číslo jednací: S365/2013/VZ-4586/2014/532/KŠe

Instance I.
Věc Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií
Účastníci
  1. Krajská zdravotní, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2015
Související rozhodnutí S365/2013/VZ-4586/2014/532/KŠe
R78/2014/VZ-11074/2014/322/KMz/PSe
Dokumenty file icon dokument ke stažení 443 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S365/2013/VZ-4586/2014/532/KŠe

 

28. února 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 12. 2013 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Krajská zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení o zadání zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 10. 2012 pod evidenčním číslem zakázky 234044, na kterou byla dne 4. 10. 2012 uzavřena smlouva o dílo č. ES12000247 s vybraným uchazečem Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., IČO 186 27 226, se sídlem Lipová 72, 251 70 Modletice,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Krajská zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – se při zadávání veřejné zakázky „Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií“ dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, tím, že nedodržel postup stanovený v § 80 odst. 1 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012, ani v jejích přílohách a dílčích protokolech neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ a čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 4. 10. 2012 uzavřel smlouvu o dílo č. ES12000247 s vybraným uchazečem Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., IČO 186 27 226, se sídlem Lipová 72, 251 70 Modletice.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Krajská zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, ukládá

pokuta ve výši 350 000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 10. 4. 2013 podnět týkající se postupu zadavatele – Krajská zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení o zadání zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 10. 2012 pod evidenčním číslem zakázky 234044.

2.V podnětu byl napadán mj. postup zadavatele při hodnocení druhého („Technické parametry zařízení“) a čtvrtého („Servisní podmínky“) dílčího hodnotícího kritéria.

3.V rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal pod č. j. ÚOHS-P325/2013/VZ-7619/2013/532/MKn dne 26. 4. 2013 od zadavatele dokumentaci o předmětné veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k obsahu podnětu, přičemž z obdržené dokumentace a vyjádření zadavatele zjistil následující skutečnosti, které jsou podkladem pro rozhodnutí.

4.Zadavatel dne 1. 6. 2012 rozhodl o zrušení otevřeného zadávacího řízení, jež předcházelo předmětnému jednacímu řízení s uveřejněním, a to v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení otevřeného zadávacího řízení.

5.Zadavatel prostřednictvím výzvy k jednání v jednacím řízení s uveřejněním ze dne 10. 7. 2012 (dále jen „výzva k jednání“) vyzval dodavatele Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., IČO 186 27 226, se sídlem Lipová 72, 251 70 Modletice (dále jen „vybraný uchazeč“) a dodavatele Techniserv, spol. s r.o., IČO 442 64 020, se sídlem Baarova 231/36, 104 00 Praha 4 (dále jen „Techniserv, spol. s r.o.“) k podání nabídky.

6.V souladu s ustanovením § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení předmětného zadávacího řízení (dále jen „zákon“), se zadavatel nechal při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností VAHARINA a.s. (nyní PROKONZULT advisory a.s.), IČO 276 25 745, se sídlem U Božích bojovníků 89/1, 130 00 Praha 3.

7.Zadavatel v bodě 9. zadávací dokumentace pro předcházející otevřené řízení, resp. v bodě 5. výzvy k jednání, uvedl jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria byla zadavatelem stanovena:

a)Celková nabídková cena bez DPH – váha 55 %,

b)Technické parametry zařízení – váha 15 %,

c)Lhůta dodání a instalace dieselagregátu – váha 15 %,

d)Servisní podmínky – váha 15%.

8.V bodě 9.1 zadávací dokumentace pro předcházející otevřené řízení, resp. v bodě 5. výzvy k jednání, zadavatel uvedl, že v rámci dílčího kritéria „Technické parametry zařízení“ bude hodnotit technické parametry zařízení, a to spotřebu paliva při jmenovitém výstupním výkonu, dobu provozu s instalovanou palivovou nádrží, hladinu akustického hluku dB/7m, způsob řešení protipožární ochrany a možnosti dálkového monitorování a hlášení provozních a mimořádných stavů (výkon, výstupní napětí, stav paliva v nádrži) přes PC (SNMP) a veškeré konsekvence a provázanosti shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k technickým parametrům zařízení. Zadavatel dále uvedl, že jako výhodnější bude hodnotit takové technické parametry zařízení, které budou zajišťovat nižší spotřebu paliva při jmenovitém výstupním výkonu, umožňovat delší dobu provozu s instalovanou palivovou nádrží, vykazovat nižší hladinu akustického hluku dB/7m, přinášet kvalitnější možnost dálkového monitorování a hlášení provozních a mimořádných stavů (výkon, výstupní napětí, stav paliva v nádrži) přes PC (SNMP), přičemž za kvalitnější možnost dálkového monitorování a hlášení provozních a mimořádných stavů zadavatel považuje takové řešení, které je dostupné prostřednictvím počítačové sítě ethernet, s přihlédnutím k veškerým konsekvencím a provázanostem shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k technickým parametrům zařízení, oproti nabídkám ostatních uchazečů.

9.Zadavatel v bodě 5. výzvy k jednání mírně pozměnil subkritéria dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“ oproti zadávací dokumentaci tak, že namísto ceny servisní podpory stanovené v bodě 9.1 zadávací dokumentace pro předcházející otevřené řízení požadoval délku záruční doby. Bod 5. výzvy k jednání tedy stanovil, že zadavatel bude v rámci dílčího kritéria „Servisní podmínky“ hodnotit servisní podmínky navržené dodavatelem. Zadavatel bude hodnotit SLA podmínky, délku záruční doby, způsob proškolení zaměstnanců zadavatele v používání dieselagregátu, který je předmětem zakázky, kvalitu, rychlost a odbornost při zaškolení zaměstnanců v používání dieselagregátu a systém řešení reklamací a veškeré konsekvence a provázanosti shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k servisním podmínkám. Zadavatel dále uvedl, že bude jako výhodnější hodnotit takové servisní podmínky, které budou přinášet pro zadavatele výhodnější SLA podmínky a delší délku záruční doby, obsahovat funkčnější, rychlejší a odbornější způsob zaškolení jednotlivých zaměstnanců zadavatele při používání dieselagregátu, umožňovat kvalitnější, rychlejší a odbornější podporu při používání dieselagregátu a zajišťovat efektivnější systém řešení reklamací, přičemž zadavatel za efektivnější považuje takový systém řešení reklamací, který nabídne nejnižší garantovanou dobu opravy od nahlášení závady s přihlédnutím k veškerým konsekvencím a provázanostem shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k servisním podmínkám, oproti nabídkám ostatních uchazečů.

10.Bod 9.1 zadávací dokumentace, resp. bod 5. výzvy k jednání, rovněž vymezil „Popis bodovací metody“, a to mimo jiné následujícím způsobem:

  • Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
  • Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
  • Dílčí hodnotící kritérium, které je tvořeno více subkritérii bude hodnoceno tak, že nejprve bude proveden výpočet hodnocení jednotlivých subkritérií podle výše popsaného způsobu a bodový součet ze všech subkritérií tvoří základnu pro hodnocení dílčího kritéria podle zásady více je lépe.
  • Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené ve výzvě podle jejich důležitosti.
  • Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

11.Z protokolu o otevírání obálek ze dne 15. 8. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky předložené vybraným uchazečem a uchazečem Techniserv, spol. s r.o., které hodnotící komise shledala jako úplné ve smyslu § 71 odst. 9 zákona.

12.V příloze č. 2 Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 nazvané „Hodnocení kritéria 2.: Technické parametry zařízení“ jsou obsaženy tabulky s bodovým hodnocením přiřazeným nabídkám jednotlivými členy hodnotící komise, jakož i tabulka obsahující celkové hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Tato příloha dále odkazuje na „Dílčí protokol o hodnocení kvalitativního kritéria č. 2: Technické parametry zařízení“, v němž jsou obsaženy opět tabulky s bodovým hodnocením přiřazeným nabídkám jednotlivými členy hodnotící komise, tentokrát doplněné o „Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení“. V rámci tohoto komentáře se jednotliví členové hodnotící komise vyjadřují nahodile zpravidla pouze k některým subkritériím dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“, jež zadavatel stanovil v bodě 5. výzvy k jednání, a to následujícím způsobem:

Člen komise/hodnotitel: Daniel Brejcha

Dodavatel

Technické parametry zařízení

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Lepší možnost monitoringu. Nižší hladina hluku.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

90

Podobné parametry, bez monitoringu pomocí ethernetu.

Člen komise/hodnotitel: Ing. Václav Valenta

Dodavatel

Technické parametry zařízení

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Monitoring ethernet preferovaný v zadání, nižší akustický hluk.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

88

Delší doba provozu s instal. nádrží, pro monitoring pouze bezpoten. kontakty.

Člen komise/hodnotitel: Ing. Aleš Daniel

Dodavatel

Technické parametry zařízení

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Spotřeba paliva při daném výkonu lepší, stejně jako hladina hluku a dálkový monitoring.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

90

Lepší doba provozu, v ostatních parametrech částečně horší.

Člen komise/hodnotitel: Bc. Tomáš Ečer

Dodavatel

Technické parametry zařízení

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Nabídka obsahuje nejvýhodnější řešení dálkového dohledu a nižší hladinu hluku, než-li druhý uchazeč.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

95

Lepší doba provozu při stejné spotřebě paliva.

 

 

Člen komise/hodnotitel: Václav Šidák

Dodavatel

Technické parametry zařízení

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

Hluk 60 dB 100

Výkon 910 kVA 100

Váha 7315

Celkem 1700

100

Výkonnější agregát s tišším chodem.

100

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

Hluk 63 dB 90

Výkon 900 kVA 90

Váha 5748

Celkem 1800

90

Vyšší hlučnost, o 1 % nižší výkon.

90

 

13.V příloze č. 4 Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 nazvané „Hodnocení kritéria 4.: Servisní podmínky“ jsou obsaženy tabulky s bodovým hodnocením přiřazeným nabídkám jednotlivými členy hodnotící komise, jakož i tabulka obsahující celkové hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Tato příloha je následována „Dílčím protokolem o hodnocení kvalitativního kritéria č. 4: Servisní podmínky“, v němž jsou obsaženy opět tabulky s bodovým hodnocením přiřazeným nabídkám jednotlivými členy hodnotící komise, tentokrát doplněné o „Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení“. V rámci tohoto komentáře se jednotliví členové hodnotící komise vyjadřují nahodile zpravidla pouze k některým subkritériím dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, jež zadavatel stanovil v bodě 5. výzvy k jednání, a to následujícím způsobem:

Člen komise/hodnotitel: Ing. Aleš Daniel

Dodavatel

Počet přidělených bodů – Servisní podmínky

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Většina parametrů je shodných, systém řešení reklamací je mírně lepší.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

90

Většina parametrů je shodných, servisní podmínky v oblasti reklamací jsou horší v dobách reakcí atp.

 

 

Člen komise/hodnotitel: Daniel Brejcha

Dodavatel

Počet přidělených bodů – Servisní podmínky

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Uchazeč nabídl servisní podmínky a záruční lhůtu 24 m.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

100

Uchazeč nabídl servisní podmínky a záruční lhůtu 24 m.

Člen komise/hodnotitel: Bc. Tomáš Ečer

Dodavatel

Počet přidělených bodů – Servisní podmínky

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Nabídka splňuje požadavky a je srovnatelná s nabídkou ostatních uchazečů.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

100

Nabídka je srovnatelná s nabídkou ostatních uchazečů.

Člen komise/hodnotitel: Václav Šidák

Dodavatel

Počet přidělených bodů – Servisní podmínky

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Stejné servisní podmínky.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

100

–II–

Člen komise/hodnotitel: Ing. Václav Valenta

Dodavatel

Počet přidělených bodů – Servisní podmínky

Písemný komentář vysvětlující přidělené bodové hodnocení

TECHNISERV, spol. s r. o.

100

Uchazeči uvedli srovnatelné SLA, stejnou záruční dobu a náročnost obsluhy je také obdobná.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.

100

Uchazeči uvedli stejnou záruční dobu i náročnost obsluhy je obdobná včetně SLA.

 

14.Dne 3. 9. 2012 zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky předložené vybraným uchazečem, s nímž uzavřel dne 4. 10. 2012 smlouvu o dílo č. ES12000247.

15.Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda nedošlo ze strany zadavatele ke spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 80 odst. 1 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012, ani v jejích přílohách a dílčích protokolech neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ a čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 4. 10. 2012 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu o dílo č. ES12000247. Z tohoto důvodu Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S365/2013/VZ.

I.Řízení před správním orgánem

16.Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

  • zadavatel.

17.Zahájení správního řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S365/2013/VZ-15361/2013/532/KŠe ze dne 19. 12. 2013, ve kterém účastníka řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. Současně Úřad účastníku řízení usnesením č. j. ÚOHS-S365/2013/VZ-16348/2013/532/KŠe z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

18.Dne 20. 12. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení.

19.Zadavatel dne 8. 1. 2014 požádal Úřad o prodloužení lhůt stanovených usnesením č. j. ÚOHS-S365/2013/VZ-16348/2013/532/KŠe ze dne 19. 12. 2013, a to z důvodu zpracování náležitého vyjádření zadavatele. Úřad žádosti zadavatele vyhověl a usnesením č. j. ÚOHS-S365/2013/VZ-652/2014/532/KŠe ze dne 10. 1. 2014 lhůty přiměřeně prodloužil.

II.Vyjádření zadavatele ze dne 16. 1. 2014

20.Dne 17. 1. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 16. 1. 2014, v němž zadavatel uvádí, že nesdílí pochybnosti Úřadu o transparentnosti a přezkoumatelnosti hodnocení hodnotící komisí, resp. jejími jednotlivými členy. Zadavatel uvádí, že v případě subjektivních kritérií hodnocení je ponechán výsledek hodnocení odborným členům komise, přičemž Úřad dle své dlouhodobé rozhodovací praxe není oprávněn vstupovat do volní sféry jednotlivých členů hodnotící komise a přezkoumávat, proč subjektivní kritéria hodnotili konkrétním způsobem. Přezkum Úřadu se dle zadavatele musí omezit pouze na ověření toho, zda je hodnocení srozumitelně odůvodněno, tedy zda je zřejmé, jaké konkrétní pohnutky vedly jednotlivé členy hodnotící komise k přidělení bodů, zda tyto závěry vycházejí z předem stanoveného způsobu hodnocení a zda závěry nejsou v rozporu se základními logickými premisami.

21.Zadavatel připomíná, že předmětem subjektivního hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ bylo posouzení vzájemně odlišných technických vlastností, které však musely být jednotlivými členy hodnotící komise hodnoceny ve svém komplexu, tedy nikoli jednotlivě. Zadavatel uvádí, že bylo na odbornosti a profesní zkušenosti jednotlivých členů hodnotící komise, aby toto komplexní zhodnocení provedli, přidělili příslušný počet bodů a následně transparentně uvedli, co je k přidělení těchto bodů vedlo. Vzhledem k různé odbornosti jednotlivých členů hodnotící komise je dle zadavatele zcela pochopitelné a žádoucí, že při svém subjektivním posouzení byli vedeni mírně odlišnými pohledy a důvody, přičemž následný součet těchto subjektivních hodnocení vytváří objektivní výsledek hodnocení v daném kritériu.

22.Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že byl hodnocen nízký počet nabídek, které se navíc v obou dílčích hodnotících kritériích téměř nelišily, a jejich bodové hodnocení bylo velmi vyrovnané. Zadavatel uvádí, že naopak za situace, kdy by předmětem hodnocení byl velký počet nabídek s různou kvalitou, by byl zvýšený akcent Úřadu na detailní odůvodnění dílčích aspektů hodnocení žádoucí. Dle zadavatele se proto rozsah odůvodnění odvíjí od rozsahu a složitosti samotného hodnocení a porovnání.

23.Zadavatel zdůrazňuje, že v šetřeném případě hodnotila hodnotící komise pouze dvě nabídky, které v dílčím hodnotícím kritériu „Technické parametry zařízení“ získaly 100 a 93,11 bodů a v dílčím hodnotícím kritériu „Servisní podmínky“ dokonce 100 a 98 bodů. Z uvedeného dle zadavatele vyplývá, že obě nabídky byly ve většině aspektů totožné a o drobném rozdílu bodů rozhodovala pouze „maličkost“. Zadavatel uvádí, že za takové situace je buď možné samoúčelně rozepisovat jednotlivé aspekty s poznámkou, že v těchto aspektech jsou nabídky stejné, anebo zvolit druhý přístup (který zvolila hodnotící komise v šetřené věci) a pouze uvést, ve kterém z hodnocených aspektů byly nabídky odlišné. Zadavatel poznamenává, že smyslem písemného vysvětlení hodnocení nabídky není samoúčelná „slohová práce“ o kvalitě nabídek, ale smyslem je vystihnout vzájemný poměr nabídek, tedy transparentně odůvodnit, co konkrétně vedlo člena hodnotící komise k preferenci konkrétní nabídky.

24.Zadavatel se domnívá, že ve smyslu výše uvedeného je třeba v posuzovaném případě nahlížet na písemné zdůvodnění hodnocení nabídek jednotlivými členy hodnotící komise, kteří při posuzování dvou téměř totožných nabídek posoudili jednotlivé rozdílné technické aspekty v jejich komplexnosti, a uvedli ty aspekty, které je dle jejich odborného názoru vedly k preferenci některé nabídky. Dle zadavatele se nejedná o „nahodilé" posuzování některých aspektů, nýbrž o transparentní uvedení těch důvodů, které konkrétního odborníka vedly k preferenci jedné ze dvou téměř totožných nabídek. Hodnocení tak bylo provedeno dle předem zveřejněného postupu.

25.Zadavatel je také přesvědčen, že přezkum ze strany Úřadu by měl být omezen pouze na posouzení toho, jestli uvedené závěry jsou či nejsou logické. Jako příklad zadavatel uvádí hodnocení druhého dílčího hodnotícího kritéria členem komise Ing. Václavem Valentou. V tomto případě by dle zadavatele mohl Úřad vyslovit nezákonnost pouze tehdy, pokud by zjistil, že nabídka uchazeče Techniserv, spol. s r.o. vykazuje vyšší akustický hluk než nabídka vybraného uchazeče. Pak by totiž hodnocení tohoto člena hodnotící komise, který nižší akustický hluk uvedl jako jeden z důvodů přidělení 100 bodů, bylo nelogické, a tedy netransparentní. Dle zadavatele však Úřad již nemůže zkoumat, proč právě akustický hluk uvedl odborný člen komise jako ten rozhodující aspekt, neboť tím by již Úřad nepřípustně vstupoval do odborného hodnocení jednotlivých technických aspektů v jejich komplexnosti, tedy Úřad by nahrazoval odborné komplexní posouzení jednotlivých vlastností, které přísluší pouze členům hodnotící komise.

26.Obdobné závěry lze dle zadavatele učinit i u čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, kde se většina členů hodnotící komise shodla na shodném hodnocení 100 bodů, když dle jejich odbornosti byly aspekty nabídky ve své komplexnosti srovnatelné. Pouze Ing. Aleš Daniel uvedl mírně horší hodnocení jedné z nabídek (100 ku 90 bodům), když po svém komplexním odborném posouzení mírně preferoval systém řešení reklamací, resp. zohlednil mírně horší doby reakcí. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že úkolem Úřadu je opět posoudit, zda např. doby reakcí jsou u konkrétní nabídky opravdu horší (a tedy zda závěr znalce neodporuje logice). Úřad však již nemůže rozporovat odborný názor člena komise, dle kterého je právě tento aspekt důvodem pro mírně nižší bodové hodnocení.

27.Zadavatel dále uvádí, že jednotlivé dílčí aspekty hodnotících kritérií nelze považovat za „subkritéria“. Pokud by se totiž opravdu jednalo o subkritéria, pak by zadavatel musel tento jeden každý aspekt hodnotit samostatně, čímž by bylo zcela znemožněno subjektivní posouzení jejich komplexu, tedy „veškerých konsekvencí a provázaností", a jednalo by se tak o objektivní kritérium hodnocení. Zadavatel trvá na tom, že posouzení vzájemných provázaností je podstatným aspektem tohoto subjektivního kritéria a takto nastavené hodnotící kritérium že je plně v souladu se zákonem. Zde zadavatel znovu odkazuje na své vyjádření k podnětu, kde uvedl, že „...skutečnost, že v určitém kritériu bylo částečně možné připravit hodnocení dle objektivních hodnot, ještě neznamená, že subjektivní hodnocení je a priori v rozporu se ZVZ. Nelze tedy dovozovat netransparentnost pouze z toho, že jiný způsob hodnocení by byl z pohledu stěžovatele „přehlednější". Zadavatel znovu zdůrazňuje, že stěžovatel zcela pomíjí akcent zadavatele na vzájemnou vnitřní provázanost a vyváženost technického řešení i servisních podmínek...“.

28.Zadavatel nad rámec uvedeného dodává, že vzhledem k rozdílu v nabídkách v ostatních dílčích hodnotících kritériích, zejména s ohledem na dílčí kritérium nabídkové ceny s váhou 55 %, je možno konstatovat, že hodnocení nabídek v rámci napadených dílčích hodnotících kritérií nebylo způsobilé ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rovněž z tohoto důvodu je dle zadavatele pochybnost o jakékoli transparentnosti, která by měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, zcela irelevantní.

29.S ohledem na výše uvedené zadavatel závěrem svého vyjádření navrhuje, aby Úřad správní řízení v souladu s § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

III.Závěry úřadu

30.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení všech podkladů, včetně obsahu zadávací dokumentace a smluv na základě vlastního zjištění shledal, že se zadavatel dopustil správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, za což mu v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 zákona uložil pokutu ve výši 350 000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých). Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

IV.K výroku I. tohoto rozhodnutí

31.Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

32.Podle § 80 odst. 1 zákona pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6 zákona, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

33.K postupu zadavatele při hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ a čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“ Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je základním dokumentem z hlediska přezkoumatelnosti postupu hodnotící komise, respektive zadavatele. Proto je nezbytné v zájmu zajištění transparentnosti celého procesu zadávacího řízení věnovat zvýšenou pozornost popisu hodnocení jednotlivých nabídek s uvedením náležitého odůvodnění. Zvláště důležité je zdůvodnění bodového ohodnocení u nepočitatelných, tj. subjektivních hodnotících kritérií. Při hodnocení podle těchto kvalitativních kritérií musí hodnotící komise ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek vždy slovně zdůvodnit počet přidělených bodů, aby bylo celkové hodnocení nabídek transparentní s možností ověření jeho správnosti a přezkoumání výběru nejvhodnější nabídky. K hodnotícím tabulkám je tedy nutné připojit i dostatečně transparentní písemné zdůvodnění počtu přidělených bodů, resp. slovní okomentování názoru a postupu hodnotitele, případně upřesnění, na základě jaké úvahy přidělil hodnotitel té které nabídce uvedený počet bodů. V této souvislosti Úřad odkazuje na svou dosavadní rozhodovací praxi (viz např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S448,449,450/2011/VZ-19216/2011/530/Edo ze dne 31. 1. 2012), na judikaturu Krajského soudu v Brně (viz např. rozsudek č. j. 62 Ca 57/200-47 ze dne 30. 3. 2010) i Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek č. j. 7 Afs 57/2012-93 ze dne 7. 2. 2013).

34.V šetřené věci Úřad shledal, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012, resp. dílčí protokoly jejích příloh č. 2 a č. 4, sice obsahují tabulky se slovním odůvodněním přidělených bodů jednotlivými členy hodnotící komise pro dílčí hodnotící kritéria „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“, uvedené hodnocení a zdůvodnění však nelze považovat za dostatečně transparentní. Jednotliví členové hodnotící komise v dílčích protokolech přílohy č. 2 a č. 4 zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 uvádějí stručné odůvodnění přidělených bodů, přičemž se vyjadřují pouze k některým subkritériím vymezených v bodě 5. výzvy k jednání (viz body 12 a 13 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Splnění jednotlivých subkritérií je v dílčích protokolech porovnáváno formulacemi typu „lepší možnost monitoringu“, „nižší hladina hluku“ či „systém řešení reklamací je mírně lepší“. Z těchto komentářů však není možné dovodit, o kolik byla nabídka daného uchazeče v určitém subkritériu, resp. v celém dílčím hodnotícím kritériu, výhodnější než nabídka druhého uchazeče, a proč za ni získal daný počet bodů. Například Ing. Aleš Daniel ohodnotil nabídku uchazeče Techniserv, spol. s r. o. v dílčím hodnotícím kritériu „Servisní podmínky“ 100 body a v písemném odůvodnění uvedl, že „většina parametrů je shodných, systém řešení reklamací je mírně lepší.“. Nabídku vybraného uchazeče ohodnotil v tomto dílčím hodnotícím kritériu 90 body s odůvodněním: „Většina parametrů je shodných, servisní podmínky v oblasti reklamací jsou horší v dobách reakcí atp.“ Je zřejmé a nepochybné, že Ing. Aleš Daniel jako člen hodnotící komise shledal nabídku uchazeče Techniserv, spol. s r. o. v tomto dílčím hodnotícím kritériu výhodnější než nabídku vybraného uchazeče. Z uvedeného zdůvodnění však již nevyplývá, o kolik byla nabídka vybraného uchazeče v tomto dílčím hodnotícím kritériu horší, a proč získala právě 90 bodů, a nikoliv například 80, 85 či 95 bodů. Uvedený způsob hodnocení proto nelze považovat za popis hodnocení, ze kterého by bylo patrné, jaké důvody vedly hodnotitele k přidělení daného počtu bodů. Obdobným nedostatkem jsou stižena i zbylá odůvodnění členů hodnotící komise v rámci dílčích hodnotících kritérií „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“, s výjimkou těch hodnocení, ve kterých členové hodnotící komise shledali, že obě nabídky jsou srovnatelné, a přidělili oběma uchazečům stejný počet bodů.

35.S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012, z jejích příloh ani z jiného dokumentu vyhotoveného v rámci zadávacího řízení nevyplývá, z jakého důvodu byl uchazečům v rámci dílčích hodnotících kritérií „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“ přidělen příslušný počet bodů, tj. do jaké míry se nabídky jednotlivých uchazečů v rámci těchto dvou dílčích hodnotících kritérií lišily, což je obzvláště u subjektivních hodnotících kritérií z hlediska přezkoumatelnosti postupu zadavatele nezbytností. Nedostatečné odůvodnění či absence jakéhokoliv odůvodnění přiřazení počtu bodů v rámci subjektivního hodnotícího kritéria tak odporuje požadavku § 80 odst. 1 zákona, který stanoví, že základní náležitostí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek musí být mimo jiné údaj o tom, jak byly nabídky v rámci jednotlivých hodnotících kritériích hodnoceny včetně odůvodnění, a současně i zásadě transparentnosti stanovené v § 6 odst. 1 zákona.

36.Úřad konstatuje, že pouze řádně odůvodněnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek je možno považovat za souladnou se zásadou transparentnosti zadávacího řízení, neboť požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie. Generální advokátka Stix-Hackl ve svém stanovisku ze dne 12. 4. 2005 ve věci C-234/03 Coname k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

37.Pro úplnost Úřad odkazuje na § 74 odst. 1 zákona, v němž je stanoveno, že činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. V šetřeném případě hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů, přičemž ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 ani jejích přílohách dostatečně neodůvodnila přidělení konkrétních hodnot u jednotlivých hodnotících subkritérií, resp. kritérií. Vzhledem k tomu, že tak učinila jménem zadavatele, pohlíží se na nedodržení tohoto postupu jako na nesplnění povinnosti zadavatele.

38.Co se týká argumentu zadavatele, že Úřad není oprávněn vstupovat do volní sféry jednotlivých členů hodnotící komise a přezkoumávat, proč subjektivní kritéria hodnotili konkrétním způsobem, Úřad odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 75/2009-100 ze dne 6. 11. 2009. V uvedeném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že „Úřad není oprávněn při své přezkumné činnosti vstupovat do myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů, tedy členů hodnotící komise, a tyto myšlenkové pochody jakkoliv přezkoumávat, hodnotit či dokonce nahrazovat vlastním správním uvážením, neboť zákon konstruuje hodnotící komisi jako kolegium odborně způsobilých osob, kterým jedině je zákonem svěřena pravomoc posoudit veškeré odborné otázky, související s procesem hodnocení nabídek…Úřad však přezkoumává, zda k hodnocení komisí došlo zákonem stanoveným způsobem, zda k tomu došlo transparentním způsobem, tedy zda je posouzení komise přezkoumatelné po formální stránce.“.

39.S ohledem na závěry citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu Úřadu nezbývá než konstatovat, že není-li ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 ani z jejích příloh patrné, z jakého důvodu byl té které nabídce přidělen určitý počet bodů a v čem spočívala rozdílnost nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení, nelze správnost postupu hodnotící komise, resp. zadavatele zpětně přezkoumat. Takový postup zadavatele je postupem netransparentním, přičemž Úřad tento závěr učinil, aniž by bylo třeba přezkoumávat myšlenkové pochody členů hodnotící komise.

40.K argumentu zadavatele, že odlišné technické vlastnosti posuzované v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ měly být hodnoceny ve svém komplexu, a nikoliv jednotlivě, přičemž bylo na odbornosti a profesní zkušenosti jednotlivých členů hodnotící komise, aby toto komplexní zhodnocení provedli, Úřad uvádí následující. Zadavatel v bodě 5. výzvy k jednání skutečně uvedl, že bude hodnotit „…veškeré konsekvence a provázanosti shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k technickým parametrů zařízení.“. Úřad však konstatuje, že tato skutečnost nemůže ničeho změnit na shora učiněném závěru o transparentnosti hodnocení nabídek. Naopak je třeba uvést, že odůvodnění hodnocení nabídek mělo dle výzvy k jednání obsahovat i posouzení provázanosti jednotlivých technických parametrů, přičemž absence tohoto odůvodnění pak jen podporuje závěr o netransparentnosti postupu hodnotící komise, resp. zadavatele, při hodnocení nabídek.

41.Úřad se neztotožňuje s námitkou zadavatele, že na posouzení odůvodnění hodnocení nabídek má vliv počet hodnocených nabídek a jejich odlišná kvalita. Úřad je na rozdíl od zadavatele toho názoru, že v případě, kdy je hodnocen malý počet téměř totožných nabídek, je třeba klást na odůvodnění hodnocení nabídek stejný, ne-li vyšší důraz, neboť nepatrně odlišné bodové ohodnocení by mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

42.Úřad souhlasí se zadavatelem v tom, že cílem odůvodnění hodnocení nabídek není samoúčelná „slohová práce“. Transparentní odůvodnění však musí obsahovat vysvětlení, proč byl té které nabídce přidělen konkrétní počet bodů, a jak se tedy nabídky v jednotlivých subkritériích hodnocení lišily. Jak vyplývá z bodu 34 odůvodnění tohoto rozhodnutí, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 ani její přílohy tyto požadavky nesplňovaly.

43.V této souvislosti je třeba odmítnout i argument zadavatele, podle kterého by měl být přezkum Úřadu omezen pouze na posouzení toho, zda jsou závěry členů hodnotící komise logické, tj. zda horší nabídka obdržela nižší počet bodů. Jak bylo uvedeno výše, z odůvodnění hodnocení nabídek musí být patrné nejen to, která nabídka byla shledána jako výhodnější, ale také to, do jaké míry byly ostatní nabídky horší a proč jim byl předělen daný počet bodů.

44.Úřad dále odmítá námitku zadavatele, že tímto svým přezkumem nahrazuje odborné posouzení nabídek, které přísluší pouze členům hodnotící komise. Úřad uvádí, že cílem jeho šetření je zjistit, zda zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 byla zpracována v souladu se zákonem a při dodržení zásad zakotvených v § 6 odst. 1 zákona, a nikoliv přezkoumávat myšlenkové pochody jednotlivých hodnotitelů nebo snad naznačovat, jak mělo být hodnocení provedeno.

45.Tvrzení zadavatele, že dílčí aspekty hodnotících kritérií nelze považovat za subkritéria, neboť subkritéria by musela být hodnocena samostatně, kdežto v posuzovaném případě měly být dílčí aspekty hodnoceny komplexně, neodpovídá pojmosloví obsaženému ve výzvě k jednání. V bodě 5. výzvy k jednání v části „Popis bodovací metody“ zadavatel uvádí, že „dílčí hodnotící kritérium, které je tvořeno více subkritérii bude hodnoceno tak, že nejprve bude proveden výpočet hodnocení jednotlivých subkritérií podle výše popsaného způsobu a bodový součet ze všech subkritérií tvoří základnu pro hodnocení dílčího kritéria podle zásady více je lépe.“ Zadavatel tedy pojem „subkritérium“ ve výzvě k jednání používá, přičemž dílčí hodnotící kritéria „Celková nabídková cena bez DPH“ a „Lhůta dodání a instalace dieselagregátu“ žádné dílčí parametry neobsahují. Je tedy nesporné, že pojem „subkritérium“ se ve výše citované pasáži vztahuje k dílčím parametrům hodnotících kritérií „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“. Úřad nadto poznamenává, že ani připuštění této námitky zadavatele by nemohlo zhojit netransparentnost postupu zadavatele při hodnocení nabídek.

46.Se zadavatelem je třeba souhlasit v tom, že skutečnost, že v určitém kritériu bylo částečně možné připravit hodnocení dle objektivních hodnot, ještě neznamená, že subjektivní hodnocení je a priori v rozporu se zákonem. Úřad však uvádí, že u kritérií, která nejsou matematicky vyjádřitelná, musí hodnotící komise věnovat zvýšenou pozornost popisu hodnocení jednotlivých nabídek s uvedením náležitého odůvodnění, což, jak vyplývá z výše uvedeného, nebylo v posuzovaném případě splněno.

47.K námitce zadavatele, že s ohledem na hodnocení nabídek v ostatních dílčích hodnotících kritériích, nemohl být postupem zadavatele ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, Úřad uvádí následující. Nabídka vybraného uchazeče obdržela v celkovém hodnocení 94,5 bodů, nabídka uchazeče Techniserv, spol. s r. o. 93,8 bodů. Nabídka uchazeče Techniserv, spol. s r. o. byla shledána jako výhodnější v obou sporných dílčích hodnotících kritériích, tj. v kritériích „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“. Z rozdílu v celkovém hodnocení nabídek, který činil pouhých 0,7 bodů, vyplývá, že pokud by vybraný uchazeč získal v hodnotících kritériích „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“ o 0,8 bodů méně, což dle Úřadu nelze vyloučit, neboť uchazeči mohli za tato dvě hodnotící kritéria získat až 30 bodů, byla by jako nejvýhodnější vybrána nabídka uchazeče Techniserv, spol. s r. o., a nikoliv nabídka vybraného uchazeče. Je třeba konstatovat, že postupem zadavatele mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.

48.S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 80 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012, ani v jejích přílohách a dílčích protokolech neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ a čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení. Tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť hodnocení v rámci hodnotících kritérií „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“ se s ohledem na absenci popisu a zdůvodnění počtu přidělených bodů stává nepřezkoumatelným z toho hlediska, zda byla na základě provedeného hodnocení vybrána nejvhodnější nabídka.

V.  K výroku II. tohoto rozhodnutí – uložení sankce

49.Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

50.Zadavatel se při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v § 80 odst. 1 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012, ani v jejích přílohách a dílčích protokolech neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ a čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

51.Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

52.Před uložením pokuty Úřad tedy ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání správního deliktu dne 4. 10. 2012 uzavřením smlouvy o dílo, přičemž Úřad se o jeho spáchání dozvěděl z podnětu dne 10. 4. 2013. Správní řízení bylo zahájeno dne 20. 12. 2013. S ohledem na uvedené skutečnosti je zřejmé, že odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

53.Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit.

54.Vzhledem k tomu, že celková cena veřejné zakázky činí dle smlouvy o dílo 9 408 074,- Kč včetně DPH, činí horní hranice možné pokuty částku 940 807,40 Kč.

55.Podle § 120 odst. 3 zákona se sazba pokuty podle § 120 odst. 2 zákona zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně některého ze správních deliktů podle § 120 odst. 1 zákona. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.

56.Úřad na základě svého pravomocného rozhodnutí č. j. ÚOHS-S245/2009/VZ-5686/2010/530/SWa ze dne 7. 4. 2011, které bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č. j. ÚOHS-R113/2011/VZ-18616/2011/310/ASc/JSl ze dne 13. 12. 2011, a obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 14. 12. 2011, uložil zadavateli pokutu ve výši 200.000,- Kč za správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném v době zahájení posuzovaného zadávacího řízení, který zadavatel spáchal dne 10. 7. 2009. Vzhledem k tomu, že od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ke spáchání nyní projednávaného správního deliktu neuplynulo více jak 5 let, zvyšuje se tak v souladu s § 120 odst. 3 zákona sazba pokuty na dvojnásobek. V daném případě tedy horní hranice možné pokuty činní 20 % ceny veřejné zakázky, tj. částku 1 881 614,80 Kč.

57.Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

58.Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu tu skutečnost, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nedodržel jednu ze základních zásad zadávacího řízení, a to zásadu transparentnosti. Zásada transparentnosti byla narušena znemožněním přezkoumání postupu zadavatele, neboť zadavatel, resp. hodnotící komise, ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2012 ani v jiném dokumentu vyhotoveném v rámci předmětného zadávacího řízení neuvedl důvody, které ho vedly k přidělení daného počtu bodů za dílčí hodnotící kritéria „Technické parametry zařízení“ a „Servisní podmínky“.

59.Z hlediska přiměřenosti sankce vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti. Co se týká stupně závažnosti správního deliktu, vzal Úřad v úvahu skutečnost, že se zadavatel svým jednáním nedopustil omezení soutěžního prostředí, neboť k samotnému pochybení zadavatele došlo až ve fázi hodnocení nabídek uchazečů. Nelze však vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a nedopustil se v důsledku svého chybného postupu při hodnocení nabídek uchazečů správního deliktu, mohla být jako ekonomicky výhodnější vybrána nabídka druhého uchazeče. Postup zadavatele tak mohl mít v konečném důsledku podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

60.Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z výroční zprávy zadavatele za rok 2012 zveřejněné ve sbírce listin Úřad zjistil, že výsledek hospodaření zadavatele dosáhl za rok 2012 hodnoty 548 000,- Kč. Úřad podotýká, že výsledek hospodaření zadavatele za rok 2013 nebyl dosud zveřejněn. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze považovat za likvidační.

61.Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující.

62.Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

63.Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz