Rozhodnutí: R404/2013/VZ-25511/2014/322/IJu

Instance II.
Věc Realizace rekvalifikací a poradenských činností pro ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Účastníci
  1. Česká republika – Úřad práce Česká republika
  2. Igor Vyznal
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 8. 12. 2014
Související rozhodnutí S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí
R404/2013/VZ-25511/2014/322/IJu
Dokumenty file icon dokument ke stažení 344 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R404/2013/VZ-25511/2014/322/IJu

 

4. prosince 2014

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 6. 12. 2013 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne zadavatelem –

  • Českou republikou – Úřadem práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 8. 2013 JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátkou advokátní kanceláře Duška & Svobodová, IČO 66256658 se sídlem Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1,

jehož dalším účastníkem je navrhovatel –

  • Igor Vyznal, IČO 46062017, místo podnikání Postoloprtská 308, 439 02 Cítoliby,

proti výrokům II. a III. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí ze dne 18. 11. 2013 vydaném ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 10 veřejné zakázky s názvem „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Sever“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 23. 4. 2013 a uveřejněno dne 24. 4. 2013 pod ev. č. 348634, opravné oznámení odesláno dne 11. 7. 2013 a uveřejněno dne 12. 7. 2013, a jež bylo do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 24. 4. 2013 a uveřejněno dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 081-136578, opravné oznámení odesláno dne 12. 7. 2013,

a z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatelem – Česká republika, Úřad práce ČR, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha – tím, že v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Realizace rekvalifikací a poradenských činností pro ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem“ rozdělené na části, v části 10 s názvem „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Sever“ a části 11 s názvem „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast jih“, nepostupoval při vyřizování námitek navrhovatele – Igor Vyznal, podnikatel, IČO 46062017, místo podnikání Postoloprtská 308, 439 02 Cítoliby – v souladu s § 111 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když navrhovatele nepoučil o nutnosti doručit zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,

jsem na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

 

Výroky II. a III. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí ze dne 18. 11. 2013

podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 5 téhož zákona

 

p o t v r z u j i

 

a rozklad zadavatele

 

z a m í t á m.

 

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení veřejné zakázky

1.Zadavatel – Česká republika, Úřad práce ČR, IČO 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha (dále jen „zadavatel“) uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 4. 2013 pod ev. č. 348634, ve znění oprav provedených dne 12. 7. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 081-136578, oznámení veřejné zakázky zadávené v otevřeném řízení s názvem „Realizace rekvalifikací a poradenských činností pro ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.V bodě  II.1.5) oznámení o zakázce zadavatel vymezil předmět plnění jako realizaci  rekvalifikací a poradenských programů - 53 dílčích částí, přičemž výběr klientů do jednotlivých rekvalifikací a poradenských programů je plně v kompetenci zadavatele. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem ve spolupráci se všemi kontaktními pracovišti spadajícími pod Krajskou pobočku vytipuje vhodné účastníky (dle požadovaných specifikací) do jednotlivých rekvalifikací a poradenských programů.

3.Podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] se zadavatel nechal v zadávacím řízení zastoupit advokátní kanceláří Duška & Svobodová, IČO 66256658, se sídlem Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1.

4.Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 25. 6. 2013 vyplývá, že hodnotící komise se jednomyslně usnesla na tom, že nabídka navrhovatele – Igora Vyznala, IČO 46062017, s místem podnikání Postoloprtská 308, 439 02 Cítoliby (dále jen „navrhovatel“) nevyhověla kontrole posouzení nabídek dle § 76 zákona.

5.Dne 8. 7. 2013 bylo navrhovateli doručeno rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky v části 10 „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Sever“ a části 11 „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast jih“ veřejné zakázky z důvodu, že nabídka navrhovatele byla v rozporu s platnými právními předpisy a s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

6.Dne 10. 7. 2013 podal navrhovatel námitky proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel námitkám nevyhověl rozhodnutím, které bylo navrhovateli doručeno dne 18. 7. 2013, přičemž v poučení bylo uvedeno, že „Proti tomuto rozhodnutí může uchazeč podat u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh musí být Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doručen ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto rozhodnutí o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl“.

II. Správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

7.Dne 24. 7. 2013 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, návrh navrhovatele ze dne 21. 7. 2013 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce v části 10 s názvem „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro „Oblast Sever“ (dále jen „návrh“).

8.Dne 7. 8. 2013 Úřad oznámil účastníkům zahájení správního řízení vedeného pod č. j. ÚOHS-S455/2013/VZ-14289/2013/512/JHl a vydal usnesení k zajištění účelu správního řízení, v němž určil účastníkům lhůty k navrhování důkazů a k vyjádření k podkladům. Dne 13. 8. 2013 bylo navrhovateli doručeno usnesení č. j. ÚOHS-S455/2013/VZ-14295/2013/512/JHl, kterým mu Úřad určil lhůtu k prokázání doručení námitek zadavateli a k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů od dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách. Zadavateli Úřad určil lhůtu k předložení dokumentace o veřejné zakázce a zaslání vyjádření k  návrhu. Navrhovatel ve stanovené lhůtě Úřadu nedoručil žádný z vyžádaných dokumentů.

9.Dne 9. 8. 2013 zadavatel Úřadu doručil zadávací dokumentaci a dokument o opatření k nápravě zadavatele – opravu poučení ze dne 30. 7. 2013 adresovanou elektronicky uchazečům, kteří podali námitky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Opravené poučení zadavatele znělo: „Proti tomuto rozhodnutí může uchazeč podat u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh musí být Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu zadavateli doručen ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto rozhodnutí o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl“.

10.Dne 1. 10. 2013 Úřad oznámením č. j. ÚOHS-S455/2013/VZ-15746/2013/512/JHl seznámil účastníky řízení se skutečnostmi zjištěnými ve správním řízení a z moci úřední rozšířil předmět správního řízení, neboť z předložené dokumentace o veřejné zakázce nabyl pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, konkrétně zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když nepoučil navrhovatele podle § 111 odst. 2 zákona o nutnosti doručit zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Správní řízení tak bylo vedeno na návrh v části 10 veřejné zakázky s názvem „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Sever“ a dále z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že v zadávacím řízení veřejné zakázky v části 10 „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Sever“ a části 11 „Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast jih“ veřejné zakázky „Realizace rekvalifikací a poradenských činností pro ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem“ zadavatel nepostupoval při vyřizování námitek navrhovatele v souladu s § 111 odst. 2 zákona, když jej nepoučil o nutnosti doručit stejnopis návrhu i zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona.

III. Další průběh zadávacího řízení

11.Dne 29. 10. 2013 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

12.Dne 4. 12. 2013 Úřad obdržel oznámení zadavatele o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 29. 1. 2013, kterým zadavatel zrušil v částech č. 10 a 11 veřejné zakázky všechny úkony zadavatele související s vyloučením navrhovatele, tj. rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 15. 7. 2013 doručené navrhovateli dne 18. 7. 2013 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 10. 2013 v části č. 10 veřejné zakázky.

IV. Napadené rozhodnutí

13.Dne 18. 11. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí (dále jen „napadené rozhodnutí“). Výrokem I. Úřad zastavil správní řízení zahájené dne 24. 7. 2013 návrhem navrhovatele ze dne 21. 7. 2013, neboť stejnopis návrhu nebyl zadavateli doručen ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona.

14.Výrokem II. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl, že zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že postupoval při vyřizování námitek v rozporu s § 111 odst. 2 zákona, když v rozhodnutí ze dne 15. 7. 2013 o námitkách navrhovatele neuvědomil o nutnosti doručit stejnopis návrhu ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona též zadavateli.

15.Výrok II. napadeného rozhodnutí Úřad odůvodnil tím, že zadavatel navrhovatele v rozhodnutí o námitkách nesprávně poučil tím, že uvedl „Proti tomuto rozhodnutí může uchazeč podat u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh musí být Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doručen ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto rozhodnutí o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl“. V poučení zadavatel navrhovatele nepoučil, že stejnopis návrhu musí být doručen i zadavateli, čímž zadavatel nesplnil svoji povinnost stanovenou v § 111 odst. 2.

16.Výrokem III. napadeného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli za spáchání správního deliktu pokutu ve výši 30 000 Kč. K uložení sankce Úřad uvedl, že podle § 121 odst. 2 písm. b) zákona  se za správní delikt uloží pokuta do 20 mil. Kč, přičemž při stanovení výše pokuty, Úřad přihlédl k okolnostem, za nichž  byl správní delikt spáchán a zohlednil, že zadavatel sám vyvinul snahu o nápravu svého nezákonného postup tím, že dne 30. 7. 2013 odeslal uchazečům o veřejnou zakázku opatření k nápravě. Úřad nicméně konstatoval, že k naplnění skutkové podstaty závažného správního deliktu spočívajícího v nevyřízení námitek, zadavatelovo opatření k nápravě nemá vliv.

V. Rozklad zadavatele

17.Dne 6. 12. 2013 doručil zadavatel Úřadu rozklad proti výrokům II. a III. napadeného rozhodnutí. Napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 21. 11. 2013, z čehož vyplývá, že rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

18.Zadavatel v rozkladu namítá, že mu Úřad vyloučil možnost provést nápravu chybného postupu v zadávacím řízení a odepřel tak zadavateli právo přijmout opatření k nápravě a zároveň tak odepřel i právo navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele. K tomu dodává, že Úřad nesprávným právním posouzením věci popřel účel a význam autoremedury v zadávacím řízení. Zadavatel poukazuje na to, že doručením opravného poučení zhojil nesprávné poučení v rozhodnutí o námitkách, a tímto okamžikem počala běžet desetidenní lhůta pro doručení stejnopisu návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

19.Zadavatel dále namítá, že navrhovatel stejnopis návrhu nedoručil zadavateli ani v pozdější lhůtě, která skončila 9. 8. 2013. Nad to uvádí, že skutečnost, že navrhovatel nevyužil možnost doručit stejnopis návrhu zadavateli, lze přičítat v důsledku nečinnosti navrhovatele pouze k tíži samotného navrhovatele, nikoli zadavatele.

Závěr rozkladu

20.Zadavatel z výše uvedených důvodů v rozkladu navrhuje, aby předseda výroky II. a III. napadeného rozhodnutí zrušil.

VI. Vyjádření navrhovatele

21.Dne 17. 12. 2013 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele. Ve svém vyjádření navrhovatel poukazuje na nemožnost prokázat Úřadu doručení stejnopisu návrhu, neboť o tom nebyl dostatečně poučen. Z tohoto důvodu považoval navrhovatel celou záležitost za ztracenou a opatření k nápravě zadavatele vyhodnotil jako formální úkon, který už nemůže nic zvrátit ani ovlivnit.

VII. Řízení o rozkladu

22.Úřad neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

23.Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad výroků II. a III. napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

24.Úřad postupoval správně a v souladu se zákonem, když ve výroku II. napadeného rozhodnutí rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že postupoval při vyřizování námitek v rozporu s § 111 odst. 2 zákona, když v rozhodnutí ze dne 15. 7. 2013 o námitkách navrhovatele jej neuvědomil o nutnosti doručit stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona též zadavateli. Úřad dále postupoval správně a v souladu s právními předpisy, když zadavateli za spáchaný delikt výrokem III. napadeného rozhodnutí uložil pokutu ve výši 30 000 Kč.

25.Výrok I. napadeného rozhodnutí, který nebyl rozkladem zadavatele napaden, přitom netvořil s výroky II. a III. napadeného rozhodnutí nedílný celek ve smyslu § 82 odst. 3 správního řádu. Výrok I. napadeného rozhodnutí se totiž týkal výhradně části správního řízení ve věci návrhu navrhovatele domáhajícího se uložení nápravného opatření a výroky II. a III. napadeného rozhodnutí se oproti tomu týkaly výhradně části správního řízení ve věci deliktní odpovědnosti zadavatele za spáchání správního deliktu, a to aniž by se tyto dvě části správního řízení jakkoli vzájemně ovlivňovaly, nebo podmiňovaly.

26.V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil k zamítnutí rozkladu a potvrzení výroků II. a III. napadeného rozhodnutí.

VIII. K námitkám rozkladu

27.Podle § 111 odst. 2 zákona pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli.

28.Podle § 111 odst. 6 zákona zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel.

29.Ke stěžejní námitce rozkladu, že Úřad vyloučil možnost zadavatele provést nápravu chybného postupu v zadávacím řízení a odepřel tak zadavateli právo přijmout opatření k nápravě vyplývající z § 111 odst. 6 zákona uvádím následující. Podle § 111 odst. 6 zákona zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel. Zadavatel využil institutu opatření k nápravě, který mu umožňuje rušit a napravovat svá nezákonná rozhodnutí či úkony, avšak následným zrušením rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a s tím souvisejících úkonů se zadavatel nezbavuje deliktní odpovědnosti za své protiprávní jednání.

30.K deliktní odpovědnosti uvádím, že vznik deliktní odpovědnosti zadavatele je spojen s protiprávním jednáním, kterým je nesplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem. Deliktní odpovědnost za spáchané protiprávní jednání trvá nezávisle na zákonem aprobované nápravě předchozího nezákonného úkonu zadavatele. Následné zrušení nezákonného úkonu zadavatele zakládajícího deliktní odpovědnost nic nemění na vzniku, resp. trvání této deliktní odpovědnosti. Z logiky věci plyne, že k protiprávnímu jednání, se kterým je spojen vznik odpovědnosti za správní delikt, již došlo a nelze je proto dodatečně rušit či měnit. V daném případě je tedy správním trestem postihován správní delikt způsobený protiprávním jednáním zadavatele, tedy nesprávným poučením navrhovatele ve smyslu § 111 odst. 2 zákona.

31.Závěr Úřadu, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že nepoučil navrhovatele o nutnosti doručit v zákonné lhůtě stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele též zadavateli, proto považuji za správný a zákonný.

32.K námitce zadavatele, že navrhovatel stejnopis návrhu nedoručil zadavateli ani v pozdější lhůtě, a že doručením opravného poučení začala běžet navrhovateli nová desetidenní lhůta k doručení stejnopisu návrhu, která marně uplynula dne 9. 8. 2013, aniž by navrhovatel Úřadu doplnil požadované dokumenty, uvádím následující. Tato námitka rozkladu se plně odrazila ve výroku I. napadeného rozhodnutí, neboť návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona ve smyslu § 117a písm. c) zákona. Tato námitka však nijak nedopadá na posouzení deliktní odpovědnosti zadavatele za již ukončené protiprávní jednání. Skutečnost, že v zadávacím řízení veřejné zakázky zadavatel přijal opatření k nápravě nijak neovlivňuje samotné dokonání deliktního jednání ve smyslu § 120 odst. 1 písm. g) zákona. Přijetí opatření k nápravě zadavatelem je způsobilé vypovídat o následcích spáchání správního deliktu zadavatele a jako takové ovlivnit výši uložené pokuty ve smyslu § 121 odst. 2 zákona.

33.Vůči výroku III. napadeného rozhodnutí zadavatel uplatnil v rozkladu pouze námitku, že uložení pokuty není důvodné, neboť se zadavatel deliktu dle § 120 odst. 1 písm. g) zákona nedopustil. Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že existence výroku III. napadeného rozhodnutí jako výroku závislého na výroku II. napadeného rozhodnutí je opodstatněná, správná a zákonná. Ohledně výše pokuty mám za to, že se Úřad v napadeném rozhodnutí (bod 26 - 34) zabýval všemi zákonnými kritérii pro její uložení, které plynou z § 120 odst. 2 písm. b) zákona a § 121 odst. 2 zákona. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že Úřad správným a zákonným způsobem přihlédnul ke všem zjištěným okolnostem a jeho následkům, zohledněna rovněž byla závažnost protiprávního jednání a polehčující okolnosti. Úřad taktéž přihlédl k okolnosti, že zadavatel svým opatřením k nápravě dle § 111 odst. 6 zákona důsledky svého deliktního jednání zmírnil. Úřad se rovněž zabýval v bodu 33 napadeného rozhodnutí možnou likvidačností pokuty, když dovodil, že tato nemůže negativně ovlivnit hospodaření ani činnost zadavatele.

IX. Závěr

34.Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu výroků II. a III. napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

35.Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno výroky II. a III. napadeného rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1.JUDr. Marianna Svobodová, advokátka, advokátní kancelář Duška & Svobodová, Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1

2.Igor Vyznal, Postoloprtská 308, 439 02 Cítoliby

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona, není-li uvedeno jinak.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz