číslo jednací: S163/2013/VZ-7609/2013/511/MFl

Instance I.
Věc Poskytování právních služeb
Účastníci
  1. Český rozhlas
  2. JUDr. Tomáš Bělina, advokát
  3. Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 23. 5. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 369 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S163/2013/VZ-7609/2013/511/MFl

 

6. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 3. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Český rozhlas, IČO 452 45 053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2,

· navrhovatel – JUDr. Tomáš Bělina, advokát se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČO 716 38 890,

· vybraný uchazeč – Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 264 54 807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1,

ve věci části 2 („Zadávání veřejných zakázek“) veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 8. 2012 a uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 15. 8. 2012 pod ev. č. 228092 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 158-264444, vydává toto

usnesení:

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – JUDr. Tomáše Běliny, advokáta se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČO 716 38 890 – ze dne 22. 3. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

2. Řízení o rozkladu č.j. ÚOHS-R123/2013/VZ ze dne 26. 4. 2013 proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření č.j. ÚOHS-S163/2013/VZ-6450/2013/511/MFl ze dne 10. 4. 2013 se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. g) citovaného zákona zastavuje, neboť žádost navrhovatele – JUDr. Tomáše Běliny, advokáta se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČO 716 38 890 – ze dne 22. 3. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Český rozhlas, IČO 452 45 053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 8. 2012 pod ev. č. zakázky 228092  a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 158-264444 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb. Veřejná zakázka byla rozdělena na části, přičemž předmětem její části 2 („Zadávání veřejných zakázek“) je dle uveřejněného oznámení o zakázce realizace právního poradenství z oblasti zadávání veřejných zakázek, která zahrnuje především přípravu a zpracování zadávacích podmínek a dalších dokumentů v rámci zadávacího řízení, zastupování zadavatele ve všech fázích zadávacího řízení a zajištění všech dílčích úkonů v zadávacím řízení, konzultace a zastupování zadavatele po skončení zadávacího řízení bez ohledu na druh zadávacího řízení, a to jak při zajišťování dodávek nebo služeb, tak i při zajišťování stavebních prací. Tato část veřejné zakázky zahrnuje též zastupování zadavatele ve správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) a před soudy.

3. V oznámení o zakázce zadavatel uvedl předpokládanou hodnotu předmětné části 2 veřejné zakázky ve výši 5 700 000 Kč bez DPH.

4. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od devíti uchazečů. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 264 54 807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“). Zadavatel se ztotožnil se závěrem hodnotící komise a dne 13. 2. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče.

5. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podal JUDr. Tomáš Bělina, advokát se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČO 716 38 890 (dále jen „navrhovatel“) námitky, které zadavatel obdržel dne 2. 3. 2013. Rozhodnutím ze dne 12. 3. 2013, které bylo navrhovateli doručeno dne 15. 3. 2013, zadavatel podaným námitkám nevyhověl.

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 22. 3. 2013 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. Obsah návrhu

7. Navrhovatel ve svém návrhu namítá, že se zadavatel dopustil porušení zásady transparentnosti a rovného zacházení v souvislosti s hodnocením dílčího hodnotícího kritéria „Zpracování vzorového zadání,“ když nebylo dostatečně odůvodněno přidělení konkrétního bodového ohodnocení v rámci tohoto kvalitativního subkritéria (tj. subkritéria s matematicky nevyjádřitelnými parametry).

8. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad rozhodl buď o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, nebo aby zrušil celé zadávací řízení na předmětnou část veřejné zakázky, a to z důvodu netransparentního stanovení hodnotících kritérií. Spolu s tím navrhovatel navrhuje, aby Úřad ve věci vydal předběžné opatření, kterým by zadavateli uložil zákaz uzavřít v zadávacím řízení na část 2 veřejné zakázky smlouvu.

III. Průběh správního řízení

9. Úřad obdržel návrh dne 22. 3. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh ve stejný den.

10. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 27. 3. 2013 č.j. ÚOHS-S163/2013/VZ-5587/2013/511/MFl.

12. Zadavatel se k podanému návrhu vyjádřil svým podáním ze dne 2. 4. 2013. V něm zejména uvádí, že jím vypracovaná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje velmi podrobné odůvodnění hodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. Z této zprávy podle zadavatele také jasně vyplývá, z jakého důvodu byl uchazečům přidělen příslušný počet bodů, v čem se předložená zpracování lišila a které z těchto zpracování splňuje lépe podmínky zadání a z jakého důvodu. Zároveň uvádí, že předmětné dílčí subjektivní hodnotící kritérium stanovil, protože chtěl zajistit, že právní služby v dané oblasti budou poskytovány na dostatečně profesionální úrovni.

13. Zadavatel je přesvědčen, že v žádném svém úkonu v zadávacím řízení nejednal diskriminačně, netransparentně nebo jinak v rozporu se zákonem. Navrhuje proto, aby byl návrh navrhovatele ze dne 22. 3. 2013 zamítnut.

14. Rozhodnutím ze dne 10. 4. 2013 č.j. ÚOHS-S163/2013/VZ-6450/2013/511/MFl Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, když po předběžném posouzení případu dospěl k závěru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti předběžné opatření nařídit.

15. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení ze dne 12. 4. 2013 č.j. ÚOHS-S163/2013/VZ-6563/2013/511/MFl, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

16. Dne 16. 4. 2013 požádal navrhovatel o možnost nahlédnout do správního spisu, což bylo jeho zmocněnci umožněno dne 18. 4. 2013.

17. Dne 22. 4. 2013 požádal navrhovatel o možnost nahlédnout do nabídek ostatních uchazečů a zároveň o prodloužení lhůt stanovených usnesením ze dne 12. 4. 2013 č.j. ÚOHS‑S163/2013/VZ-6563/2013/511/MFl o dalších třicet dnů za účelem vypracování znaleckého posudku k posouzení a hodnocení nabídek v rámci předmětného dílčího kritéria, kterým hodlá prokázat pochybení hodnotící komise a zadavatele.

18. Dne 23. 4. 2013 obdržel Úřad od zadavatele informace o provedeném úkonu. Zadavatel v nich Úřad informoval, že uzavřel dne 22. 4. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem. Kopii smlouvy přiložil zadavatel přílohou.

19. Téhož dne obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče, ve kterém se vybraný uchazeč ztotožnil s argumentací zadavatele. Nad její rámec pak uvedl, že pokud jde o navrhovatelem citovaná rozhodnutí Úřadu a soudů, jedná se o rozhodnutí, která jsou na přezkoumávaný případ nepřiléhavá, a že pokud jde o konkrétní počet přidělených bodů v rámci předmětného dílčího kritéria, jedná se čistě o úvahu hodnotící komise (v čemž spočívá i podstata hodnocení matematicky nevyjádřitelných kritérií).

20. Dne 26. 4. 2013 podal navrhovatel rozklad proti rozhodnutí Úřadu ze dne 10. 4. 2013 č.j. ÚOHS-S163/2013/VZ-6450/2013/511/MFl, kterým Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.

IV. Závěry Úřadu

21. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

22. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

23. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

24. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

25. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele jak na zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, tak na zrušení celého zadávacího řízení stal zjevně bezpředmětným.

26. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku 1 tohoto usnesení.

27. Pokud jde o žádost navrhovatele ze dne 22. 4. 2013 o prodloužení lhůt stanovených usnesením ze dne 12. 4. 2013 č.j. ÚOHS‑S163/2013/VZ-6563/2013/511/MFl, Úřad k prodloužení těchto lhůt, resp. ke stanovení nových lhůt nepřistoupil, protože s ohledem na skutečnost, že v předmětném zadávacím řízení došlo k uzavření smlouvy, by na skutečnosti, že se návrh navrhovatele stal zjevně bezpředmětným, nemohlo žádné další vyjádření navrhovatele nic změnit.

28. S ohledem na to, že k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, jakožto skutečnosti, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, došlo ze strany zadavatele před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, rozhodl Úřad rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 26. 4. 2013, jak je uvedeno ve výroku 2 tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

2. JUDr. Tomáš Bělina, advokát, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5,

3. Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz