číslo jednací: S610/2013/VZ-21612/2013/523/MSc

Instance I.
Věc Sociálně terapeutické dílny III
Účastníci
 1. Moravskoslezský kraj
 2. Bruntálská dílna Polárka o. p. s.
 3. Sagapo, příspěvková organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 277 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S610/2013/VZ-21612/2013/523/MSc

 

6. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 10. 2013 na návrh ze dne 2. 10. 2013, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,
 • navrhovatel – Bruntálská dílna Polárka o.p.s., IČO 29390168, se sídlem Nám.J.Žižky 39/2, 792 01 Bruntál,
 • vybraný uchazeč – Sagapo, příspěvková organizace, IČO 00846350, se sídlem Uhlířská 2, 792 01 Bruntál,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Sociálně terapeutické dílny III“ části č. 1 „Zajištění sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením na území města Bruntál“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 5. 2013 pod evidenčním číslem 7302011052860 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 5. 2013 pod číslem 2013/S 087-148368,

 

rozhodl  takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Bruntálská dílna Polárka o.p.s., IČO 29390168, se sídlem Nám.J.Žižky 39/2, 792 01 Bruntál – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2013 pod evidenčním číslem 7302011052860 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 4. 5. 2013 pod číslem 2013/S 087-148368 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Sociálně terapeutické dílny III“, resp. části č. 1 „Zajištění sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením na území města Bruntál“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování a realizace sociálních služeb sociálně terapeutické dílny na daném území v Moravskoslezském kraji.

3. Dne 20. 8. 2013 rozhodl zadavatel o vyloučení uchazeče – Bruntálská dílna Polárka o.p.s., IČO 29390168, se sídlem Nám.J.Žižky 39/2, 792 01 Bruntál (dále jen „navrhovatel“) z účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem.

4.  Dne 4. 10. 2013 podal navrhovatel k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 2. 10. 2013, návrh směřuje proti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

5. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 4. 10. 2013 a tímto dnem bylo podle § § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč – Sagapo, příspěvková organizace, IČO 00846350, se sídlem Uhlířská 2, 792 01 Bruntál.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S610/2013/VZ-19802/2013/523/MSc ze dne 14. 10. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S610/2013/VZ-19840/2013/523/MSc ze dne 14. 10. 2013 stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

8. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

10. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

11. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

12. Dne 2. 10. 2013 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činila kauce v předmětném případě 50 000,- Kč. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

13. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S610/2013/VZ-19840/2013/523/MSc ze dne 14. 10. 2013 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

14. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 21. 10. 2013. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 29. 10. 2013.

15. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S610/2013/VZ-19840/2013/523/MSc ze dne 14. 10. 2013. Navrhovatel tak nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

16. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

 • Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
 • Bruntálská dílna Polárka o.p.s., Nám.J.Žižky 39/2, 792 01 Bruntál
 • Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, 792 01 Bruntál

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz