číslo jednací: S360/2013/VZ-20979/2013/511/MOn

Instance I.
Věc Bechlín – náhrada zdroje ÚV Bechlín
Účastníci
 1. Severočeská vodárenská společnost a. s.
 2. HYDROTECHNIK PRAHA spol. s. r. o.
 3. RAVEL spol. s. r. o.
 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S. R. O.
 5. EKOSTAVBY Louny s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 16. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 484 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S360/2013/VZ-20979/2013/511/MOn

 

29. října 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 • navrhovatel – HYDROTECHNIK PRAHA spol. s. r.o., IČO 61062618, se sídlem Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6,

vedeném ve věci veřejné zakázky „Bechlín – náhrada zdroje ÚV Bechlín“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění 28.3.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  dne 2.4.2013 pod ev. č. 349700, rozhodl takto

I.

Zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  nedodržel zásady postupu zadavatele stanovené v § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při posouzení kvalifikace nedodržel zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, když navrhovatele – HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o., IČO 61062618, se sídlem Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6 – nepožádal, aby předložil další doklady prokazující splnění kvalifikace a následně jej vyloučil z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv tři jiné dodavatele o předložení chybějících dokladů prokazujících splnění jejich kvalifikace podle § 59 odst. 4 citovaného zákona požádal, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 v návaznosti na § 54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když kvalifikaci uchazečů:

 • RAVEL spol. s.r.o., IČO 47282312, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem,
 • VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S. R.O., IČO 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov,
 • EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny,

neposoudil z hlediska splnění kvalifikačního předpokladu stanoveného v článku 13. zadávací dokumentace „Profesní kvalifikační předpoklady“, dle kterého musí uchazeč splnit profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, mimo jiné tedy i předložením oprávnění pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem vydaným orgánem státní báňské správy, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k  nápravě podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ruší

 •  rozhodnutí zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice –  ze dne 7.5.2013 o vyloučení navrhovatele – HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o., IČO 61062618, se sídlem Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6 – z účasti v předmětném zadávacím řízení,
 • úkony zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, spojené s posouzením kvalifikace navrhovatele – HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o., IČO 61062618, se sídlem Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6, uchazeče RAVEL spol. s r.o., IČO 47282312, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem, uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., IČO 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov a uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, které byly zdokumentovány v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 17.5.2013, a současně ruší i všechny následné úkony, které zadavatel v předmětném zadávacím řízení učinil.

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli –Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Dne 28.3.2013 odeslal zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „zadavatel“) – k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Bechlín – náhrada zdroje ÚV Bechlín“; oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2.4.2013 pod ev. č. 349700. Zadavatel v oznámení stanovil konec lhůty pro podání nabídek na 24.4.2013.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle uveřejněného oznámení o zakázce provedení stavebních prací, tj. zhotovení vodovodu v délce cca 890 m, který spojí zásobní síť města Štětí s řídícím VDJ Štětí – dolní se skupinovým vodojemem na druhé straně Labe s řídícím VDJ Bechlín. Toto propojení umožní zásobovat obce na levé straně řeky Labe z rozvodné sítě města Štětí napojené na úpravnu vody Malešice a umožní vyřadit z provozu vrt P-1 Předonín a VDJ Bechlín ÚV AKU.

3. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 5 nabídek včetně nabídky navrhovatele – HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o., IČO 61062618, se sídlem Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“).

4. Rozhodnutím ze dne 7.5.2013 zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, a to z důvodu, že neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů. Podle zadavatele navrhovatel neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů, neboť nepředložil výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby a rovněž nepředložil čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení navrhovatel obdržel dne 16.5.2013

5. Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dopisem ze dne 20.5.2013, který zadavatel obdržel dne 21.5.2013, námitky. Námitky, které navrhovatel podal v zákonné patnáctidenní lhůtě, zdůvodnil následovně. Především v námitkách uvedl, že splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázal předložením výpisů z evidence Rejstříku trestů pro všechny osoby statutárního orgánu navrhovatele, potvrzením finančního úřadu a čestným prohlášením. Výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby podle navrhovatele nebyl předložen, neboť zaměstnanec, který kompletoval nabídku, jej opomněl přiložit. Navrhovatel uvádí, že vzhledem k tomu, že Rejstřík trestů právnických osob je veřejně přístupná databáze, zadavatel měl možnost o splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu sám přesvědčit a v souladu s § 59 odst. 4 zákona požádat o doplnění chybějícího dokladu prokazujícího splnění kvalifikace, jak tomu učinil u dalších uchazečů.

6. Dopisem ze dne 24.5.2013, který zadavatel obdržel dne 28.5.2013, navrhovatel podal námitky proti posouzení kvalifikace ostatních uchazečů o veřejnou zakázku. Navrhovatel uvádí, že Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 17.5.2013 obdržel dne 20.5.2013. Podle vyjádření navrhovatele z Protokolu o posouzení kvalifikace vyplývá, že uchazeči RAVEL spol. s r.o., IČO 47282312, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „RAVEL spol. s r.o.“) a VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., IČO 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov (dále jen „VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.“) neprokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů, přičemž uchazeč VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. rovněž nepředložil čestné prohlášení, že dodrží projektovou dokumentaci, jak zadavatel stanovil v bodě 16. zadávací dokumentace „Jiné požadavky“. Podle navrhovatele uvedení uchazeči měli být z účasti na veřejné zakázce podle § 60 odst. 1 zákona vyloučeni.

7. Navrhovatel rovněž namítá, že předmětem veřejné zakázky je mj. zhotovení vodovodu v délce cca 890 m bezvýkopovou technologií, a to horizontálním vrtem, přičemž tato činnost podle navrhovatele splňuje znaky činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hornické činnosti“), a tuto činnost tudíž může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní správy pro tuto činnost vydáno oprávnění podle § 5 odst. 2 zákona o hornické činnosti, přičemž uchazeči RAVEL spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. a EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny (dále jen „EKOSTAVBY Louny s.r.o.“) podle navrhovatele tímto osvědčením nedisponují a toto osvědčení ve svých nabídkách tudíž nepředložili.

8. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení zadavatel těmto nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 29.5.2013, které zadavatel odeslal téhož dne a které navrhovatel obdržel dne 4.6.2013. Ke svému rozhodnutí zadavatel uvádí, že hlavním důvodem vyloučení navrhovatele je chybějící výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby v nabídce navrhovatele. Podle zadavatele ustanovení § 59 odst. 4 zákona se týká pouze objasnění již předložených informací či doložení dalších informací, či dokladů, které si veřejný zadavatel dodatečně vyžádá, což se však podle zadavatele nevztahuje na „povinné dokumenty“, které nebyly v nabídce vůbec doloženy, mezi které zadavatel řadí i výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby.

9. Rozhodnutím ze dne 30.5.2013, které navrhovatel obdržel dne 6.6.2013 zadavatel nevyhověl ani námitkám navrhovatele ze dne 24.5.2013 proti posouzení kvalifikace ostatních uchazečů o veřejnou zakázku.

10. Ve vztahu k námitce týkající se údajného nesplnění profesní kvalifikace (uchazeči RAVEL spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. a EKOSTAVBY Louny s.r.o. podle navrhovatele nepředložili doklad prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky) zadavatel uvádí, že zadavatel požadoval doložení dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky podle § 54 písm. b) zákona, nikoliv však na „činnosti prováděné hornickým způsobem“, jak uvádí navrhovatel. Zadavatel se domnívá, že oprávnění k podnikání na „činnosti prováděné hornickým způsobem“ není v daném případě zapotřebí, neboť v podmínkách stavebního povolení na předmětné stavební práce povinnost zabezpečit část plnění hornickým způsobem není uvedena.

11. K námitce navrhovatele týkající se údajného nesplnění kvalifikačních předpokladů, kdy si v případě uchazečů RAVEL spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. a EKOSTAVBY Louny s.r.o. zadavatel podle § 59 odst. 4 vyžádal písemné objasnění dokladů prokazujících kvalifikaci, resp. doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace (na rozdíl od navrhovatele, kterého z důvodu neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů vyloučil, aniž by si vyžádal zdůvodnění resp. doplnění kvalifikace), zadavatel uvádí, že v případě uchazečů, u kterých si vyžádal zdůvodnění prokázání jejich kvalifikace, se jednalo výlučně o vysvětlení a objasnění k již předloženým dokumentům a nejednalo se o dodatečné předložení „povinných“ dokumentů, které v nabídkách uchazečů chyběly, jako tomu dle zadavatele je v případě navrhovatele.

12. Z Protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 17.5.2013 vyplývá, že zadavatel objasnění předložených informací týkajících se prokázání kvalifikace u všech vyzvaných uchazečů akceptoval a konstatoval, že tito uchazeči v plném rozsahu prokázali splnění kvalifikačních předpokladů. Zadavatel neshledal v postupu hodnotící komise při posuzování splnění kvalifikace žádné pochybení, a námitky navrhovatele posoudil jako nedůvodné.

13. Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 29.5.2013 o námitkách ze dne 20.5.2013 a rozhodnutí ze dne 30.5.2013 o námitkách ze dne 24.5.2013 za učiněná v rozporu se zákonem, podal dne 7.6.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. OBSAH NÁVRHU

14. Navrhovatel ve svém návrhu v plném rozsahu rekapituluje své námitky ze dne 20.5.2013 a ze dne 24.5.2013, přičemž svá tvrzení (zejména v reakci na rozhodnutí zadavatele ze dne 30.5.2013) doplňuje dále rozvedeným způsobem.

15. Navrhovatel se neztotožňuje s názorem zadavatele, že zadavatel si nemohl vyžádat dodatečné doložení výpisu z evidence Rejstříku trestů právnické osoby, přičemž jeho úvahu, že by navrhovatel výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby dokládal jako dokument dodatečně vyhotovený, a tedy časově následný, považuje za hypotetickou. V této souvislosti navrhovatel konstatuje, že v námitkách ze dne 20.5.2013 výslovně uvedl, že příslušný výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby jeho zaměstnanec pouze nedopatřením do nabídky nezaložil. Z uvedeného je dle navrhovatele patrné, že tento doklad by nebyl vystaven až dodatečně, nýbrž tento dokument existoval již v době kompletace nabídky, přičemž pouze nebyl založen. Navrhovatel se domnívá, že měl být zadavatelem vyzván k doplnění své kvalifikace, jak tomu bylo v případě ostatních uchazečů. Podle navrhovatele pokud zadavatel umožnil jiným uchazečům dodatečné doložení či „upřesnění“ jejich kvalifikace, měl tuto možnost využít u všech uchazečů bez rozdílu. V souvislosti s výše uvedenou problematikou navrhovatel poukazuje na skutečnost, že zadavatel vyzval uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. k dodatečnému doložení čestného prohlášení o bezdlužnosti na spotřební dani.

16. K prokázání beztrestnosti právnické osoby navrhovatel dodává, že vzhledem ke skutečnosti, že ke změně trestního zákona došlo s účinností od 1.1.2012 je nezvratné, že kdyby se navrhovatel dopustil trestného činu, nebylo by možné toto s ohledem na lhůty umožňující výmaz těchto provinění skrýt, neboť by takový trest musel být ve výpisu z Rejstříku trestů stále uveden. Navrhovatel postup zadavatele považuje za účelový, odporující ustanovení § 6 zákona a jeho odůvodnění rozhodnutí povařuje za úmyslně zavádějící.

17. Navrhovatel postup zadavatele považuje taktéž za nepřezkoumatelný, a to z toho důvodu, že z Protokolu o posouzení kvalifikace i ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nelze vysledovat postup hodnotící komise, nýbrž toliko samotné závěry z posouzení a hodnocení nabídek.

18. Navrhovatel se domnívá, že uchazeči RAVEL spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. a EKOSTAVBY Louny s.r.o. neprokázali splnění kvalifikace, neboť část předmětu plnění veřejné zakázky je realizována pomocí bezvýkopové technologie užitím podvrtu, u které je zapotřebí, aby dodavatelé byli držiteli oprávnění k realizování prací hornickým způsobem, což podle navrhovatele u výše uvedených dodavatelů splněno není. Z uvedeného důvodu tito dodavatelé dle navrhovatele ani nemohli prokázat splnění technické kvalifikace, neboť nemohli předložit vlastní referenční zakázku na stavbu realizovanou bezvýkopovou technologií s podvrtem v délce alespoň 100 metrů, jak požadoval zadavatel v zadávacích podmínkách. V souvislosti s uvedenou problematikou navrhovatel uvádí, že uchazeč RAVEL spol. s r.o. nemá oprávnění k provádění prací hornickým způsobem. Navrhovatel uvádí, že pokud by tyto práce uchazeč RAVEL realizoval pomocí svého subdodavatele, musela by být i reference doložena prostřednictvím subdodavatele a tento subdodavatel by musel prokázat zákonem požadovanou kvalifikaci.

19. Podle navrhovatele skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách neuvedl výčet všech požadovaných oprávnění k podnikání potřebných pro plnění veřejné zakázky a odpovědnost za řádné doložení všech nezbytných dokumentů pro realizaci díla přenesl na uchazeče, nezprošťuje zadavatele odpovědnosti za řádné vyhodnocení kvalifikačních předpokladů, zejména pokud byl na svůj nesprávný postup upozorněn navrhovatelem v námitkách. V této souvislosti navrhovatel odkazuje na skutečnost, že zadavatel v případě uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o. požadoval doložení vztahu mezi tímto uchazečem a osobou zeměměřiče, pomocí které uchazeč EKOSTAVBY Louny s.r.o. prokazoval oprávnění k provádění geodetických prací dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.

20. Navrhovatel uvádí, že zadavatel by se měl vypořádat se způsobem prokázání technické kvalifikace v případě uchazečů RAVEL spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. a EKOSTAVBY Louny s.r.o. a vzhledem ke skutečnosti, že uvedení uchazeči se dle navrhovatele dopustili správního deliktu dle § 120a) odst. 1 písm. a) zákona, zadavatel měl na toto jednání upozornit Úřad.

21. Závěrem navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, aby zrušil napadená rozhodnutí o námitkách navrhovatele a aby zadavateli uložil nové posouzení kvalifikace ostatních uchazečů.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22. Úřad obdržel návrh dne 7.6.2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh dne 10.6.2013.

23. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

24. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-11503/2013/511/MOn ze dne 20.6.2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-11516/2013/511/MOn ze dne 20.6.2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, resp. vyjádřit své stanovisko v řízení.

25. Zadavatel se ve správním řízení vyjádřil dopisem ze dne 26.6.2013, ve kterém doplňuje své vyjádření k podanému návrhu ze dne 13.6.2013.

26. Zadavatel k argumentaci navrhovatele ohledně chybějícího výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob uvádí, že došlo k zásadní změně postoje navrhovatele, kdy ve svých prvních námitkách argumentoval, že jeho pracovník „opomněl“ do nabídky tento doklad zařadit, přičemž tento podle zadavatele přiložil ke svým námitkám ze dne 20.5.2013. Irelevantnost argumentace navrhovatele zadavatel shledává v tom, že samotný výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob byl pořízen až v den doručení vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, tj. dne 16.5.2013. Podle zadavatele tento výpis nemohl být součástí nabídky navrhovatele, neboť lhůta pro podání nabídek skončila dne 24.4.2013 a navrhovatelem předložený výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob by pořízen až dne 16.5.2013.

27. Zadavatel uvádí, že si nevyžádal dodatečné doložení výpisu z evidence Rejstříku trestů u žádného z uchazečů. Podle zadavatele se ustanovení § 59 odst. 4 zákona týká pouze písemného objasnění již předložených informací či doložení dalších informací či dokladů, které si veřejný zadavatel dodatečně vyžádá, to se však podle zadavatele netýká povinných dokumentů, které v nabídce úplně chybí. V této souvislosti zadavatel uvádí, že uchazeč VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. ve své nabídce řádně předložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, a poněvadž v jeho textu byla nejasnost, zda se vztahuje i na spotřební daň, nebo zda je či není plátcem této daně, byl tento uchazeč podle § 59 odst. 4 zákona vyzván k vysvětlení, eventuálně k doložení patřičného dokladu. Poněvadž podle zadavatele tento uchazeč řádně a ve stanovené lhůtě vysvětlení poskytnul, nemohl být ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu. Podle zadavatele tento uchazeč rovněž objasnil, která z předložených referenčních staveb v sobě zahrnuje technologii řízeného podvrtu v délce alespoň 100 m. Skutečnost, že uchazeč VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. ve své nabídce nepředložil čestné prohlášení o dodržení projektové dokumentace, zadavatel považuje za formální opomenutí, neboť skutečnost, že se tento uchazeč zavazuje k dodržení projektové dokumentace, vyplývá z návrhu smlouvy, které tento uchazeč podepsal a předložil ve své nabídce.

28. Zadavatel rovněž konstatuje, že neměl zákonný důvod pro vyloučení uchazeče RAVEL spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel uvádí, že hodnotící komise v rámci posuzování splnění kvalifikace tohoto uchazeče požadovala pouze vysvětlení k předloženému čestnému prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků a také vysvětlení k předloženým referencím, a to která z předložených referenčních staveb v sobě zahrnuje technologii řízeného podvrtu v délce alespoň 100 m, což tento uchazeč podle zadavatele následně objasnil.

29. Zadavatel uvádí, že neměl zákonný důvod pro vyloučení uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o. Vybraný uchazeč byl podle zadavatele toliko vyzván k vysvětlení, v jakém vztahu vůči tomuto uchazeči je František Herejk, pomocí kterého uchazeč mj. prokazoval svoji kvalifikaci a rovněž vysvětlení, která z předložených referenčních staveb v sobě zahrnuje technologii řízeného podvrtu v délce alespoň 100 m. Podle zadavatele uchazeč požadované vysvětlení v plném rozsahu poskytnul.

30. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že žádný z uchazečů, kromě něj, nesplnil profesní kvalifikační předpoklady spočívající v předložení dokladů prokazujících oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že zhotovení vodovodu v délce cca 890 m bezvýkopovou technologií horizontálním vrtem pod řekou Labe splňuje znaky činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti, přičemž podle § 5 tohoto může takovou činnost vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní správy pro tuto činnost vydáno oprávnění podle výše uvedeného zákona.

31. Zadavatel uvádí, že požadoval doložení dokladů o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky dle § 54 písm. b) zákona, nikoliv však na „činnosti prováděné hornickým způsobem“. Tuto skutečnost zadavatel odůvodňuje tím, že příslušný stavební úřad, který na akci vydal stavební povolení, v podmínkách stavebního povolení neuvádí povinnost plnění části této stavby hornickým způsobem. Podle zadavatele nemůže být důvodem pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení skutečnost, že všichni uchazeči (vyjma navrhovatele) ve svých nabídkách nepředložili oprávnění k podnikání pro činnosti vykonávané hornickým způsobem, když požadavek na předložení takového oprávnění zadávací dokumentace podle zadavatele vůbec neobsahovala.

32. Usnesením č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-14790/2013/511/MOn ze dne 8.8.2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

33. Dopisem č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-15298/2013/511/MOn ze dne 14.8.2013 se Úřad obrátil na Český báňský úřad se žádostí o posouzení, zda předmětem dané veřejné zakázky je mj. činnost splňující znaky činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti, a zda předmětné činnosti, které jsou podrobněji vymezeny v příloze žádosti, může vykonávat toliko osoba (organizace), které bylo orgánem státní správy pro tuto činnost vydáno oprávnění podle § 5 odst. 2 zákona o hornické činnosti.

34. Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména při posouzení kvalifikace uchazečů, dne 20.8.2013 z moci úřední vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-15666/2013/511/MOn, kterým zadavateli nařídil předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

35. Dne 26.8.2013 Úřad obdržel písemné stanovisko Českého báňského úřadu č. j. SBS 24429/2013/ČBÚ-33 ze dne 22.8.2013 týkající se problematiky předmětu veřejné zakázky ve vztahu k činnosti splňující znaky činnosti prováděné hornickým způsobem. Z uvedeného důvodu Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-15987/2013/511/MOn ze dne 23.8.2013 účastníkům řízení stanovil novou lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Kopie citovaného stanoviska Českého báňského úřadu byla účastníkům řízení zaslána v příloze uvedeného usnesení.

36. K podkladům rozhodnutí se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 30.8.2013, ve kterém uvádí, že na stavbu, která je předmětem šetřené veřejné zakázky, bylo Městským úřadem Litoměřice vydáno stavební povolení, ze kterého dle zadavatele nevyplývá povinnost vybrat zhotovitele, který má oprávnění na hornickou činnost. Zadavatel uvádí, že ke stavebnímu povolení se vyjádřil i Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, který rovněž na výše uvedenou povinnost neupozornil. Podle zadavatele je veřejná zakázka vypsána a soutěžena podle platného stavebního povolení.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

37. Úřad přezkoumal na základě ust. § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, stanovisek předložených zadavatelem, navrhovatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel v šetřeném případě nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K objasňování informací či předkládání dodatečných podkladů prokazujících splnění kvalifikace

38. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

39. Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

40. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 17.5.2013 vyplývá, že zadavatel (hodnotící komise) dne 9.5.2013 uchazeče RAVEL spol. s r.o., IČO 47282312, se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „uchazeč RAVEL“), uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., IČO 44567022, se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov (dále jen „uchazeč VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ“) a uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny (dále jen „uchazeč EKOSTAVBY Louny“) písemně vyzval k objasnění předložených informací či dokladů nebo k předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

41. V případě tří v předchozím bodě uvedených uchazečů zadavatel (hodnotící komise) umožnil na základě písemných žádostí těmto uchazečům předložené informace a doklady o prokázání splnění kvalifikace písemně objasnit, resp. doplnit. Tuto možnost však zadavatel neposkytl navrhovateli, který byl bez dalšího rozhodnutím zadavatele ze dne 7.5.2013 vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání základních kvalifikačních předpokladů.

42. Znění zákona o veřejných zakázkách účinné v době zahájení zadávacího řízení v § 59 odst. 4 stanoví, že veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Zadavatel podle právě účinného znění zákona je tedy oprávněn po dodavateli požadovat, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, a to nejen v těch částech, ve kterých tento dodavatel svoji kvalifikaci, alespoň částečně (nikoliv však bezvadně) prokazuje, nýbrž je oprávněn po dodavateli požadovat předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to v plném rozsahu.

43. Z výše uvedeného tedy plyne, že argument zadavatele, že výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob je „povinný“ dokument, jehož absenci v nabídce navrhovatele nelze zhojit v rámci žádosti o předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace navrhovatele, nemá oporu v právní úpravě, která dopadá na jednání zadavatele.

44. Zákon sice zadavateli nestanoví povinnost vyzvat uchazeče či zájemce k doplnění dokladů nebo informací předložených k prokázání kvalifikace, pokud se však zadavatel rozhodne, že umožní doplnit informace nebo doklady k prokázání kvalifikace, musí tak učinit u všech dodavatelů bez rozdílu, a to s ohledem na zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 odst. 1 zákona), které jsou obecně aplikovatelné na veškeré postupy zadavatele v zadávacím řízení. Je zcela nepřijatelné, aby zadavatel v jednom zadávacím řízení např. uchazeči RAVEL a uchazeči VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ umožnil doplnit doklady nebo informace k prokázání jejich kvalifikace a navrhovateli v témže zadávacím řízení doplnění dokladů nebo informací k prokázání jeho kvalifikace neumožnil.

45. Tím, že zadavatel (hodnotící komise) nejednal vůči všem uchazečům stejně, když k písemnému objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace vyzval ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona pouze uchazeče RAVEL, uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ a uchazeče EKOSTAVBY Louny, aniž by také k doplnění a vysvětlení dokladů prokazujících splnění kvalifikace vyzval navrhovatele, přestože zadavatel (hodnotící komise) i v případě navrhovatele zjistil, že tento uchazeč neprokázal kvalifikaci v plném rozsahu, obdobně jak ji dle zadavatele neprokázal ani uchazeč RAVEL ani uchazeč VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ  (což vyplývá  z obsahu protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 17.5.2013), zadavatel nedodržel zásady postupu zadavatele stanovené v§ 6 odst. 1 zákona, a to zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace.

46. Tento postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit i výběr nejvhodnější nabídky, neboť není vyloučeno, že by nabídka navrhovatele mohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, pokud by byla navrhovateli poskytnuta stejná možnost jako ostatním uchazečům, tj. kdyby žádostí o písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace bylo navrhovateli umožněno, aby jeho nabídka mohla být následně posuzována a hodnocena.

47. Pro úplnost Úřad poznamenává, že skutečnost, že navrhovatel v rámci svých námitek proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, zadavateli předložil kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob pořízenou dne 16.5.2013, ačkoliv lhůta pro podání nabídek skončila dne 24.4.2013, nemůže znamenat a také neznamená, že navrhovatel nemohl také disponovat výpisem z evidence Rejstříku trestů právnických osob pořízeným ke dni podání nabídek a už vůbec výše uvedená skutečnost neznamená, že by postup zadavatele při vyzývání uchazečů k doložení dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění jejich kvalifikace mohl v daném případě být v souladu se zákonem. Poněvadž totiž zadavatel navrhovatele k předložení příslušného výpisem z evidence Rejstříku trestů právnických osob písemně nevyzval (na rozdíl od postupu zadavatele při prokazování kvalifikace v případě tří jiných uchazečů), nelze spekulovat o tom, zda navrhovatel takovým dokladem dne 9.5.2013 (kdy zadavatel třem uchazečům odesílal výzvy k doložení dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění jejich kvalifikace), respektive dne 24.4.2013 (konec lhůty pro podání nabídek, ve které je dodavatel podle § 52 odst. 1 zákona povinen prokázat splnění kvalifikace) disponoval či nikoliv.

K oprávnění k podnikání (oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem)

48. Podle § 54 písm. b) zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

49. Podle § 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.

50. Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 13. „Profesní kvalifikační předpoklady“, v bodě 2. stanovil, že uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

51. Z textové části zadávací dokumentace (z technické zprávy a souhrnné technické zprávy) a z položkového rozpočtu vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky je mj. zhotovení vodovodního potrubí pomocí bezvýkopové technologie, a to metodou řízeného horizontálního vrtání v celkové délce 845 m.

52. Podle § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti se činností prováděnou hornickým způsobem podle tohoto zákona rozumí vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a v § 3 tohoto zákona.

53. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může dle § 5 odst. 2 zákona o hornické činnosti vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí. Před vydáním povolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm. a) zákona o hornické činnosti, musí organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona. Předpoklady k získání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem, stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

54. Navrhovatel v námitkách proti posouzení kvalifikace ostatních uchazečů ze dne 24.5.2013 a v návrhu ze dne 7.6.2013 uvádí, že k řádné realizaci předmětu šetřené veřejné zakázky je nezbytné, aby uchazeči disponovali oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem. Zadavatel však této námitce navrhovatele svým rozhodnutím ze dne 30.5.2013 nevyhověl s odůvodněním, že v podmínkách stavebního povolení na realizaci předmětné veřejné zakázky není uvedena povinnost zabezpečit část plnění zakázky hornickým způsobem. Zadavatel uvádí, že sice po uchazečích požadoval prokázání profesní kvalifikace, nikoliv však pro činnosti prováděné hornickým způsobem.

55. Poněvadž mezi zadavatelem a navrhovatelem vznikl výkladový rozpor ohledně nutnosti předložit oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, Úřad se dopisem č. j. ÚOHS-S360/2013/VZ-15298/2013/511/MOn ze dne 14.8.2013 obrátil na Český báňský úřad se žádostí o posouzení, zda předmětné stavební práce (zhotovení vodovodního potrubí pomocí bezvýkopové technologie, a to metodou řízeného horizontálního vrtání v celkové délce 845 m) může vykonávat toliko osoba (organizace), které bylo orgánem státní správy pro tuto činnost vydáno oprávnění podle § 5 odst. 2 zákona o hornické činnosti.

56. Český báňský úřad ve svém odborném stanovisku č. j. SBS 24429/2013/ČBÚ-33 ze dne 22.8.2013 zpracovaném na žádost Úřadu mj. uvádí: „Vrtání usměrněného horizontálního vrtu, které má být podle uvedeného projektu realizováno k zajištění náhrady zdroje ÚV Bechlín, naplňuje zcela jednoznačně definici činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. Protože podle ustanovení § 5 odst. 2 téhož zákona «může činnost prováděnou hornickým způsobem vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění», musí organizace, která tyto vrtné práce bude realizovat, mít oprávnění vydané místně příslušným obvodním báňským úřadem. Podrobnosti pro vydání oprávnění stanoví kromě zákona č. 61/1998 Sb. rovněž vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů. Tato činnost navíc musí být ve smyslu věty druhé § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve spojení s § 10 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti prováděné hornickým způsobem, ohlášena místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu“.

57. Z výše uvedeného odborného stanoviska Českého báňského úřadu je tedy nepochybné, že část plnění předmětu veřejné zakázky týkající se zhotovení vodovodního potrubí pomocí bezvýkopové technologie, a to metodou řízeného horizontálního vrtání v celkové délce 845 m, naplňuje definici činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písm. f) zákona o hornické činnosti, přičemž je nezbytné, aby vymezené činnosti vykonávala toliko osoba, které bylo orgánem státní správy pro tuto činnost vydáno oprávnění podle § 5 odst. 2 zákona o hornické činnosti.

58. K plnění předmětu šetřené veřejné zakázky je tedy nezbytné, aby dodavatelé disponovali oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem.

59. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 17.5.2013 nevyplývá, že by uchazeč RAVEL, uchazeč VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ a uchazeč EKOSTAVBY disponovali oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem.

60. Šetřením Úřad zjistil, že doklad o oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem není obsažen v nabídce žádného z výše uvedených uchazečů.

61. Ačkoliv zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil konkrétní výčet oprávnění k podnikání potřebných k realizaci veřejné zakázky, nýbrž toliko obecně uvedl požadavek na doložení oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tato skutečnost jej nikterak nezbavuje povinnosti posoudit kvalifikaci dodavatelů s ohledem na vymezený předmět veřejné zakázky, a to v plném rozsahu, včetně profesní kvalifikace.

62. V této souvislosti Úřad poznamenává, že skutečnost, že v platném stavebním povolení na realizaci předmětné veřejné zakázky nebyla uvedena povinnost plnit příslušnou část veřejné zakázky hornickým způsobem, ještě neznamená, že zadavateli taková povinnost na základě zákona o hornické činnosti nevznikla, a to i z toho důvodu, že věcně příslušným orgánem je v případě pochybností o tom, zda se v konkrétním případě jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem či nikoliv, Český báňský úřad (§ 4 zákona o hornické činnosti), a nikoliv místně příslušný stavební úřad. Naopak povinností zadavatele (jako stavebníka) bylo, aby si příslušné informace od Českého báňského úřadu (resp. od místně příslušného obvodního báňského úřadu) obstaral.

63. Pochybení zadavatele je ještě závažnější za situace, kdy od navrhovatele obdržel námitky zpochybňující prokázání uvedeného profesního kvalifikačního předpokladu u tří konkrétních uchazečů.

64. K argumentu zadavatele, že povinnost plnit příslušnou část veřejné zakázky hornickým způsobem neuvádí ani Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ve svém stanovisku č. j. SBS/01987/2013/OBÚ-04 ze dne 24.1.2013, Úřad uvádí následující.

65. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého se k předmětné veřejné zakázce vyjádřil ve svém stanovisku č. j. SBS/01987/2013/OBÚ-04 ze dne 24.1.2013, ve kterém výslovně uvádí: «K Vaší žádosti o stanovisko k umístění stavby „Bechlín – náhrada zdroje ÚV Bechlín –změna I.Etapa“ Vám sdělujeme, že Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého nemá k výše uvedené věci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky připomínky».

66. Jak vyplývá z obsahu výše uvedeného stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, tak toto stanovisko se vyjadřuje toliko k „umístění stavby“, nikoliv však ke skutečnosti, zda je třeba realizaci daných prací, resp. jejich části, považovat za činnost prováděnou hornickým způsobem. Tato skutečnost vůbec nebyla předmětem citovaného stanoviska. Z uvedeného důvodu Úřad považuje argument zadavatele, že „povinnost plnit příslušnou část veřejné zakázky hornickým způsobem neuvádí ani Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ve svém stanovisku č. j. SBS/01987/2013/OBÚ-04 ze dne 24.1.2013“, za zcela irelevantní.

67. Tím, že zadavatel prokázání kvalifikace uchazeče RAVEL, uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ a uchazeče EKOSTAVBY neposoudil z hlediska požadavků stanovených v zadávacích podmínkách v celém rozsahu, nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 v návaznosti na § 54 písm. b) zákona, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť bez řádného posouzení kvalifikace se mohlo stát, že hodnoceny byly v rozporu se zákonem i nabídky těch uchazečů, kteří svoji kvalifikaci neprokázali.

K uložení nápravného opatření

68. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

69. Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, Úřad zrušil jednotlivé úkony zadavatele tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K uložení úhrady nákladů řízení

70. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis.

71. Podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, činí 30 000 Kč.

72. Vzhledem k  tomu, že  tímto rozhodnutím byly zrušeny jednotlivé úkony zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000360.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

2. HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o., Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz