrétní subjekt je subdodavatelem vybraného uchazeče, neboť k posouzení věci z hlediska porušení zákona zadavatelem postačí, že z výše uvedených skutečností vyplývá, že vybraný uchazeč opravdu hodlá plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele.

64. S argumentem zadavatele, že v době posouzení podané nabídky na 2. jednání hodnotící komise ještě nemohlo být patrné, zda uchazeč splnil či nesplnil zadávací podmínky, nelze než souhlasit a není sporu, že postup hodnotící komise byl potud zcela oprávněný.

65. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že po obdržení vysvětlení vybraného uchazeče, ve kterém sdělil, že „uchazeč hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA…“, dospěla hodnotící komise k závěru, že uchazeč nebude plnit část zakázky prostřednictvím subdodavatele ve smyslu ustanovení § 44 odst. 6 zákona a zadávacích podmínek, a že tedy nevznikla povinnost doložit seznam subdodavatelů jako součást podané nabídky, přičemž hodnotící komise měla konstatovat, že nabídka uchazeče vyhověla plně zadávacím podmínkám. Úřad poukazuje na skutečnost, že výše uvedená argumentace hodnotící komise v protokolech o jednáních hodnotící komise zcela absentuje. Ve vztahu k vybranému uchazeči komise nikde nekonstatovala, že vzala za prokázané, že vybranému uchazeči nevznikla povinnost doložit seznam subdodavatelů. Hodnotící komise pouze v protokolu o svém pátém jednání uvedla, že „posuzované nabídky, které nebyly komisí vyřazeny na jejím prvním až pátém jednání, vyhověly všem zákonným požadavkům…“.

66. Z tohoto závěru hodnotící komise však nelze vyčíst, jak a zda vůbec se hodnotící komise s výše uvedenou nejasností nabídky vybraného uchazeče vypořádala, a to zejména s ohledem na fakt, že otázky týkající se případné mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče jsou v jednotlivých protokolech o jednání hodnotící komise rozebrány velmi podrobně a je z nich patrné, jakým konkrétním způsobem komise při objasňování postupovala a k jakým dospěla závěrům. Právě absence konkrétních úvah a argumentace hodnotící komise při zjišťování, zda měl vybraný uchazeč povinnost přiložit k nabídce seznam subdodavatelů, je pak dle názoru Úřadu v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona. Zde Úřad rovněž poukazuje na rozpor ve vyjádřeních zadavatele ze dne 28. 8. 2014 a vybraného uchazeče ze dne 1. 9. 2014, kde zadavatel konstatuje, že přístroje, jež tvoří předmět plnění veřejné zakázky, vybranému uchazeči poskytne společnost Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA, kdežto vybraný uchazeč v tomto smyslu operuje se společností Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, tedy se subjektem odlišným.

67. Nelze se ztotožnit s tvrzením vybraného uchazeče, že jeho nabídka byla vypracována v souladu se zákonem a zadávací dokumentací o veřejné zakázce. Vybraný uchazeč ve svém vyjádření ze dne 1. 9. 2014 uvedl, že společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH nelze považovat za subdodavatele vybraného uchazeče, neboť mezi nimi neexistuje žádná smlouva vztahující se k veřejné zakázce, v rámci které by měla společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH pomoci vybranému uchazeči s plněním veřejné zakázky. Nutno podotknout, že zákon subdodavatelskou smlouvu nijak neupravuje, proto o ní lze hovořit jako o smlouvě inominátní, ve které je dán maximální prostor zásadě volnosti smluvních vztahů, kdy obsah subdodavatelské smlouvy je výhradně na vůli dodavatele a subdodavatele. S ohledem na skutečnost, že vybraný uchazeč obdrží předmět plnění veřejné zakázky od společnosti Fresenius Medical Care Deutschland GmbH za velmi specifických podmínek, kdy není možné předpokládat, že by takových podmínek dosáhl s jakýmkoli jiným dodavatelem v běžném obchodním prostředí, je dohoda (ať už uzavřená v jakékoli formě) mezi vybraným uchazečem a společností Fresenius Medical Care Deutschland GmbH zcela zásadní a stojí na ní schopnost vybraného uchazeče realizovat předmět veřejné zakázky za nabízenou cenu.

68. Vybraný uchazeč se rovněž vyjádřil v tom smyslu, že společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH nebude fakticky participovat na plnění veřejné zakázky, neboť vybraný uchazeč je již vlastníkem vybavení, které má být v rámci plnění veřejné zakázky poskytnuto. K tomuto je nutné uvést, že z vyjádření vybraného uchazeče v průběhu objasňování nabídky vyplynulo, že v rozhodnou dobu, tedy v okamžiku posuzování nabídky zadavatelem, resp. hodnotící komisí, nebyl vybraný uchazeč vlastníkem přístrojů, jež tvoří předmět veřejné zakázky a byl zcela odkázán na dodržení podmínek ze strany Fresenius Medical Care Deutschland GmbH. Zadavatel tedy v rozhodné době musel spoléhat na dohodu mezi vybraným uchazečem a společností Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, kterou lze ve světle výše uvedeného pokládat za formu subdodavatelské smlouvy.

69. Sám vybraný uchazeč, ačkoli posléze tvrdil opak, ve svém vyjádření ze dne 18. 3. 2014 zadavateli sdělil, že „uchazeč hodlá plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA… Subdodavatel poskytne uchazeči následující dodávky, které budou následně tvořit nedílnou součást plnění předmnětu veřejné zakázky nabízeného uchazečem…“. Společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH je z těchto důvodu nutné považovat stricto sensu za subdodavatele vybraného uchazeče, neboť pomocí této společnosti má vybraný uchazeč plnit část veřejné zakázky ve smyslu ust. § 17 písm. i) zákona s tím, že v rozhodné době, tedy v okamžiku posuzování nabídky hodnotící komisí, nebyla nabídka vybraného uchazeče z hlediska zákonných požadavků a z hlediska požadavků zadavatele perfektní, neboť neobsahovala zadavatelem požadovaný seznam subdodavatelů.

70. Z výše popsaných důvodů měl zadavatel prostřednictvím hodnotící komise v souladu s ust. § 76 odst. 1 v návaznosti na § 76 odst. 3 zákona nabídku vybraného uchazeče vyřadit a následně vybraného uchazeče bezodkladně vyloučit z účasti v zadávacím řízení, neboť nabídka vybraného uchazeče neobsahovala všechny náležitosti stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Vybraný uchazeč neuvedl v nabídce žádný seznam subdodavatelů, přestože z jeho vyjádření v průběhu vysvětlování nabídky vyšlo najevo, že měl v úmyslu plnit předmět veřejné zakázky s pomocí subdodavatele.

71. Tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by zadavatel postupoval v souladu s ust. § 76 odst. 1 a 3 zákona a zásadou transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona, byla by nabídka vybraného uchazeče vyřazena a na základě provedeného hodnocení by mohla být vybrána jako nejvhodnější nabídka jiného uchazeče, případně by zadávací řízení mohlo být ukončeno jiným způsobem. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

72. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu s ust. § 76 odst. 1 a 3 zákona a zásadou transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona, když na základě žádosti hodnotící komise o vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona umožnil vybranému uchazeči doplnění jeho nabídky o seznam subdodavatelů a nabídku vybraného uchazeče nevyřadil, přestože tato nesplňovala požadavek zadavatele na uvedení identifikačních údajů subdodavatelů, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

73. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad shledal výše uvedený postup zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče jako nezákonný, přičemž jako nápravné opatření zrušil úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením a hodnocením nabídky vybraného uchazeče, jakož i všechny následné úkony zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, stal se přezkum dalších skutečností uvedených v návrhu bezpředmětným, zejména s ohledem na  jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, a to zásadu procesní ekonomie upravenou v § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

74. Za situace, kdy jsou rušeny jednotlivé úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením a hodnocením nabídky vybraného uchazeče, jakož i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, by totiž bylo nadbytečné provádět na základě návrhu další šetření za účelem přezkoumávání postupu zadavatele. Jakýkoli výsledek takového přezkumu (tj. ať již konstatace, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, nebo závěr, že postup stanovený zákonem nebyl dodržen) totiž nemůže mít žádný vliv na konečné rozhodnutí ve věci, kterým se ruší shora uvedené úkony zadavatele. Prováděním takového přezkumu by také vznikaly jak účastníkům řízení, tak případně i správnímu orgánu, jen zbytečné náklady.

75. Pokud jde tedy o další důvody ke zrušení zadávacího řízení namítané navrhovatelem, konstatuje Úřad rovněž s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 A 2/99 –20 ze dne 24. 6. 1999 per analogiam, že za situace, kdy existuje alespoň jediný oprávněný důvod ke zrušení jednotlivých úkonů zadavatele, je nadbytečné zkoumat další namítané důvody.

76. Pro úplnost v této souvislosti a rovněž s ohledem na rozšíření správního řízení z moci úřední Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 29 Af 74/2012-80 ze dne 28. 8. 2014, v němž soud konstatoval, že „…rozšíření předmětu správního řízení nad rámec podezření plynoucích ze samotného návrhu na zahájení řízení uskutečnit lze. Žádné z ustanovení zákona o veřejných zakázkách v tomto ohledu neurčuje, že by byl žalovaný vázán rozsahem návrhu nebo jeho důvody. Má-li být účelně a efektivně zajištěn dohled nad zadáváním veřejných zakázek, pak přestože návrhové řízení o přezkum úkonů zadavatele v sobě nutně obsahuje prvek kontradiktornosti (navrhovatel vs. zadavatel), je žalovaný oprávněn na základě podaného návrhu přezkoumat zadávací řízení jako celek a v něm dovodit i takové porušení zákona o veřejných zakázkách, na které jej původní návrh neupozorňoval…“ Krajský soud dále judikoval, že by „nemělo žádný praktický důsledek, aby v řízení o návrhu bylo jednání zadavatele přezkoumáno výhradně v mezích uplatněného návrhu a případně řízení zastaveno, pokud by žalovaný v tomto rozsahu porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele nedovodil, a aby následně žalovaný z moci úřední zahajoval další samostatné správní řízení o přezkumu jiných úkonů zadavatele, u nichž podezření z porušení zákona o veřejných zakázkách sám dovodil v rámci původního návrhového řízení. Takový postup by byl v rozporu se zásadou hospodárnosti…“ (obdobně se Krajský soud v Brně vyjádřil také v rozsudku č. j. 62 Af 52/2010-89 ze dne 10. 11. 2011).

77. Úřad pouze jako obiter dictum v této souvislosti konstatuje, že zdůvodňuje-li vybraný uchazeč svoji nabídkovou cenu – zjednodušeně řečeno – výjimečně příznivými podmínkami, za kterých obdrží část předmětu veřejné zakázky od svého subdodavatele (srov. bod 7 a následující odůvodnění tohoto rozhodnutí), takové zdůvodnění nemůže obstát za situace, kdy vybraný uchazeč ve své nabídce v rozporu s požadavkem zadavatele (viz bod 59 odůvodnění tohoto rozhodnutí) neuvedl identifikační údaje tohoto subdodavatele a případné následné doplnění nabídky v tomto směru je třeba pokládat za důvod k vyloučení vybraného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

K uložení nápravného opatření

78. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo soutěže o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh, nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

79. Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

80. Jelikož zadavatel pochybil při posouzení nabídky vybraného uchazeče, zvolil Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušení úkonů zadavatele vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídky vybraného uchazeče, jakož i všech jeho následných úkonů učiněných v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

K nákladům řízení

81. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč

82. Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad zrušil úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek, jakož i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

83. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2014000540.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2. B. Braun Medical s.r.o., MUDr. Martin Kuncek, V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

3. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz