číslo jednací: S29/2013/VZ-2373/2013/513/JVo

Instance I.
Věc Poskytování právních služeb
Účastníci
  1. Český rozhlas
  2. Sdružení advokátů Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl
  3. Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o.
  4. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 26. 2. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 145 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S29/2013/VZ-2373/2013/513/JVo

 

8.2.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 1.2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· Zadavatel – Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

· Navrhovatel

o Sdružení advokátů Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, jehož členy jsou: Mgr. Tomáš Kaplan, IČ 66250251 a Mgr. Lukáš Nohejl, IČ 66254191, oba se sídlem Římská 14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,

o Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 60113910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 – Nusle,

zastoupené Mgr. Petrem Kuchařem, advokátem advokátní kanceláře Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 – Nusle, na základě plné moci ze dne 4. 12. 2012,

kteří na základě Smlouvy o sdružení ze dne 24. 9. 2012 podali společnou nabídku.

· Vybraný uchazeč – TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., IČ 28497333, se sídlem Trojanova12, 120 00 Praha 2,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 8. 2012 a bylo uveřejněno dne 15. 8. 2012 pod ev. č. 228092 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 18. 8. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 158-264444,

vydává toto

USNESENÍ:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Sdružení advokátů Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, jehož členy jsou: Mgr. Tomáš Kaplan, IČ 66250251 a Mgr. Lukáš Nohejl, IČ 66254191, oba se sídlem Římská 14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady a Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 60113910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 – Nusle, vzal svůj návrh ze dne 7. 1. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 1. 2013 návrh navrhovatele – Sdružení advokátů Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, jehož členy jsou: Mgr. Tomáš Kaplan, IČ 66250251 a Mgr. Lukáš Nohejl, IČ 66254191, oba se sídlem Římská 14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady a Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 60113910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávaní nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 8. 2012 a bylo uveřejněno dne 15. 8. 2012 pod ev. č. 228092 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 18. 8. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 158-264444, (dále jen „veřejná zakázka).

2. Dnem 7. 1. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Navrhovatel v návrhu poukazuje zejména na skutečnost, že při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Zpracování vzorového zadání“ byl zadavatelem porušen zákon, neboť nebyla dodržena zásada transparentnosti zadávacího řízení.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč - TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., IČ 28497333, se sídlem Trojanova12, 120 00 Praha 2.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S29/2013/VZ- 650/2013/513/JVo dne 18. 1. 2013. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S29/2013/VZ- 656/2013/513/JVo z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

6. Dne 5. 2. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 7. 1. 2013 na přezkoumání úkonů zadavatele.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.  

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Mgr. Petr Kuchař, Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 – Nusle

2. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

3. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., Trojanova12, 120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz