Rozhodnutí: S7/2013/VZ-19549/2013/513/EDo

Instance I.
Věc Dezinfekční přípravky
Účastníci
 1. Fakultní nemocnice Plzeň
 2. B. Braun Medical s. r. o.
 3. HARTMANN - RICO a. s.
 4. PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.
 5. MARTEK MEDICAL a. s.
 6. Anti-Germ CZ s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 19. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 245 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S7/2013/VZ-19549/2013/513/EDo

 

Brno 29. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27.12.2012 na návrh z téhož dne a jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň,
 • navrhovatel – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
 • vybraný uchazeč –

- v části 1.1 veřejné zakázky – HARTMANN - RICO a.s., IČO 44947429, se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška,

- v části 1.2, 2.2, 6 veřejné zakázky – PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČO 25099019, se sídlem Juarezova 17, 160 00 Praha 6,

- v části 1.3, 2.1, 3, 4.1 veřejné zakázky – navrhovatel,

- v části 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 11 veřejné zakázky – MARTEK MEDICAL a.s., IČO 47675934, se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,

- v části 9, 10 veřejné zakázky – Anti-Germ CZ s.r.o., IČO 15545318, se sídlem Přátelství 550, 104 00 Praha 10 – Uhříněves,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Dezinfekční přípravky“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 19.7.2011 a bylo uveřejněno dne 22.7.2011 pod ev. č. 60062910 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 23.7.2011 pod evidenčním číslem 2011/S 140-232698, vydává toto

 

usnesení: 

 

I.

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, vzal dne 1.10.2013 svůj návrh ze dne 27.12.2012 zpět.

II.

Řízení o rozkladu ze dne 27.9.2013, podaném navrhovatelem – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal důvod k zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 27.12.2012 obdržel návrh navrhovatele – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Dezinfekční přípravky“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 19.7.2011 a bylo uveřejněno dne 22.7.2011 pod ev. č. 60062910 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 23.7.2011 pod evidenčním číslem 2011/S 140-232698.

2. Dnem 27.12.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

 • zadavatel
 • navrhovatel
 • vybraný uchazeč –

- v části 1.1 veřejné zakázky – HARTMANN - RICO a.s., IČO 44947429, se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška,

- v části 1.2, 2.2, 6 veřejné zakázky – PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČO 25099019, se sídlem Juarezova 17, 160 00 Praha 6,

- v části 1.3, 2.1, 3, 4.1 veřejné zakázky – navrhovatel,

- v části 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 11 veřejné zakázky – MARTEK MEDICAL a.s., IČO 47675934, se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,

- v části 9, 10 veřejné zakázky – Anti-Germ CZ s.r.o., IČO 15545318, se sídlem Přátelství 550, 104 00 Praha 10 – Uhříněves.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S7/2013/VZ-1065/2013/513/EDo dne 17.1.2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S7/2013/VZ-1077/2013/513/EDo ze dne 17.1.2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S7/2013/VZ-1788/2013/513/EDo ze dne 28. ledna 2013 zamítl Úřad návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

6. Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S7/2013/VZ-17448/2013/513/EDo ze dne 12. září 2013 Úřad zamítl návrh navrhovatele podle ustanovení § 118 odst. 4 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

7. Dne 27.9.2013 obdržel Úřad od navrhovatele rozklad proti rozhodnutí č.j. ÚOHS-S7/2013/VZ-17448/2013/513/EDo ze dne 12. září 2013.

8. Dne 1.10.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 30.9.2013, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení v plném rozsahu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

10. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

11. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

12. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

13. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu, jak se uvádí ve výroku II. tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

2. B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

3. HARTMANN - RICO a.s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška

4. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Juarezova 17, 160 00 Praha 6

5. MARTEK MEDICAL a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov

6. Anti-Germ CZ s.r.o., Přátelství 550, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz