číslo jednací: S384/2014/VZ-12552/2014/524/ZKu

Instance I.
Věc Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/C2, s. p. DIAMO – Mydlovary
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ – AQUA
  3. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
  4. České lupkové závody, a.s.
  5. AQUASYS spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 7. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 250 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S384/2014/VZ-12552/2014/524/ZKu

 

V Brně dne 17. června 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 4. 2014na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
  • navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ – AQUA“

o REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most,

o České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov č. p. 1171, 271 01 Nové Strašecí,

o AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou,

kteří spolu dne 30. 12. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 22. 4. 2014 vedoucím účastníkem sdružení REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most,

ve věci veřejné zakázky „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/C2, s. p. DIAMO – Mydlovary“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 12. 2013 pod ev. č. 376971,a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-434207,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – účastníků sdružení „Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ – AQUA“ – REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most, České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov č.p. 1171, 271 01 Nové Strašecí, AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou – ze dne 23. 4. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 23. 4. 2014 od navrhovatele – účastníků sdružení „Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ – AQUA“REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most, České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov č.p. 1171, 271 01 Nové Strašecí, AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou,kteří spolu dne 30. 12. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 22. 4. 2014 vedoucím účastníkem sdružení REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most (dále jen „navrhovatel“), návrh ze dne 23. 4. 2014 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/C2, s. p. DIAMO – Mydlovary“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 12. 2013 pod ev. č. 376971,a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-434207 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 23. 4. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S384/2014/VZ-8861/2014/524/ZKu ze dne 25. 4. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S384/2014/VZ-9377/2014/524/ZKu ze dne 5. 5. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S384/2014/VZ-10891/2014/524/ZKu ze dne 22. 5. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Dne 11. 6. 2014 obdržel Úřad od zadavatele přípis z téhož dne, jehož obsahem je rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona. K důvodům, pro které zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení, zadavatel uvedl v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení následující. Po rozeslání výzvy k podání nabídek obdržel zadavatel několik žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které vedly dvakrát k vydání nového soupisu prací. V souvislosti s těmito změnami obdržel zadavatel žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek. V červnu 2014 obdržel zadavatel další dvě žádosti o dodatečné informace, z nichž vyplývá, že bude nutné změnit zadávací dokumentaci. Zadavatel uvádí, že veškerá nápravná opatření, která přijme v souvislosti s žádostmi o dodatečné informace, musí být provázena prodloužením lhůty pro podání nabídek. Před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem musí dle zadavatele proběhnout kontrola postupů zadavatele v zadávacím řízení ze strany Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí, která bude trvat přibližně tři měsíce. Termín realizace veřejné zakázky je dle zadavatele ohrožen rovněž tím, že dochází ke zkracování doby umožňující nakládání s těsnícími materiály (jíly), neboť v zimním období to technický postup neumožňuje. V důsledku uvedených skutečností již nebude možné splnit konečný termín realizace veřejné zakázky, tedy prosinec 2015.

6. Závěrem rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 11. 6. 2014 zadavatel uvádí, že v důsledku výše popsaných okolností nastala situace, kdy již nebude možné realizovat předmět veřejné zakázky v časové lhůtě, která umožňuje čerpat dotační prostředky z Operačního programu životního prostředí v rámci finančního období končícího v prosinci 2015. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12. 6. 2014.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel v návrhu domáhal zrušení zadávacího řízení, popřípadě jen zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 17. 3. 2014 o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, a zadavatel sám dne 11. 6. 2014 předmětné zadávací řízení zrušil, Úřad konstatuje, že již nelze uložit nápravné opatření, kterého se navrhovatel domáhal.

9. S ohledem na skutečnost, že v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh se tak stal zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout ani mu vyhovět.

10. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz