Rozhodnutí: S636/2012/VZ-38/2013/521/JHn

Instance I.
Věc Dodávka, instalace a zprovoznění 1 ks mamografického přístroje
Účastníci
  1. Městská nemocnice Ostrava
  2. FOMEI a. s.
  3. AURA Medical s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 11. 2013
Související rozhodnutí S636/2012/VZ-38/2013/521/JHn
R111/2013/VZ-21813/2013/310/LPa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 387 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S636/2012/VZ-38/2013/521/JHn

 

V Brně dne 8. 4. 2013

 

 

Úřad ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 11. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, se sídlem Nemocniční 742/20, 728 80 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz,
  • navrhovatel – FOMEI a.s., IČ 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 11. 2012 společností Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČ 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové,
  • vybraný uchazeč – AURA Medical s.r.o., IČ 65412559, se sídlem K Verneráku 4, 148 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Dodávka, instalace a zprovoznění 1 ks mamografického přístroje“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 10. 2012 pod ev. č. 235806, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 206-338278,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 2. 11. 2012 návrh navrhovatele – FOMEI a.s., IČ 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 11. 2012 společností Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČ 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, se sídlem Nemocniční 742/20, 728 80 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka, instalace a zprovoznění 1 ks mamografického přístroje“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 10. 2012 pod ev. č. 235806, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 206-338278 (dále jen „veřejné zakázka“).

2. Dnem 2. 11. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – AURA Medical s.r.o., IČ 65412559, se sídlem K Verneráku 4, 148 00 Praha 4.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S636/2012/VZ-21149/2012/521/JHn ze dne 9. 11. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S636/2012/VZ-21161/2012/521/JHn z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavateli byla tímto usnesením stanovena lhůta k provedení úkonů, a to doručení vyjádření k obdrženému návrhu, příslušné dokumentace veřejné zakázky, kopie smlouvy na veřejnou zakázku a označení případných důvodů pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3 zákona a lhůta pro zaslání písemného stanoviska k volbě způsobu zadání veřejné zakázky.

5. Dne 19. 11. 2012 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření, jehož součástí je dokumentace o veřejné zakázce. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 9. 10. 2012. Z vyjádření zadavatele pak plyne, že smlouva na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodání 1 ks mamografického přístroje, byla plněna dne 24. 10. 2012, když zadavatel ve vyjádření mj. uvádí: „Dodavatel dokonce nabídl bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po určitou stanovenou dobu, což však nakonec nebylo nutné, jelikož dne 24. 10. 2012 Dodavatel předal zadavateli nový mamografický přístroj. Dodavatel tedy dodal nový mamograf ve lhůtě mnohem kratší, než byla sjednána v uzavřené smlouvě a výrazně tak pomohl zadavateli eliminovat prodlení, vzniklé v důsledku výše zmíněných kontrolních mechanismů.

6. Z důvodu ověření skutečností uvedených ve vyjádření zadavatele ze dne 16. 11. 2012 stanovil Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S636/2012/VZ-23751/2012/521/JHn ze dne 18. 12. 2012 lhůtu k provedení úkonu, a to zaslání listinných podkladů, ze kterých by vyplývalo, zda již byla smlouva na veřejnou zakázku plněna.

7. Dne 27. 12. 2012 obdržel Úřad od zadavatele dopis, jehož přílohou jsou kopie smlouvy na plnění veřejné zakázky a kopie 4 ks předávacích protokolů ze dne 24. 10. 2012, z nichž vyplývá, že dne 24. 10. 2012 byla smlouva na plnění veřejné zakázky splněna, neboť byl dodán 1 ks mamografického přístroje a byla též proškolena obsluha tohoto přístroje.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. Jelikož se navrhovatel ve svém návrhu domáhal zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž z výše citovaného vyjádření zadavatele, předložených listinných podkladů a ze skutečnosti, že předmětem plnění smlouvy na veřejnou zakázku je jednorázová dodávka 1 ks mamografického přístroje, vyplývá, že předmět plnění smlouvy na veřejnou zakázku již byl dodán, stal se návrh navrhovatele zjevně bezpředmětným a Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 742/20, 728 80 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

2. Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

3. AURA Medical s.r.o., K Verneráku 4, 148 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz