Rozhodnutí: S421/2013/VZ-14855/2013/513/PPo

Instance I.
Věc Iktové centrum nemocnice Třinec
Účastníci
  1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
  2. GE Medical Systems Česká republika, s. r. o.
  3. Siemens, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 267 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S421/2013/VZ-14855/2013/513/PPo

 

22. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.7.2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec,
  • navrhovatel – společnost GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., IČO 63991306, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4,
  • vybraný uchazeč v části 1 veřejné zakázky – společnost Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Iktové centrum nemocnice Třinec“ – část 1 „CT přístroj“, jejíž oznámení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.4.2013, pod ev. č. 7302011051030, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17.4.2013, pod ev. č. 2013/S 075-125642, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., IČO 63991306, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – ze dne 8.7.2013 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.4.2013, pod ev. č. 7302011051030, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17.4.2013, pod ev. č. 2013/S 075-125642 oznámení otevřeného řízení o veřejné zakázce „Iktové centrum nemocnice Třinec“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 7.6.2013 podala společnost GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., IČO 63991306, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, konkrétně proti zadávacím podmínkám na část 1 „CT přístroj“ předmětné veřejné zakázky. Zadavatel rozhodnutím ze dne 18.6.2013 podaným námitkám nevyhověl.

3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 8.7.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4. Dnem 8.7.2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona, ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení zahájeno. Zadavatel obdržel návrh dne 8.7.2013.

II. Řízení před správním orgánem

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:  

  •  zadavatel,
  • navrhovatel, a
  • vybraný uchazeč části 1 veřejné zakázky – společnost Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dne 18.7.2013 pod č. j. ÚOHS-S421/2013/VZ-13455/2013/513/PPo. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S421/2013/VZ-13465/2013/513/PPo ze dne 18.7.2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Dne 5.8.2013 obdržel Úřad sdělení zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvedl, že rozhodl o zrušení části 1 „CT přístroj“ veřejné zakázky. Zadavatel konstatuje, že při posuzování nabídkových cen uchazečů o část 1 „CT přístroj“ veřejné zakázky zjistil zjevný rozpor se zadávací podmínkou týkající se maximálně přípustné výše nabídkové ceny, a proto s ohledem na § 84 odst. 2 písm. e) zákona rozhodl o zrušení části 1 „CT přístroj“ veřejné zakázky.

III. Závěry Úřadu

8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona šetřený případ, přičemž po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. Zadavatel dospěl k závěru, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které na zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel proto využil ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona a zadávací řízení zrušil.

11. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil část 1 „CT přístroj“, zanikla tak část veřejné zakázky, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec

2. GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4

3. Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz