číslo jednací: S532/2013/VZ-19870/2013/523/Krk

Instance I.
Věc Nákup kancelářského nábytku pro Český rozhlas
Účastníci
 1. ČESKÝ ROZHLAS
 2. Mias OC spol. s r. o.
 3. Interier Tech s. r. o.
 4. AKIT s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 284 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S532/2013/VZ-19870/2013/523/Krk

 

15. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 8. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – ČESKÝ ROZHLAS, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2,
 • navrhovatel – Mias OC spol. s r.o., IČO 00529435, se sídlem Krouna 322, 539 43 okres Chrudim,
 • vybraný uchazeč v části 1 veřejné zakázky – Interier Tech s.r.o., IČO 29058155, se sídlem Klučovská 1280, 282 01 Český Brod,
 • vybraný uchazeč v části 2 veřejné zakázky – AKIT s.r.o., IČO 45803293, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Nákup kancelářského nábytku pro Český rozhlas“ části 1 – kancelářský nábytek a části 2 – sedací nábytek, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12. 2. 2013 pod ev. č. 345426 a následně opraveno dne 13. 2. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 034-053753,

 

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Mias OC spol. s r.o., IČO 00529435, se sídlem Krouna 322, 539 43 okres Chrudim – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

Zadávací řízení

1. ČESKÝ ROZHLAS, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 2. 2013 pod ev. č. 345426 a následně opraveno dne 13. 2. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 034-053753, nadlimitní veřejnou zakázku „Nákup kancelářského nábytku pro Český rozhlas“ části 1 – kancelářský nábytek a části 2 – sedací nábytek (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Rozhodnutím ze dne 25. 7. 2013 rozhodl zadavatel o výběru nevhodnější nabídky části 1 – kancelářský nábytek (dále jen „část 1“) – společnosti Interier Tech s.r.o., IČO 29058155, se sídlem Klučovská 1280, 282 01 Český Brod (dále jen „vybraný uchazeč v části 1“). Dále zadavatel rozhodnutím ze dne 25. 7. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v části 2 – sedací nábytek (dále jen „část 2“) – společnosti AKIT s.r.o., IČO 45803293, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč v části 2“).

3. Proti výše uvedeným rozhodnutím podal navrhovatel – Mias OC spol. s r.o., IČO 00529435, se sídlem Krouna 322, 539 43 okres Chrudim (dále jen „navrhovatel“) – námitky ze dne 7. 8. 2013. Zadavatel obdržel námitky dne 9. 8. 2013.

4. Rozhodnutím ze dne 19. 8. 2013 rozhodl zadavatel o nevyhovění námitek. Uvedené rozhodnutí obdržel navrhovatel dne 19. 8. 2013. Dne 20. 8. 2013 zadavatel odeslal a následně i doručil navrhovateli dokument nazvaný „Doplnění odůvodnění Rozhodnutí o námitkách uchazeče Mias OC spol. s.r.o.“, který obsahoval odůvodnění nevyhovění námitkám ze dne 7. 8. 2013.

5. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za  učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu návrh na zahájení správního řízení. Návrh obdržel Úřad dne 29. 8. 2013. Zadavatel obdržel návrh téhož dne.

Obsah návrhu

6. Navrhovatel je přesvědčen o tom, že zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek neprávně, když postupoval v rozporu se zákonem, neposoudil nabídky vybraných uchazečů a  dalších uchazečů jako nepřijatelné, eventuálně obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu a nezpracoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v náležitostech podle zákona, čímž nedodržel postup pro zadávání veřejné zakázky stanovený zákonem. Tento postup zadavatele podle navrhovatele zcela zásadním způsobem ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

7. Navrhovatel dále poukazuje na to, že zadavatel nevyřídil jeho námitky podle § 111 odst. 1 zákona, neboť rozhodnutí o nevyhovění námitkám bylo navrhovateli zadavatelem odesláno a doručeno dne 19. 8. 2013 (tedy 10. den zákonné lhůty podle § 111 odst. 1 zákona), ale odůvodnění rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám odeslal zadavatel navrhovateli až dne 20. 8. 2013. Zadavatele se tam podle návrhu navrhovatele dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona.

8. Závěrem navrhovatel požaduje, aby Úřad zrušil obě napadená rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v části 1 a v části 2 a nařídil zadavateli provést nové posouzení a hodnocení nabídek v obou částech z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

9. Navrhovatel v návrhu také uvádí, že přílohou vyhotovení návrhu určenému Úřadu je také doklad o složení kauce. Tento však Úřadu spolu s návrhem doručen nebyl. Kauce spolu s návrhem na účet Úřadu také složena nebyla.

Řízení před správním orgánem

10. Úřad obdržel návrh dne 29. 8. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona v návaznosti na § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

11. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel
 • navrhovatel
 • vybraný uchazeč v části 1
 • vybraný uchazeč v části 2

12. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S532/2013/VZ-17410/2013/523/Krk ze dne 16. 9. 2013. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S532/2013/VZ-17733/2013/523/Krk ze dne 17. 9. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, lhůtu ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Navrhovateli stanovil usnesením č. j. ÚOHS-S532/2013/VZ-17412/2013/523/Krk ze dne 16. 9. 2013 lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

Závěry Úřadu

13. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

14. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

15. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

16. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

17. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S532/2013/VZ-17412/2013/523/Krk ze dne 16. 9. 2013 lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 50 000,- Kč.

18. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

19. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 17. 9. 2013. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 20. 9. 2013.

20. Úřad proto konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S532/2013/VZ-17412/2013/523/Krk ze dne 16. 9. 2013 a nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

21. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

22. Úřad nerozhodoval o návrhu na vydání předběžného opatření, neboť s ohledem na skutečnost, že nastaly důvody pro zastavení řízení podle § 117a písm. b) zákona, není třeba k zajištění účelu nařídit předběžné opatření.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

2. Mias OC spol. s r.o., Krouna 322, 539 43 okres Chrudim

3. Interier Tech s.r.o., Klučovská 1280, 282 01 Český Brod

4. AKIT s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz