Rozhodnutí: S355/2014/VZ-9938/2014/512/MVí

Instance I.
Věc Stavební úpravy 3.NP a části 2.NP budovy traumatologie a Zateplení Traumatologického pavilonu – lůžková část Městská nemocnice Ostrava, p. o. – nové vyhlášení
Účastníci
  1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
  2. Zlínstav a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 30. 5. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 277 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S355/2014/VZ-9938/2014/512/MVí

 

13. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 4. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 006 35 162, se sídlem Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 2. 2013 McGreen a.s., IČO 285 25 370, se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,
  • navrhovatel – Zlínstav a.s., IČO 283 15 669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

ve věci veřejné zakázky „,Stavební úpravy 3.NP a části 2.NP budovy traumatologieʻ a ,Zateplení Traumatologického pavilonu – lůžková část Městská nemocnice Ostrava, p.o.ʻ – nové vyhlášení“, zadávané v užším řízení, jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno 28. 2. 2014 a bylo uveřejněno dne 4. 3. 2014 pod ev. č. zakázky 371287,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Zlínstav a.s., IČO 283 15 669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 006 35 162, se sídlem Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 2. 2013 McGreen a.s., IČO 285 25 370, se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „,Stavební úpravy 3.NP a části 2.NP budovy traumatologieʻ a ,Zateplení Traumatologického pavilonu – lůžková část Městská nemocnice Ostrava, p.o.ʻ – nové vyhlášení“, v užším řízení, jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno 28. 2. 2014 a bylo  uveřejněno dne 4. 3. 2014 pod ev. č. zakázky 371287 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Navrhovatel – Zlínstav a.s., IČO 283 15 669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín (dále jen „navrhovatel“) – doručil zadavateli námitky ze dne 14. 3. 2014 směřující proti zadávacím podmínkám. Zadavatel rozhodnutím ze dne 27. 3. 2014 podaným námitkám nevyhověl.  

3. Podáním ze dne 4. 4. 2014 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Dne 4. 4. 2014, kdy Úřad uvedený návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení.

II. Obsah návrhu

4. Návrh směřuje proti zadávacím podmínkám, které byly podle tvrzení navrhovatele stanoveny diskriminačně, a tedy navrhovatel má za to, že zadavatel svým postupem porušil § 6 odst. 1 zákona a navrhl, aby Úřad zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil.

5. Součástí návrhu nebyl doklad o složení kauce, přičemž navrhovatel v návrhu ze dne 4. 4. 2014 uvádí, že kauci složí obratem, v zákonné výši, na základě výzvy Úřadu.

III. Průběh správního řízení

6. Účastníky tohoto správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S355/2014/VZ-7547/2014/512/MVí ze dne 9. 4. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S355/2014/VZ-7548/2014/512/MVí ze dne 16. 4. 2014 Úřad určil navrhovateli lhůtu pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a doplnění návrhu na zahájení správního řízení mimo jiné o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Úřad správní řízení tímto usnesením přerušil do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

8. Úřad obdržel nedatované vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele dne 25. 4. 2014, v němž zadavatel plně odkazuje na svoje rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 27. 3. 2014, neboť navrhovatel v návrhu podle zadavatele neuvádí žádné nové skutečnosti.

IV. Závěry Úřadu

9. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci veřejné zakázky nebyla složena kauce ve výši podle § 115 zákona a součástí návrhu rovněž nebyl doklad o složení kauce.

10. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

11. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

12. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

13. Dne 4. 4. 2014 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, k němuž však nepřiložil doklad o složení kauce. Z výpisu z účtu Úřadu také nevyplývalo, že by kauce na účet Úřadu byla složena. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S355/2014/VZ-7548/2014/512/MVí ze dne 16. 4. 2014 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení.

14. Citované usnesení obdržel navrhovatel dne 17. 4. 2014. Lhůta pro složení kauce a doplnění návrhu o doklad o složení kauce tedy připadla na den 22. 4. 2014. Navrhovatel kauci v dodatečně stanovené lhůtě nesložil.

15. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

16. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu

pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže –

sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. McGreen a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

2. Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz