Rozhodnutí: S694/2013/VZ-22926/2013/512/IHl

Instance I.
Věc Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
Účastníci
  1. Kraj Vysočina
  2. TEMEX, spol. s r. o.
  3. Blumenbecker Prag s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S694/2013/VZ-22926/2013/512/IHl

 

29. 11. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 11. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, ve správním řízení zastoupený Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, na základě plné moci ze dne 12. 11. 2013,
  • navrhovatel – TEMEX, spol. s r. o., IČO 42767873, se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
  • vybraný uchazeč – Blumenbecker Prag s.r.o., IČO 63072394, se sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“, část č. 3, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3. 7. 2013 a uveřejněno bylo dne 4. 7. 2013 pod ev. č. zakázky 359421 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno 4. 7. 2013 a uveřejněno 9. 7. 2013 pod č. 2013/S 131-226149, a jehož zrušení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno 21. 11. 2013 a uveřejněno 22. 11. 2013 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno 22. 11. 2013 a uveřejněno 23. 11. 2013 pod č. 2013/S 228-396009,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − TEMEX, spol. s r. o., IČO 42767873, se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava – ze dne 6. 11. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel ­– Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava (dále jen „zadavatel“), ve správním řízení zastoupený Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, odeslal dne 3. 7. 20132 do Věstníku veřejných zakázek oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno dne 4. 7. 2013 pod ev. č. 359421. Do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno 4. 7. 2013 a uveřejněno 9. 7. 2013 pod č. 2013/S 131-226149. Zakázka byla rozdělena na šest částí; předpokládaná hodnota části č. 3 veřejné zakázky činí 7.200.000,- Kč bez DPH.

2. Zadavatel pověřil výkonem zadavatelských činností společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, Mezníkova 273/13, 616 00 Brno.

3. Dne 2. 10. 2013 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky v části č. 3 veřejné zakázky s názvem Robotická pracoviště – robot a řídící systém. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla v této části vyhodnocena nabídka uchazeče Blumenbecker Prag s.r.o., IČO 63072394, se sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10, (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Rozhodnutím zadavatele z 2. 10. 2013 byl z účasti v zadávacím řízení na část č. 3 veřejné zakázky (Robotická pracoviště – robot a řídící systém) vyloučen uchazeč TEMEX, spol. s r. o., IČO 42767873, se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“), neboť podle rozhodnutí zadavatele nabídka navrhovatele nesplňovala požadavek zadavatele na maximální rozměry skříně pro řídící počítač.

5. Dne 16. 10. 2013 podal navrhovatel námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a proti rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení. Zadavatel po přezkoumání námitkám navrhovatele nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 6. 11. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

6. Dne 6. 11. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení. Stejnopis návrhu obdržel rovněž zadavatel.

7. Navrhovatel v návrhu na zahájení správního řízení uvádí, že zadavatel neuznal jeho vysvětlení, že hloubka nabízené skříně může být variabilně menší, a to při použití zápustných šroubů pro uchycení krytu. Zadavatel trvá na tom, že pro posouzení nabídky je rozhodný údaj uvedený v nabídce. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel nevyloučil vybraného uchazeče, ačkoli nedoložil fotografii zařízení, což byla jedna ze zadávacích podmínek. Zadavatel tak podle navrhovatele porušil § 76 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel se domáhá toho, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení navrhovatele.

 

II. Průběh správního řízení

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S694/2013/VZ-22261/2013/512/IHl ze dne 14. 11. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S694/2013/VZ-22822/2013/ 512/IHl ze dne 21. 11. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

10. Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 13. 11. 2013 mj. Úřad informoval, že očekává, že na zasedání rady Kraje Vysočina konaném v nejbližším možném termínu bude přijato rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na část č. 3 veřejné zakázky.

11. Dne 21. 11. 2013 zaslal zadavatel Úřadu výpis usnesení ze zasedání rady Kraje Vysočina č. 37/2013 ze dne 19. 11. 2013. Podle tohoto dokumentu „Rada kraje rozhoduje zrušit zadávací řízení v části 3 Robotická pracoviště – robot a řídící systém veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona“. Oznámení o zrušení zadávacího řízení v části 3 veřejné zakázky zadavatel zaslal všem uchazečům o tuto část veřejné zakázky.

12. Zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 11. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno následujícího dne.

13. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

14. S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku v části č. 3 zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh, jímž navrhovatel požaduje zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zrušení rozhodnutí o vyloučení uchazeče, stal zjevně bezpředmětným, neboť výsledku řízení, kterého se navrhovatel svým návrhem domáhal, již nelze dosáhnout. Z toho důvodu Úřad v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení zastavil.  

15. Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno

2. TEMEX, spol. s r. o., Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

3. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz