číslo jednací: S402/2014/VZ-12303/2014/512/PDr

Instance I.
Věc Demolice objektů v areálu bývalé roty 3 pozemek č. 208/1, k. ú. Borová Lada
Účastníci
  1. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
  2. PB SCOM s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 246 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S402/2014/VZ-12303/2014/512/PDr

 

10. června 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2014, na návrh ze dne 7.5.2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, IČO 00583171, se sídlem 1. máje 260, 385 01 Vimperk,
  • navrhovatel – PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Demolice objektů v areálu bývalé roty 3 pozemek č. 208/1, k. ú. Borová Lada“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15.4.2014 a bylo uveřejněno dne 16.4.2014 pod evidenčním číslem zakázky 481545,

 

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 9.5.2014 návrh navrhovatele – PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 7.5.2014 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, IČO 00583171, se sídlem 1. máje 260, 385 01 Vimperk (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Demolice objektů v areálu bývalé roty 3 pozemek č. 208/1, k. ú. Borová Lada“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15.4.2014 a bylo uveřejněno dne 16.4.2014 pod evidenčním číslem zakázky 481545 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 9.5.2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Úřad dne 15.5.2014 odeslal účastníkům řízení oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S402/2014/VZ-10033/2014/512/PDr. K zajištění účelu správního řízení vydal dne 15.5.2014 Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S402/2014/VZ-10048/2014/512/PDr, kterým navrhovateli určil lhůtu pět dnů ode dne doručení tohoto usnesení k provedení úkonu – složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Úřad současně tímto usnesením správní řízení přerušil do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce. Navrhovatel uvedené usnesení obdržel dne 19.5.2014.

5. Dne 21.5.2014 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k podanému návrhu.

6. Navrhovatel v Úřadem stanovené lhůtě, ani později, doklad o složení kauce nedodal.

7. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

8. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

9. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

10. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

11. Dne 9.5.2014 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

12. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S402/2014/VZ-10048/2014/512/PDr ze dne 15.5.2014 navrhovateli lhůtu pět dnů ode dne doručení tohoto usnesení k provedení úkonu – složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené řízení zastaví.

13. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 19.5.2014. Lhůta 5 dnů ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o složení kauce marně uplynula dne 26.5.2014.

14. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S402/2014/VZ-10048/2014/512/PDr ze dne 15.5.2014. Navrhovatel tedy nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

15. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil kauci v zákonem stanovené výši spolu s návrhem, ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

2. PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz