číslo jednací: S524/2014/VZ-16286/2014/543/EDo

Instance I.
Věc Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy
  2. HOCHTIEF CZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 29. 8. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 242 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S524/2014/VZ-16286/2014/543/EDo

 

8. srpna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27.6.2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 27.6.2014 Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3,
  • navrhovatel – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 24.2.2014 a uveřejněno dne 26.2.2014 pod ev. č. 482163 a opraveno dne 11.3.2014, 14.3.2014, 19.3.2014, 7.4.2014 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 1.3.2014 pod evidenčním číslem 2014/S 043-072304 a opraveno dne 13.3.2014, 19.3.2014, 22.3.2014, 10.4.2014, vydává toto

 usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 – vzal dne 30.7.2014 svůj návrh ze dne 27.6.2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 27.6.2014 návrh navrhovatele – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 27.6.2014 Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve věci podlimitní veřejné zakázky „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 24.2.2014 a uveřejněno dne 26.2.2014 pod ev. č. 482163 a opraveno dne 11.3.2014, 14.3.2014, 19.3.2014, 7.4.2014 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 1.3.2014 pod evidenčním číslem 2014/S 043-072304 a opraveno dne 13.3.2014, 19.3.2014, 22.3.2014, 10.4.2014.

2. Dnem 27.6.2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č.j. ÚOHS-S524/2014/VZ-14010/2014/513/EDo ze dne 3.7.2014. Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S524/2014/VZ-14099/2014/513/EDo ze dne 3.7.2014 stanovil navrhovateli lhůtu ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o jejím složení a správní řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) přerušil do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce. Dne 11.7.2014 obdržel Úřad od navrhovatele doklad o složení kauce na účet Úřadu ve stanovené výši.

5. Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S524/2014/VZ-15205/2014/543/EDo ze dne 18.7.2014 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

6. Dne 30.7.2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 27.6.2014 v plném rozsahu zpět.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 27.6.2014 v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

2. HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz