číslo jednací: S435/2014/VZ-14066/2014/521/HKu

Instance I.
Věc Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 11
Účastníci
  1. ČD Cargo, a.s.
  2. Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
  3. Legios Loco a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 20. 4. 2015
Související rozhodnutí S435/2014/VZ-14066/2014/521/HKu
R251/2014/VZ-9475/2015/321/OHo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 429 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S435/2014/VZ-14066/2014/521/HKu

 

3. července 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 5. 2014 na návrh ze dne 22. 5. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČO 28196678 se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
  • navrhovatel – Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., IČO 46581979, se sídlem Na Valše 237/21, 702 00 Ostrava – Přívoz, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 5. 2014 Mgr. Karlem Ležatkou, advokátem, ev. č. ČAK 9721, IČO 66254418, se sídlem 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
  •  vybraný uchazeč – Legios Loco a.s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov,

ve věci veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 11“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2013 pod ev. č. 368329 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331843,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., IČO 46581979, se sídlem Na Valše 237/21, 702 00 Ostrava – Přívoz – kauci ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 26. 5. 2014 návrh navrhovatele – Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., IČO 46581979, se sídlem Na Valše 237/21, 702 00 Ostrava – Přívoz, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 5. 2014 Mgr. Karlem Ležatkou, advokátem, ev. č. ČAK 9721, IČO 66254418, se sídlem 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČD Cargo, a.s., IČO 28196678 se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 11“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2013, pod ev. č. 368329 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331843.

2. Dnem 26. 5. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – Legios Loco a.s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S435/2014/VZ-11296/2014/521/HKu ze dne 30. 5. 2014. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S435/2014/VZ-11827/2014/521/HKu ze dne 9. 6. 2014 stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – složení doplatku kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 874 100 Kč a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení doplatku kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Uvedeným usnesením Úřad správní řízení podle § 64 odst. 1 správního řádu přerušildo doby provedení stanoveného úkonu, nejpozději však do uplynutí lhůty pro provedení tohoto úkonu.

5. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

6. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

7. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

8. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9. V kapitole 11 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny zadávací dokumentace je uvedeno, že „Dodavatel je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč bez DPH v následujícím členění:

Předmět

Celková cena v Kč bez DPH

Maximální možná cena za provedení všech prací Rev oprav v případě provedení Rev oprav v maximálním nezávazném množství (bez DPH)

dle přílohy č. 1 vzorové rámcové Smlouvy o dílo

Celková cena za provedení SOP v Kč v případě provedení Rev oprav v maximálním množství (bez DPH)

dle přílohy č. 2 části I. vzorové rámcové smlouvy o dílo

Celková cena za provedení PZD v případě provedení Rev oprav v maximálním množství (bez DPH)

dle přílohy č. 2 části II. vzorové rámcové smlouvy o dílo

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

 

Předpokládaný počet (výskyt) jednotlivých souvisejících opravárenských prací (SOP) a prací na zhodnocení dílů (PZD) je … orientační a slouží pouze pro výpočet nabídkové ceny.“

10. V kapitole 13 Způsob hodnocení nabídek zadávací dokumentace je uvedeno, že „základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH“. Úřad dále doplňuje, že z „přílohy protokolu č.j. 166-2014-O1/2 z jednání o nabídkách – cenová nabídka“ vyplývá, že předmětem jednání o nabídkách v předmětné veřejné zakázce byla celková nabídková cena v Kč bez DPH, která byla složena z jednotlivých cen za požadované plnění postupem uvedeným v kapitole 11 zadávací dokumentace (tzn. z maximální možné ceny za provedení všech prací Rev oprav v případě provedení Rev oprav v maximálním nezávazném množství, z celkové ceny za provedení SOP v Kč v případě provedení Rev oprav v maximálním množství a z celkové ceny za provedení PZD v případě provedení Rev oprav v maximálním množství).Z „Protokolu o konečném výsledku hodnocení po poslední fázi jednání č.j. 168-2014-O1/2“ ze dne 25. 3. 2014 dále vyplývá, že výše uvedená celková nabídková cena, která byla předmětem jednání, byla předmětem hodnocení.

11. Z dokumentace o veřejné zakázce tedy vyplývá, že předmětem hodnocení byla celková nabídková cena (za celý předpokládaný objem plnění rámcové smlouvy).

12. Z dokumentace o veřejné zakázce, konkrétně z „přílohy protokolu č.j. 166-2014-O1/2 z jednání o nabídkách – cenová nabídka“ vyplývá, že celková nabídková cena navrhovatele podaná v druhé (poslední) fázi jednání o nabídkách v předmětné veřejné zakázce je 97 410 000 Kč bez DPH. Uvedená nabídková cena navrhovatele (97 410 000 Kč bez DPH) je rovněž uvedena v „Protokolu o konečném výsledku hodnocení po poslední fázi jednání č.j. 168-2014-O1/2“ ze dne 25. 3. 2014 (v kapitole IV. Náplň jednání pověřených hodnotící komise v bodu 3. Údaje dojednané na jednání o nabídkách, které jsou předmětem hodnocení a v bodu 4. Hodnocení na základě údajů uvedených v nabídkách, které jsou předmětem hodnocení).

13. Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že v šetřeném případě je tedy možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele a dále doplňuje, že nabídková cena navrhovatele, která byla předmětem hodnocení, nebyla v prověřovaném případě stanovena pouze jako cena jednotková, nýbrž předmětem hodnocení byla celková nabídková cena (cena za celý objem plnění). Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že důvody pro složení kauce ve výši 100 000 Kč podle věty druhé § 115 odst. 1 zákona nebyly dány a navrhovatel byl povinen s ohledem na výše uvedený zákonný způsob stanovení výše kauce a vzhledem k výši nabídkové ceny navrhovatele, která byla předmětem hodnocení, podle § 115 odst. 1 zákona ve spojení s § 114 odst. 3 zákona s podáním návrhu složit kauci ve výši 974 100 Kč (tj. 1 % z nabídkové ceny navrhovatele zaokrouhlené na celé Kč).

14. Z bankovního výpisu Úřadu ze dne 26. 5. 2014 a z textu návrhu navrhovatele ze dne 22. 5. 2014 vyplývá, že s podáním návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele složil navrhovatel na účet Úřadu kauci ve výši 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že podle § 115 odst. 1 zákona činí v prověřovaném případě výše kauce 974 100 Kč, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S435/2014/VZ-11827/2014/521/HKu ze dne 9. 6. 2014 lhůtu ke složení doplatku kauce ve výši 874 100 Kč a k doložení dokladu o jejím složení, a to pět dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

15. Citované usnesení Úřadu ze dne 9. 6. 2014 bylo navrhovateli doručeno dne 10. 6. 2014. Lhůta ke složení doplatku kauce a k doplnění návrhu o doklad o jejím složení tak uplynula dne 16. 6. 2014, přičemž navrhovatel v této lhůtě doplatek kauce nesložil.

16. Úřad proto konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S435/2014/VZ-11827/2014/521/HKu ze dne 9. 6. 2014, a nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.  

17. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Mgr. Karel Ležatka, advokát, 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Legios Loco a.s., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz