Rozhodnutí: S1088/2014/VZ-27829/2014/533/SWa

Instance I.
Věc Peronizace ŽST Chodov
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. METROPROJEKT Praha a. s.
  3. IKP Engineers Group s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S1088/2014/VZ-27829/2014/533/SWa

 

2. ledna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 12. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel – METROPROJEKT Praha a. s., IČO 45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2,
  • vybraný uchazeč – IKP Engineers Group s. r. o., IČO 25070894, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,

ve věci veřejné zakázky „Peronizace ŽST Chodov“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 6. 2014 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 6. 2014 pod ev. č. 490967, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 7. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 126-225568, ve znění dodatečných informací ze dne 26. 7. 2014 uveřejněných pod ev. č. 2014/S 142-255967,

 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – METROPROJEKT Praha a. s., IČO 45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 – vzal dne 29. 12. 2014 svůj návrh ze dne 11. 12. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel návrh navrhovatele – METROPROJEKT Praha a. s., IČO 45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 11. 12. 2014 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Peronizace ŽST Chodov“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 6. 2014 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 6. 2014 pod ev. č. 490967, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 7. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 126-225568, ve znění dodatečných informací ze dne 26. 7. 2014 uveřejněných pod ev. č. 2014/S 142-255967.

 

2.Dnem 11. 12. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3.Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – IKP Engineers Group s. r. o., IČO 25070894, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7.

 

4.Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S1088/2014/VZ-26788/2014/533/HKu ze dne 15. 12. 2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S1088/2014/VZ-26972/2014/533/HKu ze dne 23. 12. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

 

5.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1088/2014/VZ-27772/2014/533/HKu ze dne 29. 12. 2014 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

 

6.Dne 29. 12. 2014 Úřad obdržel podání navrhovatele ze dne 23. 12. 2014, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 11. 12. 2014 v celém rozsahu.

 

7.Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

 

8.S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 29. 12. 2014 svůj návrh ze dne 11. 12. 2014 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Mojmír Florian

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2.METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

3.IKP Engineers Group s. r. o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz