číslo jednací: S401/2014/VZ-12543/2014/511/JNp

Instance I.
Věc NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. Sdružení KLEMENT – EKOSYSTEM, OSTRAMO nadbilanční kaly
  3. KLEMENT a.s.
  4. EKOSYSTEM spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 249 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S401/2014/VZ-12543/2014/511/JNp

 

13. června 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 5. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel − DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem,
  • navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení KLEMENT – EKOSYSTEM, OSTRAMO nadbilanční kaly“

o KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice,

o EKOSYSTEM spol. s r. o., IČO 44851804, se sídlem Podkovářská 6, 19000 Praha 9, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 5. 2014 společností KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice,

kteří uzavřeli dne 16. 12. 2013 smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné žádosti o účast v užším řízení a poté nabídky na realizaci veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“,

ve věci veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 11. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 11. 2013 pod ev. č. 343040 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 22. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 227-395073, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení KLEMENT – EKOSYSTEM, OSTRAMO nadbilanční kaly“

  • KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice,
  • EKOSYSTEM spol. s r. o., IČO 44851804, se sídlem Podkovářská 6, 19000 Praha 9, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 5. 2014 společností KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice,

kteří uzavřeli dne 16. 12. 2013 smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné žádosti o účast v užším řízení a poté nabídky na realizaci veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“

 – vzal dne 12. 6. 2014

svůj návrh ze dne 9. 5. 2014 v celém rozsahu zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 9. 5. 2014 návrh navrhovatele – účastníci sdružení „Sdružení KLEMENT – EKOSYSTEM, OSTRAMO nadbilanční kaly“

  • KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice,
  • EKOSYSTEM spol. s r. o., IČO 44851804, se sídlem Podkovářská 6, 19000 Praha 9, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 5. 2014 společností KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice,

kteří uzavřeli dne 16. 12. 2013 smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné žádosti o účast v užším řízení a poté nabídky na realizaci veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 11. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 11. 2013 pod ev. č. 343040 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 22. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 227-395073.

2. Dnem 9. 5. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S401/2014/VZ-9851/2014/511/JNp ze dne 13. 5. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S401/2014/VZ-11040/2014/511/JNp ze dne 26. 5. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, resp. vyjádřit své stanovisko v řízení a navrhovateli byla dána lhůta pro zaslání plné moci, na základě které by byl KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice oprávněn zastupovat celé sdružení jako navrhovatele v tomto správním řízení.

5. Dne 21. 5. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, v němž žádá o nahlédnutí do spisu.

6. Dne 26. 5. 2014 Úřad umožnil zástupci navrhovatele, Barboře Haškové, nahlédnutí do spisu.

7. Dne 30. 5. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, v němž dokládá plnou moc, která opravňuje KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 403 13 Řehlovice zastupovat celé sdružení jako navrhovatele v tomto správním řízení.

8. Dne 2. 6. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele, v němž se odkazuje na své přechozí vyjádření ze dne 16. 5. 2014. Dále zadavatel trvá na svém návrhu, aby Úřad zahájené správní řízení zamítl podle § 118 odst. 5 zákona a současně aby zamítl i návrh navrhovatele na vydání předběžných opatření.

9. Usnesením ÚOHS-S401/2014/VZ-11647/2014/511/JNp ze dne 4. 6. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

10. Dne 5. 6. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, v němž žádá o nahlédnutí do spisu.

11. Dne 9. 6. 2014 Úřad umožnil zástupci navrhovatele, Barboře Haškové, nahlédnutí do spisu.

12. Dne 10. 6. 2014 Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S401/2014/VZ-12294/2014/511/JNp ze dne 10. 6. 2014 zamítl návrh navrhovatele na uložení předběžného opatření zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona a na uložení předběžného opatření pozastavení zadávacího řízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona.

13. Dne 12. 6. 2014 Úřad obdržel vyjádření zadavatele, v němž trvá na svém stanovisku, které je obsaženo v jeho rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 4. 2014, vyjádření k návrhu ze dne 16. 5. 2014 a ve vyjádření stanoviska ze dne 2. 6. 2014.

14. Dne 12. 6. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 11. 6. 2014, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu ze dne 9. 5. 2014 na zahájení správního řízení v celém jeho rozsahu.

15. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

16. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem

2. KLEMENT a.s., Hliňany 18, 403 13 Řehlovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz