číslo jednací: S0304/2015/VZ-13624/2015/513/JLí

Instance I.
Věc Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 – projektové práce
Účastníci
 1. hlavní město Praha
 2. Arch.Design s.r.o.
 3. Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 280 KB

Č. j.:ÚOHS-S0304/2015/VZ-13624/2015/513/JLí

 

8. června 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20.5.2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

 • zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci JUDr. Markem Bánským, advokátem, č. osv. ČAK 3569, Bánský & Partneři, advokátní kancelář, Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1,

navrhovatel –

 • Arch.Design, s.r.o., IČO 25764314, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno,
 • Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., IČO 45308616, Bělehradská 199/70, Praha 2 – Vinohrady,

 

které dne 24.4.2015 uzavřely podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o společnosti s názvem „AD – TŠ, společnost“ za účelem získání zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení, ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 – projektové práce“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 24.3.2015 a uveřejněno tamtéž dne 27.3.2015 pod ev. č. 497651 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 1.4.2015 pod ev. č. 2015/S 064-112903,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle ustanovení § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele –

 • Arch.Design, s.r.o., IČO 25764314, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, a
 • Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., IČO 45308616, Bělehradská 199/70, Praha 2 – Vinohrady,

které dne 24.4.2015 uzavřely podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o společnosti s názvem „AD – TŠ, společnost“ za účelem získání zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení – ze dne 20.5.2015 na zahájení správního řízení ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 – projektové práce“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 24.3.2015 a uveřejněno tamtéž dne 27.3.2015 pod ev. č. 497651 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 1.4.2015 pod ev. č. 2015/S 064-112903, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.Zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci JUDr. Markem Bánským, advokátem, č. osv. ČAK 3569, Bánský & Partneři, advokátní kancelář, Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 – projektové práce“ formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 24.3.2015 a uveřejněno tamtéž dne 27.3.2015 pod ev. č. 497651 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 1.4.2015 pod ev. č. 2015/S 064-112903 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Dopisem ze dne 30.4.2015 podal navrhovatel –

 • Arch.Design, s.r.o., IČO 25764314, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno,
 • Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., IČO 45308616, Bělehradská 199/70, Praha 2 – Vinohrady,

které dne 24.4.2015 uzavřely podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o společnosti s názvem „AD – TŠ, společnost“ za účelem získání zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení (dále jen „navrhovatel“)

– zadavateli námitky směřující proti kvalifikační dokumentaci na veřejnou zakázku.

3.Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl rozhodnutím ze dne 7.5.2015, které navrhovatel obdržel dne 11.5.2015.

4.Vzhledem k tomu, že navrhovatel se s rozhodnutím zadavatele neztotožnil, podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

 

II. Průběh správního řízení

5.Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 20.5.2015, a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

6.Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

7.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0304/2015/VZ-12393/2015/513/JLí ze dne 27.5. 2015.

8.Dne 2.6.2015 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce

 

III. Závěry Úřadu

9.Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10.Podle § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

11.Podle § 114 odst. 4 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

12.Podle § 115 odst. 1 zákona s podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13.Podle § 115 odst. 5 zákona kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

14.Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

15.Navrhovatel podal námitky zadavateli dopisem ze dne 30.4.2015, který jej obdržel téhož dne. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl rozhodnutím ze dne 7.4.2015, které navrhovatel obdržel dne 11.5.2015, jak uvádí ve svém návrhu (také zadavatel ve svém vyjádření k návrhu uvádí, že rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 11.5.2015), a tudíž posledním dnem lhůty pro doručení návrhu byl 21. květen 2015. Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 20.5.2015, tedy ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Úřad zjistil, že nedošlo k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tedy k 21.5.2015.

16.Vzhledem k tomu, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže –sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Marek Bánský, advokát, č. osv. ČAK 3569, Bánský & Partneři, advokátní kancelář, Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., Bělehradská 199/70, Praha 2 - Vinohrady

  

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz