Rozhodnutí: S361/2014/VZ-8949/2014/514/JNv

Instance I.
Věc Silnice II/449 Valšovský Žleb – Dlouhá Loučka
Účastníci
  1. Olomoucký kraj
  2. IMOS Brno, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S361/2014/VZ-8949/2014/514/JNv

 

12. května 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 4. 2014 na návrh ze dne 8. 4. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Olomoucký kraj, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupený na základě mandátní smlouvy ze dne 12. 9. 2013 společností S – Invest CZ s. r. o., IČO 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
  • navrhovatel – IMOS Brno, a. s., IČO 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,

ve věci podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/449 Valšovský Žleb – Dlouhá Loučka“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 11. 2013 a uveřejněno dne 2. 12. 2013 pod ev. č. 369085, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – IMOS Brno, a. s., IČO 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – vzal dne 23. 4. 2014 svůj návrh ze dne 8. 4. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 10. 4. 2014 návrh navrhovatele – IMOS Brno, a. s., IČO 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 8. 4. 2014 na přezkoumání úkonů zadavatele – Olomoucký kraj, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupený na základě mandátní smlouvy ze dne 12. 9. 2013 společností S – Invest CZ s. r. o., IČO 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Silnice II/449 Valšovský Žleb – Dlouhá Loučka“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 11. 2013 a uveřejněno dne 2. 12. 2013 pod ev. č. 369085 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 10. 4. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S361/2014/VZ-7998/2014/514/JNv ze dne 14. 4. 2014.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S361/2014/VZ-8547/2014/514/JNv ze dne 22. 4. 2014 Úřad určil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o opětovném složení jistoty podle § 114 odst. 3 zákona v návaznosti na § 67 odst. 4 zákona.

6. Dne 23. 4. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 8. 4. 2014, a to v celém rozsahu.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

2. IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz