číslo jednací: S213/2013/VZ-9403/2013/512/MHr

Instance I.
Věc Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. KRÁLOVOPOSLKÁ RIA, a. s.
  3. TRACE GROUP HOLD AD
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 29. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 309 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S213/2013/VZ-9403/2013/512/MHr

 

10. června 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2013, na návrh ze dne 10. 4. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
  • navrhovatel – 

o KRÁLOVOPOSLKÁ RIA, a.s., IČO 64506347, se sídlem Okružní 875/19a, 638 00 Brno,

o TRACE GROUP HOLD AD, ID 123682269, se sídlem Ul. Nikola Obrazopisov 12, 1408 Sofia, Bulharsko,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 26. 10. 2012 smlouvu o sdružení,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „„Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem“, zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 12. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 13. 3. 2012 pod ev. číslem 209338 a následně opraveno ve dnech 16. 4. 2012, 9. 8. 2012, 21. 9. 2012, 30. 10. 2012 a 7. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. číslem 2012/S 59-095905 a následně opraveno ve dnech 28. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 83-136064, 18. 8. 2012 pod ev. číslem 2012/S 158-263888, 2. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 189-310718, 10. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 217-357592, a 17. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 222-365894,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – KRÁLOVOPOSLKÁ RIA, a.s., IČO 64506347, se sídlem Okružní 875/19a, 638 00 Brno, a TRACE GROUP HOLD AD, ID 123682269, se sídlem Ul. Nikola Obrazopisov 12, 1408 Sofia, Bulharsko – vzal dne 21. 5. 2013 svůj návrh ze dne 10. 4. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 4. 2013 návrh navrhovatele – KRÁLOVOPOSLKÁ RIA, a.s., IČO 64506347, se sídlem Okružní 875/19a, 638 00 Brno, a TRACE GROUP HOLD AD, ID 123682269, se sídlem Ul. Nikola Obrazopisov 12, 1408 Sofia, Bulharsko (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem“ formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 12. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 13. 3. 2012 pod ev. číslem 209338 a následně opraveno ve dnech 16. 4. 2012, 9. 8. 2012, 21. 9. 2012, 30. 10. 2012 a 7. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. číslem 2012/S 59-095905 a následně opraveno ve dnech 28. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 83-136064, 18. 8. 2012 pod ev. číslem 2012/S 158-263888, 2. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 189-310718, 10. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 217-357592, a 17. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 222-365894.

2. Dnem 15. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S213/2013/VZ-7689/2013/512/MHr ze dne 3. 5. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S213/2013/VZ-7698/2013/512/MHr z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Úřad týmž usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k předložení plné moci, z níž vyplývá, že KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Okružní 875/19a, 638 00 Brno byla oprávněna k podání návrhu a jednání před správním orgánem i za dodavatele TRACE GROUP HOLD AD, Ul. Nikola Obrazopisov 12, 1408 Sofia, Bulharsko, dále lhůtu pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 100 000,- Kč, lhůtu pro doplnění návrhu o doklady, kterými ve svém návrhu ze dne 10. 4. 2013 navrhuje provedení důkazů, a lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. Součástí citovaného usnesení byla Úřadem stanovena zadavateli lhůta k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele; dne 7. 5. 2013 zadavatel doručil Úřadu prokázání stejnopisu návrhu.

5. Dne 21. 5. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 13. 5. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení a vydání předběžného opatření ze dne 10. 4. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. KRÁLOVOPOSLKÁ RIA, a.s., Okružní 875/19a, 638 00 Brno

3. TRACE GROUP HOLD AD, Ul. Nikola Obrazopisov 12, 1408 Sofia, Bulharsko

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz