číslo jednací: S34/2013/VZ-12323/2013/512/JHl

Instance I.
Věc Dodávka angiografické linky II
Účastníci
 1. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 2. GE Medical Systems Česká republika, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2013
Související rozhodnutí S34/2013/VZ-12323/2013/512/JHl
R208/2013/VZ-24763/2013/310/MMl
Dokumenty file icon dokument ke stažení 576 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S34/2013/VZ-12323/2013/512/JHl

 

Brno 1.7.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14.1.2013 na návrh ze dne 11.1.2013, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČ 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno,
 • navrhovatel – GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., IČ 63991306, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve správním řízení dále zastoupená na základě plné moci ze dne 12.12.2012 Mgr. Matějem Váchou, advokátem, zapsaným u ČAK pod ev. č. 11248, PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., IČ 27592936, se sídlem Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, Tyršův dům,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka angiografické linky II“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 30.3.2012 a uveřejněno dne 3.4.2012 pod ev. č. 212451 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 3.4.2012 a uveřejněno dne 14.4.2012 pod ev. č. 2012/S 73-120843,

 

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., IČ 63991306, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 a 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

 

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČ 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka angiografické linky II“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 30.3.2012 a uveřejněno dne 3.4.2012 pod ev. č. 212451 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 3.4.2012 a uveřejněno dne 14.4.2012 pod ev. č. 2012/S 73-120843 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel byl v předmětném zadávacím řízení zastoupen v souladu s § 151 zákona na základě plné moci ze dne 23.2.2012 společností GRANTIKA České spořitelny, a.s., IČ 25597001, se sídlem Jánská 448/10, 602 00 Brno.

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je podle části III bodu 1 zadávací dokumentace dodání nové angiografické linky blíže specifikované zadávací dokumentací a dále poskytnutí služeb spočívajících v její montáži a uvedení do plného provozu, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle bodu 6 zadávací dokumentace činí 20 545 000,- Kč bez DPH.

4. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tedy do 10.5.2012 do 12:00, obdržel zadavatel nabídky 3 uchazečů. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 25.5.2012 vyplývá, že kvalifikaci splnili všichni uchazeči o veřejnou zakázku. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.5.2012 vyplývá, že hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče Philips Česká republika s.r.o., IČ 63985306, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 (dále jen „Philips Česká republika s.r.o.“) a uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., IČ 63991306, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 (dále jen „GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.“ nebo „navrhovatel“). Zadavatel dne 5.10.2012 rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.10.2012 vyplývá, že hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče Philips Česká republika s.r.o. a nabídku uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. Zadavatel dne 3.12.2012 rozhodl o vyloučení uvedených uchazečů z předmětného zadávacího řízení, přičemž zároveň rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Siemens, s.r.o., IČ 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13 (dále jen „Siemens, s.r.o.“). Oznámení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení bylo uchazeči GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. doručeno 6.12.2012. Dne 21.12.2012 obdržel zadavatel od uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. námitky, které přípisem ze dne 28.12.2012 zamítl. Rozhodnutí o zamítnutí námitek bylo uchazeči GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. doručeno dne 2.1.2013.

5. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval jednání zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal v zákonem stanovené lhůtě přípisem ze dne 11.1.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, konkrétně návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (dále jen „návrh“), jehož součástí byl i návrh na vydání předběžného opatření, u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. OBSAH NÁVRHU

6. Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti svému vyloučení z předmětného zadávacího řízení, když se domnívá, že zadávací podmínky splnil nabídkou kvalitativně i technicky obdobného řešení předmětu plnění veřejné zakázky.

7. Navrhovatel uvádí, že podle jeho názoru zadavatel v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 3.12.2012 (dále jen „Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele“) z účasti v zadávacím řízení dodatečně definoval medicínský účel předmětu zdravotnického zařízení při odůvodnění vyloučení navrhovatele, který však nebyl v zadávací dokumentaci definován. Tento postup je podle navrhovatele v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 zákona. Zadávací podmínky byly tedy podle navrhovatele vymezeny neurčitě a nesrozumitelně, tj. v rozporu s § 44 odst. 1 zákona a zároveň netransparentně. Navrhovatel je přesvědčen, že jím nabízené zdravotnické zařízení zadavatelem vymezený účel splňuje a v některých parametrech jej i převyšuje. Podle navrhovatele se navíc zadavatel k těmto argumentům v rozhodnutí o námitkách nevyjádřil, a proto se navrhovatel domnívá, že zadavatel postupoval také v rozporu s § 111 zákona, když nepřezkoumal řádně podané námitky v plném rozsahu.

8. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel při přípravě zadávacích podmínek postupoval v rozporu se zásadou nediskriminace, když je vymezil takovým způsobem, aby eliminoval navrhovatele ze zadávacího řízení a vyloučil možnost širší veřejné soutěže. Navrhovatel ve své nabídce nabídl takový zdravotnický přístroj, který svým medicínským účelem plní veškeré potřeby zadavatele, a byť některé vymezené číselné hodnoty některých parametrů přístroj striktně nesplňuje, nemá tato okolnost podle navrhovatele žádný vliv na funkčnost nebo výkon přístroje z medicínského hlediska, neboť shodných i lepších výkonů lze dosáhnout i jiným kvalitativně a technicky obdobným řešením.

9. Navrhovatel se i přes zjevnou diskriminační povahu zadávacích podmínek rozhodl v zadávacím řízení podat svou nabídku, neboť měl za to, že zadavatel v souladu se zákonem bude akceptovat takové plnění, které dosahuje vymezených parametrů jiným technickým řešením, kdy samotné číselné hodnoty v rámci určitých parametrů nejsou a ani nemusí být totožné s číselnými hodnotami vymezenými zadavatelem. Z tohoto důvodu navrhovatel také podal žádost o dodatečné informace, na základě kterých se pokusil zjistit záměr zadavatele z hlediska medicínského. Zadavatel v reakci na žádost navrhovatele vydal dodatečné informace, ve kterých pouze konstatoval, že „není oprávněn podmínky zadávací dokumentace jakkoliv měnit“ a „teprve hodnotící komisi proto přísluší posouzení, zda nabídka uchazeče splňuje mj. požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplní, pak hodnotící komise ze zadávacího řízení vyřadí.“

10. Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace uvádí požadavek na rotací C-ramene, a to rotací LAO/RAO v rozsahu min. +/-120° a rychlé motorické pohyby C-ramene (rychlost min. 25°/s). Přístroj nabízený navrhovatelem disponoval rychlými motorickými pohyby C-ramene (rychlost 20°/s) a rotací LAO/RAO v rozsahu +105°/-117°. Zadavatel předmětné technické parametry nabízeného přístroje považoval za nedostatečné, a bez dalšího posouzení technického řešení přístroje nabídku navrhovatele vyřadil ze zadávacího řízení.

11. Požadavek zadavatele podle navrhovatele není jediným faktorem, který by určoval rozsah pohybu nebo rychlost pohybů, resp. dosah C-ramene a jeho pohyblivost v případě jeho reálného použití při vyšetření pacienta. Podstatnou měrou reálnou pohyblivost a dosah C-ramene a komfort jeho použití ovlivňuje celková konstrukce přístroje. C-rameno, které neumožňuje rotaci v rozsahu +/-120°, může být z hlediska jeho praktické diagnostické využitelnosti při vhodné konstrukci celého přístroje vhodnější než C-rameno, které tento požadavek splňuje. Tento požadavek uvedeným způsobem podle navrhovatele zvýhodňuje určité technické řešení proti jinému, které může být funkčně naprosto rovnocenné.

12. Navrhovatel podle svého tvrzení využívá konstrukce tzv. ofsetového L-C ramene, která umožňuje velice flexibilní, bezpečné a pro obsluhu efektivní plnění všech v současné době prováděných klinických aplikací včetně extrémních projekcí pro výjimečné diagnostické výkony. Rovněž jsou tyto systémy využívány k diagnostice srdečních chlopní včetně složitých intervenčních procedur náhrad aortální chlopně (TAVI). Pro požadované výkony systém dosahuje maximálních rozsahů, které jsou diagnosticky relevantní kombinací pohybu více elementů.

13. K otázce rychlosti motorických pohybů C-ramene navrhovatel uvádí, že z hlediska klinického využití je možné maximální rychlosti pohybů C-ramene využít pouze v naprosto bezpečné kolizní vzdálenosti od pacienta, pokud tomu tak není, může dojít ke kolizi zařízení s pacientem. Jiná situace nastává, pokud je systém vybaven inteligentním konturovacím systémem, kdy detektor na základě jasné veličiny hlídá konstantní vzdálenost od pacienta a bezpečně dovolí obsluze manipulovat s optimální hodnotou rychlosti přesunu mechanických částí systému (systém zajišťuje automatické konturování těla pacienta). Tento systém obsluze dovoluje dosáhnout maximálních rychlostí přesunu C-ramene v klinické praxi u výkonů prováděných na pacientech v kritickém stavu, u standardních výkonů a výkonů rizikových, to vše s ohledem na bezprecedentní zajištění bezpečnosti kolize stroje a pacienta. Požadavek zadavatele na rychlé motorické pohyby C-ramene podle navrhovatele nemá vliv:

 • na klinicko-diagnostický rozsah výkonů,
 • na vyšetřování pacientů v kritickém stavu,
 • na vyšetřování pacientů ve velmi těžkém stavu, nebo
 • na vyšetření standardních stavů.

14. Navrhovatel k dosažení schopnosti přesunu C-ramene maximální rychlostí se zajištěním bezpečnosti pacienta mezi projekcemi využívá:

 • inteligentní konturovací systém,
 • kapacitní detekci vzdálenosti od povrchu (kůže) těla pacienta a
 • extrémně flexibilní konstrukci C-L systém,

přičemž tyto charakteristiky a funkce z medicínského hlediska podle navrhovatele zcela nahradí požadované technické parametry vyjádřené zadavatelem pouze pomocí číselných hodnot bez ohledu na další parametry a funkce.

15. Navrhovatel ve svém podání dále odkazuje na rozhodnutí Úřadu ze dne 15.3.2011 vydaném pod sp. zn. R161/2010. Úřad v rozhodnutí uvedl, že: „Zadavatel stanovil technické podmínky konkrétně specifikovanými hodnotami bez možnosti odchylky a bez vymezení rozpětí hodnot představujících naplnění účelu stanovení těchto technických podmínek (viz bod 27. napadeného rozhodnutí). Zadavatel tímto způsobem popsal zcela konkrétně požadované produkty, přičemž se nezabýval účelem, ke kterému mají tyto produkty sloužit. Zadavatel sice v zadávacích podmínkách umožnil s odkazem na § 44 odst. 9 zákona pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nicméně v tomto případě se jednalo o formální ustanovení, které nebylo možno ze strany dodavatelů prakticky uplatnit, jelikož zadavatel stanovil přesné technické parametry požadovaných výrobků.“ Podle navrhovatele Úřad v tomto rozhodnutí klade důraz na vymezení technických požadavků s ohledem na účel plnění, nikoliv pouze uvedením přesných hodnot. Analogicky je podle navrhovatele třeba posoudit i požadavek zadavatele na vlastnosti C-ramene vyjádřené přesnými hodnotami, byť zadavatel umožňuje nepatrnou odchylku od stanovených hodnot. Tuto odchylku lze považovat spíše za formální možnost odchýlení se od stanovených hodnot, aniž by prakticky umožňovala účast dodavatelů nabízejících jiné technické řešení, kteří by mohli nabídnout funkčně zcela rovnocenné řešení.

16. Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace uvedl požadavek na vysokootáčkový RTG zářič druhé generace se spirálními ložisky a min. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu s vysokým tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení s požadavkem na jeho vysoký stálý skiaskopický výkon min. 3,6 kW. Zadavatel po posouzení nabídky navrhovatele v Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele konstatoval, že vysokootáčkový RTG zářič není vybaven spirálními ložisky, vysoký stálý skiaskopický výkon RTG generátoru 4,5 kW max. po dobu 10 minut, stálý výkon 3,2 kW.

17. Navrhovatel uvádí, že nabízí zařízení funkčně, technicky a kvalitativně rovnocenné technickým podmínkám zadavatele a domnívá se, že ze strany zadavatele došlo k porušení § 46 odst. 3 zákona. Zadavatel odůvodňuje požadavek na konkrétní technické řešení ložisek anody RTG zářiče argumentací, že rotace anody je mnohem flexibilnější u tekutých ložisek než u speciálních ložisek mechanických. Navrhovatel k tomuto konstatuje, že chování nabízeného systému v průběhu procedury je následující: RTG systém je v plné výkonové pohotovosti v průběhu celé procedury bez omezení rotace anody a schopnosti zářit, rotace se omezí pouze v okamžiku, kdy obsluha delší dobu neprovede záření (cca 5 min). Podle navrhovatele nemůže ze strany systému dojít k nezachycení kritického okamžiku scény, náběh je okamžitý. Expozice nemusí být opakovány. Toto technické řešení neomezuje žádným způsobem klinicko-diagnostické možnosti a použití systému pro daný účel.

18. Zadavatel uvedl jako nedostatek nabízeného plnění volitelný napěťový rozsah, tj. u vysokého napětí je pro skiagrafii uveden rozsah 50-125 kV a pro fluoroskopii rozsah 60-120 kV. Zadavatel však svou specifikací klade pro navrhovatele zcela nepochopitelně důraz na hodnoty nízkých kV (rozsah min. 40-110 kV), které se pro snímkovací techniky v oblasti kardiovaskulární a vaskulární diagnostiky neuplatní, naopak navrhovatel důrazně upozorňuje, že nízké hodnoty kV jsou nebezpečné pro svoji vlastnost zatížení tkání vysokým dávkovým indexem. Navrhovatel konstatuje, že co RTG zářiče týče, nabídl kvalitativně i technicky obdobné řešení podle zadávacích podmínek.

19. Zadavatel dále v příloze č. 2 zadávací dokumentace uvádí požadavek na digitální plochý detektor pro generování obrazu v systému přímé radiografie s velikostí obrazového bodu max. 180 um (mikrometru). Navrhovatel ve své nabídce předložil zdravotnický přístroj disponující plochým detektorem pro generování obrazu v systému přímé radiografie o velikosti obrazového bodu 200 um.

20. Tento požadavek je podle navrhovatele v rozporu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona, neboť tento požadavek na velikost obrazového bodu nevyjadřuje účel zařízení, ale neodůvodněně vylučuje jiná řešení, která by pokryla rozsah klinicko-diagnostických požadavků definovaných v zadávací dokumentaci.

21. Kvalita obrazu nevychází pouze z minimální velikosti obrazového bodu, ale rovněž z dalších vlastností, jako je např. šum, ke kterému jsou detektory s menší velikostí pixelu náchylnější. Zadavatel se tak ve formulaci technického požadavku zaměřuje pouze na určité vlastnosti detektoru a jiné, neméně důležité vlastnosti při formulaci požadavků opomíjí. Tím zvýhodňuje řešení, která kvalitu zobrazení staví pouze na velikosti zobrazovacího bodu, nikoliv i na dalších vlastnostech, které kvalitu obrazu podstatně ovlivňují. Požadavek zadavatele na stanovenou velikost obrazového bodu je podle navrhovatele neopodstatněný.

22. Zadavatel podle navrhovatele opomíjí jakékoliv standardní postupy posouzení kvality detekčního systému exaktní hodnotou. Jako příklad navrhovatel uvádí zásadní parametr, který je všem odborníkům znám jako samozřejmá a zásadní informace pro posouzení kvalitativního parametru detektoru, a tou je hodnota DQE. Nabízený detektor dosahuje takových hodnot DQE, které jej a jeho zobrazovací schopnosti staví na špičku ve světovém měřítku. Pro upřesnění, pokud se velikost pixelu zmenšuje, potom se zvyšuje šum v obraze a radiační dávka k detekci daného fotonového množství potřebného pro kvalitní zobrazení reálné projekce scény. Na základě dlouhodobého projektu vývoje plochého detektoru navrhovatel vyhodnotil velikost pixelu detektoru 200 mikronů jako optimalizovanou hodnotu pro dosažení optimálního vztahu mezi rozlišením, šumem a radiační dávkou. I v tomto případě se tedy podle navrhovatele jedná o kvalitativně i technicky obdobné řešení konstrukčně prověřené mnoha lety úspěšné praxe klinického provozu.

23. Navrhovatel se domnívá, že při posuzování nabídek (zejména pak technické specifikace dodávaných zařízení) měl zadavatel vedle prostého porovnávání číselných hodnot rovněž posoudit otázku, zda nabízené řešení není z pohledu medicínského účelu řešením obdobným či totožným vůči řešení obsaženém v zadávacích podmínkách, na což byl mimo jiné nepřímo upozorňován prostřednictvím žádostí o dodatečné informace. Navrhovatel konstatuje, že nelze posuzovat technické parametry zdravotnických zařízení bez ohledu na klinicko-medicínský účel, který je právě v rámci požadovaného plnění nejdůležitějším faktorem.

24. Navrhovatel je přesvědčen, že jím nabídnuté řešení systému angiografické linky v plném rozsahu splňuje klinicko-diagnostické požadavky a účel, pro který je určeno, a to jak v základním provozu, tak i ve specializovaných provozech a rovněž pro extrémně náročné provozy. Obdobné technické řešení, které navrhovatel předložil, v mnoha případech převyšuje požadavky zadavatele a dosahuje těch nejmodernějších schopností a možností dostupných na poli této technologie.

25. Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatelem stanovené parametry jsou vymezeny pouze účelově k eliminaci veřejné soutěže a zadavatel v argumentaci týkající se vyloučení navrhovatele neuvedl žádný klinicko-diagnostický prvek, který jej omezuje v daném klinickém použití či účelu.

26. Navrhovatel dále navrhuje znalecký posudek v případě, že se Úřad nespokojí s jeho argumenty, kterými dokládá, že jím nabídnuté řešení je kvalitativně a technicky obdobné požadovanému plnění.

27. Závěrem svého podání se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž zároveň navrhovatel žádá o vydání předběžného patření, kterým by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

28. Úřad obdržel návrh dne 14.1.2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh téhož dne.

29. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

Vyjádření zadavatele k návrhu

30. Dne 21.1.2013 obdržel Úřad současně s dokumentací o předmětné veřejné zakázce také vyjádření zadavatele k návrhu.

31. Zadavatel ve svém vyjádření k obdrženému návrhu předně namítá nedostatek plné moci, kterým byly podle jeho názoru zatíženy podané námitky navrhovatele ze dne 20.12.2012, když uvádí, že již v rámci přezkoumání námitek musel konstatovat, že předložená plná moc navrhovatele byla předložena pouze v prosté kopii. Zadavatel dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2003, sp. zn. 29 Odo 43/2001, ve kterém je poukázáno na to, že podle ustanovení § 40 odst. 3 občanského zákoníku je písemný právní úkon platný jen tehdy, je-li podepsán jednající osobou. Jinak řečeno, písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí, písemnosti (spočívající v tom, že obsah právního úkonu je zachycen v textu listiny) a podpisu jednající osoby.

32. Zadavatel se tedy domnívá, že k zajištění jedinečnosti a průkaznosti musí být podpis zásadně vlastnoruční a tedy, že plná moc je platná pouze při připojení vlastnoručního podpisu. V případě podání námitek, kdy je aktivní legitimace k jejich podání doložena pouze prostou kopií plné moci, vzniká podle zadavatele pochybnost ohledně oprávněnosti subjektu, který tyto námitky podal.

33. Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že se domnívá, že zadavatel opakovaně (jak v námitkách, tak v návrhu) brojí proti nedostatkům zadávacích podmínek, resp. vymezením technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž odkazuje na diskriminačně stanovené některé parametry C-ramene, obrazové části a software případně RTG generátoru.

34. Navrhovatel tedy podle zadavatele opakovaně napadal popis technického řešení. Všechny výše uvedené technické parametry byly zadavatelem řešeny již v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám ze dne 9.5.2012, které byly reakcí zadavatele na žádost navrhovatele o dodatečné informace ze dne 2.5.2012. Zadavatel konstatuje, že navrhovatel nevyužil možnost podle § 110 odst. 3 zákona, tj. podání námitek proti zadávacím podmínkám, a není tedy přípustné, aby vymezení požadovaných technických parametrů předmětu zakázky napadal až po té, kdy se dozvěděl, že jeho nabídka byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

35. Na základě výše uvedeného došel zadavatel po přezkoumání námitek k závěru, že tyto námitky nebyly podány v souladu s § 110 odst. 3 zákona. Podle zadavatele směřují námitky navrhovatele svým obsahem proti stanovení zadávacích podmínek, nikoliv proti Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Tvrzení navrhovatele zadavatel považuje za účelové, když námitky proti zadávacím podmínkám navrhovatel podal až ve chvíli, kdy byl vyloučen ze zadávacího řízení.

36. Lhůta podle § 110 odst. 3 zákona pro podání námitek proti zadávacím podmínkám začala běžet ode dne následujícího po 10.5.2012, kdy skončila lhůta pro podání nabídek. Lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám navrhovatele uplynula dne 15.5.2012. S ohledem na skutečnost, že námitky navrhovatele mylně směřují proti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, avšak fakticky jsou námitkami proti zadávacím podmínkám, byly doručeny zadavateli až dne 21.12.2012, zadavatel dospěl k závěru, že navrhovatel námitky proti zadávacím podmínkám neuplatnil včas.

37. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel prokazoval v rámci kvalifikačních předpokladů také splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením čestných prohlášení jednatelů navrhovatele Tomáše Jedličky a Jana Kuběny. Z toho vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek byly v zadávací dokumentaci vymezené kvalifikační předpoklady navrhovatelem prokázány v plném rozsahu.

38. Po přezkoumání námitek a návrhu zadavatel zjistil, že plná moc k zastupování navrhovatele je ze dne 12.12.2012 a za navrhovatele je podepsána Janem Kuběnou, jednatelem navrhovatele, a Janem Novákem, jednatelem navrhovatele. Tato skutečnost, tj. změna statutárního orgánu navrhovatele, vedla zadavatele k ověření uvedených informací v Obchodním rejstříku (www.justice.cz). Zde zadavatel získal informace o tom, že ke dni 15.6.2012 zanikla funkce Tomáše Jedličky jako jednatele navrhovatele, a zároveň byl do funkce jednatele navrhovatele nově jmenován Jan Novák.

39. V souladu s výše uvedeným došel zadavatel k závěru, že o změně v kvalifikaci, resp. o změně složení statutárního orgánu navrhovatele, nebyl v rozporu s § 58 zákona informován. Závěry zadavatele, že se v konkrétním případě jedná o skutečnosti, které lze podle jejich obsahu subsumovat pod § 58 odst. 1 zákona, lze podpořit ustálenou rozhodovací praxí Úřadu, který např. v rozhodnutí ze dne 3.2.2011, č. j. ÚOHS-S230/2010/K0-183/2011/510/HOd, konstatoval, že v případě, kdy do statutárního orgánu je zvolen nový člen, ztrácí dodavatel automaticky kvalifikaci, neboť podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona musí základní kvalifikační předpoklady podle těchto ustanovení zákona splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. Pokud se tedy členem statutárního orgánu stala osoba, která v nabídce neprokazovala splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách, pozbyl v důsledku této skutečnosti dodavatel, který předložil nabídku, prokázanou příslušnou kvalifikaci. Zákon však v takových případech poskytuje dodavatelům lhůtu pro řádné splnění kvalifikace, a to lhůtu 7 dnů, v níž je dodavatel povinen změnu v kvalifikaci písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

40. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že do návrhu nevnesl navrhovatel téměř žádná nová relevantní odůvodnění svého tvrzení o splnění technických požadavků vymezených zadavatelem v zadávací dokumentaci, než ta, která byla uvedena v námitkách, odkazuje zadavatel v této části plně na své předchozí závěry uvedené v Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 3.12.2012 a v rozhodnutí o zamítnutí námitek ze dne 28.12.2012.

41. Zadavatel dále doplňuje, že předmětná veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného operačního programu s názvem „Vybavení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno přístroji“ a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného operačního programu se zadavatel musel při tvorbě zadávacích podmínek a jejich následném schválení ze strany poskytovatele dotace vypořádat mj. s požadavkem otevřenosti technických podmínek dostatečném počtu relevantních subjektů. O naplnění zásady zákazu diskriminace a o otevřenosti zadávacích podmínek svědčí i skutečnost, že v zadávacím řízení byly podány tři nabídky a zadavatelem požadované technické parametry splňuje minimálně ještě další výrobce (uchazeč Philips Česká republika s.r.o. byl vyloučen pro nesplnění obchodních podmínek vymezených zadavatelem, nikoliv pro nesplnění požadavků zadavatele na technické parametry plnění). Podle zadavatele min. 2 subjekty na relevantním trhu jsou schopny představy zadavatele na funkčnost a výkon poptávaného plnění naplnit v plném rozsahu. Skutečnost, že navrhovatel neměl v danou dobu k dispozici vhodné plnění, nemůže být přičítáno k tíži zadavatele. Zadavatel má za to, že zadávací podmínky vč. technických požadavků na předmět veřejné zakázky, které byly vyjádřeny standardním způsobem transparentní, nediskriminační a srozumitelné.

42. Argument navrhovatele o opakovaném porušení zásady diskriminace ze strany zadavatele považuje zadavatel za irelevantní a účelový vzhledem ke skutečnosti, že dne 27.12.2012 se stalo pravomocným rozhodnutí předsedy ÚOHS č. j. ÚOHS-R324/2012/VZ-24169/310/JRa, kterým byl rozklad navrhovatele zamítnut a byl potvrzen soulad postupu zadavatele se zákonem.

43. Zadavatel dále poukázal na to, že se v souladu s rozhodovací praxí Úřadu, viz např. rozhodnutí ze dne 2.5.2012, č. j. ÚOHS-S326/2011/VZ-2436/2012/550/SWa, domnívá, že obzvláště s přihlédnutím k odbornému charakteru předmětu plnění veřejné zakázky má při dodržení zákonných norem, právo na vlastní úvahu o tom, co zadáním veřejné zakázky požadovat, příp. která nabídka je pro zadavatele výhodnější. Zadavatel není povinen a ze zákona také nevyplývá, že by měl stanovovat, resp. přizpůsobovat, předmět veřejné zakázky, nikoliv svým potřebám, ale nárokům nebo možnostem jednotlivých dodavatelů (navrhovatele). Je zřejmé, že pro různé dodavatele by byly nediskriminační různé technické požadavky zadavatele, a to odvisle od typu dodávaných přístrojů. Obecně by tak každý dodavatel mohl považovat za diskriminační takové technické podmínky, které by neodpovídaly jeho portfoliu výrobků. Posouzení technické stránky nabízeného řešení je vysoce odbornou záležitostí a je plně v kompetenci odborně způsobilé části hodnotící komise. Pokud hodnotící komise došla k závěru, že nabízené řešení navrhovatele nesplňuje poptávané technické podmínky ani medicínský účel, ke kterému má být zařízení využito, pak je jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení odůvodněné.

44. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s postupem podle zákona ustanovil v souladu s § 79 odst. 5 zákona novou hodnotící komisi, která se zabývala právě posouzením splnění technických podmínek. Po odborném a detailním posouzení plnění nabízeného navrhovatelem bylo hodnotící komisí konstatováno, že navrhovatel musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Řádné odůvodnění bylo součástí Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

45. Na základě posouzení nabídky navrhovatele má zadavatel za to, že navrhovatelem nabízené plnění nesplnilo zadavatelem požadované technické parametry, a to ani při povolené odchylce parametrů +/-10 %. S ohledem na počet a závažnost nedostatků navrhovatelem nabízeného plnění, je zřejmé, že nabízené plnění není vysoce moderním zařízením používajícím špičkové technologie současnosti a nemůže být tedy logicky naplněn ani medicínský účel, ani samotný účel zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění.

46. V důsledku toho musel být navrhovatel v souladu s § 76 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. V případě, že by zadavatel ponechal navrhovatele nadále v zadávacím řízení, dopustil by se nepřípustného zvýhodnění nabídky navrhovatele a tím porušení zásady nediskriminace ve spojení se zásadou rovného zacházení, jelikož ostatní uchazeči nabídli takové plnění předmětné veřejné zakázky, které naplnilo požadavky zadavatele v plném rozsahu. Stejně tak by se zadavatel v případě, že by vybral nabídku uchazeče, která nenaplnila jeho požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, vystavil riziku krácení či dokonce odejmutí dotace.

47. V souladu s výše uvedeným zadavatel závěrem svého vyjádření navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

48. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 22.1.2013 č. j. ÚOHS-S34/2013/VZ-1344/2013/512/MVy. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad téhož dne usnesení č. j. ÚOHS-S34/2013/VZ-1359/2013/512/MVy, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

49. Po předběžném posouzení případu Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S34/2013/VZ-1811/2013/512/MVy ze dne 30.1.2013 zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí I

50. Zadavatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil přípisem ze dne 4.2.2013, přičemž opakovaně upozorňuje na skutečnost, že navrhovatel nesplnil technické požadavky na zadavatelem poptávaný předmět veřejné zakázky, přičemž tyto požadavky představují nároky, ze kterých zadavatel nemůže podle svého tvrzení slevit vzhledem k tomu, že předmětem veřejné zakázky je poptávka zařízení, které má zvýšit kvalitu poskytované zdravotnické péče. Podle zadavatele je cílem veřejné zakázky obnova stávajícího zařízení za nové, které bude mít technické parametry na nejvyšší možné úrovni, a proto podle zadavatele není možné, aby byl zadavatel při koupi zdravotnického zařízení limitován tím, že navrhovatel nemá ve svém portfoliu takové zařízení, které by naplňovalo požadavky zadavatele v plném rozsahu. Zadavatel uvádí, že patří mezi špičková pracoviště v oblasti specializované invazivní srdeční diagnostiky a intervenční léčby srdečních onemocnění a pro úspěšný chod a konkurenceschopnost pracoviště zadavatele je důležité, aby disponoval špičkovým vybavením.

51. Stávající zařízení zadavatele disponuje C-ramenem s rychlostí 25°/s, které je vybaveno vysokootáčkovým RTG zářičem se spirálními ložisky a podle zadavatele není důvodné, aby byl nucen pracovat se zařízením navrhovatele, které je v určitých aspektech o generaci starší, než jeho stávající zařízení zadavatele. RTG zářič nevybavený spirálními ložisky je navíc podle zadavatele náchylnější na poruchovost a zadavatel by se tak vystavil nebezpečí následných výdajů spojených s opravami takového zařízení.

52. Zadavatel dále uvádí (s odkazem na ustanovení dvou nezávislých hodnotící komisí pro odborné posouzení nabídek), že vynaložil maximální úsilí, aby byla naplněna dikce zákona. Komise posoudila nabídku navrhovatele profesionálním způsobem a vzhledem k odbornosti jednotlivých členů hodnotící komise není podle zadavatele pochyb, že navrhovatel nesplnil poptávané technické podmínky.

53. Dne 5.2.2012 obdržel Úřad žádost navrhovatele ze dne 4.2.2013 o prodloužení lhůt stanovených Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S34/2013/VZ-1359/2013/512/MVy ze dne 22.1.2013, a to z důvodu zajištění odborného posudku navrhovatelem.

54. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S34/2013/VZ-2433/2013/512/MVy ze dne 7.2.2013 žádosti navrhovatele ze dne 4.2.2013 vyhověl a účastníkům správního řízení stanovil nové lhůty, v nichž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a ve kterých se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

55. Úřad obdržel dne 26.2.2013 vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí, ve kterém jako důkaz předkládá dobrozdání prof. Béla Merkely MD, PhD, DCs, FESC, FACC, předsedy Srdečního a vaskulárního centra Semmelweiské univerzity v Budapešti, se sídlem Városmajor str. 68, H-11222 Budapešť ze dne 15.2.2013 (dále jen „dobrozdání“), přičemž navrhovatel uvádí, že podle něj je na základě předloženého dobrozdání zřejmé, že plnění nabízené navrhovatelem splňuje podmínky související s potřebami špičkových zdravotnických zařízení v Evropské unii.

56. Ve výše uvedeném dobrozdání je uvedeno, že příslušný institut využívá zdravotnické zařízení navrhovatele a je intervenční srdeční laboratoří s největším objemem v Maďarsku, které ročně provede více než 6000 diagnostických případů a 2800 perkutánních koronárních zákroků. Zařízení navrhovatele pomáhá zasahovat při všech variacích případů intervenční kardiologie např.

 • Intervenční srdeční diagnostika
 • Balonová angioplastika
 • Primární perkutánní koronární zákroky
 • Rotablace
 • Zákroky podporované intravaskulárním ultrazvukem
 • Transaortické implantace chlopní.

57. V dobrozdání je dále uvedeno, že zařízení nabízené navrhovatelem zvládne velký počet vyšetření bez problémů s přehřátím nebo jiných problémů, přičemž má také vlastnosti umožňující šetřit dávky a nízkodávkové protokoly. Ve spolupráci s navrhovatelem institut podle dobrozdání snížil průměrnou dávku na pacienta o 40 %. Prof. Béla Merkely MD, PhD, DCs, FESC, FACC závěrem tohoto dobrozdání uvádí, že zařízení navrhovatele zcela splňuje potřeby intervenční kardiologie a katetrizace, přičemž tímto dobrozdáním podporuje účast navrhovatele na předmětné veřejné zakázce.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí II

58. Úřad obdržel dne 26.2.2013 vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí, ve kterém předkládá znalecký posudek prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc. MBA, přednosty Radiologické kliniky zadavatele, ze dne 25.2.2013 (dále jen „znalecký posudek“). Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA ve znaleckém posudku uvádí, že „po pečlivém prostudování zadávacích podmínek a dokumentace k tomuto výběrovému řízení na základě svých odborných zkušeností se domnívám, že zadávací podmínky k tomuto výběrovému řízení byly definovány dostatečně srozumitelně a vycházely z posledních poznatků v oboru. Požadované technické parametry považuji za objektivní a správné.“ Technické parametry poptávaného přístroje byly podle znaleckého posudku vymezeny dostatečně široce a jejich splnění je nutná podmínka pro zdravotnické zařízení, které vyžaduje provoz zadavatele, přičemž právě stanovené technické parametry definují co je považované za „medicínského účelu.“

59. Podle znaleckého posudku musí medicínský účel definovat skupina odborníků, která má jasnou představu o struktuře úkonů a pacientů, kteří budou vyšetřováni. Splnění technických parametrů podle znaleckého posudku přímo souvisí s medicínským účelem. Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA dále uvádí, že souhlasí se zdůvodněním zadavatele, proč není možné akceptovat alternativní, byť zdánlivě plnohodnotné řešení. Závěrem je ve znaleckém posudku uveden příměr k poptávce motorového vozidla a diskusi, zda je lepší přední nebo zadní náhon, kdy alternativní řešení, které nesplňuje zadávací podmínky, může pro řidiče znamenat rozdíl mezi bezpečnou jízdou a havárií.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

60. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 a 2 zákona o veřejných zakázkách.

V. SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

61. Zadavatel v příloze č. 2 „Popis technického řešení“ zadávací dokumentace v bodě 2.1 mimo jiné stanovil požadavek na rychlé motorické pohyby C-ramene min. 25˚/s s možností rotace LAO/RAO v rozsahu min. +/- 120˚. Dále zadavatel v bodě 2.1 přílohy č. 2 zadávací dokumentace stanovil požadavek na RTG generátor, který bude mimo jiné disponovat plně automatickým pulsním skiaskopickým provozem a expozičním režimem s rozsahem vysokého napětí min. 40 – 110 kV, přičemž se bude jednat o vysokootáčkový RTG zářič druhé generace se spirálními ložisky a min. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu s vysokým tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení s vysokým stálým skiaskopickým výkonem min. 3,6 kW. V bodě 2.1 přílohy č. 2 zadávací dokumentace je dále uveden požadavek zadavatele na týkající se obrazové části a software na digitální plochý detektor obrazu v systému přímé radiografie, který bude mimo jiné disponovat velikostí obrazového bodu max. 180 μm. Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentaci dále stanovil povolenou odchylku technických parametrů na +/- 10 %.

62. Navrhovatel ve svém dotazu k zadávací dokumentaci ze dne 2.5.2012 uvádí, že v souvislosti s výše uvedenými požadavky zadavatele na vlastnosti angiografické linky nabízí u těchto požadovaných parametrů přístroj s následujícím řešením:

 • motorické pohyby C-ramene pro manipulaci s maximální hodnotou 20˚/s a s maximální možnou rychlostí motorického pohybu C-ramene pro akvizici 40˚/s,
 • rotace LAO/RAO v rozsahu +105˚/-117˚, přičemž podle navrhovatele „rozsah rotace ve vztahu k celkové konstrukci systému plně pokrývá a převyšuje rozsah klinicko-diagnostických požadavků v ZD a nemá omezující vliv na tento rozsah“,
 • vysokootáčkový RTG zářič s vysokorychlostními ložisky a 3 ohnisky s vysokým skiaskopickým a tepelným výkonem, který umožňuje dlouhodobé vyšetřování bez přestávek. Přístroj disponuje i managementem systému proti přetížení. Podle navrhovatele RTG zářič „pokrývá a převyšuje rozsah klinicko-diagnostických požadavků definovaných v ZD a nemá omezující vliv na tento rozsah,“
 • velikost obrazového bodu 200 μm, přičemž navrhovatel uvádí, že „naše společnost, na rozdíl od ostatních výrobců diagnostické technologie používá svůj detektor, u kterého velikost pixelu (bodu), společnost navrhla na základě sofistikovaného výzkumu, s ohledem pro dosažení vysoké kvality obrazu při co nejmenším šumu a radiační dávce. Tato konstrukce detektoru plně pokrývá a převyšuje rozsah klinicko-diagnostických požadavků v ZD a nemá omezující vliv na tento rozsah.“

63. Navrhovatel se na základě výše uvedených parametrů svého přístroje dotazuje, zda „je možno nabídnout obdobné technické řešení, které má jiné hodnoty požadovaných parametrů, než zadavatel definuje požadovanými technickými parametry, pokud splňuje požadovaný klinicko-diagnostický účel.“ Navrhovatel dále svůj dotaz doplnil o názor, že pokud tomu tak není, „naše společnost vnímá tyto požadavky jako limitující faktor pro účast v této veřejné zakázce a z výše uvedených důvodů žádáme o závazné vyjádření zadavatele, zda zadavatel akceptuje systém s hodnotami výše uvedených parametrů a bude akceptovat nabídku vysoce sofistikovaného Kardio-diagnosticko-intervenčního zobrazovacího systému, který vyhovuje a v mnoha ohledech převyšuje klinické požadavky stanovené zadavatelem.“

64. Zadavatel ve své odpovědi ze dne 9.5.2012 na dotaz navrhovatele ze dne 2.5.2012 uvedl, že „budou-li naplněny podmínky odst. 2 přílohy, pak zadavatel umožňuje předložení technicky odlišných řešení.“ Zadavatel dále uvádí, že otázka navrhovatele nemá povahu žádosti o dodatečné informace podle § 49 zákona. Podle zadavatele z této otázky nevyplývá, že by na straně navrhovatele vyvstala potřeba vysvětlit informace uvedené v zadávacích podmínkách, přičemž zadavatel uvádí, že k posouzení a hodnocení nabídek ustanovil hodnotící komisi, které přísluší posouzení, zda nabídka navrhovatele splňuje zadávací podmínky. Zadavatel závěrem své odpovědi uvádí, že nemůže předjímat, posoudí-li hodnotící komise jako kolegium osob s příslušnou odborností nabídku uchazeče jako splňující požadavky zadavatele, či nikoliv.

65. Zadavatel se v odůvodnění svého Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ztotožnil se závěry hodnotící komise prezentovanými ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.10.2012 (dále jen „Zpráva ze dne 17.10.2012“).

66. Zadavatel ve zdůvodnění svého Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele uvádí, že hodnotící komise objevila rozpor v již výše uvedených technických parametrech nabízeného přístroje (viz body 61. a 62. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž zadavatel vzal v potaz i dotaz navrhovatele ze dne 2.5.2012, ve kterém navrhovatel upozornil na možné nedostatky zadávacích podmínek v technických parametrech.

67. Zadavatel v Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele uvádí, že dne 10.5.2012 mu byla doručena nabídka navrhovatele do předmětného zadávacího řízení, což zadavatel považoval za skutečnost, která vyjadřuje ztotožnění se navrhovatele se zadávacími podmínkami. Hodnotící komise se i přesto věnovala detailnímu posouzení nabídky navrhovatele, zda se jedná o vysoce moderní zařízení používající špičkových technologií současnosti a vyhovuje požadovanému medicínskému účelu.

68. Zadavatel dále v Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele poukazuje na specifika pracoviště zadavatele, které na přístrojové vybavení klade specifické nároky na vybavení nejvyšší kvality. Z toho důvodu byly podle zadavatele technické parametry stanovené tak, aby plnění získané od vítězného uchazeče splňovalo nejvyšší možnou úroveň. Za zcela stěžejní pak zadavatel považuje špičkovou kvalitu obrazu, maximální rychlost náběhu expozice, maximální rychlost pohybu C-ramena při změnách projekcí a maximální možný rozsah jeho pohybu, vysoký trvalý skiaskopický výkon a naprostou spolehlivost celého systému s minimalizací možných poruch.

69. Zadavatel se dále ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele opírá o závěry hodnotící komise vyplývající ze Zprávy ze dne 17.10.2012, která se podrobně zabývala jednotlivými technickými parametry, které v zadávací dokumentaci požadoval a které jsou v rozporu s nabídkou navrhovatele, přičemž uvádí následující:

a. Požadavky na rychlé motorické pohyby C-ramene s rychlostí 25˚/s jsou zcela zásadní při vyšetřování pacientů ve velmi těžkém či kritickém stavu. Rychlost C-ramene je podstatnou měrou ovlivněna právě jeho schopností měnit polohu mezi projekcemi. Jedná se tedy o parametr předmětu veřejné zakázky, který může zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost vyšetření a může ovlivnit zátěž kladenou na pacienta.

b. Na pracovišti zadavatele jsou často vyšetřováni pacienti s mechanickými umělými chlopněmi. Skiaskopické vyšetření potenciálně dysfunkčních mechanických chlopní je jednou z hlavních diagnostických metod, která rozhoduje o indikaci pacienta k srdeční reoperaci. Pro kvalitní vyšetření funkce mechanických chlopní je třeba kombinace velkých zkušeností vyšetřujícího lékaře a co největšího rozsahu pohybu C-ramene. Ve snaze zachytit ortográdně disk či lístky mechanických chlopní jsou lékaři zadavatele často nuceni přístroj sklápět do zcela extrémních poloh. Požadavek na maximální možný rozsah pohybu C-ramene, který byl v předmětné zakázce stanoven v rozsahu min. +/-120˚, může mít vliv na výsledek vyšetření.

 

c. Spirální ložiska na bázi bezkontaktní technologie jsou standardem u většiny špičkových výrobců předmětu veřejné zakázky. Umožňují trvalou rotaci anody, která mezi jednotlivými expozicemi pouze zpomalí. Důsledkem toho je prakticky okamžitý náběh expozice po jejím sepnutí. Tento důležitý parametr výrazně zvyšuje pravděpodobnost záchytu právě toho okamžiku zobrazovaného děje, který má být zachycen a expozice se pak nemusí provádět opakovaně. U RTG zářičů vybavených klasickými ložisky, které expozici startují z podstatně nižší nebo i nulové rotace, je náběh expozice opožděn. Navíc bezkontaktní technologie spirálních ložisek výrazně prodlužuje životnost rentgenky, neboť u nich odpadá okolnost mechanického namáhání. Častým důvodem nutné výměny rentgenky bylo v minulosti právě zadření mechanických ložisek. Načasování expozice může ovlivnit výsledek vyšetření.

d. U požadavku na velikost obrazového bodu max. 180 μm u digitálního plochého detektoru pro generování obrazu v systému přímé radiografie se jedná o jednu z podstatných a nezpochybnitelných charakteristik, která rozhoduje o kvalitě obrazu, a to bez ohledu na typ detektoru či způsoby kolimace a sekundárního zpracování obrazu. Požadavek je v současné době považován za standard.

70. Výše uvedené závěry byly hodnotící komisí označeny za medicínský účel, který zadavatel sám stanovením technických parametrů zohlednil. Pokud nabídka navrhovatele nesplňuje výše uvedené požadavky a závěry, znamená to, že nesplňuje ani medicínský účel. Zadavatel dále poukázal na fakt, že v souladu se zásadou nediskriminace byly všechny parametry vymezeny rozsahem (min./max.), přičemž zároveň byla zadavatelem povolena odchylka +/- 10 %, která byla stanovena s ohledem na medicínský účel. Některé (a podle zadavatele stěžejní) parametry zařízení nabízeného navrhovatelem však nesplňují svými hodnotami požadavky zadavatele vymezené v zadávací dokumentaci ani po zohlednění odchylka +/- 10 %, což podle zadavatele znamená, že se nejedná o vysoce moderní zařízení využívající špičkové technologie současnosti a není ani zařízením, které by vyhovovalo zadavatelem požadovanému medicínskému účelu.

71. Zadavatel se ve svém rozhodnutí o zamítnutí námitek navrhovatele ze dne 28.12.2012 (dále jen „Rozhodnutí o námitkách“), na které se odkazuje ve svém vyjádření k návrhu navrhovatele, zabýval mimo jiné argumentací navrhovatele ohledně předložení kvalitativně a technicky obdobného řešení, když například k argumentaci navrhovatele ohledně poskytnutí obdobného technického řešení C-ramene (viz body 12. až 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí) zadavatel uvádí, že argument navrhovatele, který uvádí, že jeho systémy jsou využívány k diagnostice srdečních chlopní včetně složitých intervenčních procedur náhrad aortální chlopně (TAVI), považuje zadavatel za neadekvátní, „jelikož výkon tohoto zákroku na pohyb C-ramene extrémně nenáročný, neboť TAVI, ať už trans-femorálním či trans-apikálním přístupem, se provádí prakticky pouze v PA projekci, nebo projekci jí velmi blízké.“

72. Dále se zadavatel ve svém Rozhodnutí o námitkách vyjádřil k navrhovatelem namítanému požadavku na nízké hodnoty kV u výkonu RTG generátoru, přičemž zadavatel uvádí, že „pracoviště zadavatele je pracovištěm multidisciplinárním a multioborovým, s čímž je spojený fakt, že část pacientů, kterým je poskytována zdravotní péče ať už při operacích nebo vyšetřeních tvoří malé děti či kojenci a při lokalizaci některých afekcí v kV systému a v okolí cév se nezřídka používá měkká technika.“

73. Závěrem svého Rozhodnutí o námitkách zadavatel konstatoval, že „velikost obrazového bodu je zcela jednoznačně jedním ze základních parametrů ovlivňujících výsledný obraz a jeho rozlišovací schopnost. Problematika potlačení šumu a další vylepšování kvality obrazu bez nutnosti zvyšování dávek záření je standardně nabízena výrobci obdobných zařízení,“ přičemž zadavatel doplňuje, že navrhovatel nesplnil požadované technické parametry ani při zadavatelem stanovené odchylce +/- 10 %.

74. Z nabídky navrhovatele, která byla zadavateli doručena 10.5.2012 vyplývá, že krycí list nabídky byl podepsán Janem Kuběnou a Tomášem Jedličkou jako jednateli navrhovatele. Stejně tak se oba jednatelé navrhovatele objevují u všech předložených dokumentů sloužících k prokázání kvalifikace navrhovatele (konkrétně ve Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.5.2012, jsou podepsáni v čestných prohlášeních ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a pod rozvahami a výkazy zisků a ztrát při prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona) a tito jednatelé jsou zároveň podepsáni v návrhu kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.

75. Z plné moci ze dne 12.12.2012, která je přílohou námitek podaných navrhovatelem a doručených zadavateli dne 21.12.2012 a opravňuje Mgr. Matěje Váchu, advokáta, zapsaného u ČAK pod ev. č. 11248, PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., IČ 27592936, se sídlem Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, Tyršův dům (dále jen „Mgr. Vácha“) k zastupování navrhovatele ve všech právních věcech souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou, vyplývá, že tato plná moc je podepsána Janem Kuběnou a Janem Novákem, jednateli navrhovatele. Z námitek navrhovatele ze dne 20.12.2012 zároveň vyplývá, že plná moc je k námitkám navrhovatele přiložena v prosté kopii.

VI. K NAMÍTANÉMU NEDOSTATKU PLNÉ MOCI PŘI PODÁNÍ NÁMITEK

76. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

77. Zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 21.12.2012, přičemž k těmto námitkám byla jako příloha přiložena plná moc v prosté kopii zmocňující Mgr. Váchu k zastupování navrhovatele ve všech právních věcech týkajících se předmětné veřejné zakázky (viz bod 75 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel touto skutečností argumentoval jednak ve svém Rozhodnutí o námitkách, jednak ve svém vyjádření k návrhu ze dne 21.1.2013, přičemž se odkazuje zejména na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.6.2003, sp. zn. 29 Odo 43/2001 (podrobněji viz body 31. a 32. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

78. K výše uvedenému Úřad pouze uvádí, že pokud měl zadavatel ohledně právního zastoupení navrhovatele ve věci podání námitek pochybnosti zapříčiněné předložením prosté kopie plné moci pro Mgr. Váchu k zastupování navrhovatele při podání námitek, měl možnost si od navrhovatele vyžádat předmětnou plnou moc s originálními podpisy jednatelů navrhovatele. Toto však zadavatel neučinil, čímž de facto přijal námitky navrhovatele jako souladné s § 110 odst. 7 zákona, o čemž svědčí nakonec i skutečnost, že se zadavatel ve svém Rozhodnutí o námitkách vyjádřil ke všem namítaným skutečnostem uvedeným v námitkách navrhovatele ze dne 20.12.2012. K tomuto Úřad pouze pro doplnění uvádí, že originál plné moci ze dne 12.12.2012 k zastupování navrhovatele k dispozici má a je součástí správního spisu.

79. Pro doplnění Úřad konstatuje, že zákon žádným způsobem neupravuje způsob a formu dokládání právního zastoupení při podávání námitek, resp. návrhů. Při posuzování úplnosti námitek resp. návrhu je tak Úřad limitován požadavky uvedenými na obsah návrhů a námitek v zákoně. Na základě výše uvedeného tedy Úřad uzavírá, že námitky navrhovatele byly po obsahové stránce podány v souladu s § 110 odst. 7 zákona, přičemž zadavatel měl možnost v případě nejasností u přiložené prosté kopie plné moci k zastupování navrhovatele požádat navrhovatele o doložení originálu, což neudělal a námitky vyřídil.

VII. K  DODATEČNÉMU DEFINOVÁNÍ MEDICÍNSKÉHO ÚČELU A NEVYŘÍZENÍ NÁMITEK PODLE § 111 ZÁKONA ZADAVATELEM

80. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

81. Podle § 17 písm. l) zákona jsou zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

82. Zadávací dokumentace je podle § 44 odst. 1 zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

83. Podle § 111 odst. 1 zákona přezkoumá zadavatel podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

84. Zadávací podmínky, jak jsou definovány v ustanovení § 17 písm. l) zákona, představují nejobecnější pojem pro vymezení požadavků zadavatele stanovených pro určitou veřejnou zakázku. Jedná se nejen o požadavky na osobu dodavatele, požadavky na podobu úkonů dodavatele v průběhu zadávacího řízení, ale i požadavky na způsob realizace předmětu veřejné zakázky. Ustanovení § 17 písm. l) zákona uvádí, že zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele. Následně toto ustanovení uvádí výčet dokumentů, které tyto požadavky mohou obsahovat.

85. Navrhovatel v bodě 7. odůvodnění tohoto rozhodnutí brojí proti skutečnosti, že zadavatel svým vysvětlením důvodu stanovení výše uvedených technických parametrů ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele stanovil dodatečně medicínský účel zdravotnického zařízení, z čehož podle navrhovatele vyplývá, že zadávací podmínky byly stanoveny neurčitě, nesrozumitelně a v rozporu se zásadou transparentnosti.

86. Zadavatel se v odůvodnění svého Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a v Rozhodnutí o námitkách zabývá odůvodněním jednotlivých technických parametrů, které nebyly ze strany navrhovatele splněny (viz zejména body 66. až 70. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž v předmětném Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele je uvedeno, že výše uvedené závěry o technických parametrech byly zadavatelem označeny za medicínský účel, který zadavatel sám stanovením technických parametrů zohlednil, ale který navrhovatel svou nabídkou nenaplnil.

87. Se závěry zadavatele, že se v tomto šetřeném případě jedná o dodatečné doplnění zadávacích podmínek, se Úřad neztotožňuje. Zadavatel ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele podle Úřadu pouze zdůvodňoval objektivitu a účelnost stanovení šetřených technických parametrů, přičemž toto zdůvodnění souhrnně poněkud nepřesně označil jako „medicínský účel“ poptávaného zdravotnického zařízení. V tomto ohledu se podle Úřadu jednalo pouze o jednotlivý úkon zadavatele spočívající v odůvodnění navrhovatelem napadených kvalitativních požadavků na vlastnosti předmětu plnění veřejné zakázky, nikoliv stanovování nových zadávacích podmínek formou „medicínského účelu“. Medicínský účel je podle Úřadu zjevně stanoven již samotným vymezením předmětu plnění veřejné zakázky podle části III zadávací dokumentace (angiografická linka).

88. Ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele zadavatel současně konkrétně odůvodnil, proč byl navrhovatel vyloučen z předmětného zadávacího řízení pro nesplnění některých požadovaných technických parametrů nabízeného zdravotnického přístroje, přičemž současně odůvodnil, proč nelze nabízené plnění považovat za kvalitativně obdobné řešení. Zadavatel tak ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele podle Úřadu pouze odůvodňoval vyloučení navrhovatele z předmětného zadávacího řízení, když se zabýval důvody pro stanovení šetřených technických parametrů, přičemž tímto nestanovil žádné nové zadávací podmínky pro dodávku předmětu plnění veřejné zakázky.

89. Podle názoru Úřadu není v časových ani jiných možnostech zadavatelů, aby v zadávací dokumentaci podrobně zdůvodňovali každý svůj požadavek, zejména pak každý svůj požadavek týkající se technických parametrů předmětu plnění veřejné zakázky. Mnohdy by se v zadávacích řízeních jednalo o zdůvodňování desítek nebo stovek požadavků na technické parametry. Jen v Úřadem nyní posuzovaném případu by se tak jednalo o detailní zdůvodnění okolo sta požadavků zadavatele na technické řešení zdravotnického přístroje (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Povinnost zdůvodňovat jednotlivé zadavatelem požadované technické parametry přímo v zadávací dokumentaci ze zákona ani nevyplývá.

90. V případě nejasností některých technických parametrů pak uchazečům o veřejnou zakázku slouží institut dodatečných informací, sám navrhovatel tohoto institutu využil, jak vyplývá z přípisu ze dne 2.5.2012 (viz body 62. a 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a dne 10.5.2012 podal do předmětného zadávacího řízení svou nabídku.

91. Zadavatel by měl být při zdůvodňování stanovení technických parametrů schopen zejména objektivně, srozumitelně a zřetelně popsat důvod a účel jejich stanovení. To zadavatel ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele udělal, přičemž pouze souhrnně označil tento důvod za medicínský účel předmětu plnění veřejné zakázky. Žádná navrhovatelem namítaná dodatečná zadávací podmínka z odůvodnění Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele podle Úřadu nevyplývá. Na základě výše uvedeného považuje Úřad argumentaci navrhovatele týkající se stanovení medicínského účelu za irelevantní a nedůvodnou, neboť výše uvedeným postupem zadavatele zjevně nemohlo dojít k nedodržení postupu uvedeného v § 76 odst. 1 zákona.

92. Analogicky se zadavatel vypořádal s navrhovatelem napadenými technickými parametry také ve svém Rozhodnutí o námitkách. Navrhovateli tedy nelze přisvědčit ani v tvrzení, že se zadavatel v Rozhodnutí o námitkách nevypořádal s namítanými skutečnostmi. Zadavatel se v Rozhodnutí o námitkách podrobně zabýval jednotlivými navrhovatelem napadenými technickými parametry zdravotnického přístroje, které však nejsou dodatečně stanovenou zadávací podmínkou, jak se mylně domnívá navrhovatel. Z výše uvedených důvodů Úřad uzavírá, že zadavatel vyřídil námitky v plném rozsahu, a jednal tak v souladu s § 111 odst. 1 zákona, a proto Úřad považuje argumentaci navrhovatele i v této části návrhu za nedůvodnou.

VIII. K VYLOUČENÍ NAVRHOVATELE PRO NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

93. Podle § 44 odst. 3 písm. b) zákona musí zadávací dokumentace mimo jiné obsahovat technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

94. Technickými podmínkami se podle § 45 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

95. Podle ustanovení § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

96. V souladu s § 46 odst. 4 zákona může zadavatel stanovit technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

97. Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a) zákona, posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

98. Ustanovení § 76 odst. 6 zákona říká, že uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

99. Úřad nejprve v obecné rovině konstatuje, že při formulaci technických podmínek je zadavatel povinen dodržovat obecné zásady zadávání veřejných zakázek, a to zejména zásadu nediskriminace. Nevhodné stanovení technických podmínek totiž může způsobit zvýhodnění některého z dodavatelů, aniž by to bylo ve fázi přípravy zadávacích podmínek zřejmé. Důsledky takové formulace se tedy mohou projevit až v pozdější fázi zadávacího řízení, kdy formulace technických podmínek zadavatelem by mohla neoprávněně znevýhodnit určité dodavatele, přičemž předmět dané veřejné zakázky by mohli plnit i jiní dodavatelé, kteří jsou ze zadávacího řízení vyloučeni z důvodu nadbytečných technických podmínek zadavatele. Pokud jsou technické podmínky stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání hospodářské soutěži. Stanovení bezdůvodně přísných technických podmínek by mohlo být považováno za jednání, které brání hospodářské soutěži, a to jak ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce, tak obecně, neboť z této soutěže vylučuje, bez zjevného důvodu, dodavatele, kteří nejsou z různých důvodů schopni dostát těmto přísnějším požadavkům, kterých však v konkrétním případě není třeba.

100. Úřad dále obecně k technickým podmínkám v případě veřejných zakázek na dodávky uvádí, že vymezení požadavků a charakteristik na dodávky musí být v zadávací dokumentaci stanoveny objektivně a jednoznačně. Předmětem veřejné zakázky je dodávka určitého zboží a technickými podmínkami jsou pak vymezeny bližší požadavky a charakteristiky na toto zboží.

101. Účelem zadávací dokumentace je co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky provedené natolik podrobným způsobem, který na jedné straně umožní sestavení nabídky a na straně druhé nesmí být diskriminační. Od kvality a podrobnosti vypracování zadávací dokumentace se nutně odvíjí i kvalita zpracovaných nabídek, a proto Úřad v této souvislosti posoudil, zda vymezení předmětu veřejné zakázky bylo provedeno natolik podrobným, srozumitelným a jednoznačným způsobem, který by umožňoval podání srovnatelných nabídek.

102. Zadavatel má povinnost při vymezení technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby nedošlo k narušení základních zásad zadávacího řízení. Při jejich formulaci musí zadavatel dodržet zásadu rovného zacházení s uchazeči. Není možné, aby byly technické podmínky „šity na míru“ některým uchazečům, či některé uchazeče již předem v zadávacím řízení znevýhodňovaly, nebo dokonce jejich účast v soutěži a priori vylučovaly. Zadavatel je však současně oprávněn vymezit technické podmínky u předmětu plnění tak, aby vyhovovaly jeho potřebám. Objektivnost požadavků na technické podmínky zadavatel musí, v případě potřeby, řádně zdůvodnit a obhájit. V šetřeném případě k naplnění výše uvedených předpokladů při stanovení technických podmínek podle názoru Úřadu došlo, přičemž Úřad uvádí následující argumentaci, o kterou tento svůj názor opírá.

103. Na úvod pro větší přehlednost považuje Úřad za vhodné uvést následující tabulku (kterou mimo jiné uvádí i zadavatel v Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele), ve které je uvedeno srovnání šetřených hodnot technických parametrů, které v příloze č. 2 zadávací dokumentace požadoval zadavatel s hodnotami technických parametrů, které byly nabídnuty navrhovatelem.

Požadavky zadavatele na technické parametry uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace

Technické parametry plnění nabízeného navrhovatelem

C-rameno

Rychlé motorické pohyby C-ramene (rychlost min. 25˚/s)

Rychlé motorické pohyby C-ramene (rychlost 20˚/s)

Rotace LAO/RAO v rozsahu min. +/- 120˚

Rotace LAO/RAO v rozsahu +105˚/-117˚

RTG generátor

Plně automatický pulsní skiaskopický provoz a expoziční režim s rozsahem vysokého napětí min. 40 – 110 kV

U vysokého napětí je pro skiagrafii uveden rozsah 50-125 kV a pro fluoroskopii rozsah 60-120 kV

Vysokootáčkový RTG zářič druhé generace se spirálními ložisky a min. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu s vysokým tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení s vysokým stálým skiaskopickým výkonem min. 3,6 kW

Vysokootáčkový RTG zářič není vybaven spirálními ložisky, vysoký stálý skiaskopický výkon RTG generátoru 4,5 kW max. po dobu 10 minut, stálý výkon 3,2 KW

Obrazová část a software

Digitální plochý detektor obrazu v systému přímé radiografie, který bude mimo jiné disponovat velikostí obrazového bodu max. 180 μm

Digitální plochý detektor obrazu v systému přímé radiografie, který bude mimo jiné disponovat velikostí obrazového bodu 200 μm

104. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nabídka navrhovatele se nabídnutými hodnotami výše uvedených technických parametrů nedostala do zadavatelem stanovených mezí v zadávací dokumentaci, přičemž hodnotící komise postupovala při posouzení nabídky navrhovatele v souladu se zákonem § 76 odst. 1 zákona.

105. Navrhovatel ve svém návrhu obšírně argumentuje ve svůj prospěch skutečností, že podle jeho názoru nabídl, i přes nesplnění některých požadovaných technických parametrů, kvalitativně i technicky obdobné řešení (zejména v bodech 11 až 22 odůvodnění tohoto rozhodnutí). S tímto názorem navrhovatele se však zadavatel v argumentaci svého Rozhodnutí o námitkách i svého následného vyjádření k návrhu neztotožnil (viz body 65. až 73. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž se v jednotlivých bodech ke všem argumentům navrhovatele podrobně vyjádřil. Úřad se s argumentací zadavatele v šetřeném případě ztotožňuje, přičemž tento svůj závěr opírá o svá následující zjištění.

106. Zadavatel již ve své odpovědi ze dne 9.5.2012 na dotaz navrhovatele ze dne 2.5.2012 mimo jiné uvedl, že „budou-li naplněny podmínky odst. 2 přílohy, pak zadavatel umožňuje předložení technicky odlišných řešení.“ Z této odpovědi zadavatele muselo být navrhovateli podle názoru Úřadu zřejmé, že každý dodavatel, který podá nabídku do předmětného zadávacího řízení, bude muset bezpodmínečně splnit zadávací podmínky uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, tedy splnit technické parametry přístroje požadované zadavatelem ve stanovených mezích.

107. Zároveň Úřad podotýká, že žádné další dotazy k zadávací dokumentaci navrhovatelem vzneseny nebyly, přičemž navrhovatel (jak správně uvádí zadavatel v bodě 67 odůvodnění tohoto rozhodnutí) dne 10.5.2012 doručil zadavateli svou nabídku do předmětného zadávacího řízení, čímž se fakticky ztotožnil se zněním zadávacích podmínek a zejména se zněním zadávací dokumentace, ve které je mimo jiné v části II. bodu 2) uvedeno, že „podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. (…) Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.“

108. K možnosti poskytnutí kvalitativně obdobného technického řešení Úřad uvádí, že poskytnutím této možnosti zadavatelem není dán zároveň prostor uchazečům o veřejnou zakázku k tomu, aby ve svůj prospěch odůvodňovali nesplnění požadovaných číselných hodnot technických parametrů, které si zadavatel vymínil v zadávací dokumentaci. Tento prostor se týká například odlišnosti konstrukce přístroje, která však splní všechny zadavatelem číselně vymezené technické parametry bez ohledu na to, jakým technickým řešením je takového cíle dosaženo. Navrhovatel tak podle názoru Úřadu pojem „kvalitativně obdobné technické řešení“ využívá jako své „alibi“ pro odůvodnění skutečnosti, že jím nabízené plnění nesplňuje některé technické parametry požadované (a nutno podotknout, že řádně odůvodněné) zadavatelem.

109. Podle Úřadu se technické parametry nesmí stávat „rukojmím“ v rukou neúspěšných uchazečů o veřejné zakázky, kteří by hodnoty technických parametrů mohli kdykoliv napadnout pro jejich diskriminační povahu a to jenom proto, že některé z těchto technických parametrů nejsou schopni splnit. Cílem zákona bezpochyby je, aby zadavatel postupoval v zadávacích řízeních tak, aby maximalizoval okruh potenciálních dodavatelů, určitě však smyslem a cílem zákona nebylo, aby se veřejné soutěže mohli zúčastnit paušálně i takoví dodavatelé, kteří by poptávané plnění nebyli schopni realizovat, ale pouze se zabývají „podobným“ předmětem podnikání. Od toho má zadavatel k dispozici institut zadávacích podmínek, kterými si může „nastavit“ potřebné (avšak nediskriminační a objektivní) parametry, aby získal takové plnění, které bezpodmínečně a odůvodněně požaduje. Současně se Úřad v této souvislosti ztotožňuje s argumentací zadavatele v bodě 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí, podle nějž není možné, aby byl zadavatel při koupi zdravotnického zařízení limitován tím, že navrhovatel nemá ve svém portfoliu takové zařízení, které by naplňovalo požadavky zadavatele v plném rozsahu.

110. Je výlučným právem a povinností zadavatele stanovit technické podmínky v rozsahu potřebném složitosti a předmětu veřejné zakázky. Součástí podání navrhovatele je současně tvrzení o diskriminační povaze stanovených šetřených technických parametrů, které měly podle navrhovatele za cíl omezit okruh potenciálních uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku. Ani takovou argumentaci navrhovatele nepovažuje Úřad za důvodnou. Zadavatel stanovení šetřených technických parametrů řádně odůvodnil, navíc u všech požadovaných technických parametrů vymezil intervaly (a to v rozsahu max./min. s povolenou odchylkou +/- 10 %), ve kterých se mohla nabízená plnění pohybovat, a tím se odchylovat od zadavatelem uvedených hodnot technických parametrů. Zároveň je potřeba si uvědomit skutečnost, že tímto způsobem stanovená tolerance odchylky nabídnutých hodnot technických parametrů od zadavatelem požadovaných hodnot se svým způsobem násobí, protože jednak zadavatel poskytl u jednotlivých technických parametrů rozsah v podobě požadavku max./min., přičemž zároveň povolil odchylku od požadovaných hodnot technických parametrů v rozsahu +/- 10 %.

111. Postup zadavatele při vymezení technických parametrů poptávaného plnění podle názoru Úřadu poskytoval dodavatelům relativně široký interval hodnot technických parametrů, se kterým mohli ve svých nabídkách kalkulovat. Zároveň zadavatel potřebu napadených technických parametrů zřetelně, srozumitelně a objektivně odůvodnil a obhájil, zejména v Rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele (viz body 66. až 69. odůvodnění tohoto rozhodnutí), v Rozhodnutí o námitkách (viz body 71. až 73. odůvodnění tohoto rozhodnutí) potažmo ve svém vyjádření k návrhu. Z toho podle názoru Úřadu vyplývá, že zadavatel ve své argumentaci nevycházel pouze z prostého porovnávání číselných hodnot, jak se domnívá navrhovatel, ale popsal a zdůvodnil, proč nemůže být plnění nabízené navrhovatelem považováno kvalitativně obdobné technické řešení. Úřad dospěl k závěru, že zadavatel při stanovení technických parametrů nepostupoval diskriminačně, přičemž jeho snahou bylo v rámci předmětu plnění veřejné zakázky poskytnout možnost podání nabídky co nejširšímu okruhu dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky.

112. O snaze zadavatele o maximální otevřenost zadávacích podmínek svědčí také fakt, že do předmětného zadávacího řízení podali nabídky tři uchazeči, přičemž dva z nich technické podmínky splnili (uchazeč Philips Česká republika s.r.o. byl zadavatelem vyloučen z jiných důvodů, než pro nesplnění technických podmínek). K předmětu plnění považuje Úřad zároveň za nutné podotknout, že v případě nákupu angiografické linky se jedná o poměrně specifický zdravotnický přístroj, přičemž relevantní trh tohoto přístrojem je do značné míry omezen. Mimo třech výrobců (GE Medical Systems, Philips a Siemens) těchto zařízení, kteří mají svá zastoupení v České republice, existují na českém relevantním trhu také výhradní zástupci a distributoři pro tyto výše uvedené výrobce, kteří fungují ve své podstatě jako „přeprodejci“ zdravotnických přístrojů od výše uvedených výrobců. Kterýkoliv jiný uchazeč, který by v předmětném zadávacím řízení podal svou nabídku, by tak podle názoru Úřadu nabízel výlučně angiografickou linku z portfolia těchto výrobců. Do předmětného zadávacího řízení podaly nabídky uchazeči, kteří přímo zastupují výrobce těchto zdravotnických zařízení, přičemž dva z těchto uchazečů splnili technické podmínky předmětu plnění, z čehož podle Úřadu vyplývá, že technické podmínky byly stanoveny v souladu se zákonem a umožňovaly tak maximální otevřenost veřejné soutěže.

113. V této souvislosti se Úřad zároveň ztotožňuje s argumentací zadavatele, který v bodě 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S326/2011/VZ- 2436/2012/550/SWa ze dne 2.5.2012, ze kterého mimo jiné vyplývá, že „Zadavatel není povinen a ze zákona také nevyplývá, že by měl stanovovat, resp. přizpůsobovat, předmět veřejné zakázky nikoliv svým potřebám, ale nárokům nebo možnostem jednotlivých dodavatelů (navrhovatele),“ přičemž dále Úřad v tomto svém rozhodnutí konstatoval, že „je zřejmé, že pro různé dodavatele by byly nediskriminační různé technické požadavky zadavatele, a to odvisle od typu dodávaných přístrojů. Obecně by tak každý dodavatel mohl považovat za diskriminační takové technické podmínky, které by neodpovídaly jeho portfoliu výrobků.“ Přesně taková situace podle Úřadu nastala v šetřeném případě.

114. Vzhledem k omezenému počtu dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž dva ze tří uchazečů byli schopni technické podmínky splnit, s ohledem na konkrétní důvody zadavatele ke stanovení napadených technických podmínek lze konstatovat, že zadavatel šetřenými ani ostatními technickými podmínkami definovanými v zadávací dokumentaci nediskriminoval dodavatele, ale vycházel ze svých objektivně stanovených potřeb.

115. Úřad zároveň považuje za důležité vyjádřit se v této části svého rozhodnutí k obsahu dobrozdání předloženého navrhovatelem (viz body 56. a 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a k obsahu posudku předloženého zadavatelem (viz body 58. a 59. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

116. Obsahem dobrozdání je podle názoru Úřadu toliko pouze subjektivní obecné konstatování o kvalitě a využitelnosti navrhovatelem nabízeného zdravotnického přístroje při různých zákrocích zpracovatele tohoto dobrozdání (Srdečního a vaskulárního centra Semmelwieské univerzity v Budapešti), avšak absentuje jakákoliv argumentace k zadavatelem stanoveným a navrhovatelem nesplněným šetřeným technickým parametrům zdravotnického přístroje. Prohlášení prof. Béla Merkely MD, PhD, DCs, FESC, FACC o tom, že navrhovatelem nabízené zdravotnické zařízení splňuje potřeby intervenční kardiologie a katetrizace je podle Úřadu subjektivního charakteru a je názorem konkrétního zdravotnického zařízení, které přístroj navrhovatele v souladu se svými potřebami využívá. Obecně platí, že zdravotnický přístroj, který vyhovuje potřebám jednoho zdravotnického zařízení, nemusí nutně vyhovovat potřebám jiného zdravotnického zařízení. Zde je znovu potřeba upozornit na skutečnost, že technické podmínky stanovuje zadavatel s ohledem na své objektivní potřeby a specifika svého pracoviště, ne s ohledem na potřeby dodavatelů, resp. uchazečů. Z důvodů výše uvedených tedy podle názoru Úřadu nelze ani po předloženém dobrozdání navrhovateli v jeho argumentaci přisvědčit.

117. Stejně tak obecně je podle Úřadu pojatý také posudek předložený zadavatelem, ve kterém je pouze v obecné rovině konstatováno, že Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA se domnívá, že zadávací podmínky (technické parametry zdravotnického přístroje) byly podle jeho odborných znalostí a zkušeností definovány dostatečně srozumitelně a široce. Další argumentace uvedená v posudku je do značné míry obecná a nekonkrétní. Po obsahové stránce nesplňuje ani formální požadavky na takový dokument, které jsou vymezené v § 13 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „vyhláška“). Vyhláška například v § 13 odst. 2 stanoví, že „znalecký posudek musí obsahovat popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek).“ Podle § 13 odst. 3 vyhlášky musí být znalecký posudek sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. Znalec pak má povinnost podle § 13 odst. 4 vyhlášky na poslední straně písemného posudku připojit znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku. „Znalecký posudek“ předložený zadavatelem však nesplňuje ani jeden z obsahových požadavků kladených na znalecké posudky vyhláškou v § 13. V souvislosti s výše uvedeným se tedy podle Úřadu jedná spíše o obecně formulovaný názor jednoho ze zaměstnanců zadavatele, i přes to, že se bezesporu jedná o erudovaného odborníka v dané oblasti, který je dokonce zapsán v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor radiologie a zobrazovací metody, angiografie a intervenční radiologie.

118. Na závěr k samotnému vyloučení navrhovatele z předmětného zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek zadavatele, Úřad konstatuje, že navrhovatel byl ze zadávacího řízení vyloučen oprávněně a v souladu se zákonem. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel řádně zdůvodnil vyloučení navrhovatele (zejména ve svém Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele), přičemž vycházel ze svých objektivně stanovených a řádně odůvodněných technických požadavků na předmět plnění. Navrhovatel nabízeným předmětem plnění nesplnil minimálně 6 technických parametrů zadávací dokumentace, i přes to, že mu byl zadavatelem poskytnut relativně široký interval hodnot technických parametrů v rozsahu max./min. a povolené odchylce +/- 10 %. Zadavatel tak postupoval v souladu s § 76 odst. 6 zákona, když z předmětného zadávacího řízení vyloučil navrhovatele pro nesplnění technických podmínek.

119. Pro doplnění Úřad pouze uzavírá, že v případě, že se navrhovateli jevily zadávací podmínky zadavatele jako nedostatečně otevřené a tedy diskriminační (což mimo jiné vyplývá i ze žádosti navrhovatele o dodatečné informace ze dne k zadávací dokumentaci ze dne 2.5.2012), měl možnost využít institut § 110 odst. 3 zákona a podat námitky proti zadávacím podmínkám. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena v části IX. V bodě 3) zadávací dokumentace na 10.5.2012. Lhůta pro podání námitek podle § 110 odst. 3 zákona marně uplynula dne 15.5.2012, přičemž navrhovatel možnosti podat námitky proti zadávacím podmínkám nevyužil.

120. Vzhledem k tomu, že důvody pro vyloučení navrhovatele nastaly již v souvislosti nesplněním technických podmínek zadavatele v jeho nabídce, Úřad se argumentací zadavatele ohledně nesplnění kvalifikace navrhovatele (v souvislosti s neoznámenou změnou v osobě jednatele navrhovatele v průběhu zadávacího řízení) dále podrobněji nezabýval.

IX. K NÁVRHU NAVRHOVATELE NA PROVEDENÍ DŮKAZU

121. K návrhu navrhovatele na provedení důkazů znaleckým posudkem k zodpovězení tvrzené skutečnosti, že navrhovatelem nabízené řešení je kvalitativně a technicky obdobné požadovanému plnění, Úřad s odkazem na svá výše uvedená zjištění a závěry konstatuje, že nepovažoval za nutné navrhovatelem navrhované důkazy znaleckými posudky provádět, neboť Úřadu k posouzení věci v této souvislosti postačovala zjištění, která získal na základě posouzení dokumentace o veřejné zakázce, resp. skutečnosti uvedené účastníky řízení v jeho průběhu. Úřad v této souvislosti odkazuje rovněž na ustanovení § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

X. KE ZMĚNĚ V KVALIFIKACI NAVRHOVATELE

122. K argumentům zadavatele ze dne 21. 1. 2013 týkajícím se změny v kvalifikaci navrhovatele a z toho plynoucích následků podle § 58 zákona Úřad uvádí, že se touto problematikou v rámci šetřené veřejné zakázky dále nezabýval, jelikož výše již bylo prokázáno, že vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení bylo oprávněné. Zkoumání jakýchkoliv dalších důvodů vyloučení navrhovatele se tak jeví jako nadbytečné. V této věci Úřad odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci 2 A 2/99-20 ze dne 24. 6. 1999, podle kterého „zkoumání dalších důvodů vyloučení uchazeče za situace, že alespoň jediný důvod je oprávněný, je nadbytečné.

123. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona řad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody uložení nápravného opatření podle § 118 odstavce 1 nebo 2 zákona.

124. Na základě výše uvedeného Úřad v souvislosti se všemi zjištěnými skutečnostmi konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele rozpor se zákonem, když tento vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění technických podmínek stanovených zadavatelem, a proto rozhodl o zamítnutí návrhu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 664/53, 656 91 Brno,

2. Mgr. Matěj Vácha, advokát, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, Tyršův dům

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz