číslo jednací: S370/2014/KS-9342/2014/840/RPl

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CITY TOWER Holding a.s., a CITY TOWER a.s.
Účastníci
  1. CITY TOWER Holding a.s.
  2. CITY TOWER a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 5. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 207 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S370/2014/KS-9342/2014/840/RPl

 

5. 5. 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S370/2014/KS, zahájeném dne 14. 4. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, CITY TOWER Holding a.s., se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 02650665, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů CITY TOWER Holding a.s., se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 02650665, a CITY TOWER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27103251, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, kterou hodlají uzavřít společnosti CITY TOWER Holding a.s., jako nabyvatel, a Consideratio s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Anežská 986/10, IČ: 24204994, jako převodce, v jejímž důsledku má společnost CITY TOWER Holding a.s. nabýt akcie představující 100% podíl ve společnosti CITY TOWER, a.s., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

 

povoluje.

 

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s ve výroku uvedenou smlouvou. V důsledku jejího uzavření má společnost CITY TOWER Holding a.s., se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 02650665 (dále jen „CT Holding“), formou nabytí účastnických cenných papírů získat možnost přímo a výlučně kontrolovat společnost CITY TOWER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 27103251 (dále jen „CITY TOWER“). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

2. Společnost CT Holding je tuzemskou akciovou společností založenou pro účely realizace posuzovaného spojení soutěžitelů. Tato společnost je součástí podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost PPF Group N.V., která je na nejvyšší úrovni kontrolovaná fyzickou osobou, panem Ing. Petrem Kellnerem (dále jen „Skupina PPF“). Skupina PPF je mezinárodním finančním a investičním uskupením, které je aktivní zejména v oblastech bankovnictví, elektronických komunikací, energetiky, těžby nerostů, nemovitostí a poradenství. Na území České republiky pak Skupina PPF působí prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblastech: (i) elektronických komunikací (Teléfonica Czech Republic, a.s.), (ii) výroby a dodávek elektřiny a centralizovaného tepla (Energetický a průmyslový holding, a.s.),[1] (iii) poradenských služeb (např. PPF Partners a.s., Home Credit International a.s.), (iv) bankovních služeb a finančního zprostředkování (např. Air Bank a.s., PPF Banka a.s., Home credit a.s.), (v) realitních činností, (např. PPF Real Estate s.r.o.)[2] apod.

3. Společnost CITY TOWER je v době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů přímo kontrolována společností Consideratio s.r.o., která je součástí podnikatelského uskupení společnosti PROXY - FINANCE a.s. Společnost CITY TOWER je provozovatelem Budovy CT, tj. kancelářské budovy o podlahové ploše cca 44 tisíc m2 nacházející se na adrese Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1716/2b. V rámci provozování Budovy CT pak společnost CITY TOWER vyvíjí činnosti přímo s tímto provozem související, tj. nájem a pronájem primárně kancelářských a okrajově také retailových prostor a garáží nacházejících se v Budově CT třetím osobám.

4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

místopředseda Úřadu

pověřený řízením

Sekce hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží

Mgr. Lubomír Král

Evropská 2690/17

160 00 Praha 6

ID: m6hc4yk

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Tuto společnost kontroluje Skupina PPF společně s dvěma dalšími subjekty.

[2] Jedná se především o oblast pronájmu nebytových prostor na území Hlavního města Praha.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz