Rozhodnutí: S552/2013/VZ-24048/2013/522/PLy

Instance I.
Věc Stavební úpravy budovy klinické onkologie (rekonstrukce přípravy cytostatik)
Účastníci
  1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
  2. HOSPIMED, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., - návrh se zamítá
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2014
Související rozhodnutí S552/2013/VZ-24048/2013/522/PLy
R431/2013/VZ-6551/2014/310/PMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 449 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S552/2013/VZ-24048/2013/522/PLy

 

9. prosince 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 9. 2013, na návrh ze dne 6. 9. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 20, 728 80 Ostrava,
  • navrhovatel – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,

ve věci veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy klinické onkologie (rekonstrukce přípravy cytostatik)“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 1. 7. 2013 a bylo uveřejněno dne 2. 7. 2013 pod ev. č. 359032 a opravené dne 19. 7. 2013 pod ev. č. 359032, rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 - se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 10. 9. 2013 návrh na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 20, 728 80 Ostrava (dále jen „zadavatel“) – ve veřejné zakázce „Stavební úpravy budovy klinické onkologie (rekonstrukce přípravy cytostatik)“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 1. 7. 2013 a bylo uveřejněno dne 2. 7. 2013 pod ev. č. 359032 a opravené dne 19. 7. 2013 pod ev. č. 359032 (dále jen „veřejná zakázka“).

Průběh zadávacího řízení

2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v oznámení o zakázce jako realizaci stavebních úprav ve 4.NP a na střeše stávajícího objektu pavilonu ORL, kožního a onkologického, pro účely zřízení pracoviště ředění cytostatik, dle projektové dokumentace, součástí předmětu veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění izolátoru pro ředění cytostatik. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 10 027 058,- Kč bez DPH.

3. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 26. 7. 2013 vyplývá, že nabídku podali tři uchazeči. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 13. 8. 2013 vyplývá, že dodavatel HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“) neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tím, že nesplnil zadavatelem v zadávací dokumentaci stanovený požadavek na předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací.

4. Dne 15. 8. 2013 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele a dne 16. 8. 2013 navrhovateli odeslal oznámení o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

5. Zadavatel následně dne 16. 8. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka společnosti MORYS s.r.o., IČO 42864771, se sídlem Rudé Armády 247, 73921 Paskov.

6. Dne 26. 8. 2013 byly zadavateli v zákonné lhůtě doručeny námitky navrhovatele proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, kterým zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 2. 9. 2013.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 6. 9. 2013 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

Obsah návrhu

8. Navrhovatel předně namítá odůvodnění rozhodnutí, kterým zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, kdy dle zadavatele v nabídce navrhovatele nebyly prokázány technické kvalifikační předpoklady dle stanoveného požadavku zadavatele a byla předložena pouze 4 osvědčení. Navrhovatel následně citoval relevantní ustanovení zadávací dokumentace a předložil seznam provedených stavebních prací s uvedením významných stavebních prací včetně osvědčení, stejný jako uvedl ve své nabídce, doplněný o informace, který zadavatel byl veřejný a jiný než veřejný.

9. Navrhovatel dále uvádí, že vzhledem k tomu, že objednatelem v referenční realizaci č. 5 je jiný než veřejný zadavatel, doložil navrhovatel tuto referenční realizaci smlouvou o dílo a dokladem o uskutečnění plnění, které jsou také přílohou tohoto návrhu. Dle názoru navrhovatele, z přiložené smlouvy o dílo vyplývá, že v předmětu plnění převažovala z hlediska finančního plnění dodávka nad stavebními pracemi, když celková cena za dílo činila 101 242 729,- Kč, z čehož stavební práce činili 43 464 060,- Kč. Podle navrhovatele stavební práce a to nejen v zakázce realizované pro „Sdružení Nemocnice KV" několikanásobně převyšují požadavek zadavatele a podle navrhovatele nemůže být tedy pochyb o tom, že navrhovatel disponuje zkušenostmi a referencemi nutnými pro realizaci předmětné zakázky.

10. K referenční realizaci č. 5 navrhovatel dále uvádí, že objednatel předmětného díla „Sdružení Nemocnice KV“ resp. společnost Metrostav, a.s. jako vedoucí účastník sdružení mu osvědčení ani po urgencích nevystavil, a to bez udání důvodu, k čemuž navrhovatel v příloze předkládá emailovou korespondenci dokladující jeho snahu předmětná osvědčení získat.

11. Dále navrhovatel cituje ustanovení § 56 odst. 6 zákona a dodává, že zadavatel v předmětném rozhodnutí o námitce i přes doručení dokladů o nemožnosti chybějícího osvědčení (emailová korespondence) nepostupoval dle výše uvedeného ustanovení a ani neuvedl, z jakých důvodů považuje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloženými doklady za neprůkazné a tyto odmítá.

12. V další části návrhu se navrhovatel domnívá, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, když vyloučil navrhovatele a dále v rozporu se základními zásadami, na nichž spočívá zákon a dále, že zadavatel nepostupoval s péčí řádného hospodáře, když neoprávněné vyloučil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a nejlépe splňující kritérium č. 2, kterým byly technické parametry izolátoru s váhou 30 %. Ke kritériu č. 2 navrhovatel dále cituje způsob jeho hodnocení stanovený zadávací dokumentací, načež uvádí srovnání kritéria č. 1 - nabídkových cen všech uchazečů, ze kterých je patrné, že nabídl nejnižší nabídkovou cenu.

13. Následně se navrhovatel opět vyjadřuje ke kritériu č. 2, kde uvádí, že nabídl v rámci tohoto kritéria automatický systém izolátoru, tzn. že by jeho nabídka získala maximální počet bodu a v rámci tohoto kritéria by byla nabídka navrhovatele minimálně na stejné úrovni s dalšími nabídkami. Navrhovatel cituje z rozhodnutí zadavatele o námitce, kde zadavatel mj. uvádí, že navrhovatel ve své nabídce nabídl poloautomatický systém izolátoru rozšířen o modul pro elektronicky ovládané přívodní klapky a dále, zda jsou tyto úpravy poloautomatického systému již započítány v ceně a zda by upravený poloautomatický systém splňoval veškeré požadavky na bezpečnost, životnost a chemickou odolnost, jako automatický systém.

14. K těmto tvrzením zadavatele navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že z jeho nabídky je zcela patrné, že úprava spočívající v rozšíření o modul pro elektronicky ovládané přívodní klapky je zahrnuta v nabídkové ceně, což dle navrhovatele vyplývá z nabídky navrhovatele na stranách 99 a 144. Navrhovatel dodává, že Podrobný technologický a výrobní popis detailů technického řešení jednotlivých komponent nebyl zadavatelem požadován a způsob technického řešení je rozdílný pro různé výrobce a nemůže být limitující pro podání nabídek. Podle navrhovatele přístroje zahrnuté v jeho nabídce splňují veškeré požadavky zadavatele na funkčnost a samozřejmě odpovídají příslušným obecně závazným předpisům jak z technického hlediska, tak z hlediska bezpečnosti.

15. Ve svém návrhu dále navrhovatel upozorňuje na zmatečnost jednotlivých oznámení ve Věstníku veřejných zakázek (evidenční čísla), které se týkaly zrušené veřejné zakázky, která předcházela této veřejné zakázce a také předmětné veřejné zakázky.

16. Navrhovatel svůj návrh uzavírá prohlášením, že v důsledku nezákonného postupu zadavatele hrozí navrhovateli újma spočívající v tom, že nebude vybrán jako vítězný uchazeč, se kterým může být podepsána smlouva na plnění předmětu uvedené veřejné zakázky, tzn. v nemožnosti plnit tuto veřejnou zakázku.

17. Na závěr svého návrhu navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení nabídky navrhovatele, zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uložil zadavateli, aby provedl nově hodnocení nabídek a aby Úřad vydal předběžné opatření se zákazem uzavřít smlouvu mezi zadavatelem a vybraným uchazečem.

Průběh řízení před správním orgánem

18. Účastníky řízení podle §116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

19. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č.j. ÚOHS-S552/2013/VZ-17674/2013/522/PLy ze dne 30. 9. 2013. Současně Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S552/2013/VZ-17674/2013/522/PLy ze dne 30. 9. 2013 určil účastníkům lhůty ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a oprávněni vyjádřit v řízení svá stanoviska, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

20. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S552/2013/VZ-19277/2013/522/PLy ze dne 7. 10. 2013 uložil Úřad zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno, neboť získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména, zda zadavatel při posouzení navrhovatelem předložených dokladů prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů a při jeho následném vyloučení z účasti v zadávacím řízení, postupoval v souladu se zákonem. 

Vyjádření zadavatele

21. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 27. 9. 2013, v němž na úvod popsal postup při zahájení předmětné veřejné zakázky a poté zadavatel citoval zadávací dokumentací stanovený požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů, který byl zároveň obsažen i ve formuláři oznámení o zakázce.  

22. Následně se zadavatel vyjádřil k nabídce navrhovatele, když uvedl, že navrhovatel ve své nabídce neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle stanoveného požadavku zadavatele, neboť v nabídce navrhovatele je doložen seznam požadovaných referenčních stavebních prací provedených dodavatelem, který obsahuje pouze čtyři stavby resp. čtyři osvědčení objednatelů. Zadavatel dále uvádí, že u poslední referenční stavební práce místo osvědčení objednatele předložil navrhovatel prostou kopii smlouvy (objednatelem „Sdružení Nemocnice KV" - Metrostav a.s., jako vedoucí účastník společně s firmou BAU - STAV a.s., TIMA spol. s r.o., obchodně výrobní služby, a PREFA - BETON Cheb spol. s r.o.). Takto předložené osvědčení referenční stavby však podle zadavatele nesplňuje požadavek zadavatele, uvedený v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

23. Zadavatel k uvedenému osvědčení uvádí, že v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci jednoznačně vyspecifikoval požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, v souladu s 56 odst. 3 písm. a) zákona. Podle zadavatele z takto vyspecifikovaného požadavku jednoznačně vyplývá požadavek na předložení v nabídce seznamu stavebních prací provedených uchazečem, vč. osvědčení objednatelů, v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona. Tento požadavek dle zadavatele nebyl v nabídce navrhovatele splněn. Zadavatel dodává, že hodnotící komise při posuzování prokázání splnění kvalifikace dodavatelem, dle § 59 zákona, z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem, zjistila, že v nabídce navrhovatele není prokázáno splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením zadavatelem požadovaných dokladů a proto byl navrhovatel dle § 60 odst. 1 vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

24. Ke korespondenci mezi navrhovatelem a společností Metrostav a.s. zadavatel uvádí, že mu není znám důvod, proč po několika urgencích nebylo navrhovateli objednatelem díla společností Metrostav a.s. podepsáno osvědčení o realizované referenční stavební práci a dále dodává, že zadavatel svým dodavatelům, v případě spokojenosti, tato osvědčení vydává.

25. K uvedeným skutečnostem zadavatel dodává, že navrhovatel ve své nabídce předložil 4 osvědčení objednatele, ze kterých požadované informace vyplývají, k páté referenční stavbě doložil prostou kopii smlouvy a soupisu předávaných prací (ze kterých vyplývá většinou dodávka zařízení), následně k námitce doložil e- mailovou korespondenci, ze které vyplývá urgence osvědčení objednatele o realizované stavební práci, a dále finanční pozastávka navrhovatele. Podle zadavatele tak nebyl doložen žádný doklad, ze kterého by vyplývalo, že pátá požadovaná referenční stavební práce byla navrhovatelem provedena řádně a odborně.

26. Dále se zadavatel vyjadřuje k domněnce navrhovatele, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem a nepostupoval s péčí řádného hospodáře, když vyloučil nabídku navrhovatele. K uvedenému tvrzení navrhovatele zadavatel uvádí, že v souladu se zákonem, bylo provedeno nejprve posouzení kvalifikace dle § S9 zákona, přičemž v souladu s § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Následné hodnocení se tedy týkalo pouze nabídek, u kterých bylo prokázáno splnění kvalifikace podle zákona. K přístupu řádného hospodáře zadavatel uvádí, že právě s ohledem na hospodárnost a kvalitu poptávaného nabízeného izolátoru, který má být součástí plnění veřejné zakázky, byla hodnotícím kritériem stanovena ekonomická výhodnost nabídky, která měla odrážet výši nabídkové ceny a současně zohlednit kvalitnější izolátor.

27. Zadavatel se dále vyjadřuje k nejasnostem, které mu z nabídky navrhovatele vyplynuly, a to technická úprava poloautomatického systému izolátoru na automatický systém a mimořádně nízká nabídková cena u položek ve stavební části.

28. Ohledně technické úpravy poloautomatického systému izolátoru na automatický systém zadavatel uvádí, že navrhovatel ve své nabídce nabídl poloautomatický systém izolátoru, rozšířen o modul pro elektronicky ovládané přívodní klapky. Avšak dle zadavatele, z nabídky navrhovatele již jednoznačně nevyplývá, že tato úprava je zahrnuta v nabídkové ceně, dále není uvedeno, jakým způsobem by byla tato úprava poloautomatického systému rozšířeného o modul pro elektronicky ovládané přívodní klapky technicky provedena, z nabídky není dále zřejmé, zda by tato úprava poloautomatického systému splňovala veškeré požadavky na bezpečnost, životnost a chemickou odolnost, jako automatický systém, přičemž nabídková cena navrhovatele právě za izolátor je vyšší, než předpokládaná cena projektanta, a současně vyšší, než průměrná cena ostatních uchazečů, kteří však nabídli automatický systém izolátoru, tedy kvalitnější.

29. Podle zadavatele z nabídky vyplývá mimořádně nízká nabídková cena u položek zvýrazněných v příloze č. 1, a to konkrétně položka pořad. č. 10, 11, 39, 40, 45, 46, 56, 57, 62, 63, ze kterých vyplývá, že u těchto položek uchazeč nabízí cenu nižší o 65% od ceny stanovené projektovou dokumentací, což rozdíl v součtu činí 844 456,53 Kč. Z vybraných položek má zadavatel největší pochybnost o nabídnuté ceně u položky pořad. č. 40, kde navrhovatel nabídl celkovou cenu ve výši 2 260,39 Kč, oproti ceně projektanta ve výši 208 194,- Kč. Dle názoru zadavatele je prakticky vyloučena, aby dodávky a montáže uvedené v této položce bylo možno provést za tak nízkou nabídkovou cenu.

30. K upozornění navrhovatele na zmatečnost jednotlivých oznámení ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel uvádí všechny skutečnosti, které předcházely změnám ve Věstníku veřejných zakázek, a dále dodává, že formuláře k veřejné zakázce byly zasílány chronologicky a v souladu se zákonem, přičemž zadavatel i ostatní uchazeči se v nich orientují naprosto čitelně.

Závěry Úřadu

31. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 a 2 zákona o veřejných zakázkách. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

32. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

33. Jak vyplývá z § 56 odst. 3 písm. a) zákona, může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

34. Z ustanovení § 56 odst. 5 zákona vyplývá, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

35. Podle § 56 odst. 6 písm. a) zákona, pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými podle odstavce 5, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

36. Jak vyplývá z § 60 odst. 1 zákona, dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

37. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody uložení nápravného opatření podle § 118 odstavce 1 nebo 2 zákona.

Odůvodnění závěrů Úřadu

38. Úřad se předně zabýval tvrzením navrhovatele, že zadavatel při posouzení technických kvalifikačních předpokladů nepostupoval v souladu se zákonem, když neuznal jedno z jeho pěti předložených osvědčení referenčních realizací a následně jej pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů vyloučil z další účasti v zadávacím řízení.

39. Ze zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce Úřad zjistil, že zadavatel v bodě 9.3 písm. d) stanovil podmínky pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazečů tak, že technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží „seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací, předložena osvědčení musí zahrnovat informaci o ceně, době a místě provádění stavebních prací, dále musí obsahovat informaci o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Z tohoto seznamu musí být zřejmě provedení min. 5 staveb obdobného charakteru, každá stavba musí být ve fin. objemu min. 4 mil. Kč bez DPH, z předložených 5 realizovaných staveb budou min. 2 stavby realizované ve zdravotnického zařízení, dále jedna stavba prokáže zkušenost s vestavěnými moduly. Požadované osvědčení objednatele musí obsahovat veškeré požadované údaje (dle 56 odst. 3 písm. a) zákona.“

40. Z nabídky navrhovatele vyplývá, že navrhovatel ve své nabídce předložil seznam podle bodu 9.3 písm. d) zadávací dokumentace, který obsahoval pět referenčních realizací stavebních prací, přičemž referenční zakázky č. 1 až č. 4 byly vždy řádně doloženy osvědčeními objednatelů, kterými v těchto čtyřech případech byly veřejní zadavatelé. U referenční zakázky č. 5, kde bylo objednatelem Sdružení Nemocnice KV, tvořené společnostmi Metrostav a.s., jako vedoucí účastník společně se společností BAU – STAV a.s., TIMA spol. s.r.o., obchodně výrobní služby, a PREFA – BETON Cheb spol. s.r.o., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 (dále jen „Sdružení Nemocnice KV“), navrhovatel doložil jako doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů kopii smlouvy o dílo a podepsané soupisy provedených prací, tedy nikoliv osvědčení jako u ostatních referenčních realizací.

41. Jak vyplývá z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 13. 8. 2013, resp. z oznámení o vyloučení uchazeče ze dne 16. 8. 2013, zadavatel vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že v navrhovatelem předložené nabídce nebylo splnění technických kvalifikačních předpokladů prokázáno dle stanovených požadavků zadavatele, neboť tato nabídka obsahovala pouze čtyři osvědčení objednatele, na místo zadavatelem požadovaných pěti osvědčení objednatele, čímž navrhovatel neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona.

42. K problematice prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím osvědčení objednatele Úřad v obecné rovině uvádí, že u veřejných zakázek na stavební práce na rozdíl od veřejných zakázek na dodávky a služby zákon předpokládá prokázání referenčních realizací osvědčením objednatele o řádném plnění. Úřad však současně konstatuje, že zadavatel, jenž obdrží místo osvědčení objednatele, které není dodavatel z objektivních důvodů schopen doložit, jiné doklady prokazující jím požadované skutečnosti (např. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění), musí zadavatel posoudit, zda tyto doklady nesplňují požadavky podle § 56 odst. 6 zákona, tj. nejsou-li s osvědčením objednatele rovnocenné, přičemž zákon zadavateli dává možnost tyto doklady z objektivních důvodů odmítnout.

43. Vzhledem ke skutečnosti, že z předložené dokumentace nebylo Úřadu zcela zřejmé, zda zadavatel při posuzování technických kvalifikačních předpokladů, zejména pak u předmětné referenční zakázky, postupoval s ohledem na ustanovení § 56 odst. 6 zákona, přistoupil Úřad k vlastnímu prošetření skutečnosti, zda navrhovateli skutečně mohly bránit objektivní důvody v prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčením objednatele, jak stanovuje v § 56 odst. 3 písm. a) zákona, a dále pak, zda zadavatel mohl mít objektivní důvody, pro které tyto zástupné doklady navrhovatele odmítl. Na základě tohoto šetření Úřad zjistil, že v obou případech tyto objektivní důvody existovaly, k čemuž uvádí následující skutečnosti.

44. K elektronické korespondenci, kterou vedl navrhovatel se zástupci společnosti Metrostav a.s., jakožto vedoucím účastníkem Sdružení Nemocnice KV za účelem získání osvědčení, Úřad uvádí, že ji nelze považovat za zcela průkaznou, neboť neobsahuje žádné odpovědi ze strany společnosti Metrostav a.s., ze kterých by se daly posoudit důvody, pro které společnost předmětné osvědčení nevydala. Úřad však vzal v potaz zejména skutečnost, že objednatelem u této referenční zakázky bylo Sdružení Nemocnice KV složené z konkurenčních soukromých společností zabývajících se stavebnictvím. Z těchto souvislostí Úřad vyvozuje, že v daném případě je možné dospět k závěru, že výše uvedené skutečnosti objektivně bránili navrhovateli v získání požadovaného osvědčení a v prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle požadavků zadavatele a lze tedy považovat použití dokladů zastupujících osvědčení objednatele za oprávněné.

45. Úřad se však s ohledem na obsah ustanovení § 56 odst. 6 zákona následně zabýval tvrzením zadavatele, že v navrhovatelem předložených dokladech zastupující osvědčení objednatele zcela absentoval údaj o tom, zda byly tyto stavební práce na referenční zakázku č. 5 provedeny řádně a odborně.

46. K uvedeným skutečnostem zadavatele Úřad uvádí, že prokázání řádného a odborného provedení stavební práce je naprosto elementární součástí osvědčení objednatele a dle Úřadu tak analogicky musí být součástí také zástupných dokladů, neboť zákon o těchto dokladech ve vztahu k osvědčení hovoří jako o rovnocenných. S ohledem na zjištěné skutečnosti však Úřad pojal pochybnost, zdali tomu tak v tomto případě bylo, a proto přistoupil k podrobnějšímu prošetření navrhovatelem předložených dokladů prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů u referenční zakázky č. 5.

47. Výše uvedenými doklady byla kopie smlouvy o dílo č. 10090123/4150 mezi společností Metrostav a.s. jako vedoucího účastníka Sdružení Nemocnice KV a navrhovatelem ze dne 27. 9. 2010, dále kopie dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 11. 6. 2012, jehož obsahem bylo mj. posunutí termínů plnění pro části díla, dále navrhovatel předložil 23 soupisů provedených prací, které jsou zároveň protokoly o předání a převzetí díla a také záručními listy. Součástí byla také již dříve zmíněná elektronická korespondence mezi společností Metrostav a.s. a navrhovatelem.

48. Z uvedených dokumentů Úřad mj. zjistil, že většina soupisů provedených prací (nelze zjistit přesný počet, protože části některých dokumentů jsou zcela nečitelné) se týkají dodávek zařízení, nikoliv stavebních prací, ačkoliv právě řádné a odborné plnění stavebních prací by mělo být těmito dokumenty prokazováno, neboť navrhovatelem rozporované prokázání technických kvalifikačních předpokladů se týká právě stavebních prací a nikoliv dodávek.

49. Dále Úřad zkoumal jednotlivé soupisy provedených prací, přičemž u tří soupisů provedených prací týkajících se předmětu smlouvy s názvem „PS 210 – Vestavěné operační sály“ s názvy plnění „PS 210.1 – Centrální operační sály 3. NP“, „PS 210.2 – Zákrokový sál m. č. 0141 a Kardiosál m. č. 226“ a „PS 210.3 – Vyšetřovna CT m. č. 0117 a SKIAGRAFIE m. č. 0138“ zjistil, že u každého z těchto soupisů byly zjištěny závady různé závažnosti, což s ohledem na skutečnost, že tyto soupisy provedených prací byly podepsány v poslední den lhůty pro jejich dokončení, nelze podle názoru Úřadu považovat za řádné plnění dle smlouvy. Pro úplnost Úřad příkladem uvádí zjištěné závady u některých soupisů provedených prací. Soupis provedených prací s názvem plnění „PS 210.1 – Centrální operační sály 3. NP“ obsahuje poznámku v kolonce zjištěné závady: „Dodavatel se bude podílet na výměně poškozených podlah“, dále u soupisu provedených prací s názvem plnění „PS 210.2 – Zákrokový sál m. č. 0141 a Kardiosál m. č. 226“ obsahuje poznámku v kolonce zjištěné závady: „Dodat samozavírače (včetně montáže) 1 (~2) ks jednokřídlých otevíravých dveří“ a u soupisu provedených prací s názvem plnění „PS 210.3 – Vyšetřovna CT m. č. 0117 a SKIAGRAFIE m. č. 0138“ poznámku v kolonce zjištěné závady: „Výměna 1ks panelu s potiskem“.

50. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že navrhovatelem předložené doklady nahrazující osvědčení objednatele nelze považovat za rovnocenné s osvědčením objednatele, jak jej popisuje v § 56 odst. 3 písm. a) zákon, neboť jak Úřad prokázal výše, tyto doklady postrádají údaj o tom, zda bylo předmětné dílo realizováno řádně, a vzhledem k množství nedodělků lze podle názoru Úřadu o řádnosti při provádění předmětného díla objektivně pochybovat. Ve světle zjištěných skutečností Úřad konstatuje, že odmítnutí navrhovatelem předložených dokladů zastupujících osvědčení objednatele tak bylo provedeno ze zcela objektivních důvodů.  

51. K navrhovatelem namítané skutečnosti, že zadavatel v rozhodnutí o námitce neuvedl, z jakých důvodů považoval předložené důkazy za neprůkazné, Úřad konstatuje, že zadavatel provedl odůvodnění velmi stručně, protože však Úřad dospěl ke stejnému závěru jako zadavatel, a to že navrhovatel nesplnil požadavky stanovené v zadávací dokumentaci na předložení pěti referenčních zakázek, neměla tato skutečnost vliv na zákonnost postupu zadavatele při vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

52. S ohledem na výše uvedené tak Úřad konstatuje, že navrhovatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložil pouze čtyři referenční zakázky, když referenční zakázku č. 5 zadavatel v souladu se zákonem odmítl, neboť neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti, čímž navrhovatel nesplnil v zadávací dokumentaci stanovené požadavky.

53. K části návrhu, ve které navrhovatel uvádí, že zadavatel nepostupoval v souladu, když neoprávněně vyloučil nabídku (navrhovatele) s nejnižší nabídkovou cenou Úřad konstatuje, že vzhledem k výše učiněným závěrům je tato část návrhu zcela irelevantní, neboť tím, že Úřad shledal vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace za důvodné a provedené v souladu se zákonem, nemohla být již nabídka navrhovatele posuzována a hodnocena, neboť této fáze zadávacího řízení se mohou zúčastnit pouze nabídky těch uchazečů, kteří plně prokáží splnění kvalifikačních předpokladů. Z uvedených důvodů se touto části návrhu Úřad proto dále nezabýval.

54. Úřad také prošetřil navrhovatelem zmiňované zmatečnosti v evidenčních číslech jednotlivých oznámení ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“). K uvedenému Úřad konstatuje, že navrhovatel ve svém návrhu popsal sporné skutečnosti natolik stručně, že nebylo jasné, co přesně má Úřad přezkoumávat. Úřad uvádí, že přezkoumal obsah formulářů ke zrušené veřejné zakázce předcházející předmětné veřejné zakázce a neshledal v jejich obsahu, ani v jejich evidenčních číslech žádné nesrovnalosti. Úřad dále prošetřil obsah formulářů k předmětné veřejné zakázce a zjistil, že zadavatel odeslal dne 29. 5. 2013 do VVZ formulář oznámení předběžných informací, zveřejněný dne 30. 5. 2013, následně dne 1. 7. 2013 odeslal zadavatel formulář oznámení o zakázce, zveřejněný dne 2. 7. 2013, opravený formulářem odeslaným dne 18. 7. 2013, který byl zveřejněn dne 19. 7. 2013. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že v oznámeních zadavatele ve VVZ neshledal žádné nesrovnalosti, pro které by dospěl k pochybnostem o zákonnosti postupu zadavatele.

55. Na základě výše uvedeného Úřad v souvislosti se všemi zjištěnými skutečnostmi konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele rozpor se zákonem, když navrhovatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách k předmětné veřejné zakázce.

56. Úřad proto dospěl k závěru, že v daném případě nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, neboť v navrhovatelem namítaných skutečnostech nebylo shledáno pochybení zadavatele. Úřad tedy rozhodl v šetřené věci tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava

2. HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 33.

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz