Rozhodnutí: S607/2013/VZ-21371/2013/513/KSt

Instance I.
Věc Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem, Praha 6, č. akce 14C7100
Účastníci
 1. Pražská vodohospodářská společnost a. s.
 2. „Sdružení Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem
 3. HABAU CZ s. r. o.
 4. HABAU Hoch-und Tiefbau-gesellschaft m. b. H.
 5. POHL cz, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S607/2013/VZ-21371/2013/513/KSt

 

11. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 10. 2013 na návrh ze dne 2. 10. 2013, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Pražská vodohospodářská společnost a. s., IČO 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
 • navrhovatel – sdružení s názvem „Sdružení Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem“, které tvoří společnosti
 • HABAU CZ s. r. o., IČO 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6,
 • HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m. b. H., IČO FN 89381 v, se sídlem Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika,
 • POHL cz, a. s., IČO 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 10. 2013 JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, DEA, DESS, advokátkou, IČO 71471880, se sídlem Šibenička 247, 251 64 Mnichovice,

které uzavřely dne 11. 7. 2013 smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem, Praha 6, č. akce 14C7100“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 6. 2013 pod ev. č. 353487 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 29. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 125-214027, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – sdružení s názvem „Sdružení Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem“, které tvoří společnosti

 • HABAU CZ s. r. o., IČO 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6,
 • HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m. b. H., IČO FN 89381 v, se sídlem Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika,
 • POHL cz, a. s., IČO 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 10. 2013 JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, DEA, DESS, advokátkou, IČO 71471880, se sídlem Šibenička 247, 251 64 Mnichovice,

které uzavřely dne 11. 7. 2013 smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky,

vzal dne 1. 11. 2013 svůj návrh ze dne 2. 10. 2013 zpět. 

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 10. 2013 návrh navrhovatele – sdružení s názvem „Sdružení Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem“, které tvoří společnost HABAU CZ s. r. o., IČO 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6, společnost HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m. b. H., IČO FN 89381 v, se sídlem Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika, a společnost POHL cz, a. s., IČO 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, , ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 10. 2013 JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, DEA, DESS, advokátkou, IČO 71471880, se sídlem Šibenička 247, 251 64 Mnichovice, které uzavřely dne 11. 7. 2013 Smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Pražská vodohospodářská společnost a. s., IČO 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Hřbitovem, Praha 6, č. akce 14C7100“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 6. 2013 pod ev. č. 353487 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 29. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 125-214027

2. Zadavatel se v uvedeném zadávacím řízení nechal zastoupit společností ikis, s. r. o., IČO 63485290, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, a to ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. Dnem 3. 10. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 3. 10. 2013.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S607/2013/VZ-19506/2013/513/KSt ze dne 10. 10. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S607/2013/VZ-20145/2013/513/KSt ze dne 17. 10. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

6. Dne 1. 11. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele, kterým navrhovatel vzal svůj návrh, který doručil Úřadu dne 3. 10. 2013, zpět.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 1. 11. 2013 svůj návrh ze dne 2. 10. 2013 v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

  

Obdrží:

1. Pražská vodohospodářská společnost a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

2. HABAU CZ s. r. o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6

3. HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m. b. H., Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

4. JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS, advokátka, Šibenička 247, 251 64 Mnichovice

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz