číslo jednací: S574/2012/VZ-21583/2012/574/JCh

Instance I.
Věc Mixážní vysílací systémy
Účastníci
  1. ČESKÝ ROZHLAS
  2. AUDIOPRO s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 119 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S574/2012/VZ-21583/2012/574/JCh

 

Brno 14. 11. 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 10. 2012 na základě návrhu z téhož dne,  jehož účastníky jsou:

· zadavatel – ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zastoupený Mgr. art. Peterem Duhanem, generálním ředitelem

· navrhovatel – AUDIOPRO s.r.o., IČ 26702371, se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, za niž jedná Jana Hroncová, jednatelka,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 – při zadávání veřejné zakázky „Mixážní vysílací systémy“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 7. 2012 pod ev. č. 7202011025361 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 7. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 142-237289, rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – AUDIOPRO s.r.o., IČ 26702371, se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6 – ze dne 5. 10. 2012 se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

 


Odůvodnění

Zadávací řízení

 

1. Zadavatel − ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zastoupený Mgr. art. Peterem Duhanem, generálním ředitelem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 7. 2012 pod ev. č. 7202011025361 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 7. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 142-237289, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Mixážní vysílací systémy“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Uchazeč AUDIOPRO s.r.o., IČ 26702371, se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, za niž jedná Jana Hroncová, jednatelka (dále jen „navrhovatel“), podal dopisem ze dne 12. 9. 2012 námitky, směřující proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Námitky byly téhož dne doručeny zadavateli. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, rozhodnutí o námitkách zadavatel odeslal prostřednictvím datové schránky dne 21. 9. 2012, navrhovateli bylo předmětné rozhodnutí doručeno dne 26. 9. 2012.

3. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 14. 9. 2012 vyplývá, že navrhovatel nesplnil základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, neboť ve své nabídce doložil potvrzení finančního úřadu, ve kterém je uveden nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši 1.080.890,-  Kč s posunutou lhůtou splatnosti.

4. Zadavatel rozhodl dne 18. 9. 2012 o vyloučení navrhovatele z další účasti v otevřeném řízení z důvodu neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele nebyly navrhovatelem podány námitky.

5. Dopisem ze dne 5. 10. 2012 podal navrhovatel k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky „Mixážní vysílací systémy“. Navrhovatel se v citovaném návrhu domáhá zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, neboť podle jeho názoru zadavatelem stanovené technické podmínky mohly určitým dodavatelům zaručovat konkurenční výhodu.

6. Dnem 5. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

Průběh správního řízení

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

8. Zadavatel se k návrhu na zahájení správního řízení vyjádřil dopisem ze dne 15. 10. 2012, který byl Úřadu doručen téhož dne. Zadavatel ve svém stanovisku mj. uvádí, že je nejdříve nutné, aby bylo ze strany Úřadu posouzeno, zda návrh na přezkoumání úkonů zadavatele byl podán osobou k tomu oprávněnou. Pokud byl navrhovatel pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu vyloučen, není dle názoru zadavatele možné, aby mu vznikla újma na jeho právech tím, že jeho nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější, když jeho nabídka byla vyřazena již ve fázi posuzování kvalifikace a nebyla a ani nemohla být hodnocena. Zadavatel dále uvádí, že při stanovení technických zadávacích podmínek postupoval v souladu s § 6 zákona, když tyto definoval způsobem, který nezaručuje konkurenční výhodu žádnému dodavateli.

9. Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména zda technické podmínky nebyly stanoveny takovým způsobem, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu, a proto z moci úřední rozhodnutím č. j. ÚOHS-S574/2012/VZ-20038/2012/574/JCh ze dne 24. 10. 2012 nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

 

Závěry úřadu

10. Úřad na základě § 112 a násl. zákona posoudil okolnosti související s podáním návrhu a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastních zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11. Podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona je kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona.

12. Podle § 51 odst. 2 zákona je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení, hodnocení předběžné nabídky zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním, účasti zájemce v soutěžním dialogu a předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném podlimitním řízení.

13. Podle § 52 odst. 1 zákona je v otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

14. Podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje základní kvalifikační předpoklady dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

15. Podle § 53 odst. 3 písm. b) zákona prokazuje dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavců 1 a 2 předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení.

16. Podle § 114 odst. 1 písm. a) zákona lze podat návrh proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti zadávacím podmínkám.

17. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

18. Ustanovení § 114 odst. 1 zákona omezuje okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podat návrh na zahájení správního řízení, na ty dodavatele, kterým v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem hrozí nebo vznikla újma.

19. Navrhovatel ve své nabídce doložil, potvrzení finančního úřadu, ve kterém je uveden nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši 1.080.890 Kč s posunutou lhůtou splatnosti. Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2009, č. j. 62 Ca 18/2008 – 79 nesplňuje dodavatel, který má v evidenci zachycen daňový nedoplatek, základní kvalifikační kritérium podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, a to i tehdy, pokud správce daně rozhodl o posečkání daně, v souvislosti s níž dodavateli vznikl daňový nedoplatek. Nabídka takového dodavatele je vyřazena a takový dodavatel je ze zadávacího řízení podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen.

20. Vzhledem k tomu, že navrhovatel zadavateli neprokázal splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel ho v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona vyloučil rozhodnutím ze dne 18. 9. 2012 z další účasti v otevřeném zadávacím řízení. Námitky proti svému vyloučení navrhovatel nepodal.

21. Navrhovatel tak nesplnil základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona a není kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky ve smyslu § 50 odst. 1 písm. a) zákona. Jeho nabídka nemohla být posuzována ani hodnocena, neboť prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení, a tedy ani vybrána jako nejvhodnější. Nemohla mu hrozit ani vzniknout újma v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem při stanovení technických podmínek.

22. Kvalifikace je schopnost dodavatele realizovat zadavatelem zadávanou veřejnou zakázku. Skutečnost, že dodavatel prokáže splnění požadované kvalifikace, poskytuje zadavateli jistotu, že bude moci uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dodavatelem, který je po všech stránkách způsobilý veřejnou zakázku realizovat a neexistují okolnosti, které by jeho účast na plnění veřejné zakázky vylučovaly. V šetřeném případě však navrhovatel prokazatelně nesplňuje základní kvalifikační předpoklady, a tudíž ani nemůže realizovat zadávanou veřejnou zakázku. Jeho nabídka tak byla z důvodu neprokázání splnění vyřazena při posuzování kvalifikace. 

23. Navrhovatel spatřuje újmu v tom, že nebylo zaručeno řádné hodnocení jeho nabídky ani řádné podání jeho nabídky s ohledem na stanovení technických podmínek. K tomu Úřad uvádí, že splnění kvalifikace je předpokladem pro hodnocení nabídek a vzhledem k tomu, že navrhovatel neprokázal splnění kvalifikace, nemohlo ani dojít k hodnocení jeho nabídky. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesplňoval kvalifikaci ani v době podání nabídky, nemohla být ani jeho nabídka považována za způsobilou k soutěži o veřejnou zakázku, a tudíž mu nemohla vzniknout ani jím tvrzená újma s ohledem na stanovení technických podmínek.

24. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovatel nebyl osobou oprávněnou k podání návrhu ve smyslu § 114 odst. 1 zákona, neboť mu v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem nehrozí ani nevznikla újma, a proto Úřad návrh podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

AUDIOPRO s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz