číslo jednací: S207/2013/VZ-9081/2013/521/DRa

Instance I.
Věc Těžba - SLKT 21, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 2Q 2013
Účastníci
  1. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
  2. HABEZ s.r.o.
  3. Jan Jeníček, podnikatel
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 11. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 101 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S207/2013/VZ-9081/2013/521/DRa

 

Brno 16. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 4. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6 - Dejvice,

· navrhovatel – HABEZ s.r.o., IČO 26367408, se sídlem Dolní Žďár č. p. 78, 363 01 Ostrov nad Ohří,

· vybraný uchazeč – Jan Jeníček, podnikatel, IČO 74378201, s místem podnikání Sedlice 68, 262 42 Sedlice,

ve věci veřejné zakázky „Těžba - SLKT 21, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 2Q 2013“ zadávané v otevřeném řízení na základě zjednodušeného oznámení v rámci dynamického nákupního systému, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 25. 1. 2013 pod ev. č. 344070,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – HABEZ s.r.o., IČO 26367408, se sídlem Dolní Žďár č. p. 78, 363 01 Ostrov nad Ohří – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 12. 4. 2013 návrh navrhovatele – HABEZ s.r.o., IČO 26367408, se sídlem Dolní Žďár č. p. 78, 363 01 Ostrov nad Ohří (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 12. 4. 2013, na přezkoumání úkonů zadavatele – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6 - Dejvice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Těžba - SLKT 21, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 2Q 2013“ v otevřeném řízení na základě zjednodušeného oznámení v rámci dynamického nákupního systému, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 25. 1. 2013 pod ev. č. 344070.

2. Dnem 12. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – Jan Jeníček, podnikatel, IČO 74378201, s místem podnikání Sedlice 68, 262 42 Sedlice.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S207/2013/VZ-6930/2013/521/DRa ze dne 22. 4. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S207/2013/VZ-6931/2013/521/DRa ze dne 22. 4. 2013 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad citovaným usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona. Úřad citovaným usnesením rovněž správní řízení přerušil podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce stanovené podle § 115 odst. 1 zákona.

5. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

6. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

7. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

8. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S207/2013/VZ-6931/2013/521/DRa ze dne 22. 4. 2013 lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

10. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

11. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

12. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6 – Dejvice

2. HABEZ s.r.o., Dolní Žďár č. p. 78, 363 01 Ostrov nad Ohří

3. Jan Jeníček, podnikatel, Sedlice 68, 262 42 Sedlice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz