Rozhodnutí: R44/2014/VZ-12535/2014/310/BRy

Instance II.
Věc Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
Účastníci
  1. Zlínský kraj
  2. KLIKA - BP, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 16. 6. 2014
Související rozhodnutí S118/2013/VZ-2028/2014/512/PDr
R44/2014/VZ-12535/2014/310/BRy
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-R44/2014/VZ-12535/2014/310/BRy

 

13. června 2014

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14. 2. 2014, doručeném téhož dne Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podaném navrhovatelem -

 

  • společností KLIKA - BP, a.s., IČ 25555316, se sídlem Praha, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00,ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 17. 12. 2012 JUDr. Milanem Zápotočným, advokátem, se sídlem Telečská 7, 586 01 Jihlava,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S118/2013/VZ-2028/2014/512/PDr ze dne 29. 1. 2014, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“, rozdělené na čtyři části, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 6. 2012a bylo uveřejněno dne 28. 6. 2012 pod evidenčním číslem zakázky 217788 a následně opraveno dne 3. 8. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 7. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 130-216564, a jehož zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne4. 2. 2013, jehož dalším účastníkem je zadavatel –

 

  • Zlínský kraj, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

 

vydávám podle § 91 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto usnesení:

 

Řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS- S118/2013/VZ-2028/2014/512/PDr ze dne 29. 1. 2014

 

bylo dnem 12. 6. 2014 zastaveno.

 

Odůvodnění

 

1.Dne 12. 6. 2014 bylo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), před vydáním rozhodnutí o rozkladu navrhovatele, podaném proti rozhodnutí Úřaduč. j. ÚOHS-S118/2013/VZ-2028/2014/512/PDr ze dne 29. 1. 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“), doručeno zpětvzetí rozkladu navrhovatele.

2.Podle § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), pokud to nevylučuje povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

3.Podle § 91 odst. 3 správního řádu, pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Pokud všichni odvolatelé vzali podané odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z odvolatelů. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2. Odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

4.Dnem 12. 6. 2014 bylo řízení o rozkladu proti napadenému rozhodnutí zastaveno a následně dnem 13. 6. 2014 nabylo napadené rozhodnutí právní moci.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Toto usnesení se poznamenává do spisu

 

O tomto usnesení se vyrozumí doručením

1.  JUDr. Milan Zápotočný, advokát, Telečská 7, 586 01 Jihlava 

2.  Zlínský kraj, Tomáše Bati, 761 90 Zlín,

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz