Rozhodnutí: S462/2013/VZ-20406/2013/514/ZČa

Instance I.
Věc Digitalizace dokumentů kulturního dědictví
Účastníci
  1. Jihočeský kraj
  2. Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o.
  3. ICZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 2. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 313 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S462/2013/VZ-20406/2013/514/ZČa

 

18. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 7. 2013 na návrh ze dne 18. 7. 2013, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Jihočeský kraj, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
  • navrhovatel – Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., IČO 27714357, se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko,
  • vybraný uchazeč – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Digitalizace dokumentů kulturního dědictví“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 4. 2013 pod ev. č. 242137, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 4. 2013 pod značkou 2013/S 066-110631,

 

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., IČO 27714357, se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko – ze dne 18. 7. 2013 se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 25. 7. 2013 návrh navrhovatele – Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., IČO 27714357, se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko (dále jen „Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.“ nebo „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeský kraj, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „zadavatel“), učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Digitalizace dokumentů kulturního dědictví“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 4. 2013 pod ev. č. 242137, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 4. 2013 pod značkou 2013/S 066-110631 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Zadávací řízení

2. Zadavatel v oznámení o veřejné zakázce stanovil, že předmětná veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení a určil lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2013 do 13:00 hod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 4 200 000,- Kč bez DPH.

3. V bodě 5. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že vzhledem ke spolufinancování veřejné zakázky z Evropského fondu regionálního rozvoje, program Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích (výzva č. 08), je předpokládaná hodnota veřejné zakázky zároveň zadavatelem stanovena jako nejvýše přípustná nabídková cena za veřejnou zakázku. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky zadavatel určil nejnižší nabídkovou cenu.

4. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel jako „Digitalizace dokumentů kulturního dědictví“ v rámci výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“. Jedná se o komplexní službu digitalizace papírových (listinných) dokumentů v místě specializovaného pracoviště dodavatele. Předmětem plnění je dále zajištění souladu, správnosti a úplnosti procesu digitalizace s metodikami a doporučeními zpracovanými Národní knihovnou České republiky.

5. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami uchazečů ze dne 21. 5. 2013 vyplývá, že v předmětné veřejné zakázce byly podány 2 nabídky, a to uchazeče Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., a uchazeče ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 (dále jen „ICZ a.s.“ nebo „vybraný uchazeč“).

6. Z protokolu o posouzení nabídek ze dne 5. 6. 2013 vyplývá, že obě nabídky výše uvedených uchazečů splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

7. Z protokolu o hodnocení nabídek ze dne 5. 6. 2013 vyplývá, že hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a seřadila nabídky podle výše nabídkových cen takto:

1. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. 3 359 860,80 Kč bez DPH

2. ICZ a.s. 3 049 394,40 Kč bez DPH 

8. Z protokolu o hodnocení nabídek ze dne 5. 6. 2013 dále vyplývá, že uchazeč s výše uvedeným pořadovým číslem 1 předložil v rámci své nabídky žádost o zvýhodnění nabídky podle § 101 odst. 4 zákona. Hodnotící komise se rozhodla žádosti tohoto uchazeče předložené v jeho nabídce nevyhovět, přičemž odůvodnění nevyhovění žádosti je přílohou č. 1 tohoto protokolu.

9. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 6. 2013 následně vyplývá výsledné pořadí nabídek, kdy hodnotící komise vyhodnotila nabídku uchazeče č. 2 jako nejvýhodnější.

10. Zadavatel rozhodnutím ze dne 26. 6. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky společnosti ICZ a.s. Výše uvedené rozhodnutí zadavatele nepovažoval uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. za provedené v souladu se zákonem, a proto podal námitky ze dne 3. 7. 2013, které zadavatel obdržel dne 8. 7. 2013. Uvedené námitky byly podány v zákonem stanovené lhůtě.

Obsah námitek

11. Uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. namítá porušení zadávací dokumentace zadavatelem, kde se vzhledem k výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky jedná o podlimitní veřejnou zakázku a uvádí, že zadavatel při hodnocení nabídek nevzal v úvahu skutečnost, že ve své nabídce na str. 58 v souladu s § 101 odst. 4 zákona podal žádost o zvýhodnění nabídky, jelikož zaměstnává trvale více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. uvedené doložil ve své nabídce na str. 59 – 60 potvrzením Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka Brno. S ohledem na výše uvedené uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. požaduje, aby bylo zrušeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 6. 2013 a domáhá se aplikace § 101 odst. 4 zákona a vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve svůj prospěch.

Rozhodnutí o námitkách

12. Zadavatel námitkám  uchazeče Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., které směřují proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 6. 2013, rozhodnutím ze dne 18. 7. 2013 nevyhověl. Obsah předmětného rozhodnutí je obdobný příloze č. 1 protokolu o hodnocení nabídek ze dne 5. 6. 2013.

13. K námitkám zadavatel uvádí, že je pravdou, že uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. ve své nabídce ze dne 21. 5. 2013 požádal v souladu s § 101 odst. 4 zákona, aby hodnotící komise při hodnocení nabídek postupovala podle tohoto ustanovení. K této žádosti uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. přiložil i potvrzení ve smyslu § 101 odst. 6 zákona. Uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. v souladu s § 101 odst. 4 zákona v rámci své žádosti požadoval, s ohledem na skutečnost, že zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, aby hodnotící komise při hodnocení nabídek vzala jako rozhodnou výši nabídkové ceny sníženou o 15 %. Ustanovení § 101 odst. 4 zákona se však podle zadavatele vztahuje pouze na podlimitní veřejné zakázky na dodávky či služby zadávané v otevřeném, užším a zjednodušeném podlimitním řízení, přičemž zadavatel zadal předmětnou veřejnou zakázku formou otevřeného nadlimitního řízení.

14. Tato skutečnost je podle zadavatele zřejmá z uveřejnění veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, včetně vyplnění formuláře oznámení o veřejné zakázce (zejména část IV.1.1 oznámení ve spojení s částí VI.3.) a z uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“) ve smyslu § 146 odst. 1 písm. b) zákona. O tom, že se jedná o otevřené nadlimitní řízení, svědčí podle zadavatele i lhůty pro podání nabídek, které byly stanoveny ve smyslu § 39 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona na 52 dní.

15. Zadavatel uvádí, že postup, který byl zadavatelem zvolen, tedy zadání veřejné zakázky v otevřeném nadlimitním řízení, vyplývá z povinnosti zadavatele postupovat ve smyslu § 13 odst. 8 zákona v návaznosti na podmínky výzvy č. 08 IOP, neboť zadavatel byl povinen podle programových dokumentů IOP zadat tuto veřejnou zakázku v nadlimitním řízení z důvodu komplexnějšího souboru veřejných zakázek zadaných jako součást projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen „EU“).

16. Zadavatel dále namítá, že je v případě zahájení podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky podle § 26 odst. 5 zákona povinen dodržovat postupy pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky. Zahájí-li tedy veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky ve striktnějším režimu zákona, je povinen až do ukončení zadávacího řízení postupovat v takto zvoleném zadávacím řízení a plnit všechny zákonné povinnosti kladené na tento přísnější zákonný režim. Hodnotící komise pověřená zadavatelem proto rozhodla na základě výše uvedeného tak, že nevyhověla návrhu uchazeče Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. na postup ve smyslu § 101 odst. 4 zákona.

17. Vzhledem k tomu, že uchazeč Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. se neztotožnil s výše uvedeným rozhodnutím zadavatele o námitkách, které mu bylo doručeno dne 18. 7. 2013, podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

18. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 25. 7. 2013, a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Digitalizace dokumentů kulturního dědictví“ vedené pod sp. zn. ÚOHS-S462/2013/VZ. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 26. 7. 2013.

Obsah návrhu

19. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že k předmětné veřejné zakázce byla zpracována zadávací dokumentace, z jejíhož obsahu bylo možno dovodit, že se jedná s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (4 200 000,- Kč bez DPH) o veřejnou zakázku podlimitní. Na žádném místě předmětné zadávací dokumentace nebyla zmínka o tom, že zadávací řízení k této podlimitní veřejné zakázce bylo zahájeno postupem pro veřejné zakázky nadlimitní. Navrhovatel nemohl ani při vynaložení odborné péče tuto zásadní okolnost zjistit.

20. Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejnou zakázku podlimitní a ze zadávací dokumentace a ani odjinud nebylo zřejmé, že tato podlimitní veřejná zakázka bude vedena jiným než logicky předpokládaným postupem pro veřejné zakázky podlimitní, nelze spravedlivě požadovat po navrhovateli, aby byl tento netransparentní postup k jeho tíži, jelikož vynaložil nemalé úsilí a finanční prostředky k účasti na této veřejné zakázce. Podle navrhovatele zadavatel tím, že dostatečně jasně a srozumitelně předem neinformoval (zejména v zadávací dokumentaci) o tom, že i přes to, že daná veřejná zakázka je podlimitní, bude tato vedena postupem pro nadlimitní veřejné zakázky, porušil § 6 zákona zakotvující zásadu transparentnosti, neboť tuto zásadní okolnost zamlčel.

21. Odůvodnění rozhodnutí o nevyhovění námitkám v tomto směru podle navrhovatele nemůže obstát, když zadavatel toliko odkazuje na uveřejnění veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku a na lhůtu pro podání nabídek. Povinné zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky se týká pouze zákonem stanoveného okruhu veřejných zakázek, které dosahují určité předpokládané hodnoty. Tato premisa však žádným způsobem zadavatele neomezuje v tom, aby i v případech, kde zákon nestanoví povinnost zveřejnit vyhlášení, mohl na základě svého rozhodnutí uveřejnit vyhlášení i u veřejných zakázek (např. veřejné zakázky podlimitní), u kterých to zákon výslovně nepředepisuje. Takovéto uveřejnění je zcela založeno na dobrovolném výběru tohoto postupu zadavatelem a bude bezesporu využito zejména z důvodu posílení základních zásad zadávacího řízení podle § 6 zákona. V tomto případě postupoval zadavatel podle navrhovatele zcela proti smyslu tohoto výkladu zákonné úpravy.

22. Co se týče lhůt pro podání nabídek, pak zákon stanoví veškeré lhůty minimálním počtem kalendářních dnů. To znamená, že zákon opět zadavatele neomezuje v tom, aby na základě svého rozhodnutí i v případech, kde zákon stanoví minimální lhůty kratší, stanovil lhůty pro podání nabídek delší (odpovídající zákonem stanoveným minimálním lhůtám pro veřejné zakázky nadlimitní). Takovéto stanovení delší lhůty je opět zcela založeno na dobrovolném rozhodnutí zadavatele.

23. Podle navrhovatele se zadavatel dále dopustil diskriminace tím, že zvolil bez dostatečně přijatelného odůvodnění pro předmětnou podlimitní veřejnou zakázku postup platný pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, kdy předem bez jakéhokoliv odůvodnění svou volbou postupu pro nadlimitní veřejné zakázky vyloučil aplikaci § 101 odst. 4 zákona a tím i zákonem poskytnutou výhodu pro dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

24. Odůvodnění rozhodnutí o nevyhovění námitkám je v tomto směru nedostatečně přesvědčivé, když zadavatel své rozhodnutí o volbě postupu odůvodňuje komplexnějším rozsahem veřejných zakázek zadaných jako součást projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU podle podmínek výzvy č. 8 IOP. Odůvodnění zadavatele, podle kterého byl zvolen postup otevřeného nadlimitního řízení pro veřejnou zakázku podlimitní s odvoláním na § 13 odst. 8 zákona, opět nemůže obstát před tím, že tato okolnost (netransparentní volba postupu pro nadlimitní veřejné zakázky u veřejné zakázky podlimitní) nebyla hned od samého počátku zadávacího řízení účastníkům dostatečně známa.

25. Jelikož základním hodnotícím kritériem u dané veřejné zakázky byla nejnižší celková cena za  celý předmět plnění, je nepochybné, že pokud by zadavatel dodržel výše uvedené zásady transparentnosti a zákazu diskriminace, pak by byla, při respektování navrhovatelem uplatněné zákonné výhody podle § 101 odst. 4 zákona, jako vítězná nabídka vybrána nabídka navrhovatele, která by byla po odečtu 15 % nižší než nabídka vybraného uchazeče.

26. Zadavatel svým postupem, kdy nebylo, a ani při vynaložení odborné péče nemohlo být, navrhovateli zřejmé, že uvedená veřejná zakázka je vedena formou otevřeného nadlimitního řízení, uvedl navrhovatele v omyl (tím, že zahájil podlimitní veřejnou zakázku postupem platným pro zadávání nadlimitní zakázky a na tuto skutečnost v zadávací dokumentaci ani jinde předem neupozornil) a způsobil mu tak újmu spočívající v tom, že navrhovatel vynaložil v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení značné finanční prostředky v oprávněném přesvědčení, že předmětná podlimitní veřejná zakázka byla zahájena postupem platným pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek. S ohledem na ustanovení § 101 odst. 4 zákona byla tato okolnost významná při rozhodování navrhovatele o jeho účasti v zadávacím řízení (pokud by tato okolnost byla navrhovateli známa, s velkou pravděpodobností by se zadávacího řízení nezúčastnil). Navrhovateli tak ušel předpokládaný zisk z veřejné zakázky, kterou měl, s ohledem na porovnání nabídkových cen uchazečů, získat navrhovatel.

27. S ohledem na výše uvedené se navrhovatel domáhá, aby Úřad svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 6. 2013 a uložil zadavateli, aby následně provedl nové hodnocení nabídek. Současně navrhovatel navrhuje, aby Úřad svým rozhodnutím uložil zadavateli uhradit náklady tohoto řízení.

II. Průběh správního řízení

41. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

42. O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S462/2013/VZ-14494/2013/514/ZČa ze dne 1. 8. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S462/2013/VZ-14494/2013/514/ZČa z téhož dne stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

43. Dne 2. 8. 2013 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele z téhož dne ke skutečnostem uvedeným v návrhu navrhovatele a 6. 8. 2013 doručena dokumentace o veřejné zakázce.

Vyjádření zadavatele

44. Zadavatel ve svém vyjádření odkazuje v plném rozsahu na své rozhodnutí o nevyhovění námitkám ze dne 18. 7. 2013. Podle zadavatele ho není možné vinit z diskriminačního postupu, když s ohledem na § 13 odst. 8 zákona a v souladu s § 26 odst. 5 zákona postupoval v režimu pro nadlimitní veřejné zakázky, a to přes skutečnost, že podle předpokládané hodnoty se jednalo o veřejnou zakázku podlimitní. Zadavatel takový postup nezvolil proto, aby vyloučil „zvýhodnění" navrhovatele v rámci hodnocení nabídek ve smyslu § 101 odst. 4 zákona, ale z toho důvodu, že předmět plnění veřejné zakázky je součástí komplexnějšího souboru veřejných zakázek zadaných jako součást projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, v opačném případě by zadavateli hrozilo porušení § 13 odst. 3 zákona a ztráta poskytované dotace či její části.

45. Zadavatel nikterak nediskriminoval uchazeče v přístupu k veřejné zakázce, srozumitelně a zcela jasně stanovil a zpřístupnil zadávací dokumentaci, v níž uvedl požadavky, které na uchazeče klade. V tom, že navrhovatel nabídl pro zadavatele méně výhodné podmínky než vybraný uchazeč, však podle názoru zadavatele nelze spatřovat diskriminaci navrhovatele, neboť domnělá diskriminace by ve své podstatě skutečně měla spočívat v nevýhodnosti podané nabídky pro zadavatele. Zadavatel byl povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky v režimu otevřeného nadlimitního řízení, ať již z důvodu stanovených zákonem či programových dokumentů IOP, nejednalo se tedy o naznačovanou libovůli zadavatele, ale nutný postup, který mu byl stanoven výše uvedenými dokumenty. Zadavatel je přesvědčen, že není povinen obšírně odůvodňovat postup, který mu přikazuje sám zákon, zvláště pokud je zřejmé z jeho úkonů, v jakém režimu zadávací řízení probíhá.

46. Z výše uvedených skutečností resp. úkonů zadavatele provedených v rámci předmětného zadávacího řízení je podle zadavatele jednoznačné, že zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky postupoval v nadlimitním režimu, neboť jednak stanovil lhůtu pro podávání nabídek pro nadlimitní veřejné zakázky, uveřejnil oznámení o zakázce v Úředním věstníku, a zároveň stanovil způsob prokazování základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona způsobem pro nadlimitní veřejné zakázky podle § 53 odst. 3 zákona a nikoliv způsobem podle § 62 odst. 2 zákona.

47. S ohledem na to, že výstupem veřejné zakázky by bylo uzavření smlouvy na poptávané plnění, která by byla uzavřena s největší pravděpodobností v režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, lze rovněž konstatovat, že podnikatel je při uzavírání obchodních závazkových vztahů nadán bezpochyby vyšší mírou znalosti právních předpisů a obchodních vztahů, neboť to vyplývá z jeho postavení subjektu obchodních závazkových vztahů, který určitou odbornou znalost právních předpisů vztahujících se k jemu vykonávané obchodní činnosti implikuje, a je mu tak v rámci výše citovaného zákona poskytována menší ochrana než např. běžné fyzické osobě v rámci občanskoprávních vztahů, kde může vyvstat určitá nerovnost mezi účastníky závazkových právních vztahů a zákon tak poskytuje ochranu slabší straně, již tomu tak však není v postavení osob na veřejné zakázce zúčastněných.

48. Zadavatel současně uvádí, že § 44 odst. 3 zákona nestanoví zadavateli povinnost, aby zadávací dokumentace obsahovala informaci, že veřejná zakázka je realizována v „nadlimitním“ režimu, a to přes skutečnost, že podle stanovené předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku podlimitní. Zadávací dokumentace tak byla ze strany zadavatele zpracována plně v souladu se zákonem.

49. Ustanovení § 146 odst. 1 písm. b) zákona dále stanoví, že v Úředním věstníku je zadavatel povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku. Zadavatel nevidí jakýkoliv smysl u podlimitní veřejné zakázky uveřejňovat oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku v případech podlimitních veřejných zakázek, neboť by bylo možné pouze obtížně předpokládat, že by veřejnou zakázku tohoto finančního rozsahu měla v úmyslu plnit s ohledem na ekonomickou nevýhodnost plynoucí z doprovodných výdajů na její řádné splnění (např. tranzitní náklady, cestovné, náhrada ostatních hotových výdajů zaměstnancům apod.) společnost z jiné členské země EU. Tvrzení navrhovatele, že k uveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku mohlo být ze strany zadavatele provedeno pouze „dobrovolně“ na základě rozhodnutí zadavatele je proto podle názoru zadavatele opět účelové a tendenční se snahou bagatelizovat provedené úkony zadavatele v rámci nadlimitního zadávacího řízení.

50. S ohledem na výše uvedené zadavatel navrhuje zastavení řízení, případně zamítnutí návrhu.

51. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S462/2013/VZ-14796/2013/514/ZČa ze dne 7. 8. 2013 vydal Úřad z moci úřední předběžné opatření, jímž byl zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

52. Dne 14. 8. 2013 bylo Úřadu doručeno doplnění vyjádření zadavatele ze dne 12. 8. 2013, kde opakovaně konstatuje, že postupoval podle doporučení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR ČR“), které je řídícím orgánem IOP. Zadavatel proto neměl jinou možnost než tu, kterou mu ukládá zákon, programová pravidla IOP, jakož i pokyny zprostředkujícího subjektu.

53. V příloze tohoto vyjádření zaslal zadavatel především printscreen výpisu z Věstníku veřejných zakázek, z něhož, jakož i ze všech dalších skutečností, které zmínil zadavatel již ve svém vyjádření, mohl podle zadavatele navrhovatel seznat, že se nejedná o podlimitní veřejnou zakázku, resp. režim zadání veřejné zakázky se řídí postupem pro nadlimitní veřejné zakázky. Navrhovatel měl navíc možnost v každý okamžik zadávacího řízení vznést dotaz u zadavatele či jeho zástupce, v jakém režimu je zadávací řízení vedeno, pokud měl pochybnosti o jeho typu, což se však v uvedeném případě nestalo.

III. Závěry Úřadu

54. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění rozhodl ve smyslu § 118 odst. 5 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení právních předpisů

55. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

56. Podle § 7 odst. 3 zákona se veřejné zakázky podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

57. Podle § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez DPH dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu (dále jen „nařízení vlády“), činil finanční limit v době zadávání předmětné veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky na služby částku ve výši 5 010 000 Kč bez DPH.

58. Podle § 12 odst. 2 se podlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez DPH (platí do 31. prosince 2013), a nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu (dále jen „nařízení vlády“), činil finanční limit v době zadávání předmětné veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky na služby částku ve výši 5 010 000,- Kč bez DPH.

59. V souladu s § 13 odst. 1 zákona je každý zadavatel povinen před zahájením zadávacího řízení stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tj. zadavatelem předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky. Zadavatel musí tedy při pořizování úplatného plnění vždy předem stanovit, jaký předpokládaný finanční výdaj bude z jeho strany na pořízení požadovaného plnění třeba. K výše uvedenému Úřad uvádí, že pro účely stanovení, zda se v konkrétním případě bude jednat o nadlimitní veřejnou zakázku, podlimitní veřejnou zakázku nebo veřejnou zakázku malého rozsahu, je tedy třeba zásadně vycházet z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (§ 13 a násl.). Stanovení této skutečnosti je důležité z hlediska dalšího postupu zadavatele podle zákona (zejména z hlediska možnosti použití určitého druhu zadávacího řízení nebo případně některé zákonné výjimky).

60. Zákon v § 21 odst. 1 zákona definuje šest druhů zadávacích řízení: otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Ať již bude příslušným zadavatelem zvoleno použití jakéhokoliv druhu zadávacího řízení (samozřejmě za splnění všech podmínek), musí bezezbytku platit, že zadavatel je vždy povinen řídit se procesními pravidly platnými pro ten který druh zadávacího řízení po celou dobu běhu zadávacího řízení. Otevřené řízení a užší řízení může veřejný zadavatel použít vždy bez omezení a bez potřeby naplnění dalších zákonných podmínek.

61. Podle § 26 odst. 5 zákona zahájí-li veřejný zadavatel zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky.

62. Podle § 101 odst. 4 zákona účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.

K výroku rozhodnutí

63. V šetřeném případě je z dokumentace o veřejné zakázce zřejmé, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 200 000,- Kč bez DPH. Předmětná částka je zřetelná jak z bodu II.2.1 oznámení o veřejné zakázce tak z bodu 5. zadávací dokumentace, kde zadavatel zároveň stanovil, že vzhledem ke spolufinancování veřejné zakázky z Evropského fondu regionálního rozvoje, program Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích (výzva č. 08), je předpokládaná hodnota veřejné zakázky zároveň nejvýše přípustná nabídková cena za veřejnou zakázku.

64. Výše uvedené podporuje i odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákonav souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“), uveřejněné na profilu zadavatele (https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj). Předmětné odůvodnění obsahuje i odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky, a to i přes skutečnost, že k takové povinnosti zadavatel povinován nebyl (nejedná se o významnou veřejnou zakázku podle § 156 odst. 3 zákona), a učinil tak nad rámec zákonných povinností. Zadavatel k  předpokládané hodnotě ve výši 4 200 000,- Kč bez DPH uvedl, že předpokládanou hodnotu stanovil v souladu s § 13 odst. 2 zákona, a to na základě údajů a informací o zakázkách stejného či obdobného předmětu plnění, které zadavatel v minulosti realizoval. Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních zkušeností, tak i z dalších dostupných informací a údajů a zohlednil i vývoj relevantních faktorů na trhu v čase.

65. Z dokumentace o veřejné zakázce, zejména z bodu IV.1.1 oznámení o zakázce je dále zřejmé, že zadavatel pro zadání předmětné veřejné zakázky použil druh zadávacího řízení podle § 27 zákona, tedy otevřené řízení. Tato skutečnost je uveřejněna i na výše uvedeném profilu zadavatele.

66. S odkazem na výše uvedené Úřad konstatuje, že se v šetřeném případě jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 1 000 000 Kč bez DPH a nedosáhla finančního limitu ve výši 5 010 000 Kč bez DPH uvedeného v nařízení vlády, který byl stanoven podle § 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávanou formou otevřeného řízení podle § 27 zákona.

67. Úřad obecně k § 26 odst. 5 zákona uvádí, že se jedná o fakultativní ustanovení, kdy je veřejnému zadavateli umožněno použít pro zadávání veřejné zakázky, pro kterou může použít jednodušší režim zákona, i striktnější režim zákona. Zahájí-li však veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky ve striktnějším režimu zákona, je povinen až do ukončení zadávacího řízení postupovat v takto zvoleném zadávacím řízení a plnit všechny zákonné povinnosti kladené na tento přísnější zákonný režim.

68. V šetřeném případě rozhodl-li se veřejný zadavatel při zahájení zadávacího řízení, že bude v případě podlimitní veřejné zakázky postupovat podle pravidel platných pro nadlimitní veřejné zakázky, a tedy v přísnějším zákonném režimu, byl povinen v celém procesu zadávání veřejné zakázky dodržet pravidla platná pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky. Jinými slovy, v průběhu zahájeného otevřeného zadávacího řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku není zadavatel oprávněn měnit postup a rozhodnout o tom, že bude nadále postupovat podle ustanovení platných pro podlimitní veřejné zakázky. Zadavatel je povinen zadávání podlimitní veřejné zakázky procesem platným pro nadlimitní veřejné zakázky dokončit. V uvedeném případě se tak formuje fikce nadlimitní veřejné zakázky, kdy předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky se nemění, avšak zadavatel při jejím zadávání postupuje podle pravidel platných pro nadlimitní veřejné zakázky.

69. Z Věstníku veřejných zakázek v sekci „Vyhledávání formulářů“ v subsekci „Podle více parametrů“ vyplývá, že při vyplnění „Název zadavatele“ případně „IČO zadavatele“ a „limit“ veřejné zakázky v předmětné vyhledávací tabulce, se v rámci nadlimitních veřejných zakázek zobrazí i formulář oznámení o zahájení šetřené veřejné zakázky s datem uveřejnění dne 2. 4. 2013 pod ev. č. 242137. Uvedená informace je dohledatelná na veřejně přístupné adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Searching/FullTextSearch.

70. Z Úředního věstníku EU je evidentní, že oznámení o zahájení otevřeného řízení na šetřenou veřejnou zakázku bylo v tomto věstníku uveřejněno pod značkou 2013/S 066-110631, a to dne 4. 4. 2013. Uvedená informace je taktéž dohledatelná, a to na veřejně přístupné adrese http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110631-2013:TEXT:CS:HTML.

71. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel oznámení o zahájení šetřeného zadávacího řízení uveřejnil jak ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona jako nadlimitní veřejnou zakázku tak v Úředním věstníku EU v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) zákona pro nadlimitní veřejné zakázky.

72. Z oznámení o zahájení šetřené veřejné zakázky je patrno, že předmětný formulář byl odeslán k uveřejnění dne 29. 3. 2013. Z uvedeného oznámení dále vyplývá, že zadavatel určil lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2013 do 13:00 hod. Lhůta pro podání nabídek tak činila 52 dní.

73. Základní aplikovatelná lhůta pro podání nabídek je v § 39 odst. 3 zákona stanovena u otevřeného řízení pro veřejného zadavatele u podlimitní veřejné zakázky na nejméně 22 kalendářních dnů, u nadlimitní veřejné zakázky nejméně 52 kalendářních dnů, a to ode dne následujícího po odeslání oznámení otevřeného řízení k uveřejnění. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že zadavatel v šetřené veřejné zakázce stanovil lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 39 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona pro nadlimitní veřejné zakázky.

74. Z bodu III.2 oznámení o zahájení šetřené veřejné zakázky je dále patrno, že zadavatel stanovil způsob prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona způsobem podle § 53 odst. 3 zákona.

75. Při vymezení kvalifikačních předpokladů je veřejný zadavatel povinen vzít do úvahy, zda zadává nadlimitní veřejnou zakázku nebo podlimitní veřejnou zakázku. V případě, že veřejný zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku, platí pro vymezení kvalifikačních požadavků (předpokladů) zvláštní právní úprava. Jedná se o jednodušší pravidla pro prokázání splnění kvalifikace, neboť splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení v písemné formě, a to pro všechny základní kvalifikační předpoklady (§ 62 odst. 2 zákona).

76. Z výše uvedeného je ovšem zřejmé, že zadavatel v šetřené veřejné zakázce požadoval prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 odst. 3 zákona předložením výpisu z evidence rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)], potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)], potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)], a tedy postupem obligatorním pro nadlimitní veřejné zakázky.

77. Úřad k uvedenému dodává, že i z nabídky navrhovatele vyplývá, že předložil k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů výše uvedené doklady požadované zadavatelem, tedy již v nabídce. Stanovení požadavku na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 3 zákona je ovšem pro zadavatele v případě zadávání podlimitní veřejné zakázky ve smyslu § 62 odst. 2 zákona pouze fakultativní.

78. S odkazem na výše uvedené Úřad v dílčí části konstatuje, že v šetřené veřejné zakázce zadavatel aplikoval ustanovení § 26 odst. 5 zákona a zahájil tak zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky. Vzhledem k uvedenému se v tomto případě vytvořila fikce, že zadavatel zadává nadlimitní veřejnou zakázku, i když příslušného finančního limitu nedosáhla. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem a celkovému kontextu postupu zadavatele v šetřené veřejné zakázce Úřad dále konstatuje, že zadavatel po zahájení otevřeného řízení na šetřenou veřejnou zakázku postupoval v průběhu celého zadávacího řízení podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky.

79. K námitce navrhovatele, že zadavatel dostatečně jasně a srozumitelně předem neinformoval (zejména v zadávací dokumentaci) o uplatnění ustanovení § 26 odst. 5 zákona Úřad uvádí, že zákon zadavateli nestanoví závazný postup pro informování dodavatelů o aplikaci § 26 odst. 5 zákona. Zadavatel je ovšem povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 odst. 1 zákona. V tomto smyslu je z ustanovení § 26 odst. 1 stěžejní skutečnost, že zadávání podlimitní veřejné zakázky bude zahájeno veřejným zadavatelem postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky.

80. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel zahájil šetřenou podlimitní veřejnou zakázku odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 29. 3. 2013, a to jako veřejnou zakázku nadlimitní, což je zřetelné z Věstníku veřejných zakázek (viz bod 70. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Pro posouzení, zda zadavatel zahájil zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky je tudíž stěžejní tato skutečnost. Výše uvedené zahájení zadávacího řízení jako veřejnou zakázku nadlimitní pak podporuje skutečnost, že zadavatel předmětné oznámení o zahájení zadávacího řízení zároveň dne 2. 4. 2013 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku EU, dále skutečnost, že stanovil lhůtu pro podání nabídek pro nadlimitní veřejné zakázky a skutečnost, že stanovil způsob prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů obligatorní pro nadlimitní veřejné zakázky.

81. Vycházeje z výše uvedených zjištění Úřad tedy nemůže souhlasit s argumentem navrhovatele, že nemohl ani při vynaložení odborné péče tuto zásadní okolnost zjistit. Vzhledem k tomu, že oba věstníky jsou i veřejně přístupné, nejedná se v šetřeném případě o netransparentní postup zadavatele. Navíc, jak uvádí zadavatel ve svém vyjádření, měl navrhovatel skutečně možnost v případě pochybností o režimu veřejné zakázky vznést dotaz zadavateli v průběhu celého zadávacího řízení.

82. Úřad dále uvádí, že podle § 101 odst. 4 zákona zadává-li podlimitní veřejnou zakázku veřejný zadavatel v otevřeném řízení nebo v užším řízení, je v rámci hodnocení předložených nabídek povinen zvýhodnit nabídky těch uchazečů, kteří v nabídce prokázali, že v každém ze čtyř kalendářních čtvrtletí předcházejících přede dnem zahájení zadávacího řízení zaměstnávali a zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % osobami se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tuto skutečnost musí dodavatel prokázat v nabídce předložením potvrzení místně příslušného úřadu práce.

83. Nabídka dodavatele podle předchozího odstavce musí být zvýhodněna tak, že veřejný zadavatel je povinen posuzovat nabídkovou cenu takového dodavatele jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %. Toto zvýhodnění nabídkové ceny musí provést zadavatel vždy, bez ohledu na způsob, jakým jsou nabídky uchazečů hodnoceny.

84. Zvýhodnění se ovšem na základě výše uvedeného týká pouze těch zadávacích řízení, která splňují tyto předpoklady:

a) jedná se o otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení,

b) jedná se o podlimitní veřejnou zakázku,

c) jedná se o veřejnou zakázku na dodávky nebo služby.

85. Z dokumentace o veřejné zakázce, zejména z protokolu o hodnocení nabídek ze dne 5. 6. 2013 vyplývá, že navrhovatel předložil v rámci své nabídky žádost o zvýhodnění nabídky podle § 101 odst. 4 zákona. Z uvedeného protokolu dále vyplývá, že hodnotící komise se rozhodla žádosti tohoto uchazeče předložené v jeho nabídce nevyhovět, přičemž odůvodnění nevyhovění žádosti je přílohou č. 1 tohoto protokolu. Zadavatel v předmětném odůvodnění sděluje, že v případě zahájení podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky podle § 26 odst. 5 zákona je povinen dodržovat postupy pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky.

86. Jak již Úřad uvedl v bodě 69. odůvodnění tohoto rozhodnutí, zadavatel po aplikaci § 26 odst. 5 zákona není oprávněn v průběhu zahájeného zadávacího řízení měnit postup a rozhodnout o tom, že bude nadále postupovat podle ustanovení platných pro podlimitní veřejné zakázky. Zadavatel je povinen zadávání podlimitní veřejné zakázky procesem platným pro nadlimitní veřejné zakázky také dokončit. Z uvedeného je zřejmé, že za situace, kdy aplikací § 26 odst. 5 zákona vznikla v předmětném zadávacím řízení fikce nadlimitní veřejné zakázky, nemůže zadavatel jinak, než postupovat postupem platným pro nadlimitní veřejné zakázky.

87. Jinak řečeno, aplikuje-li zadavatel možnost danou mu v § 26 odst. 5 zákona, tedy zahájí-li zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, jak tomu bylo v šetřeném případě, ukládá mu § 26 odst. 5 zákona povinnost při zadávání takové veřejné zakázky postupovat podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Tím je vyloučena, a to i ve vztahu k zachování zásad stanovených v § 6 odst. 1 zákona, jakákoliv aplikace ustanovení zákona, která se týkají (dopadají) na zadávání podlimitních veřejných zakázek. S odkazem na výše uvedené nemůže být v šetřeném případě splněna jedna z podmínek aplikace zvýhodnění podle § 101 odst. 4 zákona spočívající v tom, že se jedná o zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku.

88. K námitce navrhovatele, že zadavatel bez dostatečně přijatelného odůvodnění uplatnil § 26 odst. 5 zákona, a tím vyloučil aplikaci § 101 odst. 4 zákona a diskriminoval navrhovatele, Úřad uvádí, že v případě § 26 odst. 5 zákona se jedná o fakultativní ustanovení zákona, které pro svou aplikaci nevyžaduje zákonné zdůvodnění jeho použití a nejsou na něj kladeny ani žádné další podmínky. Zdůvodnění zadavatele, že předmět plnění veřejné zakázky je součástí komplexnějšího souboru veřejných zakázek zadaných jako součást projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, je tudíž poskytován nad rámec požadavků předmětného ustanovení. Vycházeje z výše uvedených zjištění Úřad tedy nemůže souhlasit ani s argumentem navrhovatele, že zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, když pro předmětnou podlimitní veřejnou zakázku zvolil aplikaci § 26 odst. 5 zákona bez dostatečně přijatelného odůvodnění.

89. Na základě výše uvedeného nezbývá Úřadu než konstatovat, že v šetřeném případě neshledal ve vztahu ke shora uvedeným závěrům v postupu zadavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku porušení základních zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 odst. 1 zákona.

90. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

2. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko

3. ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz